Med online-betalningar med Adobe Sign kan en avsändare begära en betalning som en del av mottagningsprocessen (agnostikrollen). Betalningar kan definieras med fasta värden (prisuppgift) värden härledda från beräkningsfält på avtalet (beställningsformulär) eller värden som kunden angett (donationer). Den här funktionen är tillgänglig för tjänstenivåerna Business och Enterprise på datacentralerna NA, EU och AU.

Funktionsbeskrivning

Tjänsten för online-betalningar i Adobe Sign integreras med Braintree som en betalningsväg kopplad till signeringsprocessen. Integreringen aktiveras genom att ett betalningsfält läggs till i formuläret.

Formulär kan skapas med betalningsfält enligt följande:

 • Ett statiskt värde vid en prisuppgift för en tjänst
 • Ett dynamiskt värde som härleds från beräknade fält i formuläret, som i ett orderformulär med flera objekt och leveransmetoder
 • Ett mottagarangivet värde, såsom en donationsförfrågan

Obs!

När ett betalningsfält används i ett avtal ändras knappen Signering till Betala och signera när det finns ett värde i betalningsfältet.

 

Med Braintree-integreringen infogas ett betalningsfönster i signerarens gränssnitt när hen klickat på Betala och signera.   I det här fönstret samlas all personlig betalningsinformation in, vilket undanröjer behovet av att signeraren anger den personliga informationen i ett Adobe Sign-formulär. Detta förbättrar den generella säkerheten av signerarens information och eliminerar behovet av att avsändaren samlar in och manuellt bearbetar betalningen. 

Obs!

Online-betalningar är inte tillgängliga för kundkonton på datacentralerna JP1 och IN1.


Hur gör du

För att skapa ett betalningsformulär krävs endast att du använder ett betalningsformulärfält i avtalet.

Om du inte är en van Adobe Sign-utvecklare bör du bekanta dig med utvecklingsverktygen i appen.

Användare som är bekanta med utvecklingsmiljön behöver endast lära sig mer om den nya fälttypen (Payment) och vad som krävs för att den ska fungera.

Redigera med dra och släpp

Betalningsfältet visas längst ned i listan över fältkategorier till höger i utvecklingsverktygsfönstret

1. Add Payment field

 

När du använder betalningsfältet ska du vara uppmärksam på fältalternativen för att garantera att formulärfunktionerna fungerar korrekt.

Detta gäller speciellt:

Tilldelad till – Kontrollera att du kopplar fältet till mottagaren som förväntas göra betalningen. Det kan verka vara motsägelsefullt för ett statiskt betalningsvärde, men tilldelningen av fältet är vad som logiskt relaterar betalaren till betalningsposten.

Värdetyp – Detta är länkat till funktionen i formuläret

 • Angivet värde ger dig ett statiskt värde, oberoende om ett angivet värde är en prisuppgift eller ett godkänt värde, som en donation.
 • Beräknat värde ger dig ett härlett värde från en formel som inbegriper andra fält. Det används för ett dynamiskt beställningsformulär.

Skrivskyddad – Om detta är markerat måste avsändaren se till att fältet fylls i med ett fast värde eller med ett beräknat värde.

Om det inte är markerat är värdet antingen standardinställningen som gjordes under utvecklingen eller det värde som anges av mottagaren.

Standardvärde – Detta används om formuläret har ett visst värde för statiska betalningar eller ett föreslaget donationsvärde.

Valuta – Används för att ange rätt valuta för målgruppen. 1000 Yen är inte detsamma som 1000 pund.

Värdeintervall – Detta är användbart om du vill skapa ett bestämt intervall för donationsvärden.

2. Payment Field Properties

Statiskt värde (prisuppgifter)

Ett formulär med ett statiskt värde måste ha ett angivet värde under utvecklingsfasen.

 • Fältet ska definieras som Skrivskyddat
 • Ett standardvärde som inte är noll ska anges
 • Välj rätt valuta för den avsedda mottagaren
3. Static Value properties

 

För användaren visas fältet och värdet, men betalaren kan inte ändra värdet.

Static value customer view

Dynamiskt värde (beställningsformulär)

Betalningsfältet för det dynamiska värdet ska konfigureras som ett beräknat värde.

 • Alternativet för att göra det fältet skrivskyddat krävs för beräknade värden, så det alternativet har tagits bort från egenskapsmenyn
 • Det beräknade värdet kommer att härledas från andra fält som mottagaren kan interagera med (kvantiteter, leveransmetoder osv.)
 • Under utvecklingen visas formeln i fältet i stället för ett numeriska värde

Välj en lämplig valuta

4. Calculated Value properties

 

Fältet visas för användaren och fältvärdena justeras i realtid när olika alternativ väljs, men mottagaren kan inte direkt interagera med det. (Markering är tillagd nedan)

Calculated field

Mottagardefinierade värden (donationer)

Ett signeringsdefinierat betalningsfält används för att användaren ska kunna ange värdet för betalningen direkt. Det ska konfigureras som ett angivet värde och skrivskyddet ska vara inaktiverat.

Ett standardvärde är tillåtet, men kan ändras.

Ett värdeintervall tillåts och det kommer att gälla.  Vilket innebär att du kan ange det lägsta tillåtna värdet.

Donation Value properties

 

Fältet visas för användaren och det går att ändra, eventuellt till ett standardvärde.

Om den övre eller undre gränsen är definierad och om ett värde som ligger utanför intervallet anges, uppstår ett fel och mottagaren kan inte signera förrän värdet har korrigerats.

Donation Input

Obs!

Om en nolla eller inget värde anges i fältet kommer knappen Betala och signera att ändras till Signering, vilket anger att ingen betalning berörs av avtalet.

Null Value field

 

Negativa värden är inte tillåtna

Negative value

Transaktionspost

Att se till att data lagras på ett säkert sätt är grundläggande när det gäller personlig information, som exempelvis betalningsuppgifter. Adobe Sign och Braintree delar endast de nödvändigaste detaljerna för att kunna slutföra transaktionen och för att säkerställa att betalningen, som är relaterad till ett avtal, sker korrekt.

Braintree-poster

I Adobe Sign-systemet förvaras avtalsdokumenten och poster som rör mottagare och interaktioner. Braintree kommer aldrig åt innehållet i transaktionen eller hela listan med mottagare. (Det är nödvändigt att Braintree vet vem som är betalaren.)

När du klickar på knappen Betala och signera öppnas en IFrame för Braintree-tjänsten och fyra dataobjekt skickas:

 1. Valutatypen – Den behövs för att kontrollera att rätt handelskonto används i Braintree
 2. Det numeriska värdet i betalningsfältet – Som krävs för att förstå värdet för samlingen
 3. E-postadressen för betalaren – Som krävs för att identifiera betalaren
 4. Deltagandekoden för transaktionen – Som krävs för att direkt relatera till betalningsposten i avtalet
Transaction

Adobe Sign-poster

Braintree ansvarar för betalningsposten och inga poster som är relaterade till personlig information för betalaren skickas till Adobe Sign.

När din betalning har slutförts skickas endast Braintrees transaktionsnummer tillbaka till Adobe Sign. Detta transaktions-ID hittar du på fliken Historik (på sidan Hantera) 

6. History tab

 

och i revideringsrapporten:

Audit Report


Gör så här för att aktivera och inaktivera

Innan du kan börja arbeta med betalningsfält i Adobe Sign måste du ha ett Braintree-konto.

Vi rekommenderar att du först skapar ett sandlådekonto här:

 • https://www.braintreepayments.com/sandbox
 • Om du ansluter till en sandlådemiljö, ska du kontakta Adobe Sign-support med en begäran om att konfigurera ditt/din konto/grupp så att det/den pekar på rätt Braintree-sandlåda.

Ett produktionskonto kan registreras här:

 

Funktionen för online-betalningar med Adobe Sign kan aktiveras på kontonivån av kontoadministratören för Adobe Sign.

 • Inställningar på gruppnivå tillåts och kommer att åsidosätta värdena på kontonivå.
 • Varje grupp har ett eget unikt Braintree-konto aktiverat.

För att aktivera funktionen går du till: Konto > Kontoinställningar > Betalningsintegrering

NAvigate to Payments

 

Markera kryssrutan Aktivera betalningsfunktion och klicka sedan på Spara för att öppna panelen för Braintree-inloggning.

10. Braintree credentials

Kopiera och klistra in den begärda informationen från ditt Braintree-konto i inloggningspanelen och klicka sedan på Spara.


Ändra inloggningsuppgifter för Braintree

Gör så här om du behöver ändra inloggningsuppgifter för Braintree (t.ex.: ändra från sandlåda till produktion):

Gå till betalningssidan: Konto > Kontoinställningar > Payment Integration

Markera kryssrutan Registrera ett annat Braintree-konto

Klicka på Spara.

 • Övertäckningen för att ange inloggningsuppgifterna visas
11. Register new credentials

Obs!

Tänk på att första kontakta Adobe Sign-support när du går mellan olika Braintree-konton för sandlådan och produktionen, så att de kan konfigureras för ditt/din konto/grupp så att det/den pekar mot rätt miljö.


Inaktivera Braintree

Du kan inaktivera integreringen mellan Adobe Sign och Braintree på betalningsintegrationssidan i Adobe Sign: Konto > Kontoinställningar > Betalningsintegrering

Avmarkera kryssrutan Aktivera betalningsfunktion

Klicka på Spara.

12. Disable Braintree

 

Du får ett meddelande om du är säker på att du vill inaktivera integreringen:

13. Disable Braintree account

Om du tror att du kommer att återaktivera integreringen med samma Braintree-inloggningsuppgifter, ska du kontrollera att kryssrutan Inaktivera, men spara mitt Braintree-konto för framtida bruk är markerad.

Om du avmarkerar kryssrutan sparas inte din autentiseringsinformation och du måste då ange den igen när du aktiverar funktionen nästa gång.

14. Reenable Braintree


Konfigurationsalternativ

I Braintree-tjänsten finns ett antal konfigurationsalternativ som avsevärt kan förbättra signeringsupplevelsen. Alla har olika behov av en betalningstjänst och en grundlig genomgång av Braintree-funktionerna är väl värt arbetet.

Med avseende på Adobe Sign-integreringen finns det ett antal funktioner som direkt har att göra med signeringsupplevelsen:

 • Valuta – Vilken valuta accepterar du?

Braintree godkänner en mängd olika valutor och du kan skapa ett "handelskonto" för varje valuta som du godkänner. Med detta handelskonto kan du definiera vilka typer av betalningar som du godkänner (PayPal och/eller kreditkort).

15. Merchant account

 

I Adobe Sign måste du konfigurera betalningsfältet för en viss valutatyp. Detta konfigurerade värde länkar handelskontot till samma valutatyp. 

De värden som visas i egenskapslistan för Adobe Sign-fält är avsedda för de valutor som är godkända i Braintree-handelskonton.

Genom att ställa in ett standardhandelskonto definieras även standardvalutan som läses in i betalningsfältet i Adobe Sign.

16. Currency

 

 • Duplicate Transaction Checking – Används för att förhindra att en snabb dubbelklickning skapar två transaktioner, vilket leder till att signeraren debiteras två gånger.
17. Dupe Transaction


Bra att veta

PCI-innehåll och lagring

Under betalningsprocessen skrivs all information i Braintree-gränssnittet.

All betalningsinformation lagras endast i Braintree-kontot.

I Adobe Sign-miljön lagras endast API-informationen för Braintree-kontot och transaktionsnumret som skickas tillbaka från Braintree (och som registreras i Adobe Signs granskningsspår).

Ingen faktisk betalningsinformation kommer till Adobe Sign-systemet, vilket garanterar optimal PCI-kompatibilitet och säkerhet för signeraren.

Avbrutna transaktioner mellan betalning och signering

När du använder betalningar sker signeringsprocessen i två faser:

 • Betalningshämtning
 • Signering

Detta garanterar att avtalet inte kan avslutas utan att betalningen först hämtas.

Om det uppstår en störning i processen, kan signeraren öppna avtalet på nytt via den ursprungliga länken (eller en påminnelselänk om en sådan är konfigurerad) och återta signeringsprocessen.

Om betalning hämtas före störningen, kommer den informationen att visas för signeraren.

18. Distrupted sign - Payment made

 

Detta visas även på fliken Historik.

19. Disrupted transaction history

Dubbel betalningsprevention

I Braintree-tjänsten ingår en funktion som förhindrar att flera transaktioner till samma transaktion-ID sker inom ett angivet intervall.  Detta förhindrar att flera betalningar loggas på grund av att man klickar på knappen flera gånger.

Så här konfigurerar du alternativet Duplicate Transaction Checking:

1. Logga in på ditt Braintree-konto

2. Gå till Inställningar > Bearbetar > Duplicate Transaction Checking

3. Aktivera inställningen

20. Dupe Transaction

Betalningstvister

Mottagare med en betalningstvist, oberoende av anledning, ska kontakta den part som skickade avtalet genom att svara på det ursprungliga e-postmeddelandet där man uppmanades att signera.

Adobe Sign utgör plattformen för signeringsprocessen, men överlämnar betalningsprocessen till Braintree.

Ingen betalning eller betalningsinformation samlas in i Adobe Sign, vilken enbart utgör betalningsportalen som avsändaren av avtalet har konfigurerat.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy