Ställ in onlinebetalningar

Med online-betalningstjänsten i Adobe Acrobat Sign kan en avsändare begära en betalning som en del av mottagarens process (rolloberoende). Betalningar kan definieras med fasta värden (prisuppgift), värden tagna från beräknade fält på avtalet (beställningsformulär) eller värden som kunden anger (donationer). Betalningsfunktionen är tillgänglig på Enterprise-, Business- och Small Business-nivåerna på datacentren NA, EU och AU.

Funktionsbeskrivning

Tjänsten för online-betalningar i Adobe Acrobat Sign integreras med Braintree som en betalningsväg kopplad till signeringsprocessen. Integreringen aktiveras genom att lägga till ett betalningsfält i formuläret.

Formulär kan skapas med betalningsfält enligt följande:

 • Ett statiskt värde vid en prisuppgift för en tjänst
 • Ett dynamiskt värde som härleds från beräknade fält i formuläret, som i ett orderformulär med flera objekt och leveransmetoder
 • Ett mottagarangivet värde, såsom en donationsförfrågan
Obs!

När ett betalningsfält används i ett avtal ändras knappen Klicka för att signera till Betala och signera om det finns ett värde i betalningsfältet.

Med Braintree-integreringen infogas ett betalningsfönster i signerarens gränssnitt när hen klickat på Betala och signera.  I det här fönstret samlas all personlig betalningsinformation in, vilket undanröjer behovet av att signeraren anger den personliga informationen i ett Acrobat Sign-formulär. Detta förbättrar den generella säkerheten av signerarens information och eliminerar behovet av att avsändaren samlar in och manuellt bearbetar betalningen. 

Obs!

Onlinebetalningar är inte tillgängliga för kundkonton på datacentralerna JP1 och IN1.

Tjänsten Braintree är endast tillgänglig för handlare i vissa länder. Se de internationella riktlinjerna för Braintree för att avgöra om ditt land/din region stöds.

Så fungerar det

För att skapa ett betalningsformulär krävs endast att du använder ett betalningsformulärfält i avtalet.

Om du inte är en van Acrobat Sign-utvecklare bör du bekanta dig med redigeringsverktyget i appen.

Användare som är bekanta med utvecklingsmiljön behöver endast lära sig mer om den nya fälttypen (Payment) och vad som krävs för att den ska fungera.

 

Redigera med dra och släpp

Betalningsfältet visas längst ned i listan över fältkategorier till höger i fönstret Redigering.

Placera betalningsfält

 

När du använder fältet Betalning ska du vara uppmärksam på fältalternativen för att garantera att formulärfunktionerna fungerar korrekt.

Detta gäller speciellt:

Tilldelad till – kontrollera att du kopplar fältet till mottagaren som förväntas göra betalningen. Det kan verka vara motsägelsefullt för ett statiskt betalningsvärde, men tilldelningen av fältet är vad som logiskt relaterar betalaren till betalningsposten.

Värdetyp – detta är länkat till funktionen i formuläret

 • Angivet värde ger dig ett statiskt värde, oberoende om ett angivet värde är en prisuppgift eller ett godkänt värde, som en donation.
 • Beräknat värde ger dig ett härlett värde från en formel som inbegriper andra fält. Det används för ett dynamiskt beställningsformulär.

Skrivskyddad – om detta är markerat måste avsändaren se till att fältet fylls i med antingen ett fast värde eller genom ett beräknat värde.

Om det inte är markerat är värdet antingen standarden som ställdes in under redigeringen eller det värde som mottagaren angett.

Standardvärde – detta används om formuläret har ett visst värde för statiska betalningar, eller ett föreslaget donationsvärde.

Valuta – används för att ange rätt valuta för målgruppen. 1000 Yen är inte detsamma som 1000 pund.

Värdeintervall – detta är användbart om du vill skapa ett bestämt intervall för donationsvärden.

Standardvärden för betalningsfält

Statiskt värde (prisuppgifter)

Ett formulär med ett statiskt värde måste ha ett angivet värde under utvecklingsfasen.

 • Fältet ska definieras som Skrivskyddat
 • Ett standardvärde som inte är noll ska anges
 • Välj rätt valuta för den avsedda mottagaren
Statiska värden i ett betalningsfält

 

För användaren visas fältet och värdet, men betalaren kan inte ändra värdet.

Mottagarvy för det statiska fältet

Dynamiskt värde (beställningsformulär)

Betalningsfältet för det dynamiska värdet ska konfigureras som ett beräknat värde.

 • Alternativet för att göra det fältet skrivskyddat krävs för beräknade värden, så det alternativet har tagits bort från egenskapsmenyn 
 • Det beräknade värdet kommer att härledas från andra fält som mottagaren kan interagera med (kvantiteter, leveransmetoder osv.)
 • Under redigeringen visas formeln i fältet i stället för ett numeriskt värde

Välj en lämplig valuta

Dynamisk konfiguration av betalningsfält

 

Fältet visas för användaren och fältvärdena justeras i realtid när olika alternativ väljs, men mottagaren kan inte direkt interagera med det. (Markering är tillagd nedan)

Mottagarvy för det dynamiska fältet

Mottagardefinierade värden (donationer)

Ett signeringsdefinierat betalningsfält används för att användaren ska kunna ange värdet för betalningen direkt. Det ska konfigureras som ett angivet värde och funktionen Skrivskyddat ska vara inaktiverad.

Ett standardvärde är tillåtet men kan ändras.

Ett värdeintervall tillåts och det kommer att gälla. Vilket innebär att du kan ange det lägsta tillåtna värdet.

Konfiguration av mottagardefinierat värde

 

Fältet visas för användaren och det går att ändra, eventuellt till ett standardvärde.

Om den övre eller undre gränsen är definierad och om ett värde som ligger utanför intervallet anges, uppstår ett fel och mottagaren kan inte signera förrän värdet har korrigerats.

Mottagarvy för det mottagardefinierade fältet

Obs!

Om en nolla eller inget värde anges i fältet ändras knappen Betala och signera till Klicka för att signera, vilket anger att ingen betalning berörs av avtalet.

Mottagarvy för betalningsfältet utan värde

 

Negativa värden är inte tillåtna.

Mottagarvy för betalningsfältet med ett negativt värde

Transaktionspost

Att se till att data lagras på ett säkert sätt är grundläggande när det gäller personlig information, som till exempel betalningsuppgifter. Acrobat Sign och Braintree delar endast de nödvändigaste uppgifterna för att kunna slutföra transaktionen och för att säkerställa att betalningen går att granska i efterhand eftersom den är relaterad till ett avtal.

Braintree-poster

I Acrobat Sign-systemet ansvarar för avtalsdokumenten och poster som rör mottagare och interaktioner. Braintree kommer aldrig åt innehållet i transaktionen eller hela listan med mottagare. (Det är nödvändigt att Braintree vet vem som är betalaren.)

När du klickar på knappen Betala och signera öppnas en IFrame för Braintree-tjänsten och fyra dataobjekt skickas:

 1. Valutatypen – Den behövs för att kontrollera att rätt handelskonto används i Braintree
 2. Det numeriska värdet i betalningsfältet – Som krävs för att förstå värdet för samlingen
 3. E-postadressen för betalaren – Som krävs för att identifiera betalaren
 4. Deltagandekoden för transaktionen – Som krävs för att direkt relatera till betalningsposten i avtalet 
Braintree-transaktionspost

Acrobat Sign-poster

Braintree ansvarar för betalningsposterna och inga poster som är relaterade till personlig information om betalaren skickas till Acrobat Sign.

När din betalning har slutförts skickas endast Braintrees transaktionsnummer tillbaka till Acrobat Sign. Detta transaktions-ID finns i loggen Aktivitet (på sidan Hantera) och i granskningsrapporten:

Betalningshändelser i aktivitetsloggen och granskningsrapporten

Så här aktiverar och inaktiverar du

Innan du kan börja arbeta med betalningsfält i Acrobat Sign måste du ha ett Braintree-konto.

Ett produktionskonto kan registreras här: https://www.braintreepayments.com/sales-apply

Funktionen för online-betalningar i Acrobat Sign kan aktiveras på kontonivån av kontoadministratören.

 • Gruppnivåinställningar tillåts och åsidosätter värden på kontonivå
  • Varje grupp har ett eget unikt Braintree-konto aktiverat
 1. Gå till Kontoinställningar > Betalningsintegrering för att aktivera funktionen.

 2. Kopiera och klistra in begärd inloggningsinformation från ditt Braintree-konto i de relaterade fälten:

  • Offentlig nyckel
  • Privat nyckel
  • Handlar-ID
  Gå till betalningsmenyn

  Obs!

  När du anger giltiga inloggningsuppgifter markeras kryssrutan Aktivera betalningar med Braintree automatiskt.

 3. Klicka på Spara.

  • Sidan uppdateras och taggen Kontolänkat visas för att du ska kunna se att betalningar är aktiverade.
  • En banderoll visas en kort stund högst upp i fönstret och meddelar att du kan lägga till betalningsfält.
  Konfigurerat Braintree-konto

Ändra inloggningsuppgifter för Braintree

Om du behöver ändra autentiseringsuppgifterna för Braintree (t.ex: byta till ett nytt handelskonto):

 1. Gå till betalningssidan: Kontoinställningar > Betalningsintegrering

 2. Ange ditt nya handlar-ID och den offentliga/privata nyckeln och klicka på Spara

  Länka till ett annat konto

  Sidan uppdateras och de nya betalningsuppgifterna används för alla efterföljande betalningar.

Inaktivera Braintree men behåll integreringsuppgifterna

Så här inaktiverar du integreringen mellan Acrobat Sign och Braintree och behåller autentiseringsuppgifterna för aktivering till senare:

 1. Gå till Kontoinställningar > Betalningsintegrering

 2. Avmarkera kryssrutan Aktivera Braintree-betalningar.

  Rensa autentiseringsuppgifter

 3. Klicka på Spara

 4. Du får ett kontrollmeddelande för att säkerställa att du vill inaktivera betalningsintegreringen.

  Klicka på Inaktivera.

  Inaktivera betalningar

 5. Sidan uppdateras för att visa den inaktiverade betalningsfunktionen

  • Taggen Kontolänkat tas bort för att du visuellt ska kunna säkerställa att integreringen är inaktiverad.
  • Kryssrutan Aktivera Braintree-betalningar är fortsatt avmarkerad.
  • Braintree-autentiseringsuppgifterna finns kvar i konfigurationen och går att aktivera.

   

  Inaktiverad utan autentiseringsuppgifter

Inaktivera Braintree och ta bort integreringsuppgifterna

Inaktivera integreringen mellan Acrobat Sign och Braintree, och ta bort autentiseringsuppgifterna från kontoinställningarna genom att:

 1. Gå till Kontoinställningar > Betalningsintegrering

 2. Välj länken Rensa autentiseringsuppgifter under Privat nyckel.

  Inaktivera betalningar – rensa autentiseringsuppgifter

 3. Du får ett kontrollmeddelande för att säkerställa att du vill rensa autentiseringsuppgifterna.

  • Markera kryssrutan för att bekräfta att alla avtal med pågående betalningar upphör att gälla.
  • Klicka på Rensa.
  Kontrollmeddelande för att rensa autentiseringsuppgifter

 4. Sidan uppdateras för att visa den inaktiverade betalningskonfigurationen.

  • Taggen Kontolänkat tas bort för att du visuellt ska kunna säkerställa att integreringen är inaktiverad.
  • Kryssrutan Aktivera Braintree-betalningar avmarkeras.
  • Autentiseringsuppgifterna för Braintree tas bort från gränssnittet.

  Spara sidan.

  Inaktiverad med sparade inloggningsuppgifter

 5. Sidan uppdateras för att visa den inaktiverade betalningsfunktionen.

Konfigurationsalternativ

I Braintree-tjänsten finns ett antal konfigurationsalternativ som avsevärt kan förbättra signeringsupplevelsen. Alla har olika behov av en betalningstjänst och en grundlig genomgång av Braintree-funktionerna är väl värt arbetet.

Med avseende på Acrobat Sign-integreringen finns det ett antal funktioner som direkt har att göra med signeringsupplevelsen:

 • Valuta – vilken valuta accepterar du?

Braintree godkänner en rad olika valutor och du kan skapa ett ”handelskonto” för varje valuta som du godkänner. Med detta handelskonto kan du definiera vilka typer av betalningar som du godkänner (PayPal och/eller kreditkort).

Braintree-konfiguration av inställningarna

 

I Acrobat Sign måste du konfigurera fältet Betalning för en viss valutatyp. Det här konfigurerade värdet länkar till handelskontot med samma valutatyp. 

De värden som visas i egenskaperna för Acrobat Sign-fält styrs av de valutor som är godkända i dina Braintree-handelskonton.

Genom att ställa in ett standardhandelskonto definieras även standardvalutan som läses in i fältet Betalning i Acrobat Sign.

Ange valuta i Acrobat Sign-fältgränssnittet

 

 • Kontroll av dubbla transaktioner – används för att förhindra att en snabb dubbelklickning skapar två transaktioner, vilket leder till att signeraren debiteras två gånger.
Transaktionskontroll av Braintree-dubblett

Bra att veta

Känt problem: betalningar inaktiveras efter ändring av ett delegerat avtal

Det finns ett känt fel som kan göra att avtalet kringgår betalningsprocessen och slutför avtalet som klart utan att betalningen har säkrats. Problemet uppstår endast när:

 1. den första mottagaren delegerar sin signaturbehörighet
 2. avsändaren ändrar avtalet efter den delegeringen

Det rekommenderas att inaktivera funktionen Ändra avtal i alla grupper som använder betalningsintegreringen.

PCI-innehåll och lagring

Under betalningsprocessen skrivs all information i Braintree-gränssnittet.

All betalningsinformation lagras endast i Braintree-kontot.

Acrobat Sign-miljön lagrar endast API-uppgifterna för Braintree-kontot och transaktionsnumret som skickas tillbaka från Braintree (och som registreras i Acrobat Signs granskningsspår).

Ingen faktisk betalningsinformation kommer till Acrobat Sign-systemet, vilket garanterar optimal PCI-kompatibilitet och säkerhet för signeraren.

 

Avbrutna transaktioner mellan betalning och signering

När du använder betalningar sker signeringsprocessen i två faser:

 • Slutför signeringsprocessen på e-signeringssidan
 • Ta en bild av betalningen och slutför signaturen

Detta garanterar att avtalet inte kan avslutas utan att betalningen först hämtas.

Om processen av någon anledning avbryts kan signeraren öppna avtalet på nytt via den ursprungliga länken (eller med en påminnelselänk (om påminnelser har konfigurerats)) för att återuppta processen.

 

Dubbel betalningsprevention

I Braintree-tjänsten ingår funktionen Kontroll av dubbla transaktioner som förhindrar att flera transaktioner till samma transaktion-ID sker inom ett angivet intervall.  Detta förhindrar att flera betalningar loggas på grund av att man klickar på knappen flera gånger.

Så här konfigurerar du alternativet Kontroll av dubbla transaktioner:

1. Logga in på ditt Braintree-konto.

2. Gå till Inställningar > Bearbetar > Kontroll av dubbla transaktioner.

3. Aktivera inställningen.

Braintree: duplicera transaktionskontroll

Betalningstvister

Mottagare med en betalningstvist, oberoende av anledning, ska kontakta den part som skickade avtalet genom att svara på det ursprungliga e-postmeddelandet där du uppmanades att granska och signera.

Acrobat Sign utgör plattformen för signeringsprocessen, men överlämnar betalningsprocessen till Braintree.

Ingen betalning eller betalningsinformation samlas in via Acrobat Sign. Endast betalningsportalen som avsändaren av avtalet har konfigurerat visas i Acrobat Sign.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto