Podręcznik użytkownika Anuluj

Uwierzytelnianie telefoniczne

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

 1. Informacje przed wydaniem
 2. Informacje o wydaniu
 3. Powiadomienia o imporcie

Pierwsze kroki

 1. Skrócona instrukcja dla administratorów
 2. Skrócona instrukcja dla użytkowników
 3. Dla programistów
 4. Biblioteka samouczków wideo
 5. Często zadawane pytania

Administrowanie

 1. Przegląd Admin Console
 2. Zarządzanie użytkownikami
  1. Dodawanie użytkownika
  2. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  3. Dodawanie użytkowników z katalogu
  4. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
  5. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
   1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
   2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
  6. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
  7. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
  8. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
  9. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
  10. Awansowanie użytkownika do roli administratora
  11. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
  12. Przełączanie tożsamości użytkownika
  13. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
  14. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
  15. Profile produktowe
  16. Funkcja logowania 
 3. Ustawienia konta/grupy
  1. Przegląd ustawień
  2. Ustawienia globalne
   1. Poziom i identyfikator konta
   2. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
   3. Wysyłka zbiorcza
   4. Formularze internetowe
   5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
   6. Obiegi pracy Power Automate
   7. Dokumenty w bibliotece
   8. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
   9. Ograniczona widoczność dokumentu
   10. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy 
   11. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
   12. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
   13. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
   14. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
   15. Scalanie wielu dokumentów w jeden
   16. Przekaż podpisany dokument
   17. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
   18. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
   19. Upoważnienie do podpisania
   20. Upoważnienie do wysyłania
   21. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
   22. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
   23. Ustawianie domyślnego formatu daty
   24. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
   25. Uprawnienia administratora grupy
   26. Zastępowanie odbiorcy
   27. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
   28. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
   29. Przystępne pliki PDF
   30. Nowy sposób tworzenia
   31. Klient z sektora opieki zdrowotnej
  3. Konfiguracja konta
   1. Dodawanie logo
   2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy 
   3. Dodawanie nazwy firmy
  4. Preferencje dotyczące podpisu
   1. Dobrze sformatowane podpisy
   2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
   3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
   4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
   5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
   6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
   7. Odmowa podpisania
   8. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
   9. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
   10. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
   11. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
   12. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
   13. Prośba sygnatariuszy o adres IP
   14. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
  5. Podpisy cyfrowe
   1. Omówienie
   2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
   3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
   4. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
  6. Pieczęcie elektroniczne
  7. Tożsamość cyfrowa
  8. Ustawienia raportu
   1. Nowy sposób raportowania
   2. Klasyczne ustawienia raportu
  9. Ustawienia zabezpieczeń
   1. Ustawienia pojedynczego logowania
   2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
   3. Zasady dotyczące hasła logowania
   4. Siła hasła logowania
   5. Czas trwania sesji internetowej
   6. Typ szyfrowania PDF
   7. API
   8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
   9. Dopuszczalne zakresy IP
   10. Udostępnianie konta
   11. Zezwolenia na udostępnianie konta
   12. Ustawienia udostępniania umów
   13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
   14. Hasło podpisywania umowy
   15. Siła hasła dokumentu
   16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
   17. Uwierzytelnianie telefoniczne
   18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
   19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
   20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
   21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
   22. Znacznik czasowy
  10. Ustawienia wysyłania
   1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
   2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
   3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
   4. Dozwolone role odbiorcy
   5. Grupy odbiorców
   6. Wymagane pola
   7. Załączanie dokumentów
   8. Modyfikowanie umowy
   9. Nazwa umowy
   10. Języki
   11. Wiadomości prywatne
   12. Dopuszczalne typy podpisu
   13. Przypomnienia
   14. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
   15. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    5. Uwierzytelnianie telefoniczne
    6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    8. Dokument tożsamości
    9. Raporty tożsamości sygnatariusza
   16. Ochrona zawartości
   17. Włączanie transakcji Notarize
   18. Wygasanie dokumentu
   19. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
   20. Kolejność podpisywania
   21. Liquid Mode
   22. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
   23. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
   24. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
  11. Szablony wiadomości
  12. Ustawienia Bio-Pharma
   1. Omówienie
   2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
   3. Powody podpisania
  13. Integracja obiegu pracy
  14. Ustawienia notarializacji
  15. Integracja płatności
  16. Wiadomości sygnatariusza
  17. Ustawienia SAML
   1. Konfiguracja SAML
   2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
   3. Instalacja usługi Okta
   4. Instalacja usługi OneLogin
   5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
  18. Zarządzanie danymi
  19. Ustawienia znacznika czasowego
  20. Archiwum zewnętrzne
  21. Języki konta
  22. Ustawienia poczty e-mail
   1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
   2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
   3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
   4. Dostosowywanie pól Do i DW
   5. Dostosowane szablony wiadomości e-mail
   6. Włączanie powiadomień bez łączy
  23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
  24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
 4. Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
  1. Dostępność
   1. Zgodność dostępności
   2. Tworzenie formularzy z ułatwieniami dostępu za pomocą programu Acrobat na komputery
   3. Tworzenie formularzy AcroForms z ułatwieniami dostępu
  2. HIPAA
  3. RODO
   1. RODO — omówienie
   2. Poprawianie użytkownika
   3. Poprawianie umów użytkownika .  
  4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
   1. 21 pakiet walidacyjny CRF część 11
   2. Podręcznik 21 CFR i załącznik 11 EudraLex
   3. Analiza wspólnych obowiązków
  5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
  6. Obsługa IVES
  7. Archiwizacja eOriginal dla zabezpieczenia
  8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
   1. Transakcje transgraniczne między UE a Wielką Brytanią i eIDAS
   2. Wymagania dotyczące HMLR w odniesieniu do dokumentów podpisanych elektronicznie
   3. Wpływ Brexitu na przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w Wielkiej Brytanii
 5. Zbiorcze pobieranie umów
 6. Przypisywanie domeny

Wysyłanie, podpisywanie oraz zarządzanie umowami

 1. Wysyłanie umów  
  1. Omówienie strony Wyślij
  2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
  3. Wysyłanie umów do innych osób
  4. Podpisy pisemne
  5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
  6. Wysyłka zbiorcza
   1. Omówienie funkcji Wyślij zbiorczo
   2. Wyślij zbiorczo — odbiorcy ręczni
   3. Wyślij zbiorczo — przesyłanie pliku CSV
   4. Anulowanie transakcji Wyślij zbiorczo
   5. Dodawanie przypomnień do funkcji Wyślij zbiorczo
   6. Raportowanie dla wysyłki zbiorczej
 2. Tworzenie pól w dokumentach
  1. Środowisko tworzenia w aplikacji
   1. Automatyczne wykrywanie pól
   2. Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
   3. Przypisywanie pól formularza do odbiorców
   4. Rola Wstępne wypełnianie
   5. Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
   6. Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
   7. Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
  2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
  3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
   1. Tworzenie formularzy AcroForm
   2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
  4. Pola
   1. Typy pól
    1. Typowe typy pól
    2. Obrazy w wierszu
    3. Obrazy stempli
   2. Wygląd zawartości pola
   3. Weryfikacja pola
   4. Wartości zamaskowanych pól
   5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
   6. Pole obliczeniowe
 1. Tworzenie często zadawanych pytań
 2. Podpisywanie umów
  1. Podpisywanie umów wysłanych do Ciebie
  2. Wypełnij i podpisz
  3. Podpis automatyczny
 3. Zarządzanie umowami 
  1. Omówienie strony Zarządzaj
  2. Delegowanie umowy
  3. Zastępowanie odbiorców
  4. Ograniczona widoczność dokumentu
  5. Anulowanie umowy 
  6. Tworzenie nowych przypomnień
  7. Przeglądanie przypomnień
  8. Anulowanie przypomnienia
  9. Więcej operacji…
   1. Działanie wyszukiwania
   2. Wyświetlanie umowy
   3. Tworzenie szablonu na podstawie umowy
   4. Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
   5. Przesyłanie podpisanej umowy
   6. Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
   7. Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
   8. Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
   9. Dodawanie uwagi do umowy
   10. Udostępnianie indywidualnej umowy
   11. Anulowanie udostępniania umowy
   12. Pobieranie poszczególnych umów
   13. Pobieranie pojedynczych plików umowy
   14. Pobieranie raportu kontroli dla umowy
   15. Pobieranie zawartości pola w umowie
 4. Raport kontroli
 5. Raportowanie i eksportowanie danych
  1. Omówienie
  2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
  3. Wykresy raportu
   1. Tworzenie nowego raportu
   2. Raporty dotyczące umów
   3. Raporty transakcji
   4. Raport aktywności dotyczących ustawień
   5. Edycja raportu
  4. Eksport danych 
   1. Tworzenie nowego eksportu danych
   2. Edytowanie eksportu danych
   3. Odświeżanie zawartości eksportu danych
   4. Pobieranie eksportu danych
  5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
  6. Powielanie raportu/eksportu
  7. Planowanie raportu/eksportu
  8. Usuwanie raportu/eksportu
  9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

 1. Formularze internetowe 
  1. Tworzenie formularza internetowego
  2. Edycja formularza internetowego
  3. Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
  4. Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
  5. Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu 
  6. Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
  7. Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
  8. Zmiana rozmiaru formularza internetowego
 2. Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki) 
  1. Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
  2. Tworzenie szablonu biblioteki
  3. Zmiana nazwy szablonu biblioteki
  4. Zmiana typu szablonu biblioteki
  5. Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
  6. Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
  7. Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
 3. Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
 4. Obiegi pracy Power Automate
  1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
  2. Włączanie integracji usługi Power Automate
  3. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
  4. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
  5. Aktywatory używane dla obiegów
  6. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
  7. Zarządzanie obiegami
  8. Edycja obiegów
  9. Udostępnianie obiegów
  10. Wyłączanie lub włączanie obiegów
  11. Usuwanie obiegów
  12. Przydatne szablony
   1. Tylko administrator
    1. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
   2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
   3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
   4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
   5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
   6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
 5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  1. Przegląd niestandardowych obiegów pracy wysyłania
  2. Tworzenie nowego obiegu pracy wysyłania
  3. Edytowanie obiegu pracy wysyłania
  4. Aktywacja lub dezaktywacja obiegu pracy wysyłania
  5. Wysyłanie umowy za pomocą obiegu pracy wysyłania
 6. Udostępnianie użytkowników i umów
  1. Udostępnianie użytkownika
  2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

 1.  Przegląd integracji Acrobat Sign 
 2. Acrobat Sign dla Salesforce
 3. Acrobat Sign dla Microsoft
  1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
  2. Acrobat Sign dla Outlook
  3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign dla Teams
  5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
  6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
  7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
 4. Inne integracje
  1. Acrobat Sign dla ServiceNow
  2. Acrobat Sign dla HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
  5. Acrobat Sign dla NetSuite
  6. Acrobat Sign dla VeevaVault
  7. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
 5. Integracje zarządzane przez partnerów
 6. Jak uzyskać klucz integracji

Programista Acrobat Sign

 1. Interfejsy API REST 
  1. Dokumentacja metody
  2. SDK/podręcznik dla programistów
  3. Często zadawane pytania dotyczące interfejsu API
 2. Elementy webhook 
  1. Omówienie elementu webhook
  2. Konfiguracja nowego elementu webhook
  3. Wyświetlanie lub edytowanie elementu webhook
  4. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja elementu webhook
  5. Usuwanie elementu webhook
  6. Certyfikaty dwukierunkowego SSL
  7. Elementy webhook w API

Włącz metodę uwierzytelniania odbiorcy za pomocą smartfona odbiorcy, aby otrzymać wiadomość tekstową lub głosową zawierającą hasło.

Omówienie

Uwierzytelnianie telefoniczne to metoda uwierzytelniania premium drugiego stopnia, która zapewnia silną weryfikację tożsamości poprzez uwierzytelnianie odbiorcy za pomocą kodu wysłanego na telefon – w formie wiadomości tekstowej lub połączenia głosowego – (na żądanie).

Dostępność:

Uwierzytelnianie telefoniczne jest dostępne tylko dla planów licencyjnych dla przedsiębiorstw.

Uwierzytelnianie telefoniczne to metoda uwierzytelniania typu premium, która wiąże się z opłatą za użytkowanie.

 • Transakcje należy nabywać za pośrednictwem przedstawiciela handlowego Adobe.
 • Transakcje są zasobem na poziomie konta. Wszystkie grupy korzystają z tej samej puli globalnej.

Zakres konfiguracji:

Funkcję tę można włączyć na poziomie konta i grupy.

Korzystanie

W procesie uwierzytelniania odbiorca otrzymuje początkowo powiadomienie, że musi wprowadzić kod weryfikacyjny, aby uzyskać dostęp do umowy. Powiadomienie to zawiera następujące informacje:

 1. Ostatnie cztery cyfry numeru telefonu odbiorcy (wprowadzone podczas tworzenia umowy), dzięki czemu odbiorca wie, na które urządzenie zostanie wysłany kod.
 2. Nazwa (połączona) inicjatora jest podawana w przypadku, gdy odbiorca musi się z nim skontaktować z dowolnego powodu (np. w celu zmiany numeru telefonu). Łącze powoduje otwarcie wiadomości e-mail do nadawcy umowy.
  • To łącze można zmienić w celu poprowadzenia odbiorcy na określony adres, na przykład do zespołu pomocy technicznej.
 3. Opcja dostarczania kodu do odbiorcę za pośrednictwem połączenia głosowego lub wiadomości SMS.

Gdy użytkownik będzie gotowy do otrzymania kodu weryfikacyjnego, należy kliknąć przycisk Wyślij kod:

Zadanie uwierzytelniania telefonicznego

 

Po kliknięciu przycisku Wyślij kod:

 • Strona odświeży się, aby umożliwić wprowadzanie kodu dostępu.
 • Wskazany numer telefonu odbiera połączenie automatyczne lub wiadomość SMS z pięciocyfrowym kodem weryfikacyjnym.
  • Kod jest ważny przez 10 minut. Po tym czasie odbiorca musi wrócić do wiadomości e-mail i wysłać nowy kod.
  • Odbiorca ma określoną liczbę prób wprowadzenia poprawnego kodu. Umowa jest automatycznie anulowana, jeśli odbiorca wprowadzi błędny kod odpowiednią ilość razy, a nadawca zostanie o tym powiadomiony.
Wprowadzanie kodu weryfikacyjnego

Po uwierzytelnieniu odbiorca może wyświetlić umowę i korzystać z niej.

Jeśli odbiorca zamknie okno umowy z jakiegokolwiek powodu przed wykonaniem akcji, będzie musiał ponownie się uwierzytelnić, aby kontynuować.

Uwaga:

Usługa Acrobat Sign korzysta z amerykańskiej usługi, która wykorzystuje wielu operatorów do dostarczania wiadomości tekstowych i głosowych na całym świecie. Operator wykorzystywany do każdego indywidualnego kontaktu opiera się na najlepszego połączenia kosztów i wydajności w momencie żądania kontaktu.

Biorąc pod uwagę ogólny wolumen transakcji, operatorzy mogą nie być lokalnymi dostawcami w oparciu o centrum przetwarzania danych nadawcy lub numer odbiorcy.

Konfigurowanie metody uwierzytelniania telefonicznego podczas tworzenia nowej umowy

Gdy opcja Uwierzytelniania telefonicznego jest włączona, nadawca może wybrać Telefoniczne z listy rozwijanej Uwierzytelnianie znajdującej się po prawej stronie adresu e-mail odbiorcy:

Wybór metody uwierzytelnienia

Po wybraniu przez użytkownika metody uwierzytelniania telefonicznego użytkownik musi podać numer telefonu, który ma być używany w procesie weryfikacji odbiorcy.

Uwaga:

 • Jeśli odbiorca deleguje swoją rolę w umowie, musi podać numer telefonu nowego odbiorcy.
 • Numer telefonu powiązany z próbą uwierzytelnienia można zmienić dla umów w trakcie przetwarzania, edytując typ uwierzytelniania na stronie zarządzania nadawcy.

Jeśli podczas tworzenia umowy zostanie wykryty „zły” numer telefonu, proces zostanie zatrzymany, a na górze strony wyświetli się komunikat o błędzie:

Ostrzeżenie dotyczące fałszywego numeru telefonu

Wykorzystanie transakcji uwierzytelniania opcji premium

Ze względu na metodę uwierzytelniania w opcji premium, transakcje uwierzytelniania telefonicznego muszą zostać zakupione i udostępnione dla konta przed wysłaniem umów ze skonfigurowaną usługą uwierzytelniania telefonicznego.

Transakcji uwierzytelniania telefonicznego używa się na zasadzie jedna na odbiorcę.

np. umowa skonfigurowana z trzema odbiorcami uwierzytelniającymi się przy użyciu metody uwierzytelniania telefonicznego wykorzystuje trzy transakcje uwierzytelniania.

 

Skonfigurowanie umowy z wieloma odbiorcami wykorzystuje jedną transakcję każdego odbiorcy uwierzytelniającego się przy użyciu metody uwierzytelniania telefonicznego z całkowitej liczby transakcji dostępnej dla konta.

 • Anulowanie Umowy roboczej zwraca wszystkie transakcje uwierzytelniania telefonicznego z powrotem do całkowitej liczby dostępnej dla konta.
 • Anulowanie transakcji W toku nie zwraca transakcji uwierzytelniania do całkowitej liczby transakcji dostępnej dla konta.
 • Zmiana metody uwierzytelniania na uwierzytelnianie telefoniczne (z dowolnej innej metody) powoduje wykorzystanie jednej transakcji.
  • Jeśli zmienisz tego samego odbiorcę z uwierzytelniania telefonicznego na inne metody (i odwrotnie), wykorzystasz tylko jedną transakcję.
 • Zmiana metody uwierzytelniania z uwierzytelniania telefonicznego na inną metodę nie zwraca transakcji.
 • Każdy odbiorca uwierzytelniający się przy użyciu metody uwierzytelniania telefonicznego korzysta tylko z jednej transakcji, niezależnie od tego, jak często próbuje wykonać proces.

 

Śledź dostępne transakcje

Aby monitorować liczbę transakcji uwierzytelniania telefonicznego dostępnych dla konta:

 • Wybierz kolejno Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania > Metody uwierzytelniania tożsamości.
 • Kliknij łącze Śledź wykorzystanie:
Śledź wykorzystanie

Właściciele kont, którzy zakupili usługę w ramach programu licencjonowania VIP mają zmodyfikowany format śledzenia użycia, który lepiej odzwierciedla liczbę transakcji w kontekście ich systemu licencjonowania. 

Śledzenie wykorzystania w przypadku kont VIP

Raport kontroli

Raport kontroli wyraźnie wskazuje, że numer telefonu został wykorzystany do weryfikacji tożsamości. 

 • Wyświetlane są tylko cztery ostatnie cyfry numeru telefonu.

Jeśli umowa zostanie anulowana z powodu braku możliwości uwierzytelnienia przez odbiorcę, powód zostanie wyraźnie określony:

Uwierzytelnianie nie powiodło się — dziennik kontroli

Najlepsze praktyki i uwagi

 • W przypadku braku konieczności korzystania z uwierzytelniania drugiego stopnia podpisu dla wewnętrznych podpisów należy rozważyć metodę uwierzytelniania Acrobat Sign zamiast metody uwierzytelniania telefonicznego, aby zmniejszyć trudności związane z podpisywaniem i zaoszczędzić na wykorzystaniu transakcji uwierzytelniania premium.
 • Numer telefonu powiązany z próbą uwierzytelnienia można zmienić wyłącznie dla umów w trakcie przetwarzania, edytując typ uwierzytelniania na stronie zarządzania nadawcy.
 • Spersonalizuj wiadomości uwierzytelniania telefonicznego, aby zwiększyć zaufanie odbiorców do wiadomości tekstowych i usprawnić kontakty z klientami.
 • Wiadomości tekstowe lub głosowe Acrobat Sign nigdy nie są niechciane. Są one zawsze oparte na sygnatariuszu, który definiuje typ kontaktu na stronie docelowej wyzwania uwierzytelniania telefonicznego (wybierając preferowaną opcję tekstu lub głosu), a następnie wybiera przycisk Wyślij, aby uruchomić kontakt. Obawy odbiorcy dotyczące spamu lub złośliwych intencji można w dużej mierze złagodzić, ponieważ komunikacja (głosowa lub tekstowa) odbywa się w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
 • Kontakty głosowe i tekstowe Acrobat Sign nigdy nie zachęcają odbiorcy do podjęcia działania (np. odwiedzenia strony internetowej lub podania danych osobowych). Przekazywany jest tylko kod numeryczny.  

Konfiguracja

Uwierzytelnianie telefoniczne obejmuje dwa zestawy elementów sterujących, które można skonfigurować na poziomie konta i grupy:

 • Ustawienia wysyłania, które sterują dostępem nadawcy do opcji uwierzytelniania telefonicznego i konfiguracją tej opcji, oraz opcji wiadomości SMS.
 • Ustawienia zabezpieczeń ograniczają próby wprowadzenia poprawnego tokenu przez odbiorcę.

Metodę uwierzytelniania można włączyć w menu Ustawienia wysyłania

Opcję używania uwierzytelniania telefonicznego można włączyć dla nadawców, przechodząc do opcji Ustawienia wysyłania > Metody uwierzytelniania tożsamości.

 • Pole wyboru Uwierzytelnianie telefoniczne gdy jest zaznaczone, opcