Obrazy w wierszu

Pola obrazów w wierszu są dostępne dla usług na poziomie Business i Enterprise.


Opis funkcji

Funkcja Adobe Acrobat Sign umożliwia przesłanie pliku obrazu do elementu zastępczego określonego przez nadawcę.  Obraz jest przechwytywany w dokumencie tak samo, jak inne pola formularza i może zostać pobrany w formie pliku do wykorzystania w późniejszym czasie:

 • Uniwersytety wymagają zdjęć studentów w celu identyfikacji/weryfikacji podczas orientacji/testów
 • Formularze nieruchomości wymagają dołączenia zdjęć kupującego i sprzedawcy
 • Procesy zatrudniania wymagają cyfrowych kopii dokumentów (dowodu osobistego, ubezpieczenia itd.)

Pole obrazu w wierszu można dodać do dowolnego formularza, przeciągając je i upuszczając w środowisku tworzenia bądź też przy użyciu znaczników tekstowych lub formularzy PDF utworzonych w programie Acrobat.

Uwaga:
 • Obrazy w wierszu są obsługiwane wyłącznie w nowej funkcji wysyłania. 
 • Nadawcy korzystający z klasycznej strony wysyłania zostaną przekierowani do nowej strony wysyłania, jeśli prześlą dokument korzystający ze znaczników tekstu obrazów w wierszu. 
 • Szablony wykorzystujące obrazy w wierszu nie będą dostępne na liście szablonów strony klasycznej

Korzystanie

Nadawcy mogą dodawać obrazy w wierszu do szablonów za pośrednictwem środowiska tworzenia lub znaczników tekstowych bądź też przez edycję nazwy pola tekstowego podczas tworzenia formularza w programie Acrobat.

Pola obrazów działają tak samo, jak inne rodzaje pól:

 • Dozwolonych jest wiele pól obrazów.
 • Pola obrazów mogą być kopiowane i umieszczane w wielu miejscach oraz aktualizowane jednocześnie.
 • Pola obrazów można przypisać do każdej roli odbiorcy wchodzącej w interakcję z polami (dotyczy to także wypełniania wstępnego).
 • Pola obrazu są uwzględnione w raportach i odnoszą się do adresu URL przekierowujący do pierwotnie przesłanego obrazu.

Obsługiwane rozszerzenia obrazów w wierszu to png lub jpg/jpeg.


Przeciąganie i upuszczanie w środowisku tworzenia

Umieszczanie pól obrazów na dokumencie najlepiej przeprowadza się w środowisku tworzenia, ponieważ zapewnia ono najlepszą kontrolę nad śladem pola. Może to mieć duże znaczenie w przypadku zdjęć regulowanych przepisami (np. paszportowych).

W środowisku tworzenia obiekt obrazu można wybrać w sekcji Pola danych.

Pole obrazu zostaje osadzone w lewym górnym rogu i można je regulować, „chwytając” za prawy dolny narożnik i przeciągając do odpowiedniej szerokości i wysokości.

Ostateczny rozmiar obrazu jest określony w polu obrazu.


Składnia znaczników tekstowych

Znacznik tekstowy obrazu w wierszu jest niespotykany, ponieważ musi on określać wysokość elementu zastępczego większą od rozmiaru czcionki użytej do utworzenia znacznika (w ten sposób normalnie określa się wysokość pola).

Argumentem służącym do tworzenia obrazu w wierszu jest :inlineimage(X)

Gdzie X jest liczbą wierszy, które trzeba dodać do wysokości pola.

Wysokość wiersza jest określana rozmiarem czcionki użytej do utworzenia znacznika.

Na przykład: {{inlineImageEx_es_:signer1:inlineimage(4)}}: wysokość pola = 4 wiersze

Poniżej widać przykład znacznika tekstowego (po prawej) i otrzymanego pola (po lewej).

Należy pamiętać, że znacznik zakotwicza górną część pola, a liczba dodanych wierszy sięga poniżej wiersza, w którym opisany jest znacznik.

Utrudnia to nieco dokładne ustalenie rozmiaru pola, dlatego jeśli dokładny rozmiar jest wymagany, konieczne może być dostosowanie go w środowisku tworzenia przed zapisaniem szablonu lub przesłaniem umowy.


Tworzenie formularzy w programie Acrobat

Dodanie pola obrazu w wierszu podczas tworzenia formularzy w programie Acrobat wymaga wprowadzenia składni znacznika tekstowego do właściwości Nazwa pola tekstowego (bez klamer na końcu).

To połączone podejście ma dwa ważne zastosowania:

 1. Rozmiar i kształt pola tekstowego umieszczonego w formularzu będą zachowane po wygenerowaniu dokumentu w aplikacji Acrobat Sign. Pomaga to w zapewnieniu prawidłowego dopasowania pola w wydzielonym miejscu bez konieczności ustalania liczby wierszy, które trzeba dodać.
 2. Argumenty dodane do znacznika tekstowego będą zachowywane. Oznacza to, że można korzystać z argumentów Showif/Hideif, a także innych popularnych argumentów znaczników tekstowych.
Dodawanie znacznika tekstowego z obrazem w wierszu do nazwy pola w programie Acrobat

Uwaga:

Podczas umieszczania pola żaden argument nie może zmienić rozmiaru ani kształtu pola.  Liczba wierszy w składni znacznika tekstowego będzie ignorowana, a rozmiar pola pozostanie zgodny z jego wcześniejszym określeniem.


Interakcje odbiorców z polem

Odbiorcy będą przesyłać obrazy metodą „przeciągnij i upuść”.  Akceptowane będą obrazy we wszystkich rozmiarach. W razie potrzeby będą one automatycznie rozciągane lub zmniejszane względem obwiedni pola. 

Po umieszczeniu obrazu w prawym górnym rogu pola pojawi się duży znak X.  Kliknięcie go spowoduje usunięcie obrazu z pola i przywrócenie jego stanu początkowego.

Umieszczony obraz

Pola obrazów w wierszu będą akceptowały wyłącznie pliki w formatach png, jpg i jpeg.

W przypadku próby przesłania innego rodzaju pliku wyświetlany będzie błąd:

Przydatne porady...

:label()

Argument :label() jest przydatny szczególnie w przypadku pola obrazu w wierszu, ponieważ pozwala na przekazanie odbiorcy bardziej szczegółowych instrukcji.

Wartość przekazywana przez argument :label() pojawi się w polu podczas tworzenia (zamiast nazwy pola) i zostanie dołączona na końcu instrukcji domyślnej.

Poniżej znajduje się przykład pola obrazu w środowisku tworzenia z argumentem

:label("Passport Photo") 

 

Oto widok dla odbiorcy podczas podpisywania.

Należy pamiętać, że ciągu Kliknij lub przeciągnij i upuść, aby przesłać umowę nie można edytować.


Dopasowywanie jednostki miary

Domyślną jednostką miary w aplikacji są cale (in), ale użytkownik może je zmienić na centymetry.

Indywidualni użytkownicy mogą wprowadzić tę zmianę na swojej stronie profilowej, najeżdżając kursorem na swoją nazwę w prawej górnej części okna, wybierając opcję Mój Profil, a następnie klikając polecenie Edycja, aby otworzyć profil w trybie edycji.

Następnie należy zmienić jednostkę i kliknąć Zapisz.

Mój profil – inkrementacja pomiaru

Administratorzy mogą poprosić o zmianę domyślnej jednostki na poziomie konta lub grupy, kontaktując się z działem pomocy technicznej Acrobat Sign.

Uwaga:

Zmiana jednostki miary wpłynie na wszystkie dane wyświetlane w aplikacji, a nie tylko na pola obrazów.

Pobieranie obrazów

Obrazy w wierszu można pobrać z formularza za pośrednictwem funkcji raportowania.

Dla nadawców

 • Przejdź do karty Zarządzaj, znajdź umowę z potrzebnym obrazem i wybierz ją jednym kliknięciem.
 • Kliknij kartę Historia po prawej stronie okna.
 • Kliknij łącze Eksportuj dane.
Eksportuj dane formularza

Zostanie pobrany plik CSV.

 • Otwórz plik CSV (np. w programie Excel).
 • Znajdź nagłówek wskazujący pole obrazu. Nazwa pola jest używana w nagłówku pliku CSV.
  • Zawartość komórki będzie adresem URL prowadzącym do pliku graficznego. 
 • Skopiuj i wklej ten adres do dowolnej przeglądarki.
 • Plik graficzny zostanie pobrany.

Dla administratorów

Bezpośrednie pliki URL plików graficznych są chronione na poziomie użytkownika i są dostępne wyłącznie dla nadawcy umowy za pośrednictwem łącza Eksportuj dane.

Administratorzy mający wgląd w zawartość pól za pośrednictwem raportów nie będą widzieli adresu URL. Zamiast tego zobaczą zwykły identyfikator dokumentu i będą mogli pobrać go za pośrednictwem API.

Uwaga:

Pobrany obraz będzie taki sam, jak obraz przesłany:  

Wszelkie zmiany obrazu powstałe wskutek dopasowywania go do pola są widoczne wyłączniew polu. Rzeczywisty plik graficzny nie jest edytowany.

Włączanie/wyłączanie

Obrazy w wierszu są domyślnie dostępne dla usług na poziomie Business i Enterprise. W celu uzyskania dostępu do pola tego typu nie trzeba korzystać z dodatkowej konfiguracji.

Aby wyłączyć tę funkcję na poziomie konta lub grupy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Acrobat Sign.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto