Översikt

Adobe Sign-texttaggar kan användas tillsammans med Acrobat-formulärfält för att ange specifika egenskaper för ett fält. När texttaggar läggs till direkt i ett dokument i enlighet med innehållet används PDF-taggar för att namnge fälten, samt definiera reglerna och valideringarna för det fysiska placerade fältet. Acrobat-formulärfält är enkla att hantera tack vare dra och släpp-redigeringsmiljön och texttaggarnas flexibilitet.

När ett dokument överförs till Adobe Sign-dokumentbiblioteket eller skickas för signatur, bearbetas Acrobat-formulärfälten av systemet och konverteras till Adobe Sign-formulärfält. Systemet tittar framförallt på fältets namn och verifierar att en Adobe Sign-tagg har definierats. Sedan skapar det ett Adobe Sign-formulärfält med de egenskaper som du har definierat.

Med taggar kan du ange specifika egenskaper för fälten. I kombination med Acrobats placeringsverktyg för formulärfält blir dokumentet funktionellt och får ett professionellt utseende.

Texttaggsversion

Det här dokumentet beskriver den aktuella 2.0-syntaxen för Adobe Sign-texttaggar. Den här syntaxen ska användas för alla nya dokument och revideringar av befintliga dokument. Om du inte är bekant med texttaggar i Adobe Sign finns mer information i dokumentationen om texttaggar.

Skapa formulär för Adobe Sign

Med Acrobat kan du manuellt placera formulärfält direkt på sidorna i ett dokument. I det här avsnittet beskrivs hur du lägger till formulärfält och alternativ för hur du får ett mer enhetligt utseende på fälten i dokumentet.


Förbereda formuläret

 1. Öppna den PDF-fil som du vill konvertera till ett Adobe Sign-formulär i Acrobat.

 2. Gå till Verktyg > Förbered formulär.

  Klicka Förbered formulär
 3. Klicka på Starta. Acrobat DC skapar formuläret och öppnar det i läget Redigera formulär. I det högra fönstret visas redigeringsalternativ för formuläret. Verktygsfältet innehåller formulärfältsverktyg för att lägga till fler fält.

  Klicka på Starta

  Acrobat söker igenom dokumentet efter text (identifieras av understrukna mellanslag eller tomma rutor) som kan konverteras till formulärfält, och försöker placera ett lämpligt fält på den platsen. 

  Obs!

  Om dokumentet inte redan har blanksteg eller rutor som kan konverteras, visas en dialogruta som meddelar att inga formulärfält hittades. Klicka på OK för att fortsätta.

 4. I det högra fönstret klickar du på Mer och väljer sedan Konvertera till Adobe Sign-formulär.

 5. Klicka på Nästa när ett meddelande om att Acrobat tar bort formulärfält som Adobe Sign inte stöder visas.

  Konverteringsvarning
 6. Om en till varning visas klickar du på OK.

  Fältvarning

Rensa den automatiska fältplaceringen

När du skapar fält letar Acrobat efter markeringar, som rader med understreck, rutor och cirklar, som kan indikera fält, kryssrutor och alternativknappar. Dessutom utvärderas den omgivande texten för att ge de genererade fälten ett beskrivande namn.  Det är dock troligt att några fält får felaktiga namn eller placeras illa, vilket kräver manuell justering.

Fältplacering i Acrobat

 

 Förhandsgranska formuläret, ta bort eventuella extrafält och flytta eventuellt felaktigt placerade fält.

Upprensad fältplacering

Obs!

Alla fält som placeras automatiskt får unika namn, och en del av dem kan vara svårtydda (t.ex. fill_3). 

Det är en god idé att avsätta lite tid för att ge fälten beskrivande namn ifall du vill köra rapporter mot dokumentet och behöver utvärdera fältdata.

Om du vill byta namn på ett fält dubbelklickar du på fältet (eller högerklickar på det och väljer Egenskaper på menyn). Fältets namn visas högst upp i fönstret Egenskaper.

Egenskaper för textfält


Placera formulärfält manuellt

Om den automatiska fältplaceringen inte hittar alla dina fält måste du lägga till dem manuellt. Det här är en enkel process där du endast behöver klicka och använda verktygsfältet högst upp i Acrobat-fönstret.

 1. Klicka på lämplig ikon i formulärets verktygsfält om du vill lägga till ett fält i formuläret.

  Acrobat för Adobe Sign-verktygsfält

  Fälten är från vänster till höger:

  • Markera objekt – Frigör markören så att valfritt objekt på sidan kan markeras.
  • Textfält – Det generiska textfältet för indata. Det är det vanligaste fältet i de flesta formulär.
  • Kryssruta – Används för att visa en matris över radobjekt när användaren kan välja flera olika alternativ.
  • Alternativknappar – Används för att visa en matris över radobjekt och användaren kan bara välja ett av dem.
  • Rullgardinslista – En listruta med objekt där användaren bara kan välja ett.
  • Signaturfält – Ett enskilt signaturfält.
  • Signaturblock – Ett signaturfält med flera rader som minst består av signatur- och e-postfält, men du kan välja att inkludera signerarens titel och/eller företag. Detta beroende på inställningarna för det Adobe Sign-konto som skickar dokumentet.
  • Initialer – Ett enskilt initialfält som kan innehålla upp till fyra tecken.
  • Titel – Ett obligatoriskt fält där mottagaren ska ange sin titel.
  • Företag – Ett obligatoriskt fält där mottagaren ska ange sitt företags namn.
  • Fullständigt namn – Ett skrivskyddat fält som returnerar en satt version av texten som anges i signaturfältet.
  • E-post – Ett skrivskyddat fält som returnerar mottagarens e-postadress.
  • Datum – Ett skrivskyddat fält som returnerar den aktuella tid- och datumstämpeln när mottagaren öppnar avtalet.
  • Behåll valt verktyg – Klicka på den här ikonen för att aktivera/inaktivera möjligheten att placera flera fält.  När alternativet är inaktiverat återgår markören till väljarpilen efter att du har placerat ett fält. När det är aktiverat behåller markören sitt fältunderlag så att du kan placera flera fält utan att först behöva klicka på ikonen igen.

  Obs!

  De obligatoriska eller skrivskyddade fälten är mottagarspecifika, vilket innebär att de endast är avsedda för att samla in information om den mottagare de tilldelas. Om du behöver efterfråga annat innehåll än personlig information om mottagaren ska du använda ett textfält. Om du till exempel behöver samla in ett datum som inte är signaturdatumet ska du använda ett textfält och validera fältet som ett datumformat.

 2. Markören ändras för att visa underlaget för det fält som du markerat. Klicka för att placera fältet där du vill ha det. 

  Fältets underlag
 3. När fältet först placeras på sidan visas ett litet fönster där namnet på fältet kan ändras och deltagarerollen kan definieras. Det är praktiskt att ange ett beskrivande namn, men du bör endast ställa in deltagarrollen om du har en god förståelse för dokumentets signeringsprocess och vilka deltaganderollerna som ska användas.

  Egenskaper för placerat fält
 4. Klicka och dra i en av de blå rutorna (eller handtagen) i fältets bildruta för att ändra fältets storlek.

  Ändra storlek på fältet


Justera fält och matcha storlek

När fälten har placerats ut ungefärligt i dokumentet kan verktygen i Acrobat hjälpa dig att få en enhetlig fältstorlek och justering, vilket gör att dokumentet ser snyggt och professionellt ut.

Obs!

Om du vill markera flera fält du kan antingen hålla ned knappen Ctrl/Cmd och klicka på de olika fälten, eller så kan du klicka i PDF-filen och sedan dra markören för att rita en ruta. Alla fält som åtminstone delvis befinner sig inom den ritade rutan markeras. Klicka varsomhelst i PDF-filen för att avmarkera fälten.

 1. Det första steget i att justera fält är att etablera ett korrekt placerat fält. I nedanstående exempel har storleken på adressfältet anpassats korrekt genom att klicka och dra.

  Ungefärlig placering av formulärfält

  Visuellt kan du se att fältet Kontakt till höger kommer på samma höjd, och att fälten för telefon-, fax- och beställningsnummer blir lika breda. 

 2. Markera både adress- och kontaktfältet. Fältens kantlinjer ändrar färg jämfört med de andra fälten, vilket indikerar att de är markerade.

  Markerade fält

  Obs!

  • Fältet som fungerar som mall har de blåa rutorna som fungerar som handtag. När du använder verktygen för justering eller storleksmatchning justeras eller matchas alla fält efter mallfältet.
  • Du kan ändra mallfält när alla fält har markerats genom att högerklicka på det fält som du vill använda som mall.
  • Om du klickar utanför de markerade fälten avmarkeras alla fält.

 3. Justeringsverktygen visas i det övre högra hörnet i Acrobat-fönstret. Klicka på ikonen Matcha bredd och höjd.

  Verktyget Matcha bredd och höjd

  Kontaktfältet får samma storlek som adressfältet:

  Bredd- och höjdjusterade fält
 4. Låt båda fälten förbli markerade och klicka på ikonen Justera över för att justera kontaktfältets placering så att den övre linjen blir rak.

 5. Vänsterklicka på kontaktfältet för att markera endast det fältet och dra sedan i handtagen till vänster och höger på fältet för att justera det.

  Justera fältets bredd till rätt storlek manuellt
 6. Markera sedan alla fält i en kolumn. Se till att rätt fält är valt som mall.

  Markera alla fält i en kolumn
 7. Klicka på ikonen Matcha bredd för att ge alla fält samma bredd.

  Fält med samma bredd
 8. Låt alla fält förbli markerade och klicka på ikonen Vänsterjustera.

  Vänsterjusterade fält
 9. Justera fälten till rätt höjd.  Du kan göra det manuellt för varje fält om det behövs, eller så kan du anpassa ett fält och sedan justera de andra till samma höjd.

  Fält med matchande höjd
 10. Finare fältjusteringar kan göras med hjälp av piltangenterna på tangentbordet.  Markera ett eller flera fält och använd sedan piltangenterna för att flytta fältet med mycket små steg.

  Alla fält har korrekt storlek

  Obs!

  Kom ihåg att du kan zooma in i PDF-filen så att du ser bättre och kan justera mer exakt.

 11. Följ samma princip för att matcha övriga fält efter lämpliga mallar:

  I det här exemplet bör du göra följande:

  • Markera kontakt-, e-post- och webbplatsfälten och ge dem samma bredd.
  • Vänsterjustera fälten.
  • Markera radfälten (telefon och e-post) och ge dem samma höjd.
  • Justera så att de står på en rät linje med hjälp av verktyget Justera över.
  • Gör samma sak med fältraden för fax och webbplats.
  Alla fält har korrekt storlek och placering

  När alla fält är på plats kan dokumentet skickas via Adobe Sign.

  Alla fält har ett identifierande namn, men inget av dem har explicit tilldelats en mottagare och inga fält har någon innehållsvalidering.

  Om du vill inkludera fältegenskaper, som mottagaridentifiering, innehållsvalidering, villkorligt utseende eller beräkningar måste du lägga till argument till fältnamnet, precis som du skulle göra med texttaggar.

   

Använda taggar i placerade formulärfält

När du lägger till fält i formuläret visas en lista med fältnamnen till höger på Acrobat-sidan. Du kan använda listan för att snabbt söka efter och komma åt formulärfält i dokumentet. Du behöver inte befinna dig på rätt sida och om ett fältnamn finns på fler än ett ställe i formuläret läggs en siffra till efter namnet.

Obs!

Unika fältnamn kan innehålla unikt innehåll. Fält med samma namn har samma innehåll.  Genom att fylla i ett fält sprider du automatiskt det innehållet till alla andra fält med samma namn. Det här är användbart om du har ett formulär som frågar efter samma information på flera ställen.

Om du använder fälten som placerats automatiskt av Acrobat består fältnamnen av enkla beskrivande strängar. (Om de inte är beskrivande bör du avsätta tid för att göra dem beskrivande.)

Fältnamn utan argument

 

Fält som placerats från verktygsfältet kan ha ett större namn som innehåller argument som är identiska med formatet för texttaggar. 

Fältnamn med tillagda argument


Namnge formulärfält

Om du ändrar formulärfältets namn till en Adobe Sign-tagg kan du tillämpa alla de fältegenskaper som Adobe Sign känner igen, utan att det upptar plats i dokumentet som en texttagg skulle göra.

Om du vill visa egenskapsmenyn för formulärfältet dubbelklickar du på fältet eller högerklickar och väljer Egenskaper på menyn.

På fliken Allmänt i fönstret Egenskaper visas Namn, Knappbeskrivning, Fälttyp, Deltagarroll och

Vanliga egenskaper för fältet.

Egenskaper för textfält
 • Namn – Där taggen för formulärfältet ska läggs till.
 • Funktionsbeskrivning – Information som visas när muspekaren hålls över fältet.
 • Fälttyp – Anger fälttyp, t.ex. text-, signatur- eller datumfält.
 • Deltagarroll – Bestämmer vilken part i signeringsprocessen som ska interagera med fältet, till exempel avsändaren, signeraren eller förifyll.
 • Skrivskydd – Gör så att fältet inte kan kommas åt och redigeras. Det här används normalt om fältet fylls i med en integration eller med hjälp av en CSV-fil.
 • Krävs – Markerar fältet som obligatoriskt, vilket innebär att signeringsprocessen inte kan slutföras utan att fältet fylls i.

Även om dra och släpp-redigeringsmiljön inte har stöd (eller alternativ) för flerradiga fält kan du konfigurera ett fält så i Acrobat och få det att fungera med hjälp av Adobe Sign. Det här alternativet kallas för "Flerradigt fält" och finns på fliken "Alternativ".

Mer information om taggarna som används i formulärfälten i dokumentet finns i dokumentationen om texttaggar.

Obs!

I dokumentationen om texttaggar är alla taggar omgivna av "{{}}", vilket är nödvändigt för att de ska parsas. De här klammerparenteserna behövs inte när du skapar fält i Acrobat och ska därför utelämnas.

Placera andra objekt

Förutom standardtextfälten har Acrobat kryssrutor, alternativknappar och rullgardinsmenyer som fungerar med hjälp av Adobe Sign. Alternativen för de här objekten kan tillämpas med hjälp av argumenten i taggen eller med hjälp av objektegenskaperna i Acrobat.

Om du väljer att använda objektegenskaperna i Acrobat ska du se till att du ändå anger en grundläggande tagg för objektets namn. Om du till exempel har en kryssruta och alla inställningar gjordes i fönstret Egenskaper, ger du den förslagsvis bara namnet CB1_es_:signer1. Det säkerställer att objektet har ett namn och att det har tilldelas avsedd mottagare.


Kryssrutor

Genom att välja "Kryssruta" i verktygsfältet "Välj objekt" ändras markören så att du kan placera kryssrutan. Mer information finns i Placera formulärfält manuellt.

Om du vill visa egenskapsmenyn för kryssrutan dubbelklickar du på fältet eller högerklickar och väljer "Egenskaper" på menyn.

Under Alternativ finns inställningarna Kryssruteformat och Exportvärde samt alternativet Kryssrutan är markerad som standard. Om du ändrar "Kryssruteformat" påverkas inte kryssrutans utseende i Adobe Sign, men det valda formatet visas i det resulterande PDF-dokumentet.

Egenskaper för kryssrutefält


Alternativknappar

Genom att välja "Alternativknapp" i verktygsfältet "Välj objekt" ändras markören så att du kan placera alternativknappen. Mer information finns i Placera formulärfält manuellt.

När du placerar alternativknappen visas en varning i dialogrutan för grundläggande egenskaper om att det måste finnas minst två alternativknappar i gruppen eftersom alternativknappar ger en "antingen eller"-lösning.

Du kan lägga till en annan alternativknapp genom att klicka på länken "Lägg till en ny knapp" eller välja "Alternativknapp" i verktygsfältet "Välj objekt" igen, placera objektet och sedan byta namn på det så att de får samma gruppnamn.

Alternativknappsvarning

Om du vill visa egenskapsmenyn för alternativknappen dubbelklickar du på fältet eller högerklickar och väljer "Egenskaper" på menyn.

Egenskaper för alternativknappsfält

Under Alternativ finns inställningarna Knappformat, Alternativknappsval samt de två alternativen Knappen är markerad som standard och Knappar med samma namn och val markeras tillsammans, som sammanlänkar knappar med samma namn. Namnet på alternativknappen avgör vilken grupp den tillhör, så om du skapar en samling alternativknapparna måste du ge dem samma namn för att de ska tillhöra samma grupp.


Rullgardinsmenyer

Genom att välja "Rullgardinsmeny" i verktygsfältet "Välj objekt" ändras markören så att du kan placera rullgardinsmenyn. Mer information finns i Placera formulärfält manuellt.

Om du vill visa egenskapsmenyn för rullgardinsmenyn dubbelklickar du på fältet eller högerklickar och väljer "Egenskaper" på menyn.

Egenskaper för rullgardinsmenyfält

Under Alternativ finns inställningarna Objekt, Exportvärde, Objektlista, Sortera objekt, Tillåt att användaren anger anpassad text, Kontrollera stavning och Skicka valt värde direkt.

Ange namnet på alternativet i fältet "Objekt". Det är rekommenderat att ett exportvärde läggs till. Om objektet till exempel är "Red" kan vara exportvärdet vara "R". Det här värdet kan sedan exporteras under signeringsprocessen.

När du har konfigurerat valet i rullgardinsmenyn klickar du på knappen Lägg till. Då flyttas alternativen ned till Objektlista, där de kan sorteras och hanteras.

Alternativ för rullgardinsmenyfält


Nedladdningsbar version

Hämta

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy