Podręcznik użytkownika Anuluj

Omówienie strony Zarządzaj

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

 1. Informacje przed wydaniem
 2. Informacje o wydaniu
 3. Powiadomienia o imporcie

Pierwsze kroki

 1. Skrócona instrukcja dla administratorów
 2. Skrócona instrukcja dla użytkowników
 3. Dla programistów
 4. Biblioteka samouczków wideo
 5. Często zadawane pytania

Administrowanie

 1. Przegląd Admin Console
 2. Zarządzanie użytkownikami
  1. Dodawanie użytkownika
  2. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  3. Dodawanie użytkowników z katalogu
  4. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
  5. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
   1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
   2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
  6. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
  7. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
  8. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
  9. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
  10. Awansowanie użytkownika do roli administratora
  11. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
  12. Przełączanie tożsamości użytkownika
  13. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
  14. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
  15. Profile produktowe
  16. Funkcja logowania 
 3. Ustawienia konta/grupy
  1. Przegląd ustawień
  2. Ustawienia globalne
   1. Poziom i identyfikator konta
   2. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
   3. Wysyłka zbiorcza
   4. Formularze internetowe
   5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
   6. Obiegi pracy Power Automate
   7. Dokumenty w bibliotece
   8. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
   9. Ograniczona widoczność dokumentu
   10. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy 
   11. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
   12. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
   13. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
   14. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
   15. Scalanie wielu dokumentów w jeden
   16. Przekaż podpisany dokument
   17. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
   18. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
   19. Upoważnienie do podpisania
   20. Upoważnienie do wysyłania
   21. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
   22. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
   23. Ustawianie domyślnego formatu daty
   24. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
   25. Uprawnienia administratora grupy
   26. Zastępowanie odbiorcy
   27. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
   28. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
   29. Przystępne pliki PDF
   30. Nowy sposób tworzenia
   31. Klient z sektora opieki zdrowotnej
  3. Konfiguracja konta
   1. Dodawanie logo
   2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy 
   3. Dodawanie nazwy firmy
   4. Przekierowanie adresu URL po umowie
  4. Preferencje dotyczące podpisu
   1. Dobrze sformatowane podpisy
   2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
   3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
   4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
   5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
   6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
   7. Odmowa podpisania
   8. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
   9. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
   10. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
   11. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
   12. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
   13. Prośba sygnatariuszy o adres IP
   14. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
  5. Podpisy cyfrowe
   1. Omówienie
   2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
   3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
   4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
   5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
  6. Pieczęcie elektroniczne
  7. Tożsamość cyfrowa
   1. Brama cyfrowej tożsamości
   2. Zasady sprawdzania tożsamości
  8. Ustawienia raportu
   1. Nowy sposób raportowania
   2. Klasyczne ustawienia raportu
  9. Ustawienia zabezpieczeń
   1. Ustawienia pojedynczego logowania
   2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
   3. Zasady dotyczące hasła logowania
   4. Siła hasła logowania
   5. Czas trwania sesji internetowej
   6. Typ szyfrowania PDF
   7. API
   8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
   9. Dozwolone zakresy IP
   10. Udostępnianie konta
   11. Zezwolenia na udostępnianie konta
   12. Ustawienia udostępniania umów
   13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
   14. Hasło podpisywania umowy
   15. Siła hasła dokumentu
   16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
   17. Uwierzytelnianie telefoniczne
   18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
   19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
   20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
   21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
   22. Znacznik czasowy
  10. Ustawienia wysyłania
   1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
   2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
   3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
   4. Dozwolone role odbiorcy
   5. Grupy odbiorców
   6. Wymagane pola
   7. Załączanie dokumentów
   8. Spłaszczenie pola
   9. Modyfikowanie umowy
   10. Nazwa umowy
   11. Języki
   12. Wiadomości prywatne
   13. Dopuszczalne typy podpisu
   14. Przypomnienia
   15. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
   16. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    5. Uwierzytelnianie telefoniczne
    6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    8. Dokument tożsamości
    9. Raporty tożsamości sygnatariusza
   17. Ochrona zawartości
   18. Włączanie transakcji Notarize
   19. Wygasanie dokumentu
   20. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
   21. Kolejność podpisywania
   22. Liquid Mode
   23. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
   24. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
   25. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
  11. Szablony wiadomości
  12. Ustawienia Bio-Pharma
   1. Omówienie
   2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
   3. Powody podpisania
  13. Integracja obiegu pracy
  14. Ustawienia notarializacji
  15. Integracja płatności
  16. Wiadomości sygnatariusza
  17. Ustawienia SAML
   1. Konfiguracja SAML
   2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
   3. Instalacja usługi Okta
   4. Instalacja usługi OneLogin
   5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
  18. Zarządzanie danymi
  19. Ustawienia znacznika czasowego
  20. Archiwum zewnętrzne
  21. Języki konta
  22. Ustawienia poczty e-mail
   1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
   2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
   3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
   4. Dostosowywanie pól Do i DW
   5. Włączanie powiadomień bez łączy
   6. Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail
  23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
  24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
 4. Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
  1. Dostępność
   1. Zgodność dostępności
   2. Tworzenie formularzy z ułatwieniami dostępu za pomocą programu Acrobat na komputery
   3. Tworzenie formularzy AcroForms z ułatwieniami dostępu
  2. HIPAA
  3. RODO
   1. RODO — omówienie
   2. Poprawianie użytkownika
   3. Poprawianie umów użytkownika .  
  4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
   1. 21 pakiet walidacyjny CRF część 11
   2. Podręcznik 21 CFR i załącznik 11 EudraLex
   3. Analiza wspólnych obowiązków
  5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
  6. Obsługa IVES
  7. Umowy „archiwizowane”
  8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
   1. Transakcje transgraniczne między UE a Wielką Brytanią i eIDAS
   2. Wymagania dotyczące HMLR w odniesieniu do dokumentów podpisanych elektronicznie
   3. Wpływ Brexitu na przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w Wielkiej Brytanii
 5. Zbiorcze pobieranie umów
 6. Przypisywanie domeny
 7. Łącza zgłaszania nadużycia

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

 1. Opcje odbiorcy
  1. Anulowanie przypomnienia e-mail
  2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
   1. Przegląd strony podpisu elektronicznego
   2. Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
   3. Odmowa podpisania umowy
   4. Delegowanie uprawnienia do podpisywania
   5. Ponowne uruchamianie umowy
   6. Pobieranie pliku PDF umowy
   7. Wyświetlanie historii umowy
   8. Wyświetlanie wiadomości umowy
   9. Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
   10. Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
   11. Nawigowanie po polach formularza
   12. Czyszczenie danych z pól formularza
   13. Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
   14. Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
   15. Przegląd informacji prawnych
   16. Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
 2. Wysyłanie umów  
  1. Omówienie strony Wyślij
  2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
  3. Wysyłanie umów do innych osób
  4. Podpisy pisemne
  5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
  6. Wysyłka zbiorcza
   1. Omówienie funkcji Wyślij zbiorczo
   2. Wyślij zbiorczo — odbiorcy ręczni
   3. Wyślij zbiorczo — przesyłanie pliku CSV
   4. Anulowanie transakcji Wyślij zbiorczo
   5. Dodawanie przypomnień do funkcji Wyślij zbiorczo
   6. Raportowanie dla wysyłki zbiorczej
 3. Tworzenie pól w dokumentach
  1. Środowisko tworzenia w aplikacji
   1. Automatyczne wykrywanie pól
   2. Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
   3. Przypisywanie pól formularza do odbiorców
   4. Rola Wstępne wypełnianie
   5. Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
   6. Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
   7. Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
  2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
  3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
   1. Tworzenie formularzy AcroForm
   2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
  4. Pola
   1. Typy pól
    1. Typowe typy pól
    2. Obrazy w wierszu
    3. Obrazy stempli
   2. Wygląd zawartości pola
   3. Weryfikacja pola
   4. Wartości zamaskowanych pól
   5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
   6. Pole obliczeniowe
  5. Tworzenie często zadawanych pytań
 4. Podpisywanie umów
  1. Podpisywanie umów wysłanych do Ciebie
  2. Wypełnij i podpisz
  3. Podpis automatyczny
 5. Zarządzaj umowami
  1. Omówienie strony Zarządzaj
  2. Delegowanie umowy
  3. Zastępowanie odbiorców
  4. Ograniczona widoczność dokumentu
  5. Anulowanie umowy 
  6. Tworzenie nowych przypomnień
  7. Przeglądanie przypomnień
  8. Anulowanie przypomnienia
  9. Więcej operacji…
   1. Działanie wyszukiwania
   2. Wyświetlanie umowy
   3. Tworzenie szablonu na podstawie umowy
   4. Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
   5. Przesyłanie podpisanej umowy
   6. Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
   7. Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
   8. Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
   9. Dodawanie uwagi do umowy
   10. Udostępnianie indywidualnej umowy
   11. Anulowanie udostępniania umowy
   12. Pobieranie poszczególnych umów
   13. Pobieranie pojedynczych plików umowy
   14. Pobieranie raportu kontroli dla umowy
   15. Pobieranie zawartości pola w umowie
 6. Raport kontroli
 7. Raportowanie i eksportowanie danych
  1. Omówienie
  2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
  3. Wykresy raportu
   1. Tworzenie nowego raportu
   2. Raporty dotyczące umów
   3. Raporty transakcji
   4. Raport aktywności dotyczących ustawień
   5. Edycja raportu
  4. Eksport danych 
   1. Tworzenie nowego eksportu danych
   2. Edytowanie eksportu danych
   3. Odświeżanie zawartości eksportu danych
   4. Pobieranie eksportu danych
  5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
  6. Powielanie raportu/eksportu
  7. Planowanie raportu/eksportu
  8. Usuwanie raportu/eksportu
  9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

 1. Formularze internetowe 
  1. Tworzenie formularza internetowego
  2. Edycja formularza internetowego
  3. Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
  4. Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
  5. Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu 
  6. Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
  7. Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
  8. Zmiana rozmiaru formularza internetowego
 2. Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki) 
  1. Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
  2. Tworzenie szablonu biblioteki
  3. Zmiana nazwy szablonu biblioteki
  4. Zmiana typu szablonu biblioteki
  5. Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
  6. Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
  7. Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
 3. Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
 4. Obiegi pracy Power Automate
  1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
  2. Włączanie integracji usługi Power Automate
  3. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
  4. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
  5. Aktywatory używane dla obiegów
  6. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
  7. Zarządzanie obiegami
  8. Edycja obiegów
  9. Udostępnianie obiegów
  10. Wyłączanie lub włączanie obiegów
  11. Usuwanie obiegów
  12. Przydatne szablony
   1. Tylko administrator
    1. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
   2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
   3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
   4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
   5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
   6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
 5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  1. Przegląd niestandardowych obiegów pracy wysyłania
  2. Tworzenie nowego obiegu pracy wysyłania
  3. Edytowanie obiegu pracy wysyłania
  4. Aktywacja lub dezaktywacja obiegu pracy wysyłania
  5. Wysyłanie umowy za pomocą obiegu pracy wysyłania
 6. Udostępnianie użytkowników i umów
  1. Udostępnianie użytkownika
  2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

 1.  Przegląd integracji Acrobat Sign 
 2. Acrobat Sign dla Salesforce
 3. Acrobat Sign dla Microsoft
  1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
  2. Acrobat Sign dla Outlook
  3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign dla Teams
  5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
  6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
  7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
 4. Inne integracje
  1. Acrobat Sign dla ServiceNow
  2. Acrobat Sign dla HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
  5. Acrobat Sign dla NetSuite
  6. Acrobat Sign dla VeevaVault
  7. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
 5. Integracje zarządzane przez partnerów
 6. Jak uzyskać klucz integracji

Programista Acrobat Sign

 1. Interfejsy API REST 
  1. Dokumentacja metody
  2. SDK/podręcznik dla programistów
  3. Często zadawane pytania dotyczące interfejsu API
 2. Elementy webhook 
  1. Omówienie elementu webhook
  2. Konfiguracja nowego elementu webhook
  3. Wyświetlanie lub edytowanie elementu webhook
  4. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja elementu webhook
  5. Usuwanie elementu webhook
  6. Certyfikaty dwukierunkowego SSL
  7. Elementy webhook w API

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

 1. Zasoby obsługi klienta 
 2. Zasoby dotyczące sukcesów klientów korporacyjnych 

Omówienie

Strona Zarządzaj zawiera rekordy umów wysłanych przez użytkownika, a także wszelkich umów udostępnionych lub wysłanych do użytkownika z zaufanego źródła.

Oprócz umów użytkownik może uzyskać dostęp do wygenerowanych/posiadanych szablonów biblioteki, formularzy internetowych i zbiorczych wiadomości e-mail.

Użytkownicy, którym udostępniono konta, mogą zmieniać wyświetlaną zawartość z danych osobowych na widok zawartości udostępnionego konta (z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi dostępnych działań).

Omówienie

Układ i funkcje

Scentralizowana lista rekordów

Środkowa część strony Zarządzaj wczytuje listę umów, a każdy wiersz reprezentuje jeden rekord umowy.

 • Jeśli umowy oczekują na działanie ze strony użytkownika, zostanie automatycznie wybrany filtr Oczekujące na Ciebie.
 • Jeśli żadne umowy nie oczekują na użytkownika, zostanie automatycznie wybrany filtr W toku.

Lista rekordów umowy zawiera 4–5 kolumn, w zależności od wybranego filtra:

 • Odbiorca — ta wartość zmienia się w zależności od stanu umowy:
  • Umowy W toku zgłaszają bieżącego odbiorcę oczekującego na działanie.
  • Umowy Sfinalizowane zgłaszają pierwszego odbiorcę zdefiniowanego dla umowy.
  • Umowy AnulowaneWygasłe zgłaszają ostatniego przypisanego odbiorcę, gdy zostały anulowane / wygasły.
 • Nadawca — odzwierciedla imię i nazwisko oraz firmę nadawcy, gdy nadawca nie jest zalogowanym użytkownikiem. W umowach wysyłanych od zalogowanego użytkownika wartość w tym polu to „Ja”.
 • Tytuł — odzwierciedla tytuł umowy w momencie skonfigurowania. Ten sam tytuł jest filtrowany podczas generowania raportów.
 • Grupa — odzwierciedla grupę, z której utworzono umowę. Tylko pierwotny nadawca umowy zobaczy wypełnienie pola Grupa.
  • Dla umów na liście, które nie zostały utworzone przez zalogowanego użytkownika, wyświetlana jest kreska ( - ) zamiast nazwy grupy.
 • Zmodyfikowano — odzwierciedla ostatnią datę modyfikacji umowy w wyniku działania użytkownika (podpisanie, anulowanie itp.). Wartość Zmodyfikowano jest aktualizowana przy każdej operacji aż do osiągnięcia przez umowę stanu końcowego (Sfinalizowana/Anulowana/Wygasła).

Wyświetlona lista umów jest wstępnie posortowana według daty Zmodyfikowano, a ostatnia zmodyfikowana umowa znajduje się na górze.

Kliknięcie dowolnego nagłówka kolumny spowoduje posortowanie listy według tej wartości w kolejności rosnącej/malejącej. Ponowne kliknięcie nagłówka spowoduje odwrócenie kolejności sortowania.

Nagłówki stron

Szybkie operacje i ikony wskaźników

Rekordy na centralnej liście mają co najmniej jeden przycisk „szybkiej operacji” i maksymalnie dwie ikony wskaźnika wyświetlane po najechaniu kursorem na pojedynczy rekord.

 • Operacje są zawsze ukryte, dopóki nie najedzie się na nie kursorem myszy.
 • Ikony wskaźników są ukryte, chyba że dla danego rekordu skonfigurowano funkcję reprezentowaną przez ikonę.
  • Ikony wskaźnika są zawsze widoczne (zaznaczone kolorem jasnoniebieskim), gdy skonfigurowano je dla rekordu.
Operacje i ikony widoczne po najechaniu kursorem

 • Szybka operacja: Otwórz — przycisk Otwórz otwiera umowę do wyświetlenia (działa tak samo jak operacja Otwórz umowę w panelu po prawej stronie).
  • Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza CMD/CRTL, a następnie kliknięcie przycisku Otwórz otwiera umowę w nowej karcie.
 • Wskaźnik Przypomnienie — kiedy przypomnienie jest aktywne dla rekordu, na liście wyników pojawia się niebieska ikona.
  • Kliknięcie ikony umożliwia skonfigurowanie nowego przypomnienia.
  • Jeśli istniejące przypomnienie jest na swoim miejscu, wyświetlane jest podsumowanie z informacją o wysłaniu ostatniego przypomnienia.
 • Wskaźnik Notatki — po dodaniu notatki do rekordu na liście przez użytkownika wyników pojawi się niebieska ikona.
  • Kliknięcie przycisku Dodaj notatki umożliwia użytkownikowi dodanie osobistej notatki do umowy. Inni użytkownicy systemu nie mogą zobaczyć ani wyszukać tej notatki.
  • Najechanie kursorem na skonfigurowaną ikonę Notatki powoduje wyświetlenie kilku pierwszych znaków notatki w dymku nad ikoną.
W toku

 • Szybka operacja: Otwórz — przycisk Otwórz otwiera umowę do wyświetlenia (działa tak samo jak operacja Otwórz umowę w panelu po prawej stronie).
  • Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza CMD/CRTL, a następnie kliknięcie przycisku Otwórz otwiera umowę w nowej karcie.
 • Szybka operacja: Podpisz — przycisk Podpisz otwiera stronę podpisu elektronicznego w celu zaakceptowania podpisu użytkownika (działa tak samo jak przycisk Wyświetl i podpisz w panelu po prawej stronie).
 • Wskaźnik Notatki — po dodaniu notatki do rekordu na liście przez użytkownika wyników pojawi się niebieska ikona.
  • Kliknięcie przycisku Dodaj notatki umożliwia użytkownikowi dodanie osobistej notatki do umowy. Inni użytkownicy systemu nie mogą zobaczyć ani wyszukać tej notatki.
  • Najechanie kursorem na skonfigurowaną ikonę Uwagi spowoduje wyświetlenie kilku pierwszych znaków notatki w dymku nad ikoną.
Oczekujące na Ciebie

 • Szybka operacja: Otwórz — przycisk Otwórz otwiera umowę do wyświetlenia (działa tak samo jak operacja Otwórz umowę w panelu po prawej stronie).
  • Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza CMD/CRTL, a następnie kliknięcie przycisku Otwórz otwiera umowę w nowej karcie.
 • Szybka operacja: Pobierz plik PDF — przycisk Pobierz plik PDF wyzwala pobieranie pliku PDF umowy (działa tak samo jak operacja Pobierz plik PDF w panelu po prawej stronie).
 • Wskaźnik Notatki — po dodaniu notatki do rekordu na liście przez użytkownika wyników pojawi się niebieska ikona.
  • Kliknięcie przycisku Dodaj notatki umożliwia użytkownikowi dodanie osobistej notatki do umowy. Inni użytkownicy systemu nie mogą zobaczyć ani wyszukać tej notatki.
  • Najechanie kursorem na skonfigurowaną ikonę Uwagi spowoduje wyświetlenie kilku pierwszych znaków notatki w dymku nad ikoną.
Ukończone

 • Szybka operacja: Otwórz — przycisk Otwórz otwiera umowę do wyświetlenia (działa tak samo jak operacja Otwórz umowę w panelu po prawej stronie).
  • Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza CMD/CRTL, a następnie kliknięcie przycisku Otwórz otwiera umowę w nowej karcie.
 • Szybka operacja: Edytuj — przycisk Edytuj otwiera stronę Redaguj (wyślij), aby umożliwić edytowanie umowy (działa tak samo jak operacja Edytuj umowę w panelu po prawej stronie).
 • Wskaźnik Notatki — po dodaniu notatki do rekordu na liście przez użytkownika wyników pojawi się niebieska ikona.
  • Kliknięcie przycisku Dodaj notatki umożliwia użytkownikowi dodanie osobistej notatki do umowy. Inni użytkownicy systemu nie mogą zobaczyć ani wyszukać tej notatki.
  • Najechanie kursorem na skonfigurowaną ikonę Uwagi spowoduje wyświetlenie kilku pierwszych znaków notatki w dymku nad ikoną.
Wersja robocza

 • Szybka operacja: Otwórz — przycisk Otwórz otwiera umowę do wyświetlenia (działa tak samo jak operacja Otwórz umowę w panelu po prawej stronie).
  • Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza CMD/CRTL, a następnie kliknięcie przycisku Otwórz otwiera umowę w nowej karcie.
 • Szybka operacja: Edytuj — przycisk Edytuj otwiera szablon w środowisku tworzenia, aby umożliwić edycję pól szablonu (działa tak samo jak operacja Edytuj szablon w panelu po prawej stronie).
 • Wskaźnik Notatki — po dodaniu notatki do rekordu na liście przez użytkownika wyników pojawi się niebieska ikona.
  • Kliknięcie przycisku Dodaj notatki umożliwia użytkownikowi dodanie osobistej notatki do umowy. Inni użytkownicy systemu nie mogą zobaczyć ani wyszukać tej notatki.
  • Najechanie kursorem na skonfigurowaną ikonę Uwagi spowoduje wyświetlenie kilku pierwszych znaków notatki w dymku nad ikoną.
Szablon biblioteki

 • Szybka operacja: Otwórz — przycisk Otwórz otwiera umowę do wyświetlenia (działa tak samo jak operacja Otwórz umowę w panelu po prawej stronie).
  • Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza CMD/CRTL, a następnie kliknięcie przycisku Otwórz otwiera umowę w nowej karcie.
 • Szybka operacja: Edytuj — przycisk Edytuj otwiera stronę redagowania Utwórz formularz internetowy, aby umożliwić edycję formularza internetowego (działa tak samo jak operacja Edytuj formularz internetowy w panelu po prawej stronie).
 • Wskaźnik Notatki — po dodaniu notatki do rekordu na liście przez użytkownika wyników pojawi się niebieska ikona.
  • Kliknięcie przycisku Dodaj notatki umożliwia użytkownikowi dodanie osobistej notatki do umowy. Inni użytkownicy systemu nie mogą zobaczyć ani wyszukać tej notatki.
  • Najechanie kursorem na skonfigurowaną ikonę Uwagi spowoduje wyświetlenie kilku pierwszych znaków notatki w dymku nad ikoną.
Formularz internetowy

 • Szybka operacja: Otwórz — przycisk Otwórz otwiera umowę do wyświetlenia (działa tak samo jak operacja Otwórz umowę w panelu po prawej stronie).
  • Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza CMD/CRTL, a następnie kliknięcie przycisku Otwórz otwiera umowę w nowej karcie.
 • Szybka operacja: Pobierz dane formularza — przycisk Pobierz dane formularza wyzwala pobranie danych pola formularza dla transakcji wysyłki zbiorczej (działa tak samo jak operacja Pobierz dane pól formularza w panelu po prawej stronie).
 • Wskaźnik Notatki — po dodaniu notatki do rekordu na liście przez użytkownika wyników pojawi się niebieska ikona.
  • Kliknięcie przycisku Dodaj notatki umożliwia użytkownikowi dodanie osobistej notatki do umowy. Inni użytkownicy systemu nie mogą zobaczyć ani wyszukać tej notatki.
  • Najechanie kursorem na skonfigurowaną ikonę Uwagi spowoduje wyświetlenie kilku pierwszych znaków notatki w dymku nad ikoną.
Wyślij zbiorczo

 

Filtry po lewej stronie

Po lewej stronie okna wyświetlana jest lista filtrów stanów umów (u góry) oraz grupa obiektów szablonów (na dole).

Wybranie dowolnego filtra powoduje uzupełnienie listy centralnej umów/szablonów w określony sposób.

Lista filtrów

Istnieją dwa statusy „aktywne”. Po nazwie każdego statusu w nawiasie podany jest rozmiar zawartości:

 • W toku (N) – wyświetlone umowy ze statusem W toku czekają na zakończenie akcji przez użytkowników. Umowy oczekujące na zalogowanego użytkownika nie są wyświetlane.
 • Oczekujące na Ciebie (M) – umowy oczekujące na zalogowanego użytkownika są rejestrowane przez filtr Oczekujące na Ciebie.

Istnieją trzy statusy „końcowe”:

 • Sfinalizowane – umowy, które zostały pomyślnie i całkowicie rozwiązane. 
 • Anulowane – umowy, które z jakiegoś powodu zostały porzucone. Należą do nich:
  • umowy anulowane przez nadawcę,
  • umowy odrzucone przez uczestnika,
  • umowy rozwiązane z powodu powtarzającego się problemu z uwierzytelnieniem,
  • umowy zawierające błąd systemowy, przez który umowa jest nierentowna.
 • Wygasłe – umowy, które osiągnęły datę wygaśnięcia i zostały automatycznie zamknięte.

Stan Wersja robocza obejmuje wszystkie częściowo utworzone umowy, zazwyczaj oczekujące na rozmieszczenie pól.

Filtry szablonów zawierają tylko szablony „nadrzędne” używane do generowania umów „podrzędnych”. Umowy podrzędne są przechwytywane w (powyższych) filtrach umów.  

Szablony nadrzędne nie są same w sobie umowami, ale są wykorzystywane do tworzenia dużych ilości indywidualnych umów. Obiekty nadrzędne obejmują:

 

Funkcja Wyszukiwanie

Pasek wyszukiwania i towarzyszący mu przycisk Filtry umożliwia precyzyjne określenie kryteriów wyszukiwania, ułatwiając znalezienie konkretnych umów mimo szybko rosnącej liczby transakcji.

Dowiedz się więcej o działaniu funkcji wyszukiwania tutaj >

Filtry wyszukiwania

 

Menu kontekstowe w panelu po prawej stronie

Wybranie (przez pojedyncze kliknięcie) dowolnego wyniku na liście centralnej powoduje wyświetlenie po prawej stronie menu kontekstowego z operacjami i metadanymi dotyczącymi wybranego obiektu.

Otwórz umowę

Menu kontekstowe w panelu po prawej stronie zawiera różne opcje w zależności od poziomu usługi użytkownika (Individual, Enterprise itp.), wybranego obiektu (umowa, formularz internetowy itp.), funkcji użytkownika (administrator, użytkownik) i stanu obiektu (aktywny, w toku, ukończony itp.). Jeśli nie widzisz opcji/funkcji, które powinny być dostępne, skontaktuj się z administratorem, aby sprawdzić, czy uprawnienia Twojego konta są ograniczone na poziomie ustawień (konfiguracja ustawień, poziom uprawnień użytkownika) czy dostępności (poziom usługi).

 

Narzędzie wyboru konta współdzielonego (opcjonalne)

Użytkownik konta z włączonym udostępnianiem konta może kliknąć tytuł Twoje umowy, aby otworzyć listę kont obecnie udostępnianych innym użytkownikom. Ta lista działa jak filtr, który zapełnia stronę zarządzania zawartością od wybranego użytkownika lub grupy. Opcja wyboru Wszystkie udostępnione umowy jest również dostępna.

Po wybraniu opcji:

 • tytuł (z możliwością kliknięcia) zmienia nazwę filtra
 • centralna lista rekordów wypełnia się udostępnioną zawartością
 • do listy rekordów dodawane są dwie nowe kolumny wskazujące źródło zawartości: 
  • GRUPA – grupa zawierająca rekord
  • UDOSTĘPNIONE PRZEZ – nazwa użytkownika udostępniającego zawartość
Lista rozwijana konta współdzielonego

Użytkownik konta z włączonym zaawansowanym udostępnianiem konta może przełączać się między udostępnionymi kontami użytkowników, aby móc wyświetlać, wysyłać i podpisywać umowy w imieniu użytkownika (w zależności od konfiguracji udostępniania):

 • Najedź myszą na swoje imię w prawym górnym rogu ekranu.
 • Kliknij opcję Zmień konto.
 • Wybierz konto użytkownika, na które chcesz się przełączyć, a następnie kliknij przycisk OK.
Przełączanie konta

Przejście na konto innego użytkownika umożliwia zalogowanemu użytkownikowi wysyłanie umów w imieniu konta, na które użytkownik się przełączył:

Przełączono na konto

 

Dane i operacje umowy

Poniżej znajduje się lista funkcji i operacji związanych z umową, które mogą być stosowane przez użytkowników.

 

Pole Nazwa lub Tytuł umowy znajduje się w prawym górnym rogu układu strony.

Tytuł – nazwa umowy

 

Data utworzenia znajduje się bezpośrednio pod nazwą umowy.

Data utworzenia

 

Aktualny Stan umowy jest wyświetlany pod nazwą umowy i datą jej utworzenia w prawym górnym rogu okna.

Stan umowy

 

W prawym górnym rogu znajduje się informacja Od wskazująca nadawcę umowy. 

 • Pole Od jest widoczne tylko wtedy, gdy nie jesteś nadawcą.
Nadawca – od

 

Globalna Wiadomość dla umowy znajduje się w prawym górnym rogu, tuż pod nadawcą.

Wiadomość globalna

 

Aktualnego odbiorcę można zidentyfikować na nowej, rozszerzonej liście uczestników, która wyraźnie pokazuje wszystkich odbiorców i ich status w odniesieniu do umowy.

Lista odbiorców

Użytkownik może podpisać umowę z poziomu strony Zarządzaj, wybierając rekord umowy i klikając przycisk Wyświetl i podpisz znajdujący się po prawej stronie lub szybką operację Podpisz rekordu na liście centralnej.

Wyświetl i podpisz

 

Otworzy się standardowy interfejs podpisywania umowy, który umożliwia akceptowanie pól i podpisów:

Obraz

Możliwość anulowania umowy jest dostępna wśród operacji po prawej stronie: Anuluj.

Pełne szczegóły funkcji

Anuluj umowę

Możliwość ustawiania, edytowania lub usuwania daty wygaśnięcia umowy jest dostępna pod datą utworzenia: Data wygaśnięcia.

Kliknij ikonę ołówka, aby otworzyć panel edycji.

Pełne szczegóły funkcji

Edytuj datę wygaśnięcia

W układzie strony Zarządzaj uczestnicy umowy są widoczni, wraz z następującymi elementami:

 • bieżącym stanem liczby uczestników, którzy ukończyli swoje działania (bezpośrednio pod adresem e-mail bieżącego uczestnika);
 • pełną listą wszystkich uczestników i ich roli w umowie (po prawej stronie).
Lista odbiorców

Możliwość zastąpienia obecnego uczestnika jest dostępna po najechaniu kursorem na ikonę bieżącego uczestnika, a następnie kliknięciu łącza Zastąp odbiorcę.

W zależności od ustawień konta istnieją dwie opcje:

 • Zastąp odbiorcę – ta opcja zastępuje bieżącego odbiorcę, odbierając mu dostęp do umowy.
 • Dodaj alternatywnego odbiorcę – ta opcja dodaje nowego odbiorcę, pozostawiając przy tym oryginalnego odbiorcę i umożliwiając mu wypełnienie umowy.

>>Więcej szczegółowych informacji dotyczących sposobu zastępowania bieżącego sygnatariusza można znaleźć tutaj

Opcje funkcji zmiany bieżącego odbiorcy

Nadawca umowy ma prawo zmienić metodę uwierzytelniania każdego z uczestników po wysłaniu umowy.

Jest to szczególnie przydatne, jeśli użyte hasło zostało utracone/zapomniane. Ustawiane jest nowe hasło.

Możliwość edycji uwierzytelniania odbiorcy jest dostępna po najechaniu kursorem na ikonę bieżącego uczestnika, a następnie kliknięciu łącza Edytuj, znajdującego się obok metody uwierzytelniania.

Uwaga:

To ustawienie dotyczy tylko haseł używanych do uwierzytelniania odbiorców.

Nie ma wpływu na hasła używane do ochrony podpisanego pliku PDF.

Edytuj metodę uwierzytelniania

Możliwość zastąpienia plików w wysłanej umowie jest dostępna wśród operacji po prawej stronie: Modyfikuj umowę.

Pełne szczegóły funkcji

Zmodyfikuj umowę

Jeśli umowę podpisano poza procesem podpisywania Acrobat Sign (np. odbiorca drukuje dokument i fizycznie go podpisuje), autor umowy może ją zdigitalizować i przesłać z powrotem do Acrobat Sign.

Obraz

Jeśli konto korzysta z dokumentu tożsamości do weryfikacji odbiorców, a użytkownik wybrał przechowywanie informacji uwierzytelniających, będzie on mógł pobrać raport tożsamości sygnatariusza.

Pobierz raport tożsamości

Historia zdarzeń związanych z umową jest dostępna po prawej stronie wśród operacji na dole: Aktywność.

Aktywność umowy

 

Kliknięcie opcji Aktywność zastępuje elementy sterujące znajdujące się po prawej stronie pełną historią zdarzenia w porządku chronologicznym, z najnowszymi zdarzeniami na górze.

Pełne szczegóły funkcji

Lista aktywności


Inne typowe operacje na obiektach

Aby wyświetlić zawartość umowy (pliki):

 • Kliknij umowę, aby ją wybrać i otworzyć menu po prawej stronie.
 • Kliknij operację Otwórz umowę.
Otwórz umowę

 

Umowa otworzy się, umożliwiając przejrzenie; elementy sterowania znajdujące się po prawej stronie pozostaną na miejscu.

Otwarta umowa

Możliwość tworzenia lub usuwania przypomnień jest dostępna wśród operacji po prawej stronie: Przypomnienie.

Pełne szczegóły funkcji

Nowa strona Zarządzaj – przypomnienie

Szablony bibliotek i formularze internetowe umożliwiają administratorom zmianę właściciela szablonu. Szablon musi podlegać uprawnieniu administratora, aby udostępnić operację.

Nowy właściciel

Wybranie opcji Nowy właściciel aktywuje pola wprowadzania do podania adresu e-mail nowego właściciela.

Więcej informacji o transakcjach obiektu można znaleźć tutaj >>

Interfejs wprowadzania dla nowego właściciela

Możliwość udostępnienia umowy jest dostępna wśród operacji po prawej stronie: Udostępnij.

Po udostępnieniu umowy:

 • Zostanie wysłana wiadomość e-mail do użytkownika (właściciela adresu e-mail), któremu udostępniono umowę.
  • Wiadomość e-mail będzie zawierała załącznik PDF z umową w jej obecnym stanie.
 • Rekord umowy stanie się dostępny na stronie Zarządzaj użytkownika (właściciela adresu e-mail), któremu udostępniono umowę.
  • Użytkownik będzie mógł przeglądać umowę tak, jakby był adresatem jej kopii.

Pełne szczegóły funkcji

Udostępnianie umowy

Możliwość pobrania umowy i/lub raportu kontroli umowy jest dostępna wśród operacji po prawej stronie, odpowiednio: Pobierz plik PDF lub Pobierz raport kontroli.

Pobierz dokument PDF – raport kontroli

Jeśli do utworzenia umowy użyto wielu plików, a użytkownik nie chce pobierać całego pliku PDF w jednym połączonym pliku, ta opcja umożliwia pobranie poszczególnych plików (w postaci, w jakiej zostały pierwotnie przesłane).

Pobierz poszczególne pliki

Wybranie tej opcji spowoduje otwarcie interfejsu umożliwiającego kolejno kliknięcie każdego pliku w celu pobrania go w wersji PDF.

Wybierz pliki

Obiekty szablonu „nadrzędnego” mają opcję pobrania danych pola formularza wszystkich umów utworzonych z szablonu.

 

Pobierz dane pola formularza

Wybranie tej opcji powoduje pobranie pliku w formacie CSV do systemu lokalnego z całą zawartością pól dla wszystkich umów podrzędnych wygenerowanych z szablonu nadrzędnego.

Pobrany plik CSV

Zawartość strony Zarządzaj można ukrywać. Ukryta zawartość nie jest usuwana, jej status nie ulega zmianie, a umowa może normalnie przejść przez cykl podpisu.  Umowa nie jest widoczna po prostu na stronie Zarządzaj w widoku użytkownika.

Uwaga:

Aby pokazać ukryte treści, należy najpierw wyszukać je za pomocą filtra Pokaż tylko ukryte umowy 

Ukryj umowę


Znane problemy

Problem: po przejściu do nowej strony Zarządzaj jest ona całkowicie pusta, bez zawartości umowy.

Test: spróbuj wczytać tę stronę: https://documentcloud.adobe.com/

 • Jeśli nie można wczytać strony https://documentcloud.adobe.com/, należy skontaktować się z administratorem sieci wewnętrznej i współpracować z nim w celu odblokowania domeny documentcloud.adobe.com.
 • Jeśli można uzyskać dostęp do powyższego łącza, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
Uwaga:

Podobny problem dotyczy strony głównej i Wyświetl umowę.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online