למדו כיצד להשתמש בפקודות Undo‏/Redo ובחלונית History כדי לשלוט במצב התמונות ב- Adobe Photoshop.

באמצעות הפקודות Undo‏/Redo והחלונית History, ניתן לשלוט בקלות במצב התמונות.

שימוש בפקודות Undo ו- Redo

עודכן ב- Photoshop CC 20.0 (מהדורת אוקטובר 2018)

החל במהדורת אוקטובר 2018 של Photoshop CC ‏(20.0), תוכלו לבטל שלבים מרובים במסמך Photoshop באמצעות Control + Z‏ (Win)‏ / Command + Z‏ (Mac). מצב ביטול חדש זה מופעל כברירת מחדל.

כדי לבצע ביטול או חזרה על פעולה, בצע את הפעולות הבאות:

 • Undo: חזרה שלב אחד אחורה בשרשרת ביטולי הפעולות. בחרו Edit > Undo או השתמשו בקיצור המקשים Control + Z‏ (Win)‏ / Command + Z‏ (Mac).
 • Redo: מעבר שלב אחד קדימה. תעבור שלב אחד קדימה. בחרו Edit > Redo או השתמשו בקיצור המקשים Shift + Control + Z‏ (Win)‏ / Shift + Command + Z‏ (Mac).

תפריט Edit מציג גם את שם השלב שיבוטל לצד הפקודות Undo ו-Redo. לדוגמה, Edit > Undo Edit Type.

(Photoshop)

כדי לחזור למצב ביטול הפעולה מדור קודם ב-Photoshop, בצעו את הפעולות הבאות:

 1. משורת התפריט, בחרו Edit > Keyboards Shortcuts.
 2. בתיבת הדו-שיח Keyboard Shortcuts And Menus, בחרו Use Legacy Undo Shortcuts ולחצו על OK.
 3. הפעילו את Photoshop מחדש.

(Adobe Camera Raw)

כדי לחזור למצב ביטול הפעולה מדור קודם ב-Adobe Camera Raw, בצעו את הפעולות הבאות:

 1. משורת התפריט ב-Photoshop, בחרו Edit > Preferences > File Handling‏.
 2. במקטע File Compatibility, לחצו על Camera Raw Preferences‏.
 3. בתיבת הדו-שיח Camera Raw Preferences, בחרו Use Legacy Undo Shortcuts ולחצו על OK.
 4. הפעילו את Photoshop מחדש.

חזרה לגרסה האחרונה שנשמרה

 1. בחרו File ‏> Revert.

  הערה:

  האפשרות Revert נוספת לחלונית History כמצב היסטוריה וניתן לבטל את הפעלתה.

החזרת חלק מתמונה לגרסה קודמת שנשמרה

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • היעזרו בכלי History Brush כדי לצבוע באמצעות המצב או תצלום הבזק שנבחרו בחלונית History.

  • בחרו באפשרות Erase To History והשתמשו בכלי Eraser .

  • בחרו באזור שברצונכם לשחזר, ובחרו Edit ‏> Fill. בתפריט Use, בחרו History ולחצו על הלחצן OK.

  הערה:

  לשחזור התמונה באמצעות תצלום בזק של המצב ההתחלתי של המסמך, בחרו History Options מתפריט החלונית וודאו שבחרתם באפשרות Automatically Create First Snapshot.

ביטול פעולה

 1. הקישו Esc עד להפסקת הפעולה שמתבצעת. ב- Mac OS, ניתן גם ללחוץ על Command+נקודה.

קבלת הודעה בשעת השלמת פעולה

פס התקדמות מציין שמתבצעת כעת פעולה. ניתן להפסיק את הפעולה או להורות לתוכנית להודיע לכם על סיום הפעולה.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות: בחרו Edit ‏> Preferences ‏> General‏ (Windows) או Photoshop ‏> Preferences ‏> General ‏(Mac OS).

 2. בחרו Beep When Done.
 3. לחצו על הלחצן OK.

שימוש בחלונית History

החלונית History מאפשרת "לדלג" בחזרה לכל אחד ממצבי התמונה האחרונים שנוצרו במהלך ההפעלה הנוכחית. בכל פעם שמחילים שינוי על תמונה, המצב החדש של התמונה נוסף לחלונית.

לדוגמה, אם בוחרים, צובעים או מסובבים חלק של תמונה, כל אחד מהמצבים נרשם בחלונית בנפרד. בשעת בחירה באחד המצבים, התמונה חוזרת להיראות כפי שהיא נראתה בשעת החלת השינוי לראשונה. לאחר מכן ניתן להמשיך בעבודה ממצב זה.

ניתן גם להשתמש בחלונית History למחיקת מצבי תמונה וליצירת מסמך ב- Photoshop ממצב או מתצלום בזק.

להצגת החלונית History, בחרו Window ‏> History, או לחצו על כרטיסיית החלונית History.

החלונית History של Photoshop‏
החלונית History של Photoshop‏

A. קובע את המקור לכלי History Brush‏ B. תמונה ממוזערת של תצלום בזק C. מצב היסטוריה D. מחוון מצב היסטוריה 

בשעת שימוש בחלונית History, זכרו:

 • שינויים בתוכנית, כגון שינויים בחלוניות, בקביעות צבע, בפעולות ובהעדפות, אינם מוצגים בחלונית History, משום שאלה אינם שינויים בתמונה מסוימת.

 • כברירת מחדל, החלונית History מציגה את 20 המצבים האחרונים. ניתן לשנות את מספר המצבים השמורים בזיכרון על-ידי קביעת העדפה תחת Preferences‏ > Performance. מצבים ישנים יותר נמחקים אוטומטית, לפינוי זיכרון נוסף ל- Photoshop. כדי לשמור מצב מסוים במהלך ההפעלה, צרו תצלום בזק של המצב (ראו יצירת תצלום בזק של תמונה).

 • בשעת סגירת המסמך ופתיחתו מחדש, כל המצבים ותצלומי הבזק שנוצרו בהפעלה הקודמת נמחקים מהחלונית.

 • כברירת מחדל, תצלום בזק של המצב ההתחלתי של המסמך מוצג בחלק העליון של החלונית.

 • המצבים מתווספים לתחתית הרשימה. כלומר, המצב הישן ביותר נמצא בראש הרשימה והמצב האחרון ביותר רשום בתחתית.

 • כל אחד מהמצבים נרשם עם שם הכלי או הפקודה ששימשו לשינוי התמונה.

 • כברירת מחדל, בשעת בחירת מצב, המצבים שמתחתיו מוצגים במעומעם. כך ניתן לראות בקלות אילו שינויים יימחקו אם תמשיכו בעבודה מהמצב שנבחר.

 • כברירת מחדל, בחירת מצב ושינוי התמונה לאחר מכן מבטלים את כל המצבים שאחריו ברשימה.

 • בשעת בחירת מצב ושינוי התמונה לאחר מכן, פעולה המבטלת את כל המצבים שאחריו ברשימה, ניתן לבטל את השינוי האחרון בעזרת הפקודה Cancel ולשחזר את המצבים שבוטלו.

 • כברירת מחדל, מחיקת מצב גורמת למחיקת המצב וכל המצבים שאחריו ברשימה. אם בוחרים באפשרות Allow Non-Linear History, מחיקת מצב מוחקת את המצב שנבחר בלבד.

החזרה למצב תמונה קודם

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על שם המצב.

  • למעבר למצב הבא או הקודם, בחרו Step Forward או Step Backward מתפריט החלונית History או מתפריט Edit.

מחיקת מצב תמונה אחד או יותר

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על שם המצב, ובחרו Delete מתפריט החלונית History למחיקת שינוי זה והשינויים שבוצעו אחריו.

  • גררו את המצב לסמל Delete  למחיקת שינוי זה והשינויים שאחריו.

