Przewodnik szybkiej konfiguracji

Witamy w przewodniku szybkiej konfiguracji usługi Adobe Acrobat Sign!

W przewodniku tym można znaleźć zalecane pierwsze kroki związane z konfiguracją konta Adobe Acrobat Sign oraz przygotowaniem do wysyłania transakcji.

Poniżej znajdują się dwie karty – jedna dla użytkowników systemu, a druga dla administratorów konta. Na każdej karcie znajduje się lista funkcji koniecznych do skonfigurowania, a po prawej stronie nazwy każdej z funkcji widoczny jest poziom usługi, do którego się odnoszą.

Zaleca się, aby najpierw wszyscy użytkownicy skonfigurowali swoje osobiste identyfikatory użytkownika. Następnie, jeśli jesteś administratorem konta, przejdź do karty Administrator i skonfiguruj ustawienia konta.

Uwaga:

Konta indywidualne są kontami z pojedynczą licencją, dlatego domyślnie użytkownik jest również administratorem konta.

Użytkownicy

Przy pierwszym logowaniu w usłudze Acrobat Sign poświęć chwilę na sprawdzenie swoich danych osobowych. Informacje te są wykorzystywane w różnych szablonach, dlatego ważne jest, aby sprawdzić, czy są prawidłowe.

 • Umieść wskaźnik myszy na nazwie użytkownika w prawym górnym rogu, aby otworzyć menu, i kliknij pozycję Mój profil.
Mój profil

Strona profilu wyświetla określone wartości, które usługa Acrobat Sign będzie wykorzystywać do personalizowania Twoich transakcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na pozycje:

 • Imię i nazwisko – wykorzystywane w wiadomościach e-mail i do domyślnego podpisu wykorzystującego czcionkę.
 • Nazwa stanowiska — automatycznie uzupełniana, jeśli pole Tytuł zostało wcześniej wypełnione.
 • Nazwa firmy – automatycznie uzupełniana, jeśli pole Firma zostało wcześniej wypełnione. Powinna być to pełna nazwa prawna firmy.
 • Strefa czasowa – datownik będzie wystawiany w ustalonej strefie czasowej dla większej przejrzystości przepływu raportów.

Jeśli konieczna jest edycja zawartości, kliknij przycisk Edytuj profil, dokonaj koniecznych zmian, a następnie je Zapisz.

Usługa Acrobat Sign umożliwia konfigurację trzech stylów podpisów, w zależności od wymagań biznesowych lub osobistych preferencji.

 • Czcionka imitująca pismo: domyślna wartość i obecnie najczęściej wykorzystywany styl. Do imienia i nazwiska zostanie zastosowana czcionka w celu uzyskania wyglądu odręcznego podpisu.

W przypadku wybrania tej opcji nie jest wymagana żadna konfiguracja.

Wprowadzanie podpisu

Podpisy niestandardowe

Utwórz swój unikatowy podpis, przechodząc do opcji Preferencje osobiste > Mój podpis.

Kliknij przycisk Utwórz, aby otworzyć panel podpisu i wybierz metodę tworzenia podpisu:

 • Biometryczny: narysuj swój podpis za pomocą myszki, rysika lub palca.  Narysowanie podpisu palcem na tablecie daje najlepszy efekt.
  • Opcja Mobilny umożliwia przesłanie opcji podpisu z obecnie używanego urządzenia do telefonu dotykowego.
 • Obraz podpisu: jeśli dysponujesz obrazem swojego podpisu, możesz przesłać go do systemu, a usługa Acrobat Sign zastosuje go jako podpis podczas podpisywania dokumentów.

Po utworzeniu odpowiedniego podpisu kliknij przycisk Zastosuj.

Mój podpis

W przypadku zaawansowanych użytkowników, którzy potrzebują większej kontroli nad transakcjami, możesz określić punkty czasowe, w których wiadomości e-mail będą wyzwalane i przesyłane do skrzynki odbiorczej, lub alarm, który może zostać dostarczony w raporcie.

Aby wyświetlić stronę Powiadomienia, wybierz kolejno Preferencje osobiste > Moje powiadomienia.

Moje powiadomienia

Niektóre z definicji:

 • Zdarzenia: działania wykonywane na transakcji (wysyłanie, wyświetlanie, podpisywanie itp.).
 • Alarmy: oczekiwane działanie, które nie wydarzą się w określonych ramach czasowych (nie wyświetlono przez 8 godzin; wyświetlono, ale nie podpisano przez 3 godziny itp.).

Zarówno zdarzenia, jak i alarmy można skonfigurować na dwa sposoby. Użytkownik może nie wybierać żadnej opcji albo wybrać jedną lub obie z nich, zaznaczając opcje konfiguracji. Opcje te są następujące:

 • E-mail: wybranie tej opcji powoduje wysłanie wiadomości e-mail za każdym razem, gdy ma miejsce zdarzenie lub alarm. W zależności od ilości transakcji opcja ta może generować nadmierne ilości wiadomości, dlatego konfigurując tę opcję, należy mieć na uwadze potencjalną liczbę wiadomości e-mail.
 • Zdarzenie: zdarzenia są oznaczane w celu wyświetlenia na stronie głównej (w sekcji Zdarzenia/Alarmy) i będą widoczne w raportach tworzonych na stronie Zdarzenia/Alarmy.

Należy zauważyć, że dostępne są dwie karty dla zdarzeń/alarmów.

 • Karta Moje zdarzenia/alarmy to zestaw opcji dotyczących transakcji, w których pełnisz rolę nadawcy.
 • Karta Udostępnione zdarzenia/alarmy zawiera ustawienia dla innych identyfikatorów użytkowników, których konta zostały Ci udostępnione. Aby skonfigurować stronę Udostępnione zdarzenia/alarmy, wybierz kolejno Preferencje osobiste > Udostępnione zdarzenia/alarmy.

 

Na dole strony można skonfigurować raportowanie pozwalające na otrzymywanie podsumowania zaznaczonych zdarzeń. Można również skonfigurować, czy raporty będą wysyłane raz na tydzień, każdego dnia roboczego, czy też każdego dnia tygodnia. 

Usługi na poziomie Business i Enterprise pozwalają użytkownikom tworzyć spersonalizowane stopki, jak np. plik podpisu w wiadomości e-mail.

Jeśli opcja ta została włączona przez administratora konta, możesz ustawić ją, wybierając kolejno: Preferencje osobiste > Moja stopka wiadomości e-mail.

 • Jeżeli opcja ta jest niewidoczna, administrator może włączyć ją z poziomu konta lub grupy.

Stopka ta jest umieszczana w pobliżu dolnej części wiadomości e-mail związanych z transakcjami, ale ponad wszelkimi stopkami na poziomie konta:

Konfiguracja osobistej stopki

Wiadomość e-mail Przeczytaj i podpisz – z pełnym brandingiem

Dostępne są dwie domyślne opcje językowe:

 • Moje preferencje językowe – określa domyślny język przychodzących wiadomości e-mail, a także język używany do poruszania się po ekranie.
 • Język podpisywania — określa domyślny język wiadomości e-mail i instrukcji wyświetlanych na ekranie dla odbiorców spoza konta Acrobat Sign.
Przejdź do preferencji językowych

Administratorzy

Witajcie, administratorzy!

Jeżeli konfiguracja osobistego identyfikatora użytkownika przebiegła pomyślnie, można teraz przejść do ważniejszych decyzji mających wpływ na całe konto.

Poniższe opisy są stosunkowo długie, ale poprawna konfiguracja konta zapewni nadawcom i sygnatariuszom możliwie bezproblemową adaptację procesów podpisywania oraz zmniejszy ilość pytań związanych ze zmianami wprowadzonymi po wdrożeniu usługi.

Uwaga: nie wszystkie dostępne opcje zostały w pełni opisane, dlatego w razie pytań należy skontaktować się z obsługą techniczną.

Funkcja Komunikaty i porady w produkcie umożliwia Acrobat Sign ulepszenie działania produktu przez stronę trzecią, dostarczając ważne powiadomienia w aplikacji, gromadząc opinie i dane dotyczące użytkowania oraz oferując wskazówki opracowane w oparciu o użytkowanie lub wdrożenie.

Dostęp do elementów sterujących można znaleźć na karcie Ustawienia ogólne w interfejsie administratora na poziomie konta.

Elementy sterujące komunikatów w produkcie

Włączenie tej funkcji umożliwia firmie Adobe wyświetlanie powiadomień bezpośrednio w interfejsie Acrobat Sign podczas logowania oraz zapewnia dostęp do dokumentacji pomocy technicznej z poziomu aplikacji (przez kliknięcie ruchomego dymku ze znakiem zapytania).

Ruchomy dymek pomocy


Konfiguracja zewnętrznego archiwum

Administratorzy mogą skonfigurować Archiwum zewnętrzne Adobe Acrobat Sign na automatyczne dostarczanie kopii wiadomość e-mail Podpisano i zarchiwizowano na dodatkowy adres e-mail dla każdej pomyślnie sfinalizowanej umowy. Ta automatyczna kopia zawsze zawiera podpisany dokument PDF umowy, raport kontroli w formacie PDF oraz plik CSV danych pól (jeśli istnieje), niezależnie od ustawień konta/grupy określających, czy należy załączyć te dokumenty.

Archiwum zewnętrzne można skonfigurować na poziomie konta i grupy, a ustawienia na poziomie grupy zastępują ustawienia konta. Konta wykorzystujące opcję Użytkownicy w wielu grupach mogą skutecznie używać konfiguracji na poziomie grupy, gdy grupy są używane do definiowania określonych obiegów pracy dla dokumentów. (Przykładowo zespół prawny może uwzględnić swój dział prawny we wszystkich sfinalizowanych umowach i usunąć dowolny adres archiwum ogólnego, który mógłby być skonfigurowany na poziomie konta).

Konfiguracja archiwum wymaga jedynie wpisania prawidłowego adresu e-mail w polu wejściowym Wyślij dodatkową kopię każdej podpisanej umowy na karcie Ustawienia globalne w menu administratora. Można użyć dowolnego adresu, w tym aplikacji innych firm akceptujących przychodzące wiadomości e-mail.

Karta Archiwum zewnętrzne zawiera instrukcje dotyczące znalezienia adresu poczty przychodzącej dla aplikacji Box i Evernote, który można wykorzystać do wysłania umów do tych aplikacji.

Uwaga:

Użytkownicy z kontami na poziomie Individual nie mają dostępu do karty menu Ustawienia globalne. W przypadku poziomu usługi Individual pole wejściowe Wyślij dodatkową kopię każdej umowy znajduje się na stronie Archiwum zewnętrzne.

Dodawanie wiadomości e-mail do interfejsu archiwum zewnętrznego

 1. Zaloguj się jako administrator i wybierz kolejno Ustawienia konta > Ustawienia ogólne > Wyślij dodatkową kopię każdej podpisanej umowy na następujące adresy e-mail

 2. Wybierz przycisk Dodaj adres e-mail.

  Przejdź do opcji archiwum zewnętrznego

  Użytkownicy posiadający konta Individual muszą przejść do karty Archiwum zewnętrzne:

  Przejdź do opcji archiwum zewnętrznego dla kont użytkowników indywidualnych

 3. Zostanie otwarta nakładka do zaakceptowania adresu e-mail dla archiwum.

  Wprowadź adres e-mail dwukrotnie (aby zweryfikować poprawność wartości).

  Zapisz adres e-mail.

  Zaakceptuj monit

  Uwaga:

  Jeśli domena archiwalnej wiadomości e-mail jest nowa dla konta, wyświetla się monit w celu sprawdzenia, czy archiwalny adres e-mail jest prawidłowy.

  Adres e-mail archiwum koniecznie musi być poprawny. Nie chcesz automatycznie wysyłać kopii każdej umowy do niewłaściwej osoby.

  Wprowadź adres e-mail archiwum

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

 5. Adres e-mail jest przechowywany jako odrębny obiekt w polu e-mail.

  • Można zapisać wiele adresów, maksymalnie 15.
  • Zaznaczenie pola X po prawej stronie adresu e-mail powoduje usunięcie adresu e-mail z pola.

  Dodaj wszystkie adresy e-mail, które mają automatycznie otrzymywać podpisaną dokumentację umowy.

  Skonfigurowany adres e-mail archiwum

 6. Po dodaniu wszystkich wiadomości e-mail wybierz opcję Zapisz w prawym dolnym rogu okna w celu zapisania konfiguracji.

  Zapisz konfigurację

Preferencje dotyczące podpisu!

Dostępnych jest wiele opcji, dlatego warto się z nimi zapoznać.

Wybierz kolejno Konto > Preferencje dotyczące podpisu.

Konfiguracja preferencji dotyczących podpisu

Pierwsze dwa ustawienia odpowiadają za automatyczne formatowanie linii, na której znajduje się podpis oraz datę podpisu, wstawianą pod linię:

 • Użyj dobrze sformatowanych podpisów i inicjałów.
  • Włączenie tej opcji spowoduje umieszczenie linii oraz treści podpisu pod nią.
  • Wyłączenie tej opcji spowoduje usunięcie oznaczeń wskazujących, że podpis jest elektroniczny.
 • Dostosuj dynamicznie linię pod podpisem i inicjałami.
  • Włączenie tej opcji spowoduje dynamiczne dostosowanie linii pod podpisem, tak aby była tylko o kilka pikseli dłuższa niż faktyczny podpis/inicjały.
  • Włączenie tej opcji spowoduje drukowanie pełnej linii o długości oryginalnego pola podpisu.


Zezwalaj odbiorcom na podpisywanie i umieszczanie inicjałów przez:

Następna sekcji określa, w jaki sposób odbiorcy mogą stosować swój podpis. Zazwyczaj, o ile nie masz wyraźnego celu biznesowego w ograniczeniu tych opcji, zaleca się zezwalanie użytkownikom na stosowanie swojego podpisu w dowolny sposób.

Dostępne są trzy opcje:

 • Wpisywanie imienia i nazwiska oraz inicjałów – wpisanie nazwiska to najłatwiejszy proces dla większości sygnatariuszy, ponieważ nie wymaga dodatkowych operacji. Odbiorca wpisuje swoje nazwisko, a następnie zastosowana zostaje czcionka przypominająca pismo odręczne.
  • Wybierz dynamicznie czcionkę podpisywania — w systemie Acrobat Sign dostępnych jest wiele czcionek przypominających pismo odręczne. Domyślnie są one stosowane w ustalonej kolejności.  Jeśli ta opcja jest włączona, punkt początkowy dla listy czcionek jest ustalany losowo.
 • Rysowanie podpisu odręcznego i inicjałów na ekranie za pomocą myszy, rysika lub palca – jeśli ta opcja jest włączona, odbiorcy będą mieli opcję fizycznego narysowania swojego podpisu.
 • Przesyłanie obrazu podpisu i inicjałów — jeśli ta opcja jest włączona, odbiorcy mogą przesłać obraz podpisu ze swojego lokalnego systemu.


Zezwalaj odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów

Ta sekcja opcji określa, czy odbiorcy mogą wykorzystać istniejący zapisany podpis (zapisywane są podpisy biometryczne i oparte na obrazie).  Jeśli nie zezwolisz na używanie zapisanych podpisów, odbiorca musi wpisać, narysować lub przesłać swój podpis w zależności od dozwolonego typu podpisu.

Dostępne są następujące opcje:

 • Wszyscy odbiorcy – po wybraniu tej opcji wszyscy odbiorcy będą mogli używać swoich zapisanych podpisów.
 • Odbiorcy wewnętrzni — ta opcja zezwoli na używanie zapisanych podpisów wyłącznie odbiorcom, którzy istnieją również jako użytkownicy na Twoim koncie Acrobat Sign.
 • Nikt — ta opcja uniemożliwia używanie zapisanego podpisu wszystkim odbiorcom.

 

W tej sekcji znajduje się dodatkowe pole wyboru:

 • Zezwalaj użytkownikom na moim koncie na przesyłanie i zapisywanie obrazu w swoich profilach jako podpisu i inicjałów — włączenie tej opcji zezwala użytkownikom na Twoim koncie Acrobat Sign na przesłanie obrazu podpisu w sekcji Preferencje osobiste.

Dodanie znaku firmowego to wygodny sposób na spersonalizowanie usługi Acrobat Sign dla użytkowników na Twoim koncie, a także dla sygnatariuszy.

Nazwa firmy i adres URL nazwy hosta

W tej sekcji można określić nazwę firmy oraz hosta dla Twojego konta. Są to podstawowe dane, ale personalizują Twoje konto. 

Te dwa ustawienia mają zastosowanie dla całego Konta i nie można ich dostosować na poziomie Grupy.

Zaloguj się jako administrator konta i wybierz kolejno: Konto > Ustawienia konta > Konfiguracja konta.

Nazwa firmy

Wartość wprowadzona w tym polu jest automatycznie wypełniana w polu Nazwa firmy dla nowych użytkowników tworzonych na koncie.

Domyślnie usługa Acrobat Sign umożliwia użytkownikom edytowanie własnych ustawień, które obejmują wartość Nazwa firmy dla poszczególnych użytkowników.

Aby zaktualizować wartość Nazwa firmy w profilu wszystkich użytkowników na koncie:

 • Zaznacz pole wyboru Ustaw nazwę firmy dla wszystkich użytkowników konta.
 • Kliknij przycisk Zapisz.

Wszystkie profile użytkowników przyjmują wartość w polu Nazwa firmy jako wartość Firma w swoich profilach użytkowników.

Uwaga:

Zaznaczanie pola wyboru Ustaw nazwę firmy dla wszystkich użytkowników konta jest jednorazową czynnością zastępowania dla wszystkich użytkowników konta.

Po zapisaniu strony wszyscy użytkownicy zostaną zaktualizowani, a symbol wyboru zostanie usunięty, co umożliwi ponowne uruchomienie działania w razie potrzeby (ponieważ użytkownicy nadal mają uprawnienia do zmiany wartości Nazwa firmy).

Nazwa hosta

Ustawienie nazwy hosta dla Twojego konta powoduje zmianę adresu URL, na który logują się Twoi użytkownicy oraz adresu URL, pod którym są przechowywane umowy dla sygnatariuszy.

Rezultatem jest niestandardowy adres URL z nazwą hosta.

Przesyłanie znaku logo

Administratorzy na poziomie konta lub grupy może przesłać obraz, który będzie wyświetlany zamiast domyślnego logo usługi Adobe Acrobat Sign. Ten obraz jest wyświetlany w lewym górnym rogu ekranu dla użytkowników zalogowanych na Twoim koncie.

Uwaga:

Jeśli wystąpią problemy z prawidłowym wyświetlaniem obrazu, upewnij się, że używany obraz ma dokładnie 60 pikseli wysokości i maksymalnie 200 pikseli szerokości.

Pobierz poniższy szablon, który pomoże Ci ustawić prawidłowy rozmiar swojego obrazu logo.

Pobierz

 1. Jako administrator konta przejdź do strony Ustawienia konta > Konfiguracja konta.

  Przejdź do sekcji Ustawienia konta

 2. Kliknij przycisk Prześlij logo i przejdź do pliku z obrazem logo, którego chcesz użyć.

 3. Zapisz konfigurację.

  Po przesłaniu pliku z logo zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu operacji.

  Przycisk przesyłania logo

  Odśwież przeglądarkę.

  Logo będzie teraz wyświetlane dla wszystkich użytkowników.

  Zaktualizowane logo w interfejsie

Sekcja Ustawienia ogólne na karcie Konto jest jedną z bardziej rozbudowanych sekcji, a wszystkie zawarte w niej ustawienia zależą od przypadku ich wykorzystania.

Poniżej zawarto krótki opis każdej z opcji oraz rady dotyczące ich wykorzystania. Prawdopodobne jest jednak, że indywidualne zastosowanie funkcji różnić się będzie od najpopularniejszego sposobu jej wykorzystania.

Wybierz kolejno Konto > Ustawienia konta > Ustawienia ogólne.

 • Załącz plik CSV z danymi formularza do wiadomości e-mail z podpisanymi umowami nadawcy
  Jeżeli korzystasz z formularzy i chcesz otrzymywać plik CSV z danymi pól dla każdego podpisanego dokumentu, zaznacz to pole wyboru. Należy jednak zauważyć, że osobne pliki CSV dla każdej z transakcji mogą być nieporęczne.

  Jeśli konieczne jest zebranie danych lub przesłanie danych do systemu CRM, lepszą jakość obsługi można uzyskać, tworząc rozwiązanie API.

 • Ograniczona widoczność dokumentu
  Ta funkcja umożliwia ujawnianie różnym sygnatariuszom wskazanych plików transakcji. Pełne wykorzystanie funkcji ograniczonej widoczności dokumentów wymaga dobrego zrozumienia procedury składania podpisu w stosunku do wysyłanych dokumentów oraz sposobu załączania dokumentów.

  Jest to dobre rozwiązanie, jeżeli pragniesz przesyłać duże transakcje składające się z wielu plików do wielu sygnatariuszy i chcesz ukryć część dokumentów przed jednym lub kilkoma sygnatariuszami. Oto krótki film, który może pomóc w podjęciu decyzji.
 • Załącz kopię PDF podpisanego dokumentu w wysyłanych wiadomościach e-mail
  Po zakończeniu transakcji każda ze stron otrzymuje domyślnie kopię dokumentów. Ustawienie to pozwala ustawić, do kogo zostaną wysłane kopie dokumentów: odbiorcy wewnętrzni, zewnętrzni, jedni i drudzy lub nikt.

  Sposób konfiguracji tego ustawienia zależeć będzie od rodzaju dokumentów. Jeżeli gromadzone są poufne informacje, warto sprawić, by kopie podpisanych dokumentów nie były rozsyłane. Jest to najbezpieczniejsza opcja, jednak może ona sprawić, że klienci będą prosić o kopie dokumentów. W takim przypadku zaleca się rejestrację darmowego konta sygnatariusza w usłudze Acrobat Sign i pobranie kopii dokumentów bezpośrednio z usługi.

 • Załącz raport inspekcji do gotowych dokumentów
  Jeżeli chcesz otrzymywać raporty kontroli załączone do kopii podpisanego dokumentu przesyłanej w wiadomości e-mail, włącz tę opcję przynajmniej dla nadawcy.

 • Scal kilka dokumentów w jeden dokument po podpisaniu
  Gdy przesyłasz wiele plików do jednej transakcji, usługa Acrobat Sign łączy te pliki do postaci jednego pliku PDF przed wysłaniem ich do podpisania.

  To ustawienie pozwala określić, czy wiadomość e-mail o podpisaniu i zarchiwizowaniu dokumentów będzie zawierała jeden plik PDF, czy też dokument zostanie podzielony z powrotem na kilka plików.
Uwaga:

Ustawienie to ma zastosowanie wyłącznie do kopii załączonej w wiadomości e-mail o podpisaniu i zarchiwizowaniu dokumentów. Kopie pobierane później z usługi Acrobat Sign zawsze będą miały postać jednego pliku PDF.

 • Wyślij dodatkową kopię każdej podpisanej umowy na te adresy e-mail

Jest to ponownie Archiwum zewnętrzne, jednak to ustawienie można skonfigurować z poziomu grupy (dla klientów usługi na poziomach Business i Enterprise), co pozwala na przekierowanie wypełnionych kontraktów sprzedaży do działu księgowości lub umów dotyczących poufności do działu prawnego (na przykład).

 • Przekaż podpisany dokument
  Jeśli chcesz umożliwić sygnatariuszowi wydrukowanie dokumentu, podpisanie i przefaksowanie go z powrotem, należy włączyć tę opcję. Jeżeli kiedykolwiek ktoś wydrukuje dokument i odeśle go z powrotem w wiadomości e-mail, a opcja ta będzie wyłączona, zamknięcie transakcji w usłudze Acrobat Sign będzie niemożliwe.
 • Integracja z Twitterem
  Pozwól pracownikom obwieszczać swoje sukcesy. Wyślij powiadomienie za pośrednictwem portalu Twitter za każdym razem, gdy kończysz transakcję.
 • Delegacje dla użytkowników w moim koncie
  Delegacja oznacza w tym przypadku zezwolenie innemu sygnatariuszowi (adres e-mail) na podpisanie dokumentu w imieniu użytkownika. Delegowanie nie usuwa praw dostępu pierwotnej strony. Sprawia ono jedynie, że inny użytkownik może podpisać dokument.

  Zazwyczaj zaleca się maksymalne uproszczenie procesu podpisywania, co oznacza też zezwolenie na delegacje. W niektórych przypadkach ważne jest jednak, by dokument podpisała wskazana osoba.
Uwaga:

Należy pamiętać, że ustawienie to odnosi się do użytkowników na konkretnym koncie usługi Acrobat Sign (nie zaś wszystkich osób w firmie). Możliwe, że sygnatariusze nie mają identyfikatora użytkownika usługi Acrobat Sign na danym koncie użytkownika. Osoby te nie zostaną objęte tą opcją.

 • Upoważnienie do podpisania
  To ustawienie pozwala określić domyślny typ dostępu wymagany od użytkowników na koncie usługi Acrobat Sign do podpisania dokumentu.
  Na ogół zaleca się, aby domyślnie umożliwić podpisywanie wszystkim osobom. Jeżeli usługa Acrobat Sign będzie wykorzystywana w celach związanych z działaniami na polu HR, należy zezwolić wszystkim osobom na podpisywanie.
  Jeśli domyślnie odbierzesz wszystkim użytkownikom możliwość podpisywania, konieczne będzie nazwanie konkretnych sygnatariuszy, których podpis jest wymagany.
  Wskazówka: administrator nie jest automatycznie traktowany jako sygnatariusz. Dlatego też, jeśli konieczne jest podpisanie dokumentów, a uprawnienia do podpisywania są domyślnie wyłączone, kolejną rzeczą, jaką należy zrobić, jest przejście do Grup użytkowników, kliknięcie adresu e-mail użytkownika i włączenie uprawnień do podpisywania.
 • Delegacje dla użytkowników spoza mojego konta
  Działa tak jak powyższe ustawienie, z tym, że funkcja ta ma zastosowanie tylko wobec użytkowników spoza konta usługi Acrobat Sign użytkownika.
  Ustaw strefę czasową, która będzie używana w przypadku umów tworzonych przez użytkowników w tym koncie
  To ustawienie pozwala wybrać strefę czasową, która będzie stosowana dla datowników w transakcjach.
 • Ustawienia związane z administratorem grupy
  Klienci usługi na poziomach Business i Enterprise mogą mieć utworzone grupy, a w takim przypadku pożądane może być wyznaczenie administratorów grup.
  Te dwa ustawienia pozwalają nadać lub odebrać administratorom grup możliwość dodawania nowych użytkowników lub zmiany ustawień ich grupy (ustawienia te są w większości takie same jak te w sekcji Ustawienia ogólne).
Uwaga:

Usługa Acrobat Sign opiera się o model relacji element macierzysty-potomny, a grupy są potomnymi elementami dla konta. Oznacza to, że nowa grupa dziedziczy właściwości konta. Oznacza to też, że zmiany na poziomie grupy spowodują pominięcie ustawień skonfigurowanych dla konta.

Opcje zawarte na stronie „Ustawienia wysyłania” dotyczą funkcji dostępnych dla nadawców na karcie Wyślij. Niniejsza sekcja poświęcona jest wszystkim ustawieniom dostępnym na stronie.

Podobnie jak w przypadku Ustawień ogólnych, konfiguracja zależna jest od indywidualnych przypadków stosowania funkcji.

Ten fragment jest też stosunkowo długi. Wybierz kolejno Konto > Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania.

 • Nowa funkcja Wyślij
  To ustawienie spowoduje włączenie nowej funkcji Wyślij. Można również zezwolić użytkownikom na przełączanie się między nową i klasyczną funkcją Wyślij.
 • Pokaż stronę Wyślij po zalogowaniu 
  To ustawienie powoduje przekierowanie użytkowników na kartę Wyślij po zalogowaniu się do usługi Acrobat Sign (zamiast strony głównej).
  Jeżeli podczas pierwszego logowania użytkownik doświadcza irytującego opóźnienia, możliwe, że jeden ze skryptów wykonywanych na stronie głównej aktualizuje wskaźniki tak, by wyświetlały precyzyjne dane. Jeżeli użytkownicy pragną od razu przejść do procesu wysyłania bez przeglądania danych na stronie głównej, funkcja ta jest doskonałym rozwiązaniem.
 • Wyślij dokumenty do zatwierdzenia
  Czy procedura podpisywania wymaga zatwierdzenia przez jedną lub więcej osób, ale nie wymaga ich podpisu? Jeśli tak, należy włączyć tę funkcję.
Uwaga:

Formularze można projektować tak, by wymagały wypełnienia pól przez osobę zatwierdzającą, która nie podpisuje dokumentu.

 • Załączanie dokumentów
  To ustawienie pozwala włączyć różne kanały umożliwiające użytkownikowi załączanie dokumentu. Jeżeli istnieje potrzeba obsługi różnych wersji dokumentów, należy wyłączyć wszystkie opcje oprócz biblioteki, gdzie przechowywane są bieżące wersje.
 • Uzupełnij automatycznie nazwę dokumentu
  Opcja ta pozwala zaoszczędzić czas poprzez automatyczne wypełnienie nazwy dokumentu. Należy jednak pamiętać, że dokument zastosuje nazwę pierwszego z załączonych plików. Jeżeli opcja ta zostanie włączona, należy rozważyć umożliwienie nadawcy zmiany nazwy dokumentu. Tak na wszelki wypadek.
 • Języki
  To ustawienie pozwala użytkownikom na konfigurację języka podpisywania zewnętrznych sygnatariuszy na stronie Wyślij.
 • Szablony komunikatów
  Opcja pozwalająca zaoszczędzić dużo czasu osobom wysyłającym dużą liczbę dokumentów. Szablony komunikatów pozwalają ustawić domyślną wiadomość oraz zdefiniować wybór innych, niestandardowych szablonów komunikatów. Jeżeli te same dokumenty są wysyłane wielokrotnie w ciągu dnia z tą samą wiadomością, warto poświęcić chwilę na skonfigurowanie tej opcji.
 • Wiadomości prywatne do odbiorców
  Opcja ta umożliwia zawieranie prywatnych wiadomości dla poszczególnych odbiorców.
 • Dopuszczalne typy podpisu
  Domyślnie włączony jest tylko podpis elektroniczny. Na świecie jest jednak sporo osób, które wolą wydrukować dokument i przesłać go z powrotem za pośrednictwem faksu. Jeżeli masz klientów, którzy mogą preferować takie rozwiązanie, włącz opcję Podpis faksu.
 • Ustawienia podpisu nadawcy
  Ustawienia te zaprojektowano z myślą o przypadku, gdy nadawca będzie kontrsygnatariuszem dokumentu. Jeżeli chcesz umożliwić nadawcom kontrasygnowanie, warto określić domyślne ustawienie dla procedury podpisywania, w celu minimalizacji czasu dostosowywania opcji transakcji przez nadawców.
 • Przypomnienia
  Jeżeli procedury wymagają skonfigurowania przypomnień, ustawienie to umożliwia konfigurację wiadomości oraz liczby powtórzeń przypomnienia, dodatkowo zmniejszając czas poświęcany na to przez nadawców.
 • Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
  Włączenie tej opcji sprawi, że użytkownik będzie musiał podać hasło, zanim będzie on mógł otworzyć podpisany plik PDF lub wyświetlić go w Internecie.
  Wydłuża to pracę, ale zwiększa też bezpieczeństwo.
 • Weryfikacja tożsamości sygnatariusza na moim koncie
  Usługa Acrobat Sign umożliwia korzystanie z kilku sposobów poświadczania tożsamości sygnatariuszy za pomocą drugorzędnych metod. W zależności od przypadku zastosowania można włączyć jedną lub kilka opcji oraz zdecydować, czy nadawcy mogą wybierać własną metodę.
Uwaga:

Można wybrać dowolną lub wszystkie z opcji, ale do włączenia opcji Uwierzytelnianie telefoniczne konieczne będzie wcześniejsze włączenie opcji Zezwalaj nadawcom na konfigurowanie opcji weryfikacji tożsamości sygnatariusza dla każdego odbiorcy.

 • Wygaśnięcie dokumentu
  Jeśli przypadek użycia uwzględnia specjalne okazje, takie jak specjalna cena, dostępna tylko przez następne XX dni, można określić ramy czasowe i wymusić wygaśnięcie dokumentu, jeżeli nie zostanie on podpisany w określonym przedziale czasowym.
  W przypadku włączenia tej opcji zaleca się rozważenie włączenia również opcji Zezwalaj na modyfikację ustawień ważności po wysłaniu dokumentu. Nie trzeba wydłużać ostatecznego terminu, ale warto mieć taką możliwość.
 • Nowy sposób podglądu i tworzenia
  Włącza nową metodę tworzenia. Zezwala również użytkownikom na przełączanie się między nowym i klasycznym sposobem tworzenia.
 • Wyświetl/ustaw podpisy lub dodaj pola formularza
  Jeśli do dokumentów na szybko dodawane są pola formularzy, warto rozważyć domyślne włączenie narzędzia do dodawania pól z funkcją przeciągania i upuszczania. W przypadku pracy z dokumentami objętymi obsługą wersji, dobrym rozwiązaniem może być wyłączenie opcji umożliwiającej użytkownikom dostosowywanie pól.
 • Kolejność podpisywania
  Większość dokumentów, z którymi mamy na co dzień do czynienia, podpisywanych jest przez sygnatariuszy w odpowiedniej kolejności i taka też jest domyślna wartość tej opcji. Jeżeli jednak większość procedur firmy wykorzystuje podpisywanie równoległe, podczas którego wszyscy sygnatariusze są proszeni o złożenie podpisu w tym samym czasie, można skonfigurować to w tym ustawieniu.

  Można też zezwolić nadawcy na wybranie, która procedura jest najlepsza dla danej transakcji, jeśli wykorzystywane są obie opcje.

Przesyłanie obrazu nagłówka i stopki wiadomości e-mail

Korzystając z planów usługi na poziomie Business i Enterprise można przesłać obrazy nagłówka i stopki wiadomości e-mail w celu dalszej personalizacji lub brandingu konta. Obrazy te będą wyświetlane w wiadomościach e-mail wysyłanych do odbiorców.

Obrazy wiadomości e-mail zainstalowane na poziomie konta są dziedziczone przez wszystkie grupy na koncie. Zainstalowanie obrazu poczty e-mail na poziomie grupy spowoduje zastąpienie obrazu na poziomie konta.

Uwaga:

Obrazy nagłówka i stopki wiadomości e-mail są dostępne tylko dla kont na poziomie Business i Enterprise.

W przypadku wystąpienia problemów z uzyskaniem poprawnego wyglądu obrazu należy upewnić się, że wykorzystywany obraz jest szeroki na 600 pikseli i wysoki na 200 pikseli. Obraz musi być zapisany w formacie JPG, GIF lub PNG.

Pobierz poniższy szablon, aby dostosować logo do odpowiednich rozmiarów.

Pobierz

 1. Zaloguj się jako Administrator i wybierz kolejno: Ustawienia konta > Ustawienia poczty e-mail.

  Przejdź do sekcji Ustawienia poczty e-mail.

 2. Wybierz Przeglądaj, aby wyszukać i wybrać obraz.

  Przeglądaj w poszukiwaniu obrazu

  Jeśli chcesz usunąć obraz, wybierz przycisk Wyczyść.

  Wyczyść obraz

 3. Zapisz przesłane obrazy.

  Zapisz konfigurację obrazu

Przesłany obraz nagłówka pojawia się u góry szablonów wiadomości e-mail, które usługa Acrobat Sign wysyła do odbiorców. Obraz stopki znajduje się na samym dole.

Wiadomość e-mail Przeczytaj i podpisz – z pełnym brandingiem

Ustawienia zabezpieczeń usługi Acrobat Sign łączą ogólne ustawienia haseł dla różnych zastosowań z kilkoma ustawieniami dotyczącymi dokumentów.

Aby skonfigurować zabezpieczenia, wybierz kolejno Konto > Ustawienia konta > Ustawienia zabezpieczeń.

 • Ustawienia pojedynczego logowania
  Czy użytkownicy logują się za pomocą danych użytkowników Adobe lub Google? Jeżeli tak, należy włączyć odpowiednie ustawienie oraz wyłączyć te, które nie będą używane.
 • Ustawienia zapamiętywania
  Pozwala skonfigurować zapamiętywanie danych logowania użytkownika przez określony czas. Wybierz okres czasu z listy rozwijanej.
 • Zasady dotyczące hasła logowania
  Ustawienie to określa, jak często należy zmieniać hasło oraz jak wiele starszych haseł ma być zapamiętywanych w usłudze Acrobat Sign w celu uniknięcia powtarzania haseł.
 • Siła hasła logowania
  Wymagana siła haseł jest kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa konta. Zaleca się ustawienie najwyższej wartości tolerowanej przez użytkowników.
 • Typ szyfrowania PDF
  Kluczem do ustawienia odpowiedniego poziomu szyfrowania dokumentu PDF jest znajomość wersji programu Reader zainstalowanego na komputerach sygnatariuszy. Bardziej zaawansowane szyfrowanie wymaga korzystania z nowszych wersji programu Reader.
  Jeżeli docelowy sygnatariusz choć nieznacznie zwraca uwagę na kwestie techniczne, można bezpiecznie ustawić typ szyfrowania na 128­bitowy AES. Program Acrobat 7 został wydany na początku 2005 r., a większość użytkowników zdążyła od tamtej pory dokonać aktualizacji.
 • API
  Pozwala niecertyfikowanym aplikacjom partnerskim na dostęp do danych na koncie. Zezwala także użytkownikom, którzy nie są administratorami konta, na tworzenie aplikacji korzystających z interfejsów API Acrobat Sign.
 • Dopuszczalne zakresy IP
  Jeżeli obawiasz się dostępu osób trzecich do kont użytkowników, ograniczenie zakresu adresów IP jest doskonały środkiem zaradczym. Należy się tylko upewnić, że nikt z pracowników nie musi pracować z domu lub na urządzeniu mobilnym poza siecią firmową.
 • Udostępnianie konta
  Udostępnianie konta wyjątkowa funkcja służąca do zarządzania podległymi pracownikami. Rozsądne może być jednak kontrolowanie tego, komu udostępniają oni swoje konta. Wielu administratorów decyduje się udostępnić konto tylko podczas tworzenia nowych użytkowników oraz wyłączyć opcję udostępniania na całym koncie.
 • Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
  Czy przed podpisaniem użytkownicy powinni się logować? W zależności od przypadku zastosowania dobrym pomysłem może być ustawienie zabezpieczeń.
 • Hasło podpisywania umowy
  Umożliwia zastosowanie zasady hasła w przypadku ochrony podpisywania lub wyświetlania dokumentu.
 • Siła hasła podpisywania umowy
  Określa siłę hasła.
 • Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
  Możesz ograniczyć liczbę prób weryfikacji tożsamości sygnatariuszy przed anulowaniem umowy.

Czy zamierzasz korzystać z API? Jeśli zatrudniasz deweloperów i chcesz integracji usługi Acrobat Sign z istniejącym systemem CRM (lub innymi aplikacjami korzystającymi z API), należy rozważyć skorzystanie z tej opcji.

Acrobat Sign obsługuje interfejs REST API:

Wybierz kolejno Konto > Acrobat Sign API.

Użycie interfejsów API Adobe Document Cloud w celu uzyskania dostępu do danych użytkownika wymaga tokenów OAuth.

Możesz utworzyć klucz integracji, jeśli masz starszą aplikację, która nie obsługuje OAuth.

Jeżeli łącze służące do utworzenia klucza integracji jest niewidoczne, skontaktuj się z obsługą techniczną.

Na tej stronie można znaleźć również:

Dodatkowo po włączeniu API po lewej stronie widoczne będzie nowe łącze Dziennik żądań API. Dziennik ten zawiera przychodzące pliki XML dla zapytań API i może przydać się podczas rozwiązywania problemów związanych z kodem.

Interfejs API REST jest dostępny za pośrednictwem opcji Aplikacje API.

Po przejściu do strony kliknij łącze Utwórz nową aplikację, podaj nazwę aplikacji, a następnie kliknij przycisk Utwórz aplikację.

Nowy identyfikator i sekret aplikacji zostaną natychmiast wygenerowane i wyświetlone.

Podział użytkowników na grupy funkcyjne może być przydatny, szczególnie w przypadku, gdy grupy te mają różne wymagania dotyczące podpisów lub posiadają struktury raportowania, których należy przestrzegać.

Na szczęście tworzenie grup w usłudze Acrobat Sign jest niezwykle łatwe. Po prostu wybierz kolejno
Konto > Użytkownicy lub Konto > Grupy.

Na stronie Grupa kliknij symbol + w prawym górnym rogu strony i wprowadź nową nazwę grupy w polu.

Na stronie znajduje się również łącze pozwalające skonfigurować ustawienia grupy. Kliknij dany wiersz, aby wyświetlić łącze Ustawienia grupy. Ustawienia te są niemal identyczne do Ustawień ogólnych skonfigurowanych na poziomie konta, ale ponieważ grupy są elementami potomnymi konta, ustawienia grupy zastąpią ustawienia konta.

Można też zauważyć, że nazwę grupy można zawsze zmienić, dlatego też, gdy zaistnieje taka konieczność, nie będzie to stanowić problemu.

Uwaga:

W przypadku zakupu planu Acrobat Sign for a Small Business do zarządzania użytkownikami i powiązanymi z nimi uprawnieniami użyj Konsoli administracyjnej. Można również przypisać wielu administratorów do zarządzania zespołem lub funkcjami usługi Acrobat Sign

Czas dodać użytkowników!

Istnieją dwie metody tworzenia nowych użytkowników w usłudze Acrobat Sign:

Po jednym

lub

Tworzenie masowe za pomocą pliku CSV

Proces dodawania pojedynczego użytkownika jest bardzo łatwy. Wybierz kolejno
Konto > Użytkownicy, a następnie kliknij przycisk + na pasku narzędzi wyświetlonym obok pola wyszukiwania. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Utwórz.

Wprowadź w polach adres e-mail, imię oraz nazwisko nowego użytkownika, a następnie zgodnie z potrzebą wybierz grupę, do której ma on zostać przydzielony.

Dostępne będzie również pole wyboru Pokaż ich umowy. Opcja ta sprawi, że konto nowego użytkownika zostanie udostępnione administratorowi. Jeśli konieczne jest monitorowanie transakcji nowego pracownika, należy zaznaczyć to pole.

W przeciwnym razie udostępnienie można nadal skonfigurować. Wystarczy skorzystać z funkcji Udostępnianie konta.

Po utworzeniu użytkownika pod podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z prośbą o ustawienie hasła. Po wykonaniu tej czynności konto użytkownika będzie aktywne i gotowe do wysyłania dokumentów.

Poniżej opisano metodę masowego tworzenia użytkowników: wybierz kolejno Konto > Użytkownicy, a następnie kliknij przycisk + na pasku narzędzi wyświetlonym obok pola wyszukiwania. W oknie dialogowym Utwórz kliknij przycisk Utwórz wielu użytkowników.

Proces polega na stworzeniu pliku CSV z kolumnami zawierającymi przynajmniej adres e-mail, imię oraz nazwisko. Dokładne informacje o właściwym formacie zawiera przykładowy plik CSV – kliknij łącze Pobierz przykładowy plik CSV. Przygotuj plik w określonym formacie. Gdy plik będzie gotowy, kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz plik.

Jedyną wadą tego procesu jest brak możliwości udostępnienia konta użytkownika administratorowi.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto