Podręcznik użytkownika Anuluj

Typy pól

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

 1. Informacje przed wydaniem
 2. Informacje o wydaniu
 3. Powiadomienia o imporcie

Pierwsze kroki

 1. Skrócona instrukcja dla administratorów
 2. Skrócona instrukcja dla użytkowników
 3. Dla programistów
 4. Biblioteka samouczków wideo
 5. Często zadawane pytania

Administrowanie

 1. Przegląd Admin Console
 2. Zarządzanie użytkownikami
  1. Dodawanie użytkownika
  2. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  3. Dodawanie użytkowników z katalogu
  4. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
  5. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
   1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
   2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
  6. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
  7. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
  8. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
  9. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
  10. Awansowanie użytkownika do roli administratora
  11. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
  12. Przełączanie tożsamości użytkownika
  13. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
  14. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
  15. Profile produktowe
  16. Funkcja logowania 
 3. Ustawienia konta/grupy
  1. Przegląd ustawień
  2. Ustawienia globalne
   1. Poziom i identyfikator konta
   2. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
   3. Wysyłka zbiorcza
   4. Formularze internetowe
   5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
   6. Obiegi pracy Power Automate
   7. Dokumenty w bibliotece
   8. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
   9. Ograniczona widoczność dokumentu
   10. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy 
   11. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
   12. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
   13. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
   14. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
   15. Scalanie wielu dokumentów w jeden
   16. Przekaż podpisany dokument
   17. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
   18. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
   19. Upoważnienie do podpisania
   20. Upoważnienie do wysyłania
   21. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
   22. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
   23. Ustawianie domyślnego formatu daty
   24. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
   25. Uprawnienia administratora grupy
   26. Zastępowanie odbiorcy
   27. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
   28. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
   29. Przystępne pliki PDF
   30. Nowy sposób tworzenia
   31. Klient z sektora opieki zdrowotnej
  3. Konfiguracja konta
   1. Dodawanie logo
   2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy 
   3. Dodawanie nazwy firmy
   4. Przekierowanie adresu URL po umowie
  4. Preferencje dotyczące podpisu
   1. Dobrze sformatowane podpisy
   2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
   3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
   4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
   5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
   6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
   7. Odmowa podpisania
   8. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
   9. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
   10. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
   11. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
   12. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
   13. Prośba sygnatariuszy o adres IP
   14. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
  5. Podpisy cyfrowe
   1. Omówienie
   2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
   3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
   4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
   5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
  6. Pieczęcie elektroniczne
  7. Tożsamość cyfrowa
   1. Brama cyfrowej tożsamości
   2. Zasady sprawdzania tożsamości
  8. Ustawienia raportu
   1. Nowy sposób raportowania
   2. Klasyczne ustawienia raportu
  9. Ustawienia zabezpieczeń
   1. Ustawienia pojedynczego logowania
   2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
   3. Zasady dotyczące hasła logowania
   4. Siła hasła logowania
   5. Czas trwania sesji internetowej
   6. Typ szyfrowania PDF
   7. API
   8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
   9. Dozwolone zakresy IP
   10. Udostępnianie konta
   11. Zezwolenia na udostępnianie konta
   12. Ustawienia udostępniania umów
   13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
   14. Hasło podpisywania umowy
   15. Siła hasła dokumentu
   16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
   17. Uwierzytelnianie telefoniczne
   18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
   19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
   20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
   21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
   22. Znacznik czasowy
  10. Ustawienia wysyłania
   1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
   2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
   3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
   4. Dozwolone role odbiorcy
   5. Grupy odbiorców
   6. Wymagane pola
   7. Załączanie dokumentów
   8. Spłaszczenie pola
   9. Modyfikowanie umowy
   10. Nazwa umowy
   11. Języki
   12. Wiadomości prywatne
   13. Dopuszczalne typy podpisu
   14. Przypomnienia
   15. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
   16. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    5. Uwierzytelnianie telefoniczne
    6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    8. Dokument tożsamości
    9. Raporty tożsamości sygnatariusza
   17. Ochrona zawartości
   18. Włączanie transakcji Notarize
   19. Wygasanie dokumentu
   20. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
   21. Kolejność podpisywania
   22. Liquid Mode
   23. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
   24. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
   25. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
  11. Szablony wiadomości
  12. Ustawienia Bio-Pharma
   1. Omówienie
   2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
   3. Powody podpisania
  13. Integracja obiegu pracy
  14. Ustawienia notarializacji
  15. Integracja płatności
  16. Wiadomości sygnatariusza
  17. Ustawienia SAML
   1. Konfiguracja SAML
   2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
   3. Instalacja usługi Okta
   4. Instalacja usługi OneLogin
   5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
  18. Zarządzanie danymi
  19. Ustawienia znacznika czasowego
  20. Archiwum zewnętrzne
  21. Języki konta
  22. Ustawienia poczty e-mail
   1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
   2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
   3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
   4. Dostosowywanie pól Do i DW
   5. Włączanie powiadomień bez łączy
   6. Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail
  23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
  24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
 4. Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
  1. Dostępność
   1. Zgodność dostępności
   2. Tworzenie formularzy z ułatwieniami dostępu za pomocą programu Acrobat na komputery
   3. Tworzenie formularzy AcroForms z ułatwieniami dostępu
  2. HIPAA
  3. RODO
   1. RODO — omówienie
   2. Poprawianie użytkownika
   3. Poprawianie umów użytkownika .  
  4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
   1. 21 pakiet walidacyjny CRF część 11
   2. Podręcznik 21 CFR i załącznik 11 EudraLex
   3. Analiza wspólnych obowiązków
  5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
  6. Obsługa IVES
  7. Umowy „archiwizowane”
  8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
   1. Transakcje transgraniczne między UE a Wielką Brytanią i eIDAS
   2. Wymagania dotyczące HMLR w odniesieniu do dokumentów podpisanych elektronicznie
   3. Wpływ Brexitu na przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w Wielkiej Brytanii
 5. Zbiorcze pobieranie umów
 6. Przypisywanie domeny
 7. Łącza zgłaszania nadużycia

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

 1. Opcje odbiorcy
  1. Anulowanie przypomnienia e-mail
  2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
   1. Przegląd strony podpisu elektronicznego
   2. Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
   3. Odmowa podpisania umowy
   4. Delegowanie uprawnienia do podpisywania
   5. Ponowne uruchamianie umowy
   6. Pobieranie pliku PDF umowy
   7. Wyświetlanie historii umowy
   8. Wyświetlanie wiadomości umowy
   9. Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
   10. Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
   11. Nawigowanie po polach formularza
   12. Czyszczenie danych z pól formularza
   13. Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
   14. Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
   15. Przegląd informacji prawnych
   16. Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
 2. Wysyłanie umów  
  1. Omówienie strony Wyślij
  2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
  3. Wysyłanie umów do innych osób
  4. Podpisy pisemne
  5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
  6. Wysyłka zbiorcza
   1. Omówienie funkcji Wyślij zbiorczo
   2. Wyślij zbiorczo — odbiorcy ręczni
   3. Wyślij zbiorczo — przesyłanie pliku CSV
   4. Anulowanie transakcji Wyślij zbiorczo
   5. Dodawanie przypomnień do funkcji Wyślij zbiorczo
   6. Raportowanie dla wysyłki zbiorczej
 3. Tworzenie pól w dokumentach
  1. Środowisko tworzenia w aplikacji
   1. Automatyczne wykrywanie pól
   2. Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
   3. Przypisywanie pól formularza do odbiorców
   4. Rola Wstępne wypełnianie
   5. Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
   6. Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
   7. Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
  2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
  3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
   1. Tworzenie formularzy AcroForm
   2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
  4. Pola
   1. Typy pól
    1. Typowe typy pól
    2. Obrazy w wierszu
    3. Obrazy stempli
   2. Wygląd zawartości pola
   3. Weryfikacja pola
   4. Wartości zamaskowanych pól
   5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
   6. Pole obliczeniowe
  5. Tworzenie często zadawanych pytań
 4. Podpisywanie umów
  1. Podpisywanie umów wysłanych do Ciebie
  2. Wypełnij i podpisz
  3. Podpis automatyczny
 5. Zarządzaj umowami
  1. Omówienie strony Zarządzaj
  2. Delegowanie umowy
  3. Zastępowanie odbiorców
  4. Ograniczona widoczność dokumentu
  5. Anulowanie umowy 
  6. Tworzenie nowych przypomnień
  7. Przeglądanie przypomnień
  8. Anulowanie przypomnienia
  9. Więcej operacji…
   1. Działanie wyszukiwania
   2. Wyświetlanie umowy
   3. Tworzenie szablonu na podstawie umowy
   4. Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
   5. Przesyłanie podpisanej umowy
   6. Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
   7. Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
   8. Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
   9. Dodawanie uwagi do umowy
   10. Udostępnianie indywidualnej umowy
   11. Anulowanie udostępniania umowy
   12. Pobieranie poszczególnych umów
   13. Pobieranie pojedynczych plików umowy
   14. Pobieranie raportu kontroli dla umowy
   15. Pobieranie zawartości pola w umowie
 6. Raport kontroli
 7. Raportowanie i eksportowanie danych
  1. Omówienie
  2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
  3. Wykresy raportu
   1. Tworzenie nowego raportu
   2. Raporty dotyczące umów
   3. Raporty transakcji
   4. Raport aktywności dotyczących ustawień
   5. Edycja raportu
  4. Eksport danych 
   1. Tworzenie nowego eksportu danych
   2. Edytowanie eksportu danych
   3. Odświeżanie zawartości eksportu danych
   4. Pobieranie eksportu danych
  5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
  6. Powielanie raportu/eksportu
  7. Planowanie raportu/eksportu
  8. Usuwanie raportu/eksportu
  9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

 1. Formularze internetowe 
  1. Tworzenie formularza internetowego
  2. Edycja formularza internetowego
  3. Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
  4. Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
  5. Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu 
  6. Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
  7. Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
  8. Zmiana rozmiaru formularza internetowego
 2. Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki) 
  1. Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
  2. Tworzenie szablonu biblioteki
  3. Zmiana nazwy szablonu biblioteki
  4. Zmiana typu szablonu biblioteki
  5. Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
  6. Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
  7. Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
 3. Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
 4. Obiegi pracy Power Automate
  1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
  2. Włączanie integracji usługi Power Automate
  3. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
  4. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
  5. Aktywatory używane dla obiegów
  6. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
  7. Zarządzanie obiegami
  8. Edycja obiegów
  9. Udostępnianie obiegów
  10. Wyłączanie lub włączanie obiegów
  11. Usuwanie obiegów
  12. Przydatne szablony
   1. Tylko administrator
    1. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
   2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
   3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
   4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
   5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
   6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
 5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  1. Przegląd niestandardowych obiegów pracy wysyłania
  2. Tworzenie nowego obiegu pracy wysyłania
  3. Edytowanie obiegu pracy wysyłania
  4. Aktywacja lub dezaktywacja obiegu pracy wysyłania
  5. Wysyłanie umowy za pomocą obiegu pracy wysyłania
 6. Udostępnianie użytkowników i umów
  1. Udostępnianie użytkownika
  2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

 1.  Przegląd integracji Acrobat Sign 
 2. Acrobat Sign dla Salesforce
 3. Acrobat Sign dla Microsoft
  1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
  2. Acrobat Sign dla Outlook
  3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign dla Teams
  5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
  6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
  7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
 4. Inne integracje
  1. Acrobat Sign dla ServiceNow
  2. Acrobat Sign dla HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
  5. Acrobat Sign dla NetSuite
  6. Acrobat Sign dla VeevaVault
  7. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
 5. Integracje zarządzane przez partnerów
 6. Jak uzyskać klucz integracji

Programista Acrobat Sign

 1. Interfejsy API REST 
  1. Dokumentacja metody
  2. SDK/podręcznik dla programistów
  3. Często zadawane pytania dotyczące interfejsu API
 2. Elementy webhook 
  1. Omówienie elementu webhook
  2. Konfiguracja nowego elementu webhook
  3. Wyświetlanie lub edytowanie elementu webhook
  4. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja elementu webhook
  5. Usuwanie elementu webhook
  6. Certyfikaty dwukierunkowego SSL
  7. Elementy webhook w API

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

 1. Zasoby obsługi klienta 
 2. Zasoby dotyczące sukcesów klientów korporacyjnych 

Przegląd utworzonych pól

Tworzenie dokumentu umożliwia rozmieszczenie pól w celu zebrania danych odbiorcy. Dane te mogą obejmować zarówno pola podpisu powszechnego, jak i inicjałów, a także bardziej egzotyczne opcje, takie jak wartości obliczone, hiperłącza do zewnętrznych stron internetowych oraz załączniki plików zewnętrznych.

Niniejszy artykuł zawiera krótkie podsumowanie każdej rodziny pól oraz zawartych w niej unikalnych pól. Łącze do bardziej szczegółowego artykułu jest dostępne dla danych pozycji:


Typowe i zaawansowane pola formularzy

Wszystkie konta mają dostęp do typowych rodzajów pól, natomiast wyższe poziomy usług mają dostęp do dodatkowego zestawu zaawansowanych pól formularzy i funkcji:

Pola podpisu:

 • Podpis
 • Podpis cyfrowy
 • Inicjały
 • Blok podpisu
 • Stempel

Pola informacji o sygnatariuszu:

 • Tytuł
 • Firma
 • Nazwa
 • E-mail
 • Data

Pola danych:

 • Tekst wejściowy
 • Lista rozwijana
 • Pole wyboru
 • Przycisk opcji

Pola transakcji:

 • Stempel uczestnictwa
 • Numer transakcji

Pola danych:

 • Obraz

Więcej pól:

 • Załącznik do pliku
 • Hiperłącze

Pola płatności:

 • Płatności (pola płatności są unikalne, ponieważ wymagają integracji usługi innej firmy).

 

Poza powyższymi typami pól Zaawansowane pola formularzy umożliwiają również wykorzystanie następujących funkcji:

 • Widoczność pól warunkowych — dostępna dla wszystkich typów pól oprócz Hiperłączy i Pól transakcji
 • Wartości pól obliczeniowych — właściwość pola tekstowego
 • Weryfikacja pola: Niestandardowe — wyrażenie regularne — opcja weryfikacji pola tekstowego, która umożliwia użycie niestandardowego kodowanego wyrażenia regularnego
 • Weryfikacja pola: Niestandardowe — formuła — opcja weryfikacji dla pola tekstowego, która umożliwia użycie wartości obliczonej


Wybór typu pola na poziomie pola

We właściwościach większości pól dostępna jest lista rozwijana umożliwiająca zmianę typu pola.

Znacznie przyspieszy to tworzenie formularzy w połączeniu z funkcją automatycznego wykrywania pól.

Podpis cyfrowy


Pola podpisu

Pola sygnatariusza

Wymagane pole wyboru we właściwościach pola

Domyślnie pola podpisu i inicjałów są obowiązkowe, co oznaczane jest czerwoną gwiazdką. Możesz cofnąć zaznaczenie pola wyboru Wymagane we właściwościach pola, jeśli chcesz, by były one opcjonalne. Do każdego sygnatariusza należy przypisać pole Podpis. Jeśli sygnatariusz nie ma przypisanego wymaganego pola podpisu lub przypisano mu tylko opcjonalne pole podpisu, usługa Adobe Acrobat Sign doda Blok podpisu na końcu dokumentu.

Pole inicjałów

Pole bloku podpisu

Blok podpisu jest grupą pól. Pole bloku podpisu nie może być opcjonalne i ma zawsze status Wymagane.

Blok podpisu zawiera domyślnie zarówno pole podpisu, jak i pole adresu e-mail.

 

Administratorzy konta mogą dostosować, które pola zostaną zawarte w bloku podpisu. Oprócz pól podpisu i adresu e-mail można zawrzeć pola nazwy firmy oraz tytuł.

Pole bloku podpisu z dodanymi wszystkimi polami

Pola te można dodać, przechodząc do strony Konto > Ustawienia podpisu i zaznaczając opcje z etykietą:

 • Wymagaj, aby sygnatariusze podawali swoje stanowisko podczas składania podpisu cyfrowego
 • Wymagaj, aby sygnatariusze podawali nazwę swojej firmy podczas składania podpisu cyfrowego
Uwaga:

Jeśli bloki podpisu pojawiają się na końcu dokumentu, oznacza to, że system nie mógł odnaleźć wymaganego pola podpisu dla jednego lub więcej sygnatariuszy. Wszyscy sygnatariusze muszą mieć przynajmniej jedno przypisane do nich wymagane pole podpisu.

Blok podpisu dodawany jest również, gdy w menu Ustawienia podpisu wybrano opcję „Wymagaj, aby sygnatariusze podawali swoje stanowisko/nazwę firmy podczas składania podpisu cyfrowego”, a osobne pola nie zostały dodane.

Formularze internetowe wymagają do wyświetlenia zarówno pola podpisu, jak i pola adresu e-mail usługi Acrobat Sign dla wszystkich sygnatariuszy.

Pola stempli mogą pełnić dwie funkcje — stanowić jedyny podpis lub wspierać inne pola podpisów.  Potrzebne może być na przykład umieszczenie osobistego podpisu oraz pieczęci firmowej lub stempla Hanko.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat pól stempla.

Stempel

Pola informacji o sygnatariuszu

Pola informacji o sygnatariuszu

Pola informacji o sygnatariuszu służą do gromadzenia określonych informacji w usłudze Acrobat Sign. Informacje te znajdują się w profilu zarejestrowanych użytkowników.

Zwykle pola te są automatycznie wypełniane za pomocą informacji przechowywanych dla przypisanego użytkownika.

Pola Tytuł i Firma

Pola Tytuł i Firma zostają automatycznie uzupełnione wartościami Tytuł i Firma, jeżeli sygnatariusz ma już konto Acrobat Sign. Jeżeli sygnatariusz nie ma jeszcze konta Acrobat Sign, można kliknąć pola i wprowadzić wymaganą wartość. Wartość zostaje zachowana i automatycznie zastosowana do tych typów pól w dokumentach podpisywanych w przyszłości.

Pola Tytuł i Firma nie mogą zostać ustawione jako opcjonalne i zawsze są polami wymaganymi, jak wskazuje czerwona gwiazdka.

Pola Tytuł i Firma można skalować, przeciągając elementy sterujące znajdujące się w prawym dolnym rogu pola.

Pola Imię i nazwisko, Adres e-mail i Data

Pola te są polami tylko do odczytu, które zostają automatycznie uzupełnione danymi sygnatariusza. W związku z tym, że są one „tylko do odczytu”, nie są widoczne w formularzu, gdy odbiorca przegląda umowę.

Pole Nazwa Sygnatariusza przyjmuje wartość nazwy wprowadzoną w polu podpisu lub nazwę powiązaną z adresem e-mail, jeśli odbiorca ma aktywne konto Acrobat Sign.

 • Jeśli umowa zawiera wartość nazwy podaną przez nadawcę podczas redagowania (np. Wymagane nazwy odbiorców), wówczas wartość podana przez nadawcę jest automatycznie wypełniana w polu Nazwa i nie może być zmieniana przez odbiorcę.
 • Jeśli odbiorca ma aktywne konto Acrobat Sign, wartość Nazwa jest wypełniana z profilu użytkownika podczas otwierania umowy. Wartość Nazwa można zmienić, jeśli nowa wartość Nazwa zostanie wprowadzona w polu Podpis i żadne inne ustawienia nie zablokują wartości nazwy.
 • Jeśli odbiorca nie ma konta Acrobat Sign, a nadawca nie poda wartości nazwy, pole nazwy będzie puste do momentu zastosowania podpisu. Po wypełnieniu pola podpisu przez osobę podpisującą wszystkie pola Nazwa są automatycznie uzupełniane wartością wprowadzoną w polu podpisu.

Pole E-mail jest uzupełniane automatycznie adresem e-mail, na który wysłano umowę. Adres e-mail jest znaną wartością, gdy umowa jest wysyłana do odbiorcy, więc wartość e-mail jest automatycznie dodawana, zanim odbiorca otworzy umowę.

Pole Data jest uzupełniane automatycznie datą otwarcia umowy.

Uwaga:

Jeżeli chcesz wprowadzić niestandardową datę lub ręcznie wprowadzić adres e-mail, użyj pola Tekst skonfigurowanego tak, aby było zatwierdzane niestandardowo.

Pola danych

Pola danych

Pola danych służą do gromadzenia dodatkowych informacji pochodzących od odbiorcy. Zawierają one również obiekty, które odbiorca może wykorzystać w celu zaznaczania i wyboru opcji.

Pole tekstowe jest najbardziej uniwersalnym typem pola. Jest to możliwe do uzupełnienia pole tekstowe, w którym domyślnie można wprowadzić dowolny typ danych, na przykład adres lub krótkie zdanie.

Pole formularza może być skalowane poprzez przeciąganie elementów sterujących znajdujących się w prawym dolnym rogu pola.

Uwaga:

Domyślnie pola tekstowe obsługują tylko jedną linię tekstu. Jeśli chcesz utworzyć pole, które może zawierać więcej linii tekstu, otwórz okno opcji dla pola formularza. Następnie wybierz opcję Wielowierszowe wprowadzanie danych. Dostosuj rozmiar pola tak, by pomieściło ono kilka wierszy danych.

Właściwości pola tekstowego

Właściwości pola listy rozwijanej

Pole Lista rozwijana jest listą dostępnych opcji, z której można wybrać tylko jedną. Przykładem takiej listy może być lista stanów, z której sygnatariusz może wybrać tylko jeden stan.

Pole listy rozwijanej może być skalowane poprzez przeciąganie elementów sterujących znajdujących się w prawym dolnym rogu pola.

Właściwości pola wyboru

Pola wyboru są obiektami przełączanymi i można je w dowolnym momencie zaznaczyć lub usunąć ich zaznaczenie. Opcja ta jest przydatna w przypadku, gdy zastosowanie ma każda z dostępnych opcji, jak np. zgoda na kontakt w przyszłości.

 

 

Właściwości przycisku opcji

Przyciski opcji występują w grupie. Grupa musi mieć co najmniej dwa przyciski i umożliwia zaznaczenie tylko jednego przycisku na raz. Wybranie przycisku w grupie spowoduje usunięcie zaznaczenia wcześniej wybranego przycisku. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku, gdy konieczne jest wskazanie tylko jednej opcji.

Pole obrazu może posłużyć odbiorcy do załączenia obrazu, który później można pobrać do dalszego użytku. Dozwolone są zdjęcia legitymacji studenckich lub zeskanowane obrazy dokumentów, takich jak dowód ubezpieczenia.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat pól obrazów

Obraz

Więcej pól

Karta Więcej pól

Właściwości pola pliku załącznika

Pole pliku załącznika może służyć do dołączania dokumentów lub obrazów do transakcji.

Pola pliku załącznika mogą służyć do gromadzenia wymaganych dokumentów lub obrazów od sygnatariuszy podczas procesu podpisywania. Przesyłane dokumenty zostają uwzględnione jako cześć podpisanego dokumentu i będą zamieszczone na końcu podpisanej umowy po zakończeniu procesu podpisywania.

Pole pliku załącznika może być skalowane poprzez przeciąganie elementów sterujących znajdujących się w prawym dolnym rogu pola.

Uwaga:

Załączniki są ograniczone do 25 stron lub 5 MB.

Obsługiwane formaty: PNG, JPG, JPEG, GIF, BMP, PDF, DOC, DOCX, WP, TXT, RTF, HTM i HTML

Właściwości pola hiperłącza

 • Pole hiperłącza jest dostępne dla usług na poziomie dla firm i przedsiębiorstw.
 • Pole hiperłącza może być skalowane poprzez przeciąganie elementów sterujących znajdujących się w prawym dolnym rogu pola.
 • Jeśli pole hiperłącza jest zdefiniowane jako Wymagane, pole musi być przypisane do uczestnika.
  • Hiperłącza można przypisywać za pomocą roli Wszyscy, aby wszyscy odbiorcy mogli kliknąć łącze.
 • Hiperłącza mogą zostać skonfigurowane tak, aby przenosić użytkowników do dowolnych miejsc w dokumencie lub na zewnętrzne adresy URL.
  • Gdy hiperłącze jest skonfigurowane z celem zewnętrznym, odbiorca jest ostrzegany, że łącze przekierowuje go do zewnętrznej witryny.
Ostrzeżenie o hiperłączu dla odbiorców

Pola transakcji

Karta Stemple

Właściwości stempla uczestnictwa

Stemple uczestnictwa są stosowane po podpisaniu umowy przez przypisanego odbiorcę. W związku z tym nie ma możliwości dostępu do nich ani ich edycji przez odbiorcę.

Domyślnie stempel zawiera następujące informacje o uczestniku:

 • Nazwa
 • Godzina podpisania
 • Adres e-mail
 • Tytuł*
 • Firma*

* Wartości Tytuł i Firma są importowane z pól Tytuł i Firma przypisanych do uczestników w umowie.

 • Jeśli w umowie nie ma pola Tytuł i/lub Firma, wartości te są importowane z profilu Acrobat Sign uczestnika (jeśli taki profil istnieje).
 • W przeciwnym razie pola te pozostaną puste
Stempel uczestnictwa

Opcjonalnie Tytuł i Wartości firmy uczestnika można wykluczyć, zaznaczając Wyklucz nazwę firmy i nazwę stanowiska w stemplu uczestnictwa w menu administratora w obszarze Preferencje dotyczące podpisu > Ustawienia dodatkowe:

Elementy sterujące polem Uczestnictwo

Właściwości numeru transakcji

Stempel Numer transakcji zostanie automatycznie wypełniony przy użyciu unikalnego numeru identyfikacyjnego pozwalającego systemowi Acrobat Sign na rozpoznanie umowy.  Odbiorcy nie mają możliwości bezpośredniej interakcji z tym polem.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online