  • כדי למחוק את רשימת המצבים מהחלונית History מבלי לשנות את התמונה, בחרו Clear History מתפריט החלונית. אפשרות זו אינה מקטינה את הזיכרון שמשמש את Photoshop.

  • כדי למחוק את רשימת המצבים מבלי לשנות את התמונה, הקישו Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) ובחרו Clear History מתפריט החלונית. אם מקבלים הודעה שאין ל- Photoshop מספיק זיכרון, מומלץ למחוק מצבים, משום שהפקודה מוחקת את המצבים ממאגר הפעולות שבוטלו ומפנה זיכרון. לא ניתן לבטל את הפקודה Clear History.

  • בחרו Edit ‏> Purge ‏> Histories למחיקת רשימת המצבים של כל המסמכים הפתוחים. לא ניתן לבטל פעולה זו.

יצירה או החלפה של מסמך במצב תמונה

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • גררו מצב או תצלום בזק ללחצן Create A New Document From Current State  בחלונית History. רשימת ההיסטוריה למסמך החדש שנוצר כוללת רק את הפריט Duplicate State.

  • בחרו מצב או תצלום בזק ולחצו על הלחצן Create A New Document From Current State . רשימת ההיסטוריה למסמך החדש שנוצר כוללת רק את הפריט Duplicate State.

  • בחרו מצב או תצלום בזק ובחרו New Document מתפריט החלונית History. רשימת ההיסטוריה למסמך החדש שנוצר כוללת רק את הפריט Duplicate State.

  • גררו מצב למסמך קיים.

  הערה:

  כדי לשמור תצלום בזק אחד או יותר של מצבי תמונה לשימוש בהפעלה מאוחרת יותר, צרו קובץ חדש לכל מצב שנשמר ושמרו כל אחד מהם בקובץ נפרד. בשעת פתיחה מחדש של הקובץ המקורי, מומלץ לפתוח גם את שאר הקבצים השמורים. ניתן לגרור את תצלום הבזק ההתחלתי של כל אחד מהקבצים לתמונה המקורית כדי לגשת שוב לתצלומי הבזק מהחלונית History של התמונה המקורית.

קביעת אפשרויות היסטוריה

ניתן לציין את מספר הפריטים המרבי שיכללו בחלונית History ולקבוע אפשרויות אחרות להתאמה אישית של החלונית.

 1. בחרו History Options מתפריט החלונית History.
 2. בחרו אפשרות:

  Automatically Create First Snapshot

  יצירה אוטומטית של תצלום בזק של מצב התמונה ההתחלתי בשעת פתיחת המסמך.

  Automatically Create New Snapshot When Saving

  יצירת תצלום בזק בכל פעולת שמירה.

  Allow Non-Linear History

  ביצוע שינויים במצב נבחר ללא מחיקת המצבים שאחריו ברשימה. בדרך כלל, כשבוחרים מצב ומשנים את התמונה, כל המצבים שאחרי המצב שנבחר נמחקים מהרשימה. באופן זה, החלונית History יכולה להציג רשימה של צעדי העריכה בסדר שבו הם בוצעו. באמצעות הקלטת מצבים באופן לא ליניארי, ניתן לבחור מצב, לבצע שינוי בתמונה ולמחוק מצב זה בלבד. השינוי נוסף בתחתית הרשימה.

  Show New Snapshot Dialog By Default

  אפשרות זו גורמת ל- Photoshop לבקש שמות לתצלומי הבזק גם בשעת שימוש בלחצני החלונית.

  Make Layer Visibility Changes Undoable

  אפשרות זו מופעלת כברירת מחדל. הפעלה או כיבוי של תצוגת השכבה מוקלטים כצעד בהיסטוריה. בטלו את הבחירה באפשרות זו כדי לא לכלול שינויים בתצוגת השכבה כצעדים בהיסטוריה.

קביעת אפשרויות לעריכת יומן היסטוריה

לעתים, עליכם לעקוב בזהירות אחר הפעולות שבוצעו בקובץ ב- Photoshop, לצורכי תיעוד אישי, תיעוד שמיועד ללקוחות או למטרות משפטיות. האפשרות Edit History Log מסייעת בשמירת היסטוריה מילולית של שינויים שבוצעו בתמונה. ניתן להציג את המטא-נתונים של Edit History Log בעזרת Adobe Bridge או תיבת הדו-שיח File Info.

ניתן לבחור לייצא את המלל לקובץ יומן חיצוני, או לשמור את המידע במטא-נתונים של קבצים שנערכו. שמירת פעולות עריכה רבות כמטא-נתונים של קובץ מגדילה את נפח הקובץ; פתיחה ושמירה של קבצים מסוג זה עלולות לדרוש זמן רב יותר מהרגיל.

הערה:

אם ברצונכם להוכיח שלא בוצעו שינויים בקובץ היומן, שמרו את יומן העריכה במטא-נתונים של הקובץ ולאחר מכן הוסיפו חתימה דיגיטלית לקובץ היומן בעזרת Adobe Acrobat.

כברירת מחדל, נתוני יומן היסטוריה על כל אחת מההפעלות נשמרים כמטא-נתונים מוטמעים בקובץ התמונה. ניתן לציין מיקום לשמירת נתוני יומן ההיסטוריה ואת רמת הפרטים שנכללים ביומן ההיסטוריה.

 1. בחרו Edit > ‏Preferences > ‏General‏ ‎(Windows)‎ או Photoshop > ‏Preferences > ‏General‏ ‎(Mac OS)‎.
 2. לחצו על העדפת יומן היסטוריה כדי להפעיל או לבטל אותה.
 3. באפשרות Save Log Items To, בחרו באחת מהאפשרויות הבאות:

  Metadata

  שמירת יומן ההיסטוריה כמטא-נתונים מוטמעים בכל קובץ.

  Text File

  ייצוא יומן ההיסטוריה לקובץ מלל. תתבקשו להזין שם לקובץ המלל ולבחור מיקום לשמירתו.

  Both

  שמירת מטא-נתונים בקובץ ויצירת קובץ מלל.

  הערה:

  אם ברצונכם לשמור את קובץ המלל במיקום שונה או לשמור קובץ מלל נוסף, לחצו על הלחצן Select, ציינו היכן לשמור את קובץ המלל, הזינו שם לקובץ ולחצו על Save.

 4. מתפריט Edit Log Items, בחרו אחת מהאפשרויות הבאות:

  Sessions Only

  רישום כל הפעלה של Photoshop או יציאה ממנה וכל פעולת פתיחה או סגירה של קובץ (כולל שמות של קובצי תמונות). הרישום אינו כולל מידע על פעולות עריכה שבוצעו בקובץ.

  Concise

  כולל את המלל שמופיע בחלונית History בנוסף למידע הכלול באפשרות Sessions.

  Detailed

  כולל את המלל שמופיע בחלונית Actions בנוסף למידע הכלול באפשרות Concise. אם תזדקקו להיסטוריה מלאה של כל השינויים שבוצעו בקבצים, בחרו באפשרות Detailed.

יצירת תצלום בזק של תמונה

הפקודה Snapshot מאפשרת ליצור עותק זמני (או תצלום בזק) של כל מצב של התמונה. תצלום הבזק החדש נוסף לרשימת תצלומי הבזק בחלק העליון של החלונית History. בחירת תצלום בזק מאפשרת להמשיך בעבודה מגרסת תצלום הבזק של התמונה.

תצלומי בזק דומים למצבים המוצגים בחלונית History, אך הם מציעים יתרונות נוספים:

 • ניתן לתת שם לתצלום בזק כדי להקל על זיהויו.

 • ניתן לשמור תצלומי בזק במהלך הפעלה שלמה.

 • ניתן להשוות אפקטים בקלות. לדוגמה, ניתן ליצור תצלום בזק לפני החלת מסנן ואחריה. לאחר מכן ניתן לבחור בתצלום הבזק הראשון, ולנסות את אותו מסנן עם קביעות שונות. החליפו בין תצלומי הבזק למציאת הקביעות המועדפות עליכם.

 • תצלומי בזק מאפשרים לשחזר את עבודתכם בקלות. צרו תצלום בזק לפני התנסות בטכניקה מורכבת או החלת פעולה. אם אינכם מרוצים מהתוצאות, תוכלו לבחור בתצלום הבזק ולבטל את כל הצעדים.

הערה:

תצלומי בזק אינם נשמרים עם התמונה—תצלומי הבזק נמחקים בשעת סגירת התמונה. כמו כן, אלא אם כן בוחרים באפשרות Allow Non-Linear History, בחירת תצלום בזק ושינוי התמונה מוחקים את כל המצבים המוצגים כעת בחלונית History.

יצירת תצלום בזק

 1. בחרו מצב ובצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • ליצירה אוטומטית של תצלום בזק, לחצו על הלחצן New Snapshot בחלונית History, או אם בחרתם באפשרות Automatically Create New Snapshot When Saving באפשרויות ההיסטוריה, בחרו New Snapshot מתפריט החלונית History.

  • לקביעת אפשרויות בשעת יצירה של תצלום בזק, בחרו New Snapshot מתפריט החלונית History או הקישו Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) ולחצו על הלחצן New Snapshot.

 2. תנו שם לתצלום הבזק בתיבת המלל Name.

 3. בחרו בתוכן תצלום הבזק מהתפריט From:

  Full Document

  יצירת תצלום בזק של כל השכבות בתמונה במצב הנוכחי

  Merged Layers

  יצירת תצלום בזק שממזג את כל השכבות בתמונה במצב הנוכחי

  Current Layer

  יצירת תצלום בזק של השכבה שנבחרה בלבד במצב הנוכחי

עבודה עם תצלומי בזק

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לבחירת תצלום בזק, לחצו על שם תצלום הבזק או גררו את המחוון שמשמאל לתצלום הבזק למעלה או למטה לתצלום בזק שונה.

  • לשינוי שם של תצלום בזק, לחצו פעמיים על תצלום הבזק והקלידו שם.

  • למחיקת תצלום בזק, בחרו בתצלום הבזק ולאחר מכן בחרו Delete מתפריט החלונית, לחצו על הסמל Delete , או גררו את תצלום הבזק לסמל Delete.

צביעה באמצעות מצב או תצלום בזק של תמונה

הכלי History Brush  מאפשר לצבוע בחלון התמונה הנוכחי באמצעות עותק של מצב תמונה או תצלום בזק מסוים. כלי זה יוצר עותק, או דגימה, של התמונה ולאחר מכן צובע באמצעותו.

לדוגמה, תוכלו ליצור תצלום בזק של שינוי שביצעתם בעזרת כלי צביעה או מסנן (כשהאפשרות Entire Document מסומנת בשעת יצירת תצלום הבזק). לאחר ביטול השינוי בתמונה, תוכלו להחיל את השינוי באופן בררני על אזורים בתמונה בעזרת הכלי History Brush. אלא אם כן בחרתם בתצלום בזק ממוזג, הכלי History Brush צובע משכבה במצב שנבחר לאותה שכבה במצב אחר.

הכלי History Brush מעתיק ממצב או תצלום בזק למצב או תצלום בזק אחר, אך באותו מיקום בלבד. Photoshop מאפשרת גם לצבוע בעזרת הכלי Art History Brush ליצירת אפקטים מיוחדים.

 1. בחרו בכלי History Brush .
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות בסרגל האפשרויות:
  • ציינו את האטימות ומצב המיזוג.

  • בחרו מברשת וקבעו אפשרויות מברשת.

 3. בחלונית History, לחצו על העמודה השמאלית של המצב או תצלום הבזק שישמש כמקור לכלי History Brush.
 4. גררו כדי לצבוע באמצעות הכלי History Brush.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת