Versionsinformation för Adobe Sign: 2021

Obs!

I det här dokumentet beskrivs de nya funktionerna, förändringar av upplevelsen och lösta problem i den aktuella versionen.

Det är inte säkert att alla funktioner/ändringar är aktiverade på releasedatum.

Vill du ha meddelanden om versionsinformation via e-post kan du prenumerera här >

Adobe Sign: januari 2022

Förbättrade funktioner

 • Förbättrad användbarhet för sidan Hantera – Sidan Hantera har uppdaterats för att förbättra dataexponeringen ”lathund”:

Ikoner har lagts till för att ange när en anteckning eller en påminnelse bifogas transaktionen. Håll muspekaren över ikonen för att få en snabb översikt över viktiga metadata som är associerade med varje avtal. Klicka på ikonen för att vidta åtgärder.

Avancerad filtrering har lagts till i sökfunktionen för att begränsa den returnerade datauppsättningen för det sökta objektet (t.ex. Anteckningar)

 • Förbättrad säkerhet för avtals-URL – URL:er som skickas via e-post och som pekar på avtal/PDF-filer har nu en konfigurerbar livstid som gör att länken går ut (standard är sju dagar). Mottagare som försöker öppna en länk som har upphört att gälla kan begära att en ny länk skickas med e-post till dem. Den här inställningen gäller bara när URL:en upphör att gälla och påverkar inte själva avtalets livslängd och genomförbarhet.

Fullständig information om när dokument-URL:en upphör att gälla finns här >

Kontroller av förfallodatum för dokumentlänk

 • Förbättrad avtalsdelningssäkerhet – avtalsdelning har ytterligare kontroller för att begränsa delning till och från andra parter än kontot:
  • Styr hur många gånger ett avtal kan delas med en extern part.
   • Fri nivå: 2
   • Testnivåer: 5
   • Individuell nivå: 10
   • Småföretagsnivå: 10
   • Företagsnivå: 20
   • Affärsnivå: 20
  • Styr möjligheten för en extern part att dela avtalet.

Mer information om hur du delar enskilda avtal finns här >

 • Nya leverantörer av betrodda tjänster (TSP) – SPID (Italien) och MitID (Danmark) är nya leverantörer av betrodda tjänster från Cloud Signature Consortium som tillhandahåller certifikat för att använda säkra digitala signaturer som uppfyller de högsta standarderna och efterlevnadskraven.

Ändrad upplevelse

 • Nya startsidan och hanteringssidan blir standardgränssnittet – Adobe Sign har upphört med de klassiska utformningarna av sidorna Hem och Hantera, och alla konton har gått över till den moderna utformningen.

Alternativet att återgå till det klassiska gränssnittet har tagits bort och endast det nya användargränssnittet kommer att stödjas framöver.

 • Snabbåtkomstknapparna på sidan Hantera har uppdaterats – Som en del av användbarhetsuppdateringen för att lägga till ikonerna Anteckningar och Påminnelser på sidan Hantera har snabbåtgärderna omdesignats så att de har liknande utseende och känsla.
Håll muspekaren över ikonuppdateringen

 • HIPAA-avtalssäkerhet – Konton där HIPAA-inställningar är aktiverade kommer att behandla alla mottagare av avtal som om de är oregistrerade användare utan någon kontoanslutning. I praktiken innebär det att mottagare med en registrerad Adobe Sign-användare inte ser dessa avtal på sin Hantera-sida.
  • Användare inom samma konto som avsändaren är undantag från regeln. Alla avtal som skickas till mottagare i samma konto är implicit betrodda, och avtalen visas på sidan Hantera där de kan visas och delas.
 • Förbättrad kontrast för signaturfältet – Det blå teckensnittet under signaturraden görs mörkare för att följa AA-standarden för hjälpmedel (4.5:1) för kontrast.
Jämförelse av signaturens färg – föregående jämfört med ny

Korrigerade problem

Problem 
Beskrivning
4283949 Sammanfattning: PDF-filer som skapades med ADA-kompatibla fält översätts inte till ADA-kompatibla fält när de bearbetas via Adobe Sign.
Korrigering: En ny inställning som bevarar tillgänglighetsfunktionerna i de överförda PDF-filerna har lagts till med ett nytt taggningsträd som innehåller en lämplig typ av fält (t.ex. omfång eller länk), en titel som härleds från fältinnehållet och en alternativ text som matchar titeln. Taggningssträngarna lokaliseras enligt avtalets platsinställningar. PDF-filer som inte har tillgänglighetsfunktioner när de laddas upp förses inte med dessa funktioner via Adobe Sign-processen.
4295359/4323894 Sammanfattning: Vissa tecken från det litauiska och tyska alfabetet (č, ė och ß) hanterades inte korrekt av ett av de beroende biblioteken, vilket medförde att tecknen utelämnades i den utskrivna signatursträngen.
Korrigering: Biblioteket uppdaterades för att hantera de identifierade tecknen på ett korrekt sätt och återge dem på ett lämpligt sätt i signatursträngen.
4304412 Sammanfattning: En privat CSC-leverantörsupplevelse inaktiverade inte knappen Auktorisera på ett korrekt sätt efter att popup-fönstret för OAuth-auktoriseringen stängdes, vilket gjorde att användarna kunde klicka på Auktorisera igen och skapa en ”Läser in”-slinga som inte skulle avslutas trots att signaturen hämtades.
Korrigering: Koden har uppdaterats för att inaktivera åtgärden Auktorisera när bakgrundsskärmen blir tillgänglig och inte är tillgänglig under en längre tid när omdirigering sker.
4308773 Sammanfattning: Om du loggar in på iOS-mobilapplikationen kan detta resultera i att meddelandet ”AUTO_CANCELLED_CONVERSION_PROBLEM” visas efter att mottagarens signatur har slutförts på grund av offlinesynkroniseringshändelser som gör att köade förfrågningar skickas flera gånger.
Korrigering: Kod på serversidan har lagts till för att utvärdera om en lyckad konverteringsprocess har slutförts för samma deltagar-ID när en konvertering har upphört, vilket ger en smidig lösning av konflikter.
4311477 Sammanfattning: Färdiga dokument visar inte fältinformation för skärmläsare på ett användbart sätt.
Korrigering: En ny inställning infördes som bevarar tillgänglighetsfunktionerna i de överförda PDF-filerna med ett nytt taggningsträd som innehåller fältanteckningar som konverteras till läsbara XObjects i den slutliga bearbetningen.
4316462 Sammanfattning: Vissa avtal som skickades under BioPharma-inställningarna tvingades inte att autentiseras igen när autentiseringen hanterades av Active Directory Federation Service. Detta berodde på hur ADFS konfigurerades och om Tvingad autentisering konfigurerades för att kringgå indikationen.
Korrigering: Kod har lagts till för att kräva en ACR i kombination med ForceAuthn-attributet vilket tvingar autentiseringsprocessen.
4317635 Sammanfattning: Dokument med flera signatur- eller initialfält ledde till en skärmåterställning till det föregående fältet när användaren klickar på ett efterföljande signatur- eller initialfält.
Korrigering: Koden har uppdaterats för att lösa fokusen för nästa fält efter att ha applicerat innehåll på valfritt fält.
4319974 Sammanfattning: Språkväljaren på signeringssidan var fortfarande synlig när signeringsadressen hämtas med v6 REST-API:et och GET /signingurl på grund av att API-anropet återgår till applikationsvärdet i stället för sessionsvärdet.
Korrigering: API-anropet har uppdaterats för att hämta inställningsvärdet från sessionen (API-användare) i stället för applikationen
4320942 Sammanfattning: Avtal som skapades med digitala signaturer och klonade fält kunde skapa ett signerat dokument där de överordnade fälten (i den klonade fältmatrisen) kunde vara redigerbara.
Korrigering: Överordnade fält i klonade fältmatriser har skrivskyddats.
4321067 Sammanfattning: Konton med ett konfigurerat Display_Email-värde såg avsändarens e-postadress i e-postmeddelanden om avtal (i stället för värdet Display_Email).
Korrigering: Användar-ID:et jämförs nu mellan användar-ID:et för deltagaren och det aktuella användar-ID:et för att returnera värdet Display_Email för kontot i utgående e-postmeddelanden (när värdet är inställt på något annat än standardvärdet).
4321335 Sammanfattning: Vissa avtal tillät inte digitala CSC-signaturer när avtalet har delegerats flera gånger.
Korrigering: Kod har lagts till i signeringsprocessen för att gå igenom mottagarna och se till att signeringsfasen är lämplig för delegerat deltagande.
4322749/4329156
Sammanfattning: Överförda webbformulär utlöser inte webhookar för den nya ägaren på grund av att ApiUserID inte kunde uppdateras.
Korrigering: Koden runt överföring av webbformulär har uppdaterats för att säkerställa att användar-ID:et för webbformuläret uppdateras när objektet överförs.
4323013 Sammanfattning: Konton med begränsad dokumentsynlighet aktiverat för webbformulär kan utlösa ett fel som anger att dokumentet inte är tillgängligt ännu när du skapar ett webbformulär via API och sedan försöker visa det från sidan Hantera.
Korrigering: Koden har justerats i ett par inställningar som inbegriper webbformulär och begränsad dokumentsynlighet för att ta bort konflikten.
4323749
Sammanfattning: När ett avtal ändras där avsändaren är en signerare som kräver autentisering, känner systemet kanske inte igen avsändarens session som autentiserad, vilket resulterar i ett serverfel.
Korrigering: Uppdaterade koden för att ändra avtal för att säkerställa att arbetsflödet kontrollerar transaktionsegenskaperna för att förstå och följa avsändarens autentiseringskrav.
4324497 Sammanfattning: Användare på konton med UMG aktiverat ser kanske inte alla befintliga delade biblioteksmallar från en (icke-primär) grupp som de har lagts till i, när de skapar anpassade arbetsflöden.
Korrigering: Koden som används för att identifiera alla primära grupp-ID:er och deras respektive resurser när arbetsflöden skapas har förbättrats.
4325294
Sammanfattning: Konton som hanterar sina användare i Adobe Admin Console kunde se alternativet att ställa in en påminnelse på sidan Komponera när standardpåminnelsen ställdes in av en administratör.
Korrigering: Koden har uppdaterats för att dölja påminnelsealternativet när standardvärdet har definierats i administratörsgränssnittet.
4325826
Sammanfattning: Icke-engelska språk filtrerade inte returnerade data för Rapporter på ett korrekt sätt.
Korrigering: Koden uppdaterades för att utnyttja miljöns språkinställning som filterparameter i stället för att använda den statiska engelska parametern.
4326335
Sammanfattning: Rapporter om transaktionsförbrukning inkluderade avtal som inte kan faktureras
Korrigering: Rapporteringsfrågan har förbättrats för att filtrera bort de transaktioner som inte kan faktureras.
4326406
Sammanfattning: Autentiseringsinformationen fanns inte kvar i rapporter för mottagare i hybridarbetsflöden för signering.
Korrigering: Koden bakom hybridarbetsflödena har uppdaterats för att säkerställa att autentiseringsinformation hämtas och sparas så att rapporteringen returnerar rätt värden.
4326725
Sammanfattning: Antalet rapporterade mottagare (via fliken Rapporter) kan ändras till ett mindre när avsändaren är en av mottagarna och ersätts i transaktionen på grund av att koden felaktigt representerar den ersatta signeraren som en som har ersatts.
Korrigering: Koden för att ersätta signerare har uppdaterats för att korrekt identifiera ersättande mottagare som signerarroller.
4327494
Sammanfattning: Administratörer på gruppnivå kan se rapportdata för användare i standardgruppen när inställningen ”Endast data från deras egna användargrupper” är aktiverad.
Korrigering: Rapporteringskoden för att generera rapportens CSV-fil har uppdaterats så att endast de data som gäller den begärande administratören hämtas.
4327780
Sammanfattning: Händelserna och händelsesammanfattningarna inkluderade inte ej verifierade (dock signerade) webbformulär som slutförda (signerade) avtal
Korrigering: Koden som utvärderar slutförda avtal har uppdaterats för att inkludera signerade och slutförda (men ej verifierade) webbformulär.
4328045
Sammanfattning: När du skickar ett avtal med avsändaren som en av mottagarna och inställningen Visa e-post är inställd på ett icke-standardvärde kan avtalet misslyckas med att skickas, om avsändaren försöker gå tillbaka till sidan Skapa från sidan Redigering.
Korrigering: Arbetsflödet som styr återgång till sidan Skapa har uppdaterats för att hantera avsändaren när deras e-postvärde maskeras av värdet Visa e-post.
4328110
Sammanfattning: Ett duplicerat e-postmeddelande för Signerat och arkiverat kan skickas till samma mottagare om de ingår flera gånger i signaturcykeln.
Korrigering: Distributionsprocessen för e-post har förbättrats för att utvärdera dubbletter av mottagarnas e-postvärden och kommer endast att leverera en kopia av det slutliga e-postmeddelandet för en och samma transaktion.
4328313
Sammanfattning: Om du lägger till en fullständig HTML-länk till meddelandefältet i ett avtal kan det leda till att vissa e-postklienter konverterar strängen till en klickbar länk. Den här funktionen har inte utformats på ett funktionellt sätt och efterföljande kod lades till som förhindrade den här effekten. Detta skapade något som verkade vara ett fel i avtalets meddelandefält.
Korrigering: En inställning har lagts till för att återge en hyperlänk i e-postmeddelandet på rätt sätt. Den här inställningen är inte tillgänglig för kunder och måste redigeras av supporten eller kontohanteraren. Inställningen är aktiverad som standard på tjänstens företags- och affärsnivåer. 
4328950
Sammanfattning: Nya kod som lades till i juni förra året gjorde att vissa användare som var i tillståndet CREATED konverterades till en ogiltig e-postadress, men den globala e-postadresskatalogen bibehöll rätt e-postadresslänk till användaren. Detta gjorde att avtal som skickades till användaren kopplades till en användartyp som förhindrade att avtalen listas på deras hanteringssida.
Korrigering: Flera kodändringar har installerats för att förhindra att problemet återkommer, samt för att upptäcka och varna för de tillstånd som kan orsaka den här typen av problem. Att inkludera identifiering av e-postadressen som används för väntande engångsanvändare och automatiskt använda rätt e-postadress, vilket förhindrar att nya ogiltiga användare skapas när de andra kontrollerna misslyckas.
4329688
Sammanfattning: Vissa processer för att skapa dokument tillåter att en fil laddas upp till Adobe Sign med flera fält för digital signatur. Dessa fält återgavs som tomma fält på den slutliga PDF-filen.
Korrigering: Ett internt bibliotek har uppdaterats för bättre annotering av konverterade dokument, vilket säkerställer att endast ett fält för digital signatur används och visar det lämpliga felet när flera fält hittas (det förväntade beteendet).
4329804
Sammanfattning: Som en del av en användarrensning kan användare med statusen Väntande som fanns på ett konto med en använd domän, ha konverterats till statusen Skapad vilket resulterar i att användarlicenser förbrukas.
Korrigering: Användare som har konverterats via rensningsprocessen har återgått till statusen Väntande. Kod har lagts till för att förhindra att användare med statusen Väntande i använda domäner konverteras till statusen Skapad.
4331649
Sammanfattning: Om du signerar ett webbformulär med endast ett namn (en sammanhängande sträng) utlöses ett serverfel. 
Korrigering: Felhantering har tillämpats på webbformulär som hanterar användningsfallet och tillhandahåller ett korrekt felmeddelande vid behov.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto