Typy polí smlouvy

Pole smlouvy mohou obsahovat různá data. Určit, jaký typ údajů lze do pole zadat, lze definováním typu pole. Služba Adobe Sign umožňuje vložit do dokumentu různé typy polí. Tyto typy pole mohou obsahovat konkrétní data, například podpisy, iniciály, společnost nebo název pracovní pozice. Pole také můžete vytvořit a upravit, jaký typ dat lze zadat (například telefonní číslo nebo číslo kreditní karty).

Zaškrtnutím políčka Pole Náhled a Přidat podpis spustíte nástroj pro vytváření přetažením. Tímto nástrojem lze pole umístit do dokumentu. Povolení zaškrtávacího políčka:

  • na stránce Odeslat při odesílání smlouvy
  • při vytvoření dokumentu knihovny nebo šablony
  • při vytvoření widgetu
Tlačítko Pole Náhled a Přidat podpis


Výběr typu pole úrovně pole

Ve vlastnostech většiny typů polí je rozevírací seznam hodnot, který umožňuje změnit typ pole na libovolný jiný typ pole.

Výrazně se tak urychlí vytváření formulářů při použití v kombinaci s Automatickou detekcí polí.

Field types


Pole pro podpis

Pole pro autora podpisu

Podpis a iniciály

Zaškrtávací pole Požadováno na vlastnostech polí

Ve výchozím nastavení jsou pole pro podpis a iniciály povinná, jak naznačuje červená hvězdička. Chcete-li, aby byly volitelné, můžete zrušit zaškrtnutí políčka Požadováno ve vlastnostech pole. Každému autoru podpisu je nutné přiřadit požadované pole pro podpis. Nemá-li autor podpisu přiřazeno požadované pole pro podpis nebo mu bylo přiřazeno pouze volitelné pole pro podpis, služba Adobe Sign přidá na konec dokumentu Blok podpisu.

Initial

Blok podpisu

Pole Blok podpisu

Blok podpisu je skupina polí. Pole Blok podpisu nemůže být volitelné, a musí být vždy požadováno.

Ve výchozím nastavení Blok podpisu obsahuje pole pro podpis a pole pro e-mail.

 

Správci účtu mohou nastavit, která pole budou v bloku pro podpis obsažena. Kromě polí pro podpis a e-mail lze zahrnout pole Titul a Název společnosti.

Pole Blok podpisu se všemi přidanými poli

Přidat je lze přechodem na stránku Účet a Preference podpisu a zaškrtnutím voleb označených:

  • Vyžadovat od autorů podpisu při elektronickém podepisování uvedení jejich pracovní pozice
  • Vyžadovat od autorů podpisu při elektronickém podepisování uvedení jejich společnosti

Poznámka:

Pokud se bloky podpisu zobrazují na konci dokumentu, systém požadované pole pro podpis jednoho či více autorů podpisu nedokázal najít. Všem autorům podpisu musí být přiřazeno nejméně jedno požadované pole pro podpis.

K přidání bloku podpisu také dojde, pokud byly Preference podpisu nastaveny na volbu „Vyžadovat od autorů podpisu při elektronickém podepisování uvedení jejich pracovní pozice“ a nebyla přidána diskrétní pole.

Widgety vyžadují přítomnost pole pro podpis i pole pro e-mail služby Adobe Sign pro všechny podepisující osoby.

Razítko

Pole razítka tak mohou zastat dvojí funkci: buďto jako samostatný podpis, nebo jako podpora dalším podpisovým polím.  Můžete například potřebovat umístit osobní podpis a současně firemní razítko nebo pečetící razítko Hanko.

Další informace o polích razítka získáte kliknutím sem.

stamp

Informační pole podepisující osoby

Informační pole podepisující osoby

Informační pole podepisující osoby se používají ke shromažďování konkrétních informací uložených ve službě Adobe Sign. Registrovaní uživatelé mají tyto informace na svém profilu.

Tato pole se obvykle informacemi zaznamenanými u přiřazeného uživatele vyplní automaticky.

Titul a Společnost

Pole Titul a Společnost

Pole Titul a Společnost se automaticky vyplní hodnotou Titul a Společnost, má-li autor podpisu již účet Adobe Sign. Pokud autor podpisu účet Adobe Sign ještě nemá, může na tato pole kliknout a hodnotu zadat. Tato hodnota se uchová a u dokumentů, který má podepsat, se v budoucnosti u těchto typů polí použije automaticky.

Pole Titul a Společnost nemohou být volitelná, a jsou vždy požadovaná, jak naznačuje červená hvězdička.

Velikost polí Titul a Společnost lze změnit přetažením křížků v pravém dolním rohu pole.

Jméno autora podpisu, e-mail a datum

Pole Celé jméno, E-mail a Datum

Tato pole jsou určena pouze ke čtení a automaticky se vyplní údaji v souboru autora podpisu.

Pole Jméno autora podpisu bude mít hodnotu zadanou do pole pro podpis.

Pole pro e-mail se automaticky vyplní e-mailovou adresou, na kterou jste smlouvu odeslali.

Pole Datum se automaticky vyplní datem, kdy je ke smlouvě získán přístup.

Poznámka:

Chcete-li vlastní hodnotu data nebo ručně zadanou e-mailovou adresu, použijte formulářové pole a nastavte je na vlastní ověření.

Datová pole

Datová pole

Datová pole se používají ke shromažďování dalších informací od příjemce. Zahrnuje také objekty, které může příjemce použít pro výběry a volby.

Textové pole

Textové pole je nejuniverzálnější typ pole. Textové pole lze vyplnit a ve výchozím nastavení může obsahovat jakákoli zadaná data, například adresu nebo krátkou větu.

Velikost pole formuláře lze změnit přetažením křížků v pravém dolním rohu pole.

Poznámka:

Ve výchozím nastavení textové pole podporuje pouze jednořádkový text. Chcete-li vytvořit pole obsahující víceřádkový text, otevřete okno voleb pro pole formuláře. Poté vyberte Víceřádkové zadání dat. Upravte pole na příslušnou velikost pro víceřádkové zadání dat.

Vlastnosti textového pole

Rozevírací pole

Vlastnosti rozevíracího pole

Rozvírací pole je seznam výběrů, ve kterém lze provést pouze jeden výběr. Příkladem je rozbalovací seznam států, kdy může autor podpisu vybrat ze seznamu pouze jeden stát.

Velikost rozvíracího pole lze změnit přetažením křížků v pravém dolním rohu pole.

Zaškrtávací políčka a přepínací tlačítka

Vlastnosti zaškrtávacího pole

Zaškrtávací políčka jsou přepínací objekty a lze je kdykoli zaškrtnout nebo zaškrtnutí zrušit. Tato volba je užitečný pro případy zaškrtnutí všech odpovídajících polí nebo jako přepnutí pro jednoduchý výběr, například připojení budoucího kontaktu.

 

 

Vlastnosti přepínacího tlačítka

Přepínací tlačítka jsou seskupena. Skupina musí obsahovat nejméně dvě tlačítka a umožňuje výběr vždy jen jednoho přepínacího tlačítka v dané skupině. Pokud se ve skupině vybere jiné přepínací tlačítko, výběr ostatních se zruší. To je vhodné pro volby „buď/anebo“, například Ano nebo Ne.

Obrázky

Pole obrázku může příjemce využít k připojení obrázku, který lze později exportovat k použití. Lze použít obrázky studentských průkazů nebo naskenované obrázky dokumentů, jako je karta sociálního pojištění.

Další informace o polích obrázku získáte kliknutím sem

Inline Image

Více polí

Karta Více polí

Přiložení souboru

Vlastnosti pole Přiložený soubor

Pole pro přiložení souboru je k dispozici pouze u účtů úrovně Enterprise nebo vyšších a lze je použít k přiložení dokumentů nebo obrázků k transakci.

Pole Přiložený soubor lze použít ke shromažďování doplňujících dokumentů a obrázků od autorů podpisu během procesu podepisování. Odeslané dokumenty jsou zahrnuty jako součást podepsaného dokumentu a přiloženy na konci podepsané smlouvy po dokončení procesu podepisování.

Velikost pole Přiložený soubor lze změnit přetažením křížků v pravém dolním rohu pole.

Poznámka:

Přílohy jsou omezeny na 25 stran a 5 MB.

Poznámka:

Podporované formáty: PNG, JPG, JPEG, GIF, BMP, PDF, DOC, DOCX, WP, TXT, RTF, HTM nebo HTML

Hypervazba

Vlastnosti pole Hypervazba

Pole Hypervazba je k dispozici pouze u účtů úrovně Enterprise nebo vyšších a lze je použít k přechodu uživatele na umístění v rámci dokumentu nebo na externí adresu URL.

Velikost pole Hypervazba lze změnit přetažením křížků v pravém dolním rohu pole.

Pole transakce

Karta Razítka

Razítko spoluúčasti

Vlastnosti razítka spoluúčasti

Razítka spoluúčasti se používají po podepsání smlouvy přiřazeným příjemcem. Jako k takovým k nim příjemce nemá přístup ani je nemůže upravovat.

Razítko obsahuje jméno příjemce, čas podpisu a e-mailovou adresu.

Číslo transakce

Vlastnosti čísla transakce

Razítko Číslo transakce se automaticky vyplní jedinečným identifikačním číslem, které označuje smlouvu v systému Adobe Sign.  Příjemci nemohou s polem přímo pracovat.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online