Lägga till beräkningsfält i ett formulär

Beräkningsfält är en del av avancerade formulär, och ingår endast i tjänsterna för flera licenser.


Översikt

Med Adobe Acrobat Sign kan du uppdatera fälten i ett dokument (avtal) dynamiskt baserat på de data som anges av signeraren när avtalet signeras. Det kan du göra med hjälp av beräkningsfält. Du kan använda beräkningsfält för att ange regler i ett dokument (eller en dokumentmall) innan det skickas för signatur. De här reglerna bearbetas när signeraren interagerar med dokumentet och uppdaterar dokumentet dynamiskt baserat på fälten/värdena.

Beräkningsfält kan definieras i dokumentet med hjälp av någon av följande funktioner:


Exempel på hur beräkningsfält kan användas

Beräkningsfält kan användas i alla scenarier där dokumentet behöver uppdateras dynamiskt vid signering. Nedan beskrivs några exempel på när beräkningsfält kan användas. De här användningsområdena är endast exempel.

1. Konfigurera ett beställningsformulär – Beräkningsfält kan användas för att konfigurera ett beställningsformulär i vilket signeraren kan välja mellan objekt i en lista och ange antal. När ett objekt i listan markeras uppdateras formuläret automatiskt med priset för det markerade objektet. När signeraren väljer antal beräknas totalkostnaden för objektet automatiskt. Formuläret kan även innehålla ytterligare beräkningar för att räkna ut det totala momsbeloppet på beställningen eller för att räkna ut en volymrabatt baserat på verksamhetens regler om att erbjuda kundrabatter.

2. Fylla i utgångsdatumet för ett avtal automatiskt – I avtal där kunderna kan välja avtalslängden vid signering (6 månader, 12 månader, 24 månader osv.) kan ett beräkningsfält användas för att automatiskt fylla i avtalets slutdatum utifrån det val kunden gör vid signering.

3. Registreringsformulär med flera alternativ – Ett beräkningsfält kan användas för att konfigurera registreringsformulär (till exempel medlemsansökningar) där personen som signerar formuläret kan välja mellan ett antal olika alternativ. De alternativ som signeraren gör kan påverka andra dynamiska aspekter av formuläret, såsom vilka villkor signeraren godkänner, avtalets längd och totalkostnaden.


Grunderna för beräkningsfält

Alla formulärfält, fält för kryssrutor eller fält för alternativknappar i ett Acrobat Sign-formulär kan markeras som ett beräkningsfält. Vid signering kan signeraren inte ange värden direkt i ett fält markerat som ett beräkningsfält, utan fältets värde beräknas automatiskt baserat på de regler som definierats i formuläret.

En definition för beräkningsfält består av två delar: uttrycket och formatet.

Uttryck

Obligatoriskt

Definierar formeln/regeln för hur värdet för det angivna fältet beräknas. Acrobat Sign utvärderar uttrycket vid signering och resultatvärdet visas i fältet.

Format

Valfritt

Resultatvärdet i ett beräkningsfält kan även formateras som ett datum, en siffra eller en valuta genom att ange ett format.

Beräkningsfält kan definieras med hjälp av Acrobat Sign-texttaggar, Acrobat Sign-webbprogrammet eller PDF-formulärfält. När du använder Acrobat Sign-texttaggar eller PDF-formulärfält för att definiera beräkningsfält definieras uttrycket för beräkningen med ett direktiv som kallas ”calc”. Beräkningsfältets formatering kan anges med ett direktiv som heter ”format”.

Exempel

{{someCalculatedField_es_:signer1:calc(someExpn):format(formatType, someFormat)}}

Det här exemplet visar texttaggar med namnet "someCalculatedField" som används för att definiera ett fält i ett dokument. Det här fältet har tilldelats mottagaren som identifieras som signer1. Fältets värde beräknas baserat på formeln som anges i "someExpn". Vilken typ av resultatvärde anges av parametern "formatType" och formateras baserat på vilket format som definieras som "someFormat".

I Acrobat Sign-webbprogrammets redigeringsmiljö finns ett funktionellt uttrycksverktyg som definierar formler för beräkningsfält. Mer information om hur du skapar uttryck finns i Använda uttrycksverktyget för att ange beräkningsfält.


Uttryck i beräkningsfält

Uttrycket definierar formeln/regeln för att fastställa beräkningsfältets värde. Ett uttryck kan bestå av ett eller flera av följande element:

Literal

Anger ett faktiskt värde som används som en del av uttrycket. Uttrycken kan vara strängvärden, siffror eller datum. Till exempel:

 • {{helloField_es_:signer1:calc(“Hello”)}} – Den här literalen anger värdet för fältet med namnet "helloField" till Hello.
 • {{numField_es_:signer1:calc(10)}} – Den här literalen anger värdet för fältet med namnet "numField" till 10.
 • {{date_es_:isdate(format="mmm d, yyyy")}} – Denna sträng innehåller ett komma, som är en speciell avgränsare. För att kommat ska vara en del av den formaterade strängen måste uttrycket anges som ett bokstavsvärde.
 • {{date_es_:isdate(format='d "day of" mmmm, yyyy')}} – Det går att infoga en teckensträng i en datumberäkning.  Teckensträngen måste omges av enkla eller dubbla citattecken. 
  • Beräkningen ovan skapar en sträng som 12 december 2012

Strängar som måste ingå i ett uttryck måste omges med citattecken (dubbla (") eller enkla (')). Om resultatvärdet måste innehålla ett citattecken (ett enkelt eller dubbelt citattecken), kan detta uppnås med hjälp av ett omvänt snedstreck (\) för att avsluta citattecknet.

Obs! I alla kommande exempel visas endast uttrycket, och texttaggens fullständiga syntax visas inte.

Operatorer

Operatorer används för att utföra en eller flera åtgärder som en del av uttrycket. Till exempel:

• 6 + 4 – Den här operatorn gör att värdet 10 skrivs in i beräkningsfältet.

• 5/22/2016 - 3 – Den här operatorn gör att värdet 5/19/2016 skrivs in i beräkningsfältet.

I Operatorer som stöds finns en lista med de operatorer som stöds i uttryck.

Fält

Befintliga fält i ett dokument kan användas för att definiera ett uttryck genom att referera till fältet med dess namn. Fälten kan vara Acrobat Sign-fält (till exempel fält för signatur, datum, signerarens namn eller signerarens företag, osv.) eller fält som definieras i dokumentet eller andra beräkningsfält. Till exempel:

• price * quantity – Det här uttrycket referera till två andra fält i dokumentet med namnen "price" och "quantity". Resultatet av multiplikationen av värdena i de här två fälten skrivs in i beräkningsfältet.

signerName & “employee of “ & signerCompany – det här uttrycket refererar till två fält i dokumentet, nämligen ”signerName” och ”signerCompany”. De fylls i förväg av Acrobat Sign om informationen finns tillgänglig och sammankopplas sedan. Om signerarens namn är "Casey Jones" och signerarens företag heter "Acme Corp" gör uttrycket så att resultatvärdet "Casey Jones employee of Acme Corp" fylls i beräkningsfältet.

Om ett fältnamn innehåller ett blanksteg måste fältnamnet placeras inom hakparenteser ([]) för att kunna referera till den i ett uttryck. Till exempel refererar [fältnamn med blanksteg] till ett fält i dokumentet som heter "fältnamn med blanksteg".

Funktioner

Uttryck kan även innehålla en eller fler funktioner från Acrobat Sign-listan med funktioner som stöds. De angivna funktionerna utvärderas under signeringsprocessen och resultatvärdet visas i beräkningsfältet. Till exempel:

• dateAdd(d, signedDate, 3) – Det här uttrycket använder funktionen "dateAdd" och anger att 3 dagar ska läggas till det datum som avtalet signeras på. Om dokumentet signeras 5/22/2016 blir uttryckets resultatvärde 5/25/2016.

Negativa tal kan användas för att subtrahera från datumet.

I Funktioner som stöds finns en lista med de funktioner som stöds i uttryck.


Operatorer som stöds

Följande operatorer stöds i beräkningsfält.

+

Lägger ihop två tal.

-

Subtraherar två tal.

/

Dividerar två tal.

*

Multiplicerar två tal.

&

Sammankopplar två strängar.

=

Lika med. Jämför två värden och returnerar true om de två värdena är lika, och false om de inte är det.

!=

Inte lika med. Jämför två värden och returnerar true om de två värdena inte är lika, och false om de är det.

Mindre än. Jämför två värden och returnerar Boolesk (true eller false) om det första värdet är mindre än det andra värdet.

>=

Större än eller lika med. Jämför två värden och returnerar Boolesk (true eller false) om det första värdet är större än eller lika med det andra värdet.

<=

Mindre än eller lika med. Jämför två värden och returnerar Boolesk (true eller false) om det första värdet är mindre än eller lika med det andra värdet.

Större än. Jämför två värden och returnerar Boolesk (true eller false) om det första värdet är större än det andra värdet.

%

Modulooperator. Returnerar det resterande värdet efter division av två tal.

^

Exponentoperator. Returnerar det exponentiella värdet för de angivna talen.


Funktioner som stöds

Följande funktioner stöds när du anger uttryck i ett beräkningsfält.

Funktion

Kategori

Beskrivning

abs(number1)

Matematisk

Returnerar det absoluta värdet av talet "number1".

roundUp(number1)

Matematisk

Rundar upp talet "number1".

roundDown(number1)

Matematisk

Rundar ned talet "number1".

round(number1)

Matematisk

Avrundar talet "number1" till närmaste heltal.

min(number1,number2)

Matematisk

Returnerar det minsta av de två talen "number1" och "number2".

max(number1,number2)

Matematisk

Returnerar det största av de två talen "number1" och "number2".

datePart(part, date)

Datum

Returnerar den del av datumet som anges av det första argument som ett heltal. Till exempel returnerar datePart(m, 5/22/2016) 5, vilket motsvarar månaden i datumet.

Mer information om vilka värden som är godtagbara som delattribut finns i Godkända värden för datumdelar nedan.

dateAdd(part, date, addition)

Datum

Lägger till det angivna antalet delar (t.ex. "d" för dag, "m" för månad eller "y" för år) till ett datum för att beräkna ett kommande datum. Du kan använda tal eller fältnamn.

Till exempel skulle dateAdd("m", "Jan 1, 2016", 3) returnera datumet Apr 1, 2016. I det här exemplet lägger formeln till 3 månader till det angivna datumet.

Negativa tal kan användas för att subtrahera från datumet.

dateDiff(part, date1, date2)

Datum

Returnerar antalet delar (t.ex. "d" för dagar, "h" för timmar eller "n" för minuter) mellan två datum. Du kan använda tal eller fältnamn.

Till exempel skulle dateDiff("d", "Jan 1, 2016", "Jan 2, 2016") returnera värdet 1 för att representera 1 dag mellan 1 januari och 2 januari.

daysIn(part, date)

Datum

Returnerar antalet dagar som delen (t.ex. "d" för dag, "m" för månad eller "y" för år) innehåller för det angivna datumet. Du kan använda tal eller fältnamn.

Till exempel returnerar daysIn("m", "Feb 1, 2016") värdet 29 för antalet dagar i februari 2016, och daysIn("y", "02/01/2015") returnerar 365 för antalet dagar under 2015.

date(string)

Datum

Konverterar ett strängvärde som "1/1/2016" till ett datumobjekt som kan användas i olika funktioner.

now()

Datum

Returnerar datum och tid för när formeln utvärderades, oftast när e-signeringssidan läses in.

if(logical_test, value_if_true, value_if_false)

Logisk

Utvärderar "logical_test". "logical_test" kan vara ett annat uttryck. Om det är TRUE returneras värdet som anges i "value_if_true". Om värdet är FALSE returneras värdet för " value_if_false". Båda attributen "value_if_true" och "value_if_false" kan också vara uttryck.

Till exempel skulle if (1>0, "Korrekt", "Inkorrekt") returnera "Korrekt".

and(logical1, logical2, ...)

Logisk

Returnerar endast true om alla logiska argument utvärderas som TRUE. Annars returnerar det false.

Exempelvis skulle and (1>0, 2>1) returnera "true" och and (1>0, 2=1) skulle returnera "false".

or(logical1, logical2, ...)

Logisk

Returnerar true om något av de logiska argumenten (logical1, logical2,...) utvärderas som TRUE. Om alla logiska argument utvärderas som FALSE, returneras false.

Till exempel returnerar or (1>0, 2>1) "true". or (1>0, 2=1) returnerar "false".

not(logical)

Logisk

Returnerar det motsatta värdet till "logical". Om "logical" utvärderas som FALSE returneras alltså true. Om det utvärderas som TRUE, returneras false. Till exempel skulle not (1>0) returnera "false".
lookup(sourceField,("value1=return1,value2=return2", "default_value") Logisk

Utvärderar ett källfälts ”returvärde” (används i dropboxes och alternativknappar) för att fylla i ett standardvärde i beräkningsfältet, baserat på en lista med möjliga värden.

Till exempel: lookup(stateField, “CA=California,UT=Utah,MA=Massachusetts,WA=Washington”,”None”)

Skulle returnera Kalifornien om stateField var CA, eller Utah om stateField var UT, osv.  Om ingen matchning hittas returnerar den Inga.


Godkända värden för datumdelar

Följande värden kan användas i datumrelaterade funktioner när du anger den del av datumet som funktionen ska tillämpas på.

Del

Del av datumet som funktionen ska tillämpas på

y

År

q

Kvartal

m

Månad

d

Dag

h

Timme

n

Minut

s

Sekund


Formatera beräkningsfält

Förutom att ange uttrycket för ett beräkningsfält kan utdatavärdet även formateras. Utdata kan formateras som text (standard) eller som ett tal eller datum.

I texttaggar används två argument för formatdirektiv: FormatType och Format.

FormatType

Anger vilken typ av värde som beräkningsfältet representerar. Godkända värden för den här parametern är: tal och datum.

Format

Anger strukturen för utdatavärdet som ska placeras i beräkningsfältet.


Formatera beräkningsfält som tal

Följande tecken kan användas för att ange formateringen för utdata i form av ett tal.

Formateringstecken

Beskrivning

_

(Understreck.) Representerar en platshållare för valfri siffra.

9

Representerar en platshållare för valfri siffra.

.

Platsen för ett obligatoriskt decimaltecken (enligt lokala språkregler).

0

Placerad till vänster eller höger om ett obligatoriskt decimaltecken. Rutor med nollor.

( )

Om värdet är mindre än noll sätts parenteser runt masken.

+

Lägger till ett plustecken före ett positivt tal och ett minustecken före ett negativt tal.

-

Lägger till ett mellanrum före ett positivt tal och ett minustecken före ett negativt tal.

,

Delar upp varje tredje decimal med ett kommatecken (eller symbol för gällande avgränsningstecken för språket).

$

Placerar ett dollartecken (eller annat lämpligt tecken) före ett formaterat tal. När det anges måste det vara det första tecknet i formatsträngen.

%

Konverterar talvärdet i fältet till ett procenttal. Multiplicerar det med 100 och placerar

procenttecknet % i slutet. När det anges det måste vara det sista tecknet i formatsträngen.


Formatera beräkningsfält som datum

Följande tecken kan användas för att ange formateringen för utdata i form av ett datum.

Format

Beskrivning

Exempel

s

Sekunder av en minut mellan 0–59.

"0" till "59"

ss

Sekunder av minuten med inledande nolla vid behov.

"00" till "59"

n

Minut av timmen mellan 0–59.

"0" eller "59"

nn

Minut av timmen med inledande nolla vid behov.

"00" eller "59"

h

Timme på dagen mellan 1–12.

"1" till "12"

hh

Timme på dagen med inledande nolla vid behov.

"01" till "12"

H

Timme på dagen mellan 0–23.

"0" till "23"

HH

Timme på dagen med inledande nolla vid behov.

"00" till "23"

d

Dag i månaden mellan 1 och 31.

"1" till "31"

dd

Dag i månaden med inledande nolla vid behov.

"01" till "31"

ddd

Förkortat namn på dagar.

"Mån" till "Sön"

dddd

Det fullständiga namnet på dagen.

"Måndag" till "Söndag"

m

Månad på året mellan 1–12.

"1" till "12"

mm

Månad på året med inledande nolla vid behov.

"01" till "12"

mmm

Förkortat månadsnamn.

"Jan" till "Dec"

mmmm

Det fullständiga månadsnamnet.

"January" till "December"

yy

Året som ett tvåsiffriga tal.

"99" eller "15"

yyyy

Året med fyra siffror.

"1999" eller "2015"

t

Visar det första tecknet i AM-/PM-utnämnaren.

"A" eller "P"

tt

Visar den AM-/PM-utnämnaren.

"AM" eller "PM"


Formateringsexempel

I följande exempel visas hur du formaterar beräkningsfält för datum och tal.

 • Ett beräkningsfält som är formaterat som ett datum:

{{myField_es_:calc(otherDateField + 3):format(date, "mmm dd, yyyy")}}

Utdata blir "Maj 22, 2016."

 • Ett beräkningsfält som är formaterade som ett tal.

{{myTax_es_:calc(total * taxrate):format(number, "$,.00") }}

Utdata blir ”$1,987.65”.


Använda uttrycksverktyget för att ange beräkningsfält

Beräkningsfält kan anges via redigeringsmiljön för Acrobat Sign. Stegen nedan vägleder dig genom stegen för att definiera ett beräkningsfält när du arbetar i redigeringsmiljön.

1. Dra och släppa ett fält i dokumentet. Dubbelklicka på fältet som du just har lagt till för att öppna dialogrutan Fältegenskaper. Ge fältet ett passande namn. Ändra attributet Värdetyp i rullgardinsmenyn till Beräknat värde. Det här anger att fältvärdet kommer att fastställas baserat på en beräkning vid signering.

Fältet Värdetyp

 

2. Ange beräkningsuttrycket i textfältet Formel eller klicka på funktionsknappen (fx) för att öppna uttrycksverktyget.

Formelverktyget

 

3. Använd uttrycksverktyget för att definiera beräkningsfältets uttryck (se bilden nedan). Uttrycksområdet längst upp visar formeln som kommer att användas för att beräkna fältets värde. Du kan skriva in formeln i uttrycksområdet eller använda redigeringsmiljön för att konstruera formeln. I uttrycksverktyget finns en lista med alla tillgängliga funktioner, en lista över befintliga formulärfält i dokumentet samt en lista över vilka operatorer som stöds för att hjälpa dig att konstruera uttryck. Du kan lägga till ett fält eller en funktion till en formel genom att dubbelklicka på objektet i listområdet i uttrycksverktyget. Du kan även lägga till operatorer till uttrycket genom att klicka på den specifika operatorn i listan över operatorer.

4. När du har definierat uttrycket kan du kontrollera uttryckets syntax genom att klicka på knappen Kontrollera syntax och sedan spara ändringarna.

5. Ange typen för beräkningsfälten med hjälp av rullgardinsmenyn Visa som.

Fältet Visa som

 

6. Om värdet för Visa som är Datum eller Nummer, ska du ställa in fältvärdet Datum/Nummer med hjälp av rullgardinslistan. Du kan även välja Anpassad formatering för att definiera en egen formatering för fältet.

Fältet Nummerformat


Beräkningsfält med formatet Valuta

Formatet Valuta bör ett beräkningsfält infogar en valutasymbol före det beräknade värdet. (Beräkningen är i övrigt enkel matematik enligt formeln.)

Vilken symbol som infogas baseras på följande regler:     

 • Om källfälten innehåller en validering av Valuta för USA, visas tecknet för amerikanska dollar: $
 • Om källfälten innehåller en validering av Valuta för Storbritannien, visas tecknet för brittiska pund: £

För att formateringen för Valuta ska fungera, måste beräkningsfältet konfigureras med:

 • värdet för Visa som angett som Nummer
 • värdet för Nummerformat angett som Valuta
Beräkningsfält – Valutaformat

Källfälten som används i beräkningen kan valideras antingen via Nummer eller Valuta:

Beräkningsfält – Källnummer
Nummervaliderat källfält

Beräkningsfält – Källvaluta
Valutavaliderat källfält

Viktigt:

När du beräknar värdet i ett fält formaterat för Valuta, tar Acrobat Sign inte någon typ av valutaväxling (Forex) i beaktande.

 • Beräkningsfältet utför endast beräkningsmatematiken
 • Fältets format (Valuta) infogar bara valutasymbolen

Alla formulär som behöver använda en annan valutasymbol än dollar ($) eller pund (£), måste antingen lägga till tecknet i dokumentfilen eller lägga till ett skrivskyddat fält med valutasymbolen inställd som standardvärde.

När du använder fältalternativet bör följande gälla för fältet för valutasymbol:

 • Tilldelad till: Avsändare (förifyllnad)
 • Skrivskyddat aktiverat
 • Standardvärdet inställt på valutasymbolen (euro används i exemplet nedan)
Nummerformat

Textkällfält måste vara formaterade som Nummer (inte Valuta)

Beräkningsfält – Källnummer
Nummervaliderat källfält

Fältet som används för att beräkna det slutliga värdet måste vara konfigurerat för att ha:

 • Visa som-värdet inställt på Nummer
 • Nummerformat-fältet inställt på det format som du vill använda
Beräknat fält – nummerformatExempel på beräkningsfält

 

 • {{shipState_es_:signer1:calc([billingState]):showif(sameAs=unchecked)}}
  • Ett fält i dokumentet som tilldelats den första signeraren och som bara visas när ett annat fält (en kryssruta) med namnet "sameAs" inte är markerat. Värdet för fältet fylls i automatiskt med värdet för fältet "billingState" som signeraren har angett i dokumentet.
 • {{total_es_:signer1:calc(q1*pr1):format(Number,”$,0.00”):align(right)}}
  • Ett fält i dokumentet som tilldelats den första signeraren. Dess värde beräknas automatiskt som produkten av värdena i fältet "q1" och "pr1". Resultatvärdet formateras som valuta, visas med ett dollartecknet ($) framför resultatvärdet och innehåller två decimaltecken. Resultatvärdet är dessutom högerjusterat i fältet.
 • price_es_:signer1:calc(if(pn1=”W1”,9.99,if(pn1=”W2”,5.99,if(pn1=”W3”,24.99,0))))}
  • Ett fält i dokumentet som kallas "price" och som beräknas utifrån det värde som signeraren markerat i ett annat fält med namnet "pn1" i dokumentet. Om fältet "pn1" är lika med W1 är värdet som visas i fältet "price" 9.99. Om fältet "pn1" är lika med W2 är värdet som visas i fältet "price" 5.99 och så vidare. Om inget av värdena stämmer överens med värdet i fältet "pn1" är värdet som visas i "price" 0. Med hjälp av den här funktionen kan beräkningsfält användas för att automatiskt fylla i priset på ett objekt utifrån de val som en signerare gjort under signeringsprocessen.

 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto