Typy pól

Przegląd utworzonych pól

Tworzenie dokumentu umożliwia rozmieszczenie pól w celu zebrania danych odbiorcy. Dane te mogą obejmować zarówno pola podpisu powszechnego, jak i inicjałów, a także bardziej egzotyczne opcje, takie jak wartości obliczone, hiperłącza do zewnętrznych stron internetowych oraz załączniki plików zewnętrznych.

Niniejszy artykuł zawiera krótkie podsumowanie każdej rodziny pól oraz zawartych w niej unikalnych pól. Łącze do bardziej szczegółowego artykułu jest dostępne dla danych pozycji:


Typowe i zaawansowane pola formularzy

Wszystkie konta mają dostęp do typowych rodzajów pól, natomiast wyższe poziomy usług mają dostęp do dodatkowego zestawu zaawansowanych pól formularzy i funkcji:

Pola podpisu:

 • Podpis
 • Podpis cyfrowy
 • Inicjały
 • Blok podpisu
 • Stempel

Pola informacji o sygnatariuszu:

 • Tytuł
 • Firma
 • Nazwa
 • E-mail
 • Data

Pola danych:

 • Tekst wejściowy
 • Lista rozwijana
 • Pole wyboru
 • Przycisk opcji

Pola transakcji:

 • Stempel uczestnictwa
 • Numer transakcji

Pola danych:

 • Obraz

Więcej pól:

 • Załącznik do pliku
 • Hiperłącze

Pola płatności:

 • Płatności (pola płatności są unikalne, ponieważ wymagają integracji usługi innej firmy).

 

Poza powyższymi typami pól Zaawansowane pola formularzy umożliwiają również wykorzystanie następujących funkcji:

 • Widoczność pól warunkowych — dostępna dla wszystkich typów pól oprócz Hiperłączy i Pól transakcji
 • Wartości pól obliczeniowych — właściwość pola tekstowego
 • Weryfikacja pola: Niestandardowe — wyrażenie regularne — opcja weryfikacji pola tekstowego, która umożliwia użycie niestandardowego kodowanego wyrażenia regularnego
 • Weryfikacja pola: Niestandardowe — formuła — opcja weryfikacji dla pola tekstowego, która umożliwia użycie wartości obliczonej


Wybór typu pola na poziomie pola

We właściwościach większości pól dostępna jest lista rozwijana umożliwiająca zmianę typu pola.

Znacznie przyspieszy to tworzenie formularzy w połączeniu z funkcją automatycznego wykrywania pól.

Podpis cyfrowy


Pola podpisu

Pola sygnatariusza

Wymagane pole wyboru we właściwościach pola

Domyślnie pola podpisu i inicjałów są obowiązkowe, co oznaczane jest czerwoną gwiazdką. Możesz cofnąć zaznaczenie pola wyboru Wymagane we właściwościach pola, jeśli chcesz, by były one opcjonalne. Do każdego sygnatariusza należy przypisać pole Podpis. Jeśli sygnatariusz nie ma przypisanego wymaganego pola podpisu lub przypisano mu tylko opcjonalne pole podpisu, usługa Adobe Acrobat Sign doda Blok podpisu na końcu dokumentu.

Pole inicjałów

Pole bloku podpisu

Blok podpisu jest grupą pól. Pole bloku podpisu nie może być opcjonalne i ma zawsze status Wymagane.

Blok podpisu zawiera domyślnie zarówno pole podpisu, jak i pole adresu e-mail.

 

Administratorzy konta mogą dostosować, które pola zostaną zawarte w bloku podpisu. Oprócz pól podpisu i adresu e-mail można zawrzeć pola nazwy firmy oraz tytuł.

Pole bloku podpisu z dodanymi wszystkimi polami

Pola te można dodać, przechodząc do strony Konto > Ustawienia podpisu i zaznaczając opcje z etykietą:

 • Wymagaj, aby sygnatariusze podawali swoje stanowisko podczas składania podpisu cyfrowego
 • Wymagaj, aby sygnatariusze podawali nazwę swojej firmy podczas składania podpisu cyfrowego
Uwaga:

Jeśli bloki podpisu pojawiają się na końcu dokumentu, oznacza to, że system nie mógł odnaleźć wymaganego pola podpisu dla jednego lub więcej sygnatariuszy. Wszyscy sygnatariusze muszą mieć przynajmniej jedno przypisane do nich wymagane pole podpisu.

Blok podpisu dodawany jest również, gdy w menu Ustawienia podpisu wybrano opcję „Wymagaj, aby sygnatariusze podawali swoje stanowisko/nazwę firmy podczas składania podpisu cyfrowego”, a osobne pola nie zostały dodane.

Formularze internetowe wymagają do wyświetlenia zarówno pola podpisu, jak i pola adresu e-mail usługi Acrobat Sign dla wszystkich sygnatariuszy.

Pola stempli mogą pełnić dwie funkcje — stanowić jedyny podpis lub wspierać inne pola podpisów.  Potrzebne może być na przykład umieszczenie osobistego podpisu oraz pieczęci firmowej lub stempla Hanko.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat pól stempla.

Stempel

Pola informacji o sygnatariuszu

Pola informacji o sygnatariuszu

Pola informacji o sygnatariuszu służą do gromadzenia określonych informacji w usłudze Acrobat Sign. Informacje te znajdują się w profilu zarejestrowanych użytkowników.

Zwykle pola te są automatycznie wypełniane za pomocą informacji przechowywanych dla przypisanego użytkownika.

Pola Tytuł i Firma

Pola Tytuł i Firma zostają automatycznie uzupełnione wartościami Tytuł i Firma, jeżeli sygnatariusz ma już konto Acrobat Sign. Jeżeli sygnatariusz nie ma jeszcze konta Acrobat Sign, można kliknąć pola i wprowadzić wymaganą wartość. Wartość zostaje zachowana i automatycznie zastosowana do tych typów pól w dokumentach podpisywanych w przyszłości.

Pola Tytuł i Firma nie mogą zostać ustawione jako opcjonalne i zawsze są polami wymaganymi, jak wskazuje czerwona gwiazdka.

Pola Tytuł i Firma można skalować, przeciągając elementy sterujące znajdujące się w prawym dolnym rogu pola.

Pola Imię i nazwisko, Adres e-mail i Data

Pola te są polami tylko do odczytu, które zostają automatycznie uzupełnione danymi sygnatariusza.

Pole Nazwisko sygnatariusza pobiera wartość nazwiska, która zostanie wprowadzona w polu podpisu.

Pole E-mail jest uzupełniane automatycznie adresem e-mail, na który wysłano umowę.

Pole Data jest uzupełniane automatycznie datą dostępu do umowy.

Uwaga:

Jeżeli pragniesz wprowadzić niestandardową datę lub ręcznie wprowadzić adres e-mail, użyj pola formularza i skonfiguruj je tak, aby było zatwierdzane niestandardowo.

Pola danych

Pola danych

Pola danych służą do gromadzenia dodatkowych informacji pochodzących od odbiorcy. Zawierają one również obiekty, które odbiorca może wykorzystać w celu zaznaczania i wyboru opcji.

Pole tekstowe jest najbardziej uniwersalnym typem pola. Jest to możliwe do uzupełnienia pole tekstowe, w którym domyślnie można wprowadzić dowolny typ danych, na przykład adres lub krótkie zdanie.

Pole formularza może być skalowane poprzez przeciąganie elementów sterujących znajdujących się w prawym dolnym rogu pola.

Uwaga:

Domyślnie pola tekstowe obsługują tylko jedną linię tekstu. Jeśli chcesz utworzyć pole, które może zawierać więcej linii tekstu, otwórz okno opcji dla pola formularza. Następnie wybierz opcję Wielowierszowe wprowadzanie danych. Dostosuj rozmiar pola tak, by pomieściło ono kilka wierszy danych.

Właściwości pola tekstowego

Właściwości pola listy rozwijanej

Pole Lista rozwijana jest listą dostępnych opcji, z której można wybrać tylko jedną. Przykładem takiej listy może być lista stanów, z której sygnatariusz może wybrać tylko jeden stan.

Pole listy rozwijanej może być skalowane poprzez przeciąganie elementów sterujących znajdujących się w prawym dolnym rogu pola.

Właściwości pola wyboru

Pola wyboru są obiektami przełączanymi i można je w dowolnym momencie zaznaczyć lub usunąć ich zaznaczenie. Opcja ta jest przydatna w przypadku, gdy zastosowanie ma każda z dostępnych opcji, jak np. zgoda na kontakt w przyszłości.

 

 

Właściwości przycisku opcji

Przyciski opcji występują w grupie. Grupa musi mieć co najmniej dwa przyciski i umożliwia zaznaczenie tylko jednego przycisku na raz. Wybranie przycisku w grupie spowoduje usunięcie zaznaczenia wcześniej wybranego przycisku. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku, gdy konieczne jest wskazanie tylko jednej opcji.

Pole obrazu może posłużyć odbiorcy do załączenia obrazu, który później można pobrać do dalszego użytku. Dozwolone są zdjęcia legitymacji studenckich lub zeskanowane obrazy dokumentów, takich jak dowód ubezpieczenia.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat pól obrazów

Obraz

Więcej pól

Karta Więcej pól

Właściwości pola pliku załącznika

Pole pliku załącznika może służyć do dołączania dokumentów lub obrazów do transakcji.

Pola pliku załącznika mogą służyć do gromadzenia wymaganych dokumentów lub obrazów od sygnatariuszy podczas procesu podpisywania. Przesyłane dokumenty zostają uwzględnione jako cześć podpisanego dokumentu i będą zamieszczone na końcu podpisanej umowy po zakończeniu procesu podpisywania.

Pole pliku załącznika może być skalowane poprzez przeciąganie elementów sterujących znajdujących się w prawym dolnym rogu pola.

Uwaga:

Załączniki są ograniczone do 25 stron lub 5 MB.

Obsługiwane formaty: PNG, JPG, JPEG, GIF, BMP, PDF, DOC, DOCX, WP, TXT, RTF, HTM i HTML

Właściwości pola hiperłącza

 • Pole hiperłącza jest dostępne dla usług na poziomie dla firm i przedsiębiorstw.
 • Pole hiperłącza może być skalowane poprzez przeciąganie elementów sterujących znajdujących się w prawym dolnym rogu pola.
 • Jeśli pole hiperłącza jest zdefiniowane jako Wymagane, pole musi być przypisane do uczestnika.
  • Hiperłącza można przypisywać za pomocą roli Wszyscy, aby wszyscy odbiorcy mogli kliknąć łącze.
 • Hiperłącza mogą zostać skonfigurowane tak, aby przenosić użytkowników do dowolnych miejsc w dokumencie lub na zewnętrzne adresy URL.
  • Gdy hiperłącze jest skonfigurowane z celem zewnętrznym, odbiorca jest ostrzegany, że łącze przekierowuje go do zewnętrznej witryny.
Ostrzeżenie o hiperłączu dla odbiorców

Pola transakcji

Karta Stemple

Właściwości stempla uczestnictwa

Stemple uczestnictwa są stosowane po podpisaniu umowy przez przypisanego odbiorcę. W związku z tym nie ma możliwości dostępu do nich ani ich edycji przez odbiorcę.

Domyślnie stempel zawiera następujące informacje o uczestniku:

 • Nazwa
 • Godzina podpisania
 • Adres e-mail
 • Tytuł*
 • Firma*

* Wartości Tytuł i Firma są importowane z pól Tytuł i Firma przypisanych do uczestników w umowie.

 • Jeśli w umowie nie ma pola Tytuł i/lub Firma, wartości te są importowane z profilu Acrobat Sign uczestnika (jeśli taki profil istnieje).
 • W przeciwnym razie pola te pozostaną puste
Stempel uczestnictwa

Opcjonalnie Tytuł i Wartości firmy uczestnika można wykluczyć, zaznaczając Wyklucz nazwę firmy i nazwę stanowiska w stemplu uczestnictwa w menu administratora w obszarze Preferencje dotyczące podpisu > Ustawienia dodatkowe:

Elementy sterujące polem Uczestnictwo

Właściwości numeru transakcji

Stempel Numer transakcji zostanie automatycznie wypełniony przy użyciu unikalnego numeru identyfikacyjnego pozwalającego systemowi Acrobat Sign na rozpoznanie umowy.  Odbiorcy nie mają możliwości bezpośredniej interakcji z tym polem.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto