Kunder som använder digitala signaturer kan konfigurera en egen tidsstämpeltjänst i stället för standardtjänsten.

Funktionsbeskrivning

Tidstämplar är en kritisk komponent för överensstämmelse med signeringsstandarderna PADes och eIDAS i USA respektive Europa. Dessa standarder kräver att digitala signaturer bekräftar både signerarens identitet och tidpunkten för underskriften samt att dessa bäddas in i dokumentet vid signeringstillfället. Tidsstämpeln fungerar som en låsningsmekanism för både signerarens identitet och själva dokumentet.  Identiteten kan fastställas på flera sätt (certifikat, inloggning, ID-kort osv.) men tidsstämpeln måste tillhandahållas av en betrodd och godkänd tidsstämpelutfärdare (TSA).  TSA-företag är vinstdrivna företag som tillhandahåller tjänster till kunder som Adobe via en PKI-infrastruktur.  Adobe konfigurerar tidsstämplar på programnivå, serverdelsnivå och kontonivå. 

Adobe tillhandahåller TSA för alla betalningstransaktioner, men en del företag kanske redan har en TSA som de vill använda i stället för den som tillhandahålls av Adobe.  Den här funktionen gör att en kund kan konfigurera en egen licensierad TSA för användning i digitalt signerade dokument.

Tidsstämpeln garanterar det signerade avtalets långsiktiga giltighet (LTV) genom att låsa signaturen och dokumentet.  Den låser i princip låset.  Det är viktigt för de digitala signaturernas överensstämmelse eftersom personliga signeringscertifikat kan gå ut, medan tidsstämpelns LTV kan förnyas utan att signaturens giltighet ändras.  LTV-tidstämpeln garanterar att certifikatet var giltigt när det tillämpades och det utökar giltigheten för det signerade avtalet utöver det tidsintervall som gäller för signerarens certifikat.

Som vi nämnt tidigare tillhandahåller Adobe eIDAS-kompatibla tidsstämplar för alla EMEA-kunder på EU1-servern. Med funktionen för anpassade tidsstämplar kan en kund ersätta standardleverantören av tidsstämplar med en som de valt själva.

Nedan finns en lista över godkända leverantörer. Leverantörer som inte finns med på listan måste godkännas av Adobe Signs tekniska avdelning innan de kan användas med Adobe Sign-tjänsten.

Obs!

Tidsstämplar från andra leverantörer är en betaltjänst. Adobe ansvarar inte för kostnaderna när ett alternativ till den auktoriserade tidsstämpeln används för varje transaktion.  

Så här används de

Tidstämplar används automatiskt när en digital signatur inkluderas i ett avtal.

När tjänsten konfigurerats för kontot behöver du inte göra något mer.

Godkända tidsstämpelleverantörer

Nedan följer en lista över kvalificerade tidsstämpelleverantörer:

  • InfoCert Qualified TSA
  • Intesi Group

Aktivera/inaktivera

Om du vill aktivera en av de kvalificerade leverantörerna på ditt konto ska du kontakta Adobe Signs support och meddela vilken leverantör du föredrar.

När du konfigurerar en egen tidsstämpelleverantör som inte finns med på listan över kvalificerade leverantörer kan det ta några dagar innan den tekniska avdelningen kontrollerat att tjänsterna fungerar med varandra.

Kontakta din Success Manager eller Adobe Signs support när du vill inleda processen och uppge:

  • Namnet på leverantören
  • Slutpunkts-URL för tjänsten

När supporten har konfigurerat slutpunkten för ditt konto blir sidan Inställningar för tidsstämpling tillgänglig på menyn Kontoinställningar

1. Time Stamp Settings page

Server-URL är bara tillgängligt via Adobe Signs tekniska avdelning, därför ska du kontakta Adobe Signs support om du av någon anledning måste byta tjänsteleverantör.

Klicka på knappen Lägg till för att autentisera tjänsten.

I överlagringen Konfiguration av tidsstämpelinloggning kan du ange användarnamnet och lösenordet till tidsstämpelleverantören som du använder

2. Time Stamp Service Provider credentials

Klicka på Spara när du har angett inloggningsuppgifterna

Sidan Inställningar för tidsstämpling öppnas igen där inloggningsuppgifterna visas

  • Lösenordet är maskerat
3. Enabled Custom Time Stamp

Markera kryssrutan Aktivera följande tidsstämpeltjänst när du vill aktivera den nya tidsstämpeltjänsten. Den nya tjänsten används för alla digitala signaturer som verkställs efter det att inställningen har aktiverats.

Standardtjänsten i Adobe Sign används om du avmarkerar kryssrutan Aktivera följande tidsstämpeltjänst.

  • Inloggningsuppgifterna sparas vilket innebär att en ny autentisering inte krävs om du vill återaktivera tjänsten

 

Ändra inloggningsuppgifter

Om du behöver ändra inloggningsuppgifterna för konfigurationen klickar du på Redigera och anger de nya uppgifterna på överlagringen Konfiguration av tidsstämpelinloggning.

4. Change Authentication

 

Ta bort inloggningsuppgifter

Om du vill ta bort inloggningsuppgifterna klickar du på Ta bort.

Du uppmanas sedan att bekräfta att du vill ta bort inloggningsuppgifterna.

Klicka på Ja när du vill ta bort inloggningsuppgifterna från systemet.

5. Delete Credentials challenge

Testa konfigurationen

När tidsstämpeltjänsten konfigurerats klickar du på

6. Verify Stamp button

 

Ett meddelande bör visas

7. Time Stamp Success

Om fel uppstår eller om tidsstämpeln på avtalet inte är korrekt ska du granska inställningarna eller kontakta supporten. 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy