Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

 1. Informacje przed wydaniem
 2. Informacje o wydaniu
 3. Powiadomienia o imporcie

Pierwsze kroki

 1. Skrócona instrukcja dla administratorów
 2. Skrócona instrukcja dla użytkowników
 3. Dla programistów
 4. Biblioteka samouczków wideo
 5. Często zadawane pytania

Administrowanie

 1. Przegląd Admin Console
 2. Zarządzanie użytkownikami
  1. Dodawanie użytkownika
  2. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  3. Dodawanie użytkowników z katalogu
  4. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
  5. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
   1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
   2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
  6. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
  7. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
  8. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
  9. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
  10. Awansowanie użytkownika do roli administratora
  11. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
  12. Przełączanie tożsamości użytkownika
  13. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
  14. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
  15. Profile produktowe
  16. Funkcja logowania 
 3. Ustawienia konta/grupy
  1. Przegląd ustawień
  2. Ustawienia globalne
   1. Poziom i identyfikator konta
   2. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
   3. Wysyłka zbiorcza
   4. Formularze internetowe
   5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
   6. Obiegi pracy Power Automate
   7. Dokumenty w bibliotece
   8. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
   9. Ograniczona widoczność dokumentu
   10. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy 
   11. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
   12. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
   13. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
   14. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
   15. Scalanie wielu dokumentów w jeden
   16. Przekaż podpisany dokument
   17. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
   18. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
   19. Upoważnienie do podpisania
   20. Upoważnienie do wysyłania
   21. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
   22. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
   23. Ustawianie domyślnego formatu daty
   24. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
   25. Uprawnienia administratora grupy
   26. Zastępowanie odbiorcy
   27. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
   28. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
   29. Przystępne pliki PDF
   30. Nowy sposób tworzenia
   31. Klient z sektora opieki zdrowotnej
  3. Konfiguracja konta
   1. Dodawanie logo
   2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy 
   3. Dodawanie nazwy firmy
   4. Przekierowanie adresu URL po umowie
  4. Preferencje dotyczące podpisu
   1. Dobrze sformatowane podpisy
   2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
   3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
   4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
   5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
   6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
   7. Odmowa podpisania
   8. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
   9. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
   10. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
   11. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
   12. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
   13. Prośba sygnatariuszy o adres IP
   14. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
  5. Podpisy cyfrowe
   1. Omówienie
   2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
   3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
   4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
   5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
  6. Pieczęcie elektroniczne
  7. Tożsamość cyfrowa
   1. Brama cyfrowej tożsamości
   2. Zasady sprawdzania tożsamości
  8. Ustawienia raportu
   1. Nowy sposób raportowania
   2. Klasyczne ustawienia raportu
  9. Ustawienia zabezpieczeń
   1. Ustawienia pojedynczego logowania
   2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
   3. Zasady dotyczące hasła logowania
   4. Siła hasła logowania
   5. Czas trwania sesji internetowej
   6. Typ szyfrowania PDF
   7. API
   8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
   9. Dozwolone zakresy IP
   10. Udostępnianie konta
   11. Zezwolenia na udostępnianie konta
   12. Ustawienia udostępniania umów
   13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
   14. Hasło podpisywania umowy
   15. Siła hasła dokumentu
   16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
   17. Uwierzytelnianie telefoniczne
   18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
   19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
   20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
   21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
   22. Znacznik czasowy
  10. Ustawienia wysyłania
   1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
   2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
   3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
   4. Dozwolone role odbiorcy
   5. Grupy odbiorców
   6. Wymagane pola
   7. Załączanie dokumentów
   8. Spłaszczenie pola
   9. Modyfikowanie umowy
   10. Nazwa umowy
   11. Języki
   12. Wiadomości prywatne
   13. Dopuszczalne typy podpisu
   14. Przypomnienia
   15. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
   16. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    5. Uwierzytelnianie telefoniczne
    6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    8. Dokument tożsamości
    9. Raporty tożsamości sygnatariusza
   17. Ochrona zawartości
   18. Włączanie transakcji Notarize
   19. Wygasanie dokumentu
   20. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
   21. Kolejność podpisywania
   22. Liquid Mode
   23. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
   24. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
   25. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
  11. Szablony wiadomości
  12. Ustawienia Bio-Pharma
   1. Omówienie
   2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
   3. Powody podpisania
  13. Integracja obiegu pracy
  14. Ustawienia notarializacji
  15. Integracja płatności
  16. Wiadomości sygnatariusza
  17. Ustawienia SAML
   1. Konfiguracja SAML
   2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
   3. Instalacja usługi Okta
   4. Instalacja usługi OneLogin
   5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
  18. Zarządzanie danymi
  19. Ustawienia znacznika czasowego
  20. Archiwum zewnętrzne
  21. Języki konta
  22. Ustawienia poczty e-mail
   1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
   2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
   3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
   4. Dostosowywanie pól Do i DW
   5. Włączanie powiadomień bez łączy
   6. Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail
  23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
  24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
 4. Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
  1. Dostępność
   1. Zgodność dostępności
   2. Tworzenie formularzy z ułatwieniami dostępu za pomocą programu Acrobat na komputery
   3. Tworzenie formularzy AcroForms z ułatwieniami dostępu
  2. HIPAA
  3. RODO
   1. RODO — omówienie
   2. Poprawianie użytkownika
   3. Poprawianie umów użytkownika .  
  4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
   1. 21 pakiet walidacyjny CRF część 11
   2. Podręcznik 21 CFR i załącznik 11 EudraLex
   3. Analiza wspólnych obowiązków
  5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
  6. Obsługa IVES
  7. Umowy „archiwizowane”
  8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
   1. Transakcje transgraniczne między UE a Wielką Brytanią i eIDAS
   2. Wymagania dotyczące HMLR w odniesieniu do dokumentów podpisanych elektronicznie
   3. Wpływ Brexitu na przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w Wielkiej Brytanii
 5. Zbiorcze pobieranie umów
 6. Przypisywanie domeny
 7. Łącza zgłaszania nadużycia

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

 1. Opcje odbiorcy
  1. Anulowanie przypomnienia e-mail
  2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
   1. Przegląd strony podpisu elektronicznego
   2. Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
   3. Odmowa podpisania umowy
   4. Delegowanie uprawnienia do podpisywania
   5. Ponowne uruchamianie umowy
   6. Pobieranie pliku PDF umowy
   7. Wyświetlanie historii umowy
   8. Wyświetlanie wiadomości umowy
   9. Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
   10. Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
   11. Nawigowanie po polach formularza
   12. Czyszczenie danych z pól formularza
   13. Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
   14. Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
   15. Przegląd informacji prawnych
   16. Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
 2. Wysyłanie umów  
  1. Omówienie strony Wyślij
  2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
  3. Wysyłanie umów do innych osób
  4. Podpisy pisemne
  5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
  6. Wysyłka zbiorcza
   1. Omówienie funkcji Wyślij zbiorczo
   2. Wyślij zbiorczo — odbiorcy ręczni
   3. Wyślij zbiorczo — przesyłanie pliku CSV
   4. Anulowanie transakcji Wyślij zbiorczo
   5. Dodawanie przypomnień do funkcji Wyślij zbiorczo
   6. Raportowanie dla wysyłki zbiorczej
 3. Tworzenie pól w dokumentach
  1. Środowisko tworzenia w aplikacji
   1. Automatyczne wykrywanie pól
   2. Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
   3. Przypisywanie pól formularza do odbiorców
   4. Rola Wstępne wypełnianie
   5. Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
   6. Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
   7. Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
  2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
  3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
   1. Tworzenie formularzy AcroForm
   2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
  4. Pola
   1. Typy pól
    1. Typowe typy pól
    2. Obrazy w wierszu
    3. Obrazy stempli
   2. Wygląd zawartości pola
   3. Weryfikacja pola
   4. Wartości zamaskowanych pól
   5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
   6. Pole obliczeniowe
  5. Tworzenie często zadawanych pytań
 4. Podpisywanie umów
  1. Podpisywanie umów wysłanych do Ciebie
  2. Wypełnij i podpisz
  3. Podpis automatyczny
 5. Zarządzaj umowami
  1. Omówienie strony Zarządzaj
  2. Delegowanie umowy
  3. Zastępowanie odbiorców
  4. Ograniczona widoczność dokumentu
  5. Anulowanie umowy 
  6. Tworzenie nowych przypomnień
  7. Przeglądanie przypomnień
  8. Anulowanie przypomnienia
  9. Więcej operacji…
   1. Działanie wyszukiwania
   2. Wyświetlanie umowy
   3. Tworzenie szablonu na podstawie umowy
   4. Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
   5. Przesyłanie podpisanej umowy
   6. Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
   7. Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
   8. Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
   9. Dodawanie uwagi do umowy
   10. Udostępnianie indywidualnej umowy
   11. Anulowanie udostępniania umowy
   12. Pobieranie poszczególnych umów
   13. Pobieranie pojedynczych plików umowy
   14. Pobieranie raportu kontroli dla umowy
   15. Pobieranie zawartości pola w umowie
 6. Raport kontroli
 7. Raportowanie i eksportowanie danych
  1. Omówienie
  2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
  3. Wykresy raportu
   1. Tworzenie nowego raportu
   2. Raporty dotyczące umów
   3. Raporty transakcji
   4. Raport aktywności dotyczących ustawień
   5. Edycja raportu
  4. Eksport danych 
   1. Tworzenie nowego eksportu danych
   2. Edytowanie eksportu danych
   3. Odświeżanie zawartości eksportu danych
   4. Pobieranie eksportu danych
  5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
  6. Powielanie raportu/eksportu
  7. Planowanie raportu/eksportu
  8. Usuwanie raportu/eksportu
  9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

 1. Formularze internetowe 
  1. Tworzenie formularza internetowego
  2. Edycja formularza internetowego
  3. Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
  4. Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
  5. Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu 
  6. Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
  7. Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
  8. Zmiana rozmiaru formularza internetowego
 2. Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki) 
  1. Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
  2. Tworzenie szablonu biblioteki
  3. Zmiana nazwy szablonu biblioteki
  4. Zmiana typu szablonu biblioteki
  5. Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
  6. Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
  7. Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
 3. Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
 4. Obiegi pracy Power Automate
  1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
  2. Włączanie integracji usługi Power Automate
  3. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
  4. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
  5. Aktywatory używane dla obiegów
  6. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
  7. Zarządzanie obiegami
  8. Edycja obiegów
  9. Udostępnianie obiegów
  10. Wyłączanie lub włączanie obiegów
  11. Usuwanie obiegów
  12. Przydatne szablony
   1. Tylko administrator
    1. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
   2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
   3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
   4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
   5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
   6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
 5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  1. Przegląd niestandardowych obiegów pracy wysyłania
  2. Tworzenie nowego obiegu pracy wysyłania
  3. Edytowanie obiegu pracy wysyłania
  4. Aktywacja lub dezaktywacja obiegu pracy wysyłania
  5. Wysyłanie umowy za pomocą obiegu pracy wysyłania
 6. Udostępnianie użytkowników i umów
  1. Udostępnianie użytkownika
  2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

 1.  Przegląd integracji Acrobat Sign 
 2. Acrobat Sign dla Salesforce
 3. Acrobat Sign dla Microsoft
  1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
  2. Acrobat Sign dla Outlook
  3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign dla Teams
  5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
  6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
  7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
 4. Inne integracje
  1. Acrobat Sign dla ServiceNow
  2. Acrobat Sign dla HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
  5. Acrobat Sign dla NetSuite
  6. Acrobat Sign dla VeevaVault
  7. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
 5. Integracje zarządzane przez partnerów
 6. Jak uzyskać klucz integracji

Programista Acrobat Sign

 1. Interfejsy API REST 
  1. Dokumentacja metody
  2. SDK/podręcznik dla programistów
  3. Często zadawane pytania dotyczące interfejsu API
 2. Elementy webhook 
  1. Omówienie elementu webhook
  2. Konfiguracja nowego elementu webhook
  3. Wyświetlanie lub edytowanie elementu webhook
  4. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja elementu webhook
  5. Usuwanie elementu webhook
  6. Certyfikaty dwukierunkowego SSL
  7. Elementy webhook w API

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

 1. Zasoby obsługi klienta 
 2. Zasoby dotyczące sukcesów klientów korporacyjnych 

Omówienie

Znaczniki tekstowe Adobe Acrobat Sign mogą być stosowane w połączeniu z polami formularzy programu Acrobat, aby definiować określone właściwości pola. Podczas gdy znaczniki tekstowe są dodawane bezpośrednio do dokumentu wraz z jego treścią, znaczniki PDF są używane do nazywania pól, definiowania reguł i walidacji fizycznie rozmieszczonych pól. Pola formularza programu Acrobat łączą w sobie prostotę obsługi metody przeciągnij i upuść środowiska tworzenia dokumentu oraz wszechstronność znaczników tekstowych.

Kiedy dokument jest przesyłany do Biblioteki dokumentów Acrobat Sign lub wysyłany do podpisania, pola formularza programu Acrobat zostają przetworzone przez system i przekształcone w pola formularza aplikacji Acrobat Sign. System przede wszystkim odczytuje nazwę otrzymaną przez pole i sprawdza, czy został zdefiniowany znacznik Acrobat Sign. Następnie tworzy pole Acrobat Sign, nadając mu zdefiniowane przez użytkownika właściwości.

Znaczniki pozwalają określić konkretne właściwości tych pól. Za pomocą narzędzia do rozmieszczania pól formularza programu Acrobat można tworzyć w pełni funkcjonalne dokumenty o profesjonalnym wyglądzie.

Wersja znaczników tekstowych

W tym dokumencie opisano aktualną składnię znaczników Acrobat Sign w wersji 2.0. Należy stosować tę składnię we wszystkich nowych dokumentach, a także podczas aktualizacji już istniejących dokumentów. Aby dowiedzieć się więcej na temat znaczników Acrobat Sign, zobacz temat Dokumentacja znaczników tekstowych.

Tworzenie formularzy dla Acrobat Sign

Program Acrobat pozwala na wprowadzanie pól formularzy bezpośrednio na stronach dokumentu. W tej sekcji omówiono sposób dodawania pól formularzy, jak również opcje pozwalające uzyskać ujednolicony wygląd wprowadzanych do dokumentu pól.


Przygotowywanie formularza

 1. W programie Acrobat otwórz dokument PDF, który zamierzasz przekształcić w formularz Acrobat Sign.

 2. Wybierz polecenie Narzędzia > Przygotuj formularz.

  Kliknij przycisk Przygotuj formularz

 3. Kliknij przycisk Start. Program Acrobat utworzy formularz i otworzy go w trybie Edycji formularza. Panel po prawej stronie zawiera opcje edycji formularza. Pasek narzędziowy zawiera narzędzia obsługi pól formularza służące do wstawiania dodatkowych pól.

  Kliknij przycisk Start

  Program Acrobat przeszukuje dokument w poszukiwaniu fragmentów tekstu (miejsca podkreślone lub puste ramki), które można przekształcić w pola formularza i próbuje utworzyć odpowiednie pola w tych miejscach. 

  Uwaga:

  Jeśli dokument nie zawiera miejsc ani pól, które nadają się do przekształcenia, zostanie wyświetlone okno dialogowe z informacją, że program nie wykrył żadnych pól formularza. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

 4. W panelu po prawej stronie kliknij opcję Więcej, a następnie wybierz polecenie Konwertuj na formularz Acrobat Sign

 5. Jeśli wyświetlone zostanie ostrzeżenie, że program Acrobat usunie pola formularzy, które nie są obsługiwane przez aplikację Acrobat Sign, kliknij przycisk Dalej.

  Ostrzeżenie o konwersji

 6. Jeśli wyświetlony zostanie kolejny komunikat, kliknij przycisk OK.

  Ostrzeżenie dotyczące pola

Poprawianie automatycznie rozmieszczonych pól

Podczas tworzenia pól formularza program Acrobat wyszukuje charakterystyczne miejsca, takie jak podkreślniki, ramki i okręgi, które mogą oznaczać pola, pola wyboru i przyciski opcji. Ponadto znajdujący się obok tekst jest oceniany pod kątem ustalenia odpowiedniej nazwy dla tworzonego pola.  Jednak jest bardzo prawdopodobne, że niektóre z pól zostaną nazwane lub rozmieszczone niewłaściwie i będą wymagały ręcznej korekty.

Rozmieszczanie pól w programie Acrobat

 

 Przejrzyj formularz, usuń wszystkie niepotrzebne pola i zmień położenie tych, które zostały rozmieszczone nieprawidłowo.

Poprawione rozmieszczenie pól

Uwaga:

Wszystkie automatycznie rozmieszczone pola mają unikatowe nazwy, które niekiedy mogą być dość niejasne (np. fill_3). 

Warto teraz poświęcić trochę czasu i nadać wszystkim polom zrozumiałe nazwy, gdyby w przyszłości zaszła potrzeba wygenerowania raportów z dokumentu i przeanalizowania danych z pól formularza.

Aby zmienić nazwę pola, kliknij to pole dwukrotnie (lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu polecenie Właściwości). Nazwa pola będzie widoczna na górze okna właściwości.


Ręczne rozmieszczanie pól formularza

Jeśli w ramach automatycznego rozmieszczania pól nie odnaleziono wszystkich niezbędnych pól, trzeba będzie dodać je ręcznie. Jest to nieskomplikowany proces wymagający kilku kliknięć na pasku narzędzi u góry okna programu Acrobat.

 1. Aby dodać pole do formularza, wybierz i kliknij na pasku narzędzi ikonę, która odpowiada polu, jakie zamierzasz dodać.

  Pasek narzędzi programu Acrobat dla Adobe Sign

  Zaczynając od lewej, na pasku narzędzi znajdują się następujące pola:

  • Zaznacz obiekt – zwalnia kursor, umożliwiając zaznaczenie dowolnego obiektu na stronie.
  • Pole tekstowe – standardowe pole do wprowadzania tekstu. Pole najczęściej używane w większości formularzy.
  • Pole wyboru – używane do przedstawienia listy pozycji, spośród których użytkownik może wybrać wiele opcji.
  • Przycisk opcji – używany do prezentacji szeregu opcji, z których użytkownik może wybrać tylko jedną.
  • Lista rozwijana – lista wybranych elementów, z których użytkownik może wybrać jeden.
  • Pole podpisu – pojedyncze pole podpisu.
  • Blok podpisu – szereg pól podpisu, zawierający co najmniej pole podpisu i pole adresu e-mail, ale opcjonalnie może również zawierać pole stanowiska sygnatariusza i/lub nazwę firmy, w zależności od ustawień konta Acrobat Sign używanego do wysłania dokumentu.
  • Inicjały – pojedyncze pole inicjałów, które może zawierać do czterech znaków.
  • Stanowisko – wymagane pole, w którym odbiorca musi wpisać zajmowane stanowisko.
  • Firma – wymagane pole, w którym odbiorca musi wpisać nazwę firmy.
  • Imię i nazwisko – pole tylko do odczytu, które wyświetla tekstem drukowanym treść wpisaną w polu podpisu.
  • E-mail – pole tylko do odczytu, które zwraca adres e-mail odbiorcy.
  • Data – pole tylko do odczytu, które zwraca wartość znacznika określającego czas otwarcia umowy przez odbiorcę.
  • Pozostaw narzędzie zaznaczone – kliknij tę ikonę, aby włączyć lub wyłączyć funkcję umieszczenia wielu pól.  Kiedy funkcja ta jest wyłączona, to po umieszczeniu pola kursor ponownie zmieni się we wskazująca strzałkę. Gdy funkcja jest włączona, kursor pozostaje cyfrowym śladem pola, dzięki czemu można umieszczać wiele pól bez konieczności ponownego wybierania tej ikony.
  Uwaga:

  Wyłącznie pola wymagane i pola tylko do odczytu są powiązane z konkretnym odbiorcą, co oznacza, że będą one gromadzić jedynie informacje dotyczące odbiorcy, do którego zostały przypisane. Jeśli zachodzi potrzeba uzyskania innych treści niż osobiste informacje dotyczące odbiorcy, użyj pola tekstowego. Na przykład jeśli chcesz uzyskać jakąkolwiek datę, która nie jest datą podpisania umowy, użyj pola tekstowego i dokonaj jego walidacji tak, aby było sformatowane jako data.

 2. Kursor zmieni się w cyfrowy ślad wybranego pola. Kliknij, aby umieścić to pole w wybranym miejscu. 

  Cyfrowy ślad pola

 3. Jeśli pole umieszczane jest na stronie po raz pierwszy, pojawi się niewielkie okno, gdzie można zmienić nazwę pola, a także zdefiniować rolę danego uczestnika. Warto wprowadzić czytelną nazwę pola, jednak rolę uczestnika wprowadzaj tylko wówczas, gdy dobrze rozumiesz proces podpisywania dokumentu oraz odpowiednie role, czyli możliwe do wprowadzenia rodzaje uczestnictwa.

  Właściwości pola umieszczonego w dokumencie

 4. Kliknij i przeciągnij jeden z niebieskich obszarów (uchwytów) na ramce pola, aby zmienić jego rozmiar.

  Zmiana rozmiaru pola


Wyrównywanie pól i ujednolicenie ich rozmiarów

Po wstępnym rozmieszczeniu pól w dokumencie można użyć narzędzi programu Acrobat, które pomogą w konsekwentnym ustaleniu rozmiarów oraz wyrównaniu pól formularza, pozwalając uzyskać dopracowany i profesjonalny wygląd dokumentu.

Uwaga:

Aby wybrać kilka pól, możesz albo przytrzymać klawisz Ctrl/Cmd i wybierać pojedynczo kolejne pola, albo kliknąć w treści dokumentu PDF, a następnie przeciągnąć kursor, zaznaczając określony obszar. Wszystkie pola, które choćby częściowo znajdą się w tak zaznaczonym obszarze, zostaną wybrane. Kliknij w dowolnym miejscu dokumentu PDF, aby cofnąć zaznaczenie wybranych pól.

 1. Pierwszym krokiem w procesie wyrównywania pól jest ustalenie pola, które zostało umieszczone prawidłowo. W poniższym przykładzie rozmiar pola adresu ustalono prawidłowo za pomocą ręcznej procedury kliknij i przeciągnij.

  Wstępne umieszczanie pól formularza

  Gołym okiem widać, że pole Kontakt po prawej stronie ma tę samą wysokość, natomiast pola Telefon, Faks i Numer zamówienia mają tę samą szerokość. 

 2. Wybierz dwa pola: Adres i Kontakt. Zauważysz, że obramowania tych pól będą miały odmienny kolor niż obramowania pozostałych pól, co oznacza, że zostały one zaznaczone.

  Zaznaczone pola

  Uwaga:
  • W polu „szablonu” wyświetlane są niebieskie „uchwyty”. Stosując narzędzia wyrównania lub ustalania rozmiaru pól, wszystkie pola zostaną wyrównane i dopasowane rozmiarem do pola szablonu.
  • Po zaznaczeniu wszystkich pól możesz dowolnie wybrać pole, które ma służyć jako szablon, klikając je prawym przyciskiem myszy.
  • Aby cofnąć zaznaczenie wszystkich zaznaczonych pól, kliknij dowolne miejsce w dokumencie znajdujące się poza obszarem tych pól.
 3. Na górze po prawej stronie okna programu Acrobat znajdują się narzędzia wyrównania. Kliknij ikonę Dopasuj szerokość i wysokość.

  Narzędzie Dopasuj szerokość i wysokość

  Pole Kontakt dopasuje swój rozmiar do rozmiaru pola Adres:

  Wyrównanie szerokości i wysokości pól

 4. Podczas gdy oba pola pozostają zaznaczone, kliknij ikonę Wyrównaj do góry, aby spowodować wyrównanie górnych krawędzi tych pól.

 5. Kliknij lewym przyciskiem pole Kontakt, aby tylko ono pozostało zaznaczone, a następnie używając uchwytów po lewej i prawej stronie, dopasuj je do tego miejsca.

  Ręcznie dostosuj odpowiednio szerokość pola

 6. Następnie zaznacz wszystkie pola w kolumnie. Upewnij się, że pole szablonu jest prawidłowe.

  Zaznacz wszystkie pola w kolumnie

 7. Kliknij ikonę Dopasuj szerokość, aby wszystkie pola uzyskały tę samą szerokość.

  Pola o takiej samej szerokości

 8. Podczas gdy wszystkie pola nadal są zaznaczone, kliknij ikonę Wyrównaj do lewej.

  Pola wyrównane do lewej

 9. Wyrównaj pola do prawidłowej wysokości  W razie potrzeby można to zrobić ręcznie dla poszczególnych pól albo odpowiednio ustawić jedno pole, a następnie zaznaczyć pozostałe i dopasować je wszystkie do tej samej wysokości.

  Pola wyrównane pod kątem wysokości

 10. Precyzyjne dopasowanie pól można wykonać za pomocą klawiszy strzałek na klawiaturze.  Zaznacz co najmniej jedno pole, a następnie użyj strzałek, aby przesuwać pola na bardzo małych odcinkach.

  Wszystkie pola o odpowiednim rozmiarze

  Uwaga:

  Pamiętaj, że możesz powiększać widok dokumentu PDF tak, aby obiekty w nim zawarte były większe i aby można je było dopasować z większą precyzją

 11. Postępuj według tych samych reguł, dopasowując pozostałe pola do odpowiednich szablonów:

  W następującym przykładzie:

  • Wybierz pola Kontakt, E-mail i Strona internetowa, a następnie dopasuj je do tej samej szerokości
  • Wyrównaj pola do lewej
  • Wybierz pola w tym samym wierszu (Telefon i E-mail) i dopasuj je do tej samej wysokości
  • Następnie użyj narzędzia Wyrównaj do góry, aby wyrównać te pola
  • To samo wykonaj w wierszu zawierającym pola Faks i Strona internetowa
  Wszystkie pola mają odpowiedni rozmiar i są poprawnie rozmieszczone

   

  Kiedy wszystkie pola znajdują się na swoich miejscach, zostały spełnione minimalne warunki, aby wysłać dokument za pomocą aplikacji Acrobat Sign.

  Wszystkie pola mają identyfikujące je nazwy, ale żadne z nich nie zostało przypisane do odbiorcy, a ich zawartość nie podlega żadnym regułom walidacji.

  Aby dołączyć właściwości pola, takie jak identyfikowanie odbiorcy, walidacja zawartości, warunkowy wygląd czy obliczenia, uzupełnij nazwę pola odpowiednimi argumentami, tak jak ma to miejsce w przypadku znaczników tekstowych.

   

   

Używanie znaczników w rozmieszczonych polach formularza

W miarę dodawania kolejnych pól formularza w zakładce po prawej stronie okna programu Acrobat pojawia się lista z nazwami pól. Dzięki tej liście można łatwo odnaleźć każde pole formularza bez konieczności przechodzenia do strony, na której się ono znajduje, łatwo też można ustalić, czy pole o danej nazwie występuje w więcej niż jednym miejscu, ponieważ za nazwą zostaje wyświetlona odpowiednia wartość #1, określająca liczbę wystąpień.

Uwaga:

Unikatowe nazwy pól mogą zawierać unikatową zawartość. Pola o tej samej nazwie będą zawierać taką samą zawartość.  Wprowadzając treść do jednego pola, ta sama treść jest automatycznie powielana we wszystkich innych polach o tej samej nazwie. Jest to przydatne w przypadku formularzy, które proszą o podanie tej samej informacji w wielu miejscach dokumentu.

Jeśli korzystasz z pól automatycznie rozmieszczanych przez program Acrobat, wówczas ich nazwy będą prostymi, opisowymi ciągami znaków (jeśli te nazwy są niejasne, najlepiej je zmienić, aby dało się zrozumieć ich znaczenie).

Nazwy pól bez argumentów

 

Pola umieszczone z paska narzędzi mogą mieć dłuższe nazwy, zawierające argumenty takie same jak w przypadku formatu znaczników tekstowych. 

Nazwy pól z dodanymi argumentami


Nazywanie pól formularza

Zmiana nazwy pola formularza na znacznik Acrobat Sign pozwala zastosować wszystkie właściwości rozpoznawane przez aplikację Acrobat Sign, a jednocześnie uniknąć zajmowania miejsca w dokumencie, jak w przypadku znaczników tekstowych.

Aby otworzyć menu właściwości dla pola formularza, dwukrotnie kliknij to pole albo kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu opcję Właściwości.

Karta Ogólne w oknie właściwości zawiera Nazwę, Podpowiedzi, Typ pola, Rolę uczestnika oraz

Właściwości wspólne tego pola.

Właściwości pola tekstowego

 • Nazwa – gdzie zostanie dodany znacznik dla tego pola formularza
 • Podpowiedź – okienko z informacją, które pojawi się, gdy nad polem zostanie umieszczony wskaźnik myszy.
 • Typ pola – wskazuje typ pola, na przykład pole tekstowe, podpisu, daty itp.
 • Rola uczestnika – określa, która z osób podpisujących dokument powinna wypełnić to pole, na przykład nadawca, sygnatariusz, osoba przygotowująca tekst itp.
 • Tylko do odczytu – sprawia, że pole pozostaje niedostępne i nie można go edytować, zazwyczaj jest wypełniane automatycznie w ramach scalenia dokumentów lub z pliku CSV
 • Wymagane – oznacza pole, które musi zostać wypełnione, aby umożliwić ukończenie procedury podpisywania dokumentu

Podczas gdy aplikacja Acrobat Sign w ramach metody przeciągnij i upuść środowiska tworzenia dokumentu nie obsługuje (albo nie oferuje opcji) pól wielowierszowych, możesz przygotować takie pole w programie Acrobat i sprawić, że będzie ono funkcjonować w aplikacji Acrobat Sign. Opcja ta nosi nazwę Pole wielowierszowe i znajduje się na karcie Opcje.

Patrz Dokumentacja znaczników tekstowych, aby uzyskać informacje o znacznikach, które można wykorzystać w polach formularza dokumentu.

Uwaga:

W Dokumentacji znaczników tekstowych wszystkie znaczniki zostały ujęte w nawiasy klamrowe „{{}}”, jest to bowiem konieczne do ich prawidłowego przetwarzania. Te „nawiasy klamrowe” nie są jednak potrzebne podczas tworzenia pól w programie Acrobat i wówczas należy je pominąć.

Umieszczanie innych obiektów

Oprócz standardowych pól tekstowych program Acrobat oferuje również pola wyboru, przyciski opcji i menu rozwijane, które będą działać w aplikacji Acrobat Sign. Opcje dla tych obiektów można stosować za pomocą odpowiednich argumentów w znaczniku lub poprzez właściwości obiektu w programie Acrobat.

Jeśli wybierzesz właściwości obiektu w programie Acrobat, upewnij się, że wprowadzony jest podstawowy znacznik do nazwy tego obiektu. Na przykład jeśli masz pole wyboru i wszystkie jego ustawienia zostały wprowadzone w oknie Właściwości, nazwij to pole np. CB1_es_:signer1. Pozwoli to zapewnić nazwę dla obiektu i przypisać go do konkretnego odbiorcy.


Pola wyboru

Wybór Pola wyboru na pasku Wybierz obiekt zmienia wygląd kursora i umożliwia umieszczenia w dokumencie pola wyboru. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ręczne rozmieszczanie pól formularza.

Aby otworzyć menu właściwości dla pola wyboru, dwukrotnie kliknij to pole albo kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu opcję Właściwości.

Pod pozycją Opcje dostępne ustawienia to Styl pola wyboru, Wartość eksportowana oraz Pole wyboru, które jest zaznaczone jako opcja domyślna. Zmiana stylu pola wyboru nie ma żadnego wpływu na sposób, w jaki jest ono wyświetlane w Acrobat Sign, ale docelowy dokument PDF będzie zawierać wybrany styl.

Właściwości pola wyboru


Przyciski opcji

Wybór Przycisku opcji na pasku narzędzi Wybierz obiekt zmienia wygląd kursora i umożliwia umieszczenia w dokumencie pola przycisku opcji. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ręczne rozmieszczanie pól formularza.

Po umieszczeniu przycisku opcji otwiera się okno dialogowe podstawowych właściwości i wyświetla się komunikat informujący o konieczności dodania dwóch przycisków opcji w danej grupie, ponieważ przyciski opcji działają na zasadzie „wybierz tę albo tę opcję”.

Kolejny przycisk opcji można dodać, klikając łącze Dodaj kolejny przycisk albo ponownie wybierając Przycisk opcji z paska narzędzi Wybierz obiekt, umieszczając ten obiekt w dokumencie i zmieniając jego nazwę na tę samą Nazwę grupy.

Ostrzeżenie dotyczące przycisku opcji

Aby otworzyć menu właściwości dla przycisku opcji, dwukrotnie kliknij to pole albo kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu opcję Właściwości.

Właściwości pola przycisku opcji

Pod pozycją Opcje dostępne ustawienia to Styl przycisków, Wybór przycisku opcji oraz dodatkowe dwie opcje: Domyślnie przycisk jest zaznaczony i Przyciski o tej samej nazwie i opcji do wyboru wybierane są zgodnie, co oznacza, że wszystkie przyciski o tej samej nazwie zostają połączone. Nazwa przycisku opcji determinuje jego przynależność do danej grupy, więc jeżeli tworzysz szereg możliwych do wybrania przycisków opcji, muszą one nosić identyczne nazwy, aby zostały przydzielone do tej samej grupy.


Menu rozwijane

Wybór Menu rozwijane na pasku narzędzi Wybierz obiekt zmienia wygląd kursora i daje możliwość umieszczenia w dokumencie menu rozwijanego. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ręczne rozmieszczanie pól formularza.

Aby otworzyć menu właściwości dla listy rozwijanej, dwukrotnie kliknij to pole albo kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu opcję Właściwości.

Właściwości pola listy rozwijanej

Pod pozycją Opcje dostępne ustawienia to Element, Wartość eksportowana, Lista elementów, Sortowanie elementów, Pozwól użytkownikowi wprowadzić własny tekst, Sprawdź pisownię oraz Zatwierdź wybraną wartość natychmiast.

Wpisz nazwę opcji w polu Element. Zaleca się dodatkowo wprowadzenie wartości eksportowanej. Na przykład, jeśli dany element to „Red”, wartością eksportowaną może być „R”. Wówczas właśnie ta wartość będzie eksportowana w ramach procesu podpisywania dokumentu.

Po wybraniu opcji rozwijanego menu kliknij przycisk Dodaj. Spowoduje to przejście do pozycji Lista elementów, gdzie można sortować elementy i nimi zarządzać.

Opcje pola listy rozwijanej

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online