Textbundna bilder

Textbundna bildfält är tillgängliga för tjänster på Business och Enterprise-nivåer.


Funktionsbeskrivning

Adobe Acrobat Sign har stöd för att överföra en bildfil till ett platshållarfält som definieras av avsändaren.  Den här bilden tas upp i dokumentet som andra formulärfält och finns som en extraherbar fil som avsändaren kan använda senare:

 • Universitet kan begära in elevbilder så att de kan identifieras/verifieras under orientering/testning.
 • Fastighetbyråformulär, som kräver bilder av både köparen och säljaren, kan bifogas
 • Anställningsprocesser som kräver en bild av ett dokument (ID, socialförsäkringskort osv.)

Textbundna bildfält kan läggas till i alla formulär via dra-och-släppa i utvecklingsmiljön, normala texttaggar eller PDF-formulär som skapats i Acrobat.

Obs!
 • Textbundna bilder stöds endast i den nya skicka-miljön. 
 • Avsändare som använder den klassiska skicka-sidan, kommer att omdirigeras till den nya skicka-sidan om de överför ett dokument med textbundna bildtexttaggar. 
 • Mallarna där textbundna bilder används, kommer inte att vara tillgängliga i den klassiska sidmallslistan

Så här används de

Avsändare kan lägga till textbundna bilder i mallar när ett formulär skapas i Acrobat, genom att placera dem med hjälp av redigeringsmiljön, texttaggar eller redigering av namnet i ett textfält.

Bildfält fungerar som andra fälttyper:

 • Tillåtet med flera unika bildfält
 • Bildfält kan för att tillåta fältpollinering kopieras och placeras på flera platser
 • Bildfält kan kopplas till valfri mottagarroll, som kan interagera med fält, inklusive förifyllning
 • Bildfält inkluderas i rapporter och returnerar en webbadress som pekar mot den ursprungligen överförda bildfilen

För närvarande kan textbundna bildobjekt bara användas för png- eller .jpg/.jpeg-filer.


Redigera med dra och släpp

Om du vill placera bildfält i ett dokument bör du använda redigeringsmiljön eftersom du då får en mer exakt fältkontroll. För viktiga bilder, som ett passfoto, kan detta vara extra viktigt.

I redigeringsmiljön hittar du bildobjektet i avsnittet Datafält

Bildfältet är förankrat i det övre vänstra hörnet och det kan ändras genom att du drar i det nedre högra hörnet av fältet tills du uppnår önskad bredd och höjd.

Den slutgiltiga bildens storlek visas i bildfältet.


Syntax för texttaggar

Den textbundna bildtexttaggen är ovanlig eftersom en höjd för platshållaren måste anges för taggen och den måste vara högre än det teckensnitt som används för att skapa taggen (vilket är hur fälthöjden bestäms normalt).

Argumentet för att skapa en textbunden bild är :inlineimage (X)

Där X är antalet rader som ska läggas till i fälthöjden.

Höjden på en ”rad” bestäms av teckensnittsstorleken som användes för att skapa taggen.

Exempel: {{inlineImageEx_es_:signer1:inlineimage(4)}} : fälthöjd = 4 rader

Här nedan visas ett exempel på texttaggen till höger och det resulterade fältet till vänster.

Tänk på att taggens ankare i övre delen av fältet och antalet rader som läggs till, kommer att förlängas under raden där taggen beskrivs.

Detta gör det lite svårare att bestämma fältstorleken, så om du behöver ha en exakt fältstorlek måste du kanske justera fältet i redigeringsprogrammet innan du sparar mallen eller skickar avtalet.


Skapa formulär i Acrobat

Om du lägger till en textbunden bild när du skapar dina formulär i Acrobat, ska du infoga syntaxen för texttaggen i egenskapen Name för ett textfält (minus klammerparenteserna i varje ände).

Det här innebär två bra saker:

 1. Storlek och form på textfältet som du placerar i formuläret, kommer att gälla när dokumentet skapas i Acrobat Sign. Detta gör att fältet passar i det tilldelade utrymmet utan att du behöver gissa antalet rader som måste läggas till.
 2. Argumenten som läggs till i texttaggen kommer att gälla. Detta betyder att du kan använda Showif-/Hideif-argumenten och de flesta andra vanliga texttaggsargument.
Lägg till den textbundna texttaggen i Acrobat-fältnamnet

Obs!

När du placerat ett fält kan inget argument ändra storleken och formen på fältet.  Om du inkluderar ett antal rader i texttaggsyntaxen, kommer de att ignoreras och fältstorleken förblir så som du har angivet.


Så interagerar mottagare med fältet

Mottagare kan överföra sina bilder med dra-och-släpp-metoden.  Alla bildstorlekar godtas och de kommer automatiskt att sträckas ut eller tryckas ihop för att anpassas till fältkanterna. 

När bilden är på plats visas ett stort svart X i det övre högra hörnet av fältet.  När du klickar på det tas bilden bort från fältet och det återgår till det ursprungliga läget.

Placerad bild

Endast .png-, .jpg- och .jpeg-filer kan användas för textbundna bildfält.

Om en annan filtyp används kommer ett felmeddelande att visas:

Användbara tips...

:label()

Argumentet :label() är särskilt användbart för textbundna bildfält, eftersom du kan ge mer anpassade instruktioner till mottagaren.

Värdet som skickats med :label() kommer att visas i fältet under utvecklingen (i stället för fältnamnet) och läggs till i slutet av standardinstruktionen.

Här nedan finns ett exempel på ett bildfält i redigeringsmiljön

:label("Passport Photo") 

 

Detta är det som visas för mottagaren vid signeringen.

Observera att strängen Klicka/dra och släpp när du vill ladda upp inte kan redigeras.


Ändra måttenheten

Standardmåttenheten i applikationen är tum (in), men kan ändras till centimeter av användaren.

Du kan göra den här ändringen på profilsidan genom att hovra över namnet uppe till höger i fönstret och sedan välja Min profil och klicka på Redigera för att öppna redigeringsläget.

Ändra enheten till önskad standard och klicka sedan på Spara

Min profil – Mått

Administratörer kan begära att standarden ändras på konto- eller gruppnivån genom att kontakta Acrobat Sign-supporten.

Obs!

Ändrad måttenhet kommer att gälla för alla mått som visas i programmet, inte bara i bildfälten.

Extrahera bilder

Textbundna bilder kan ”extraheras” från formuläret via rapportfunktionen.

För avsändare

 • Gå till fliken Hantera, leta reda på avtalet med den bild som du behöver och markera den med en klickning
 • Klicka längst till höger i fönstret på fliken Oversigt.
 • Klicka på länken Exportera data
Exportera formulärdata

En CSV-fil hämtas till webbläsaren.

 • Öppna CSV-filen (i t.ex. Excel eller det program som du använder för att visa CSV-filer)
 • Leta efter rubriken som anger bildfältet. Fältnamnet används i CSV-huvudet
  • Innehållet i cellen ska vara en webbadress som pekar mot bildfilen. 
 • Kopiera och klistra in webbadressen i webbläsaren
 • Bildfilen hämtas till webbläsaren

För administratörer

Den direkta webbadressen till bildfilen skyddas på användarnivån och är endast tillgänglig för avsändare av avtalet via länken Exportera data.

Administratör som kommer åt fältinnehållet genom att köra rapporter, kommer inte att se en webbadress. I stället kommer de att se filens rådokument-ID och de kan hämta det med API:n.

Obs!

Den hämtade bilden ska vara samma som den ursprungligen överförda bilden.  

Eventuella ändringar som görs i bilden, när den fältanpassas, visas bara i fältet. Den faktiska bildfilen redigeras aldrig.

Hur gör du för att aktivera och inaktivera

Textbundna bilder är som standard tillgängliga för tjänster på Business- och Enterprise-nivåer. Ingen ytterligare konfigurering krävs för att visa den här fälttypen.

Om du vill inaktivera den här funktionen på konto- eller gruppnivån ska du kontakta Acrobat Sign-supporten.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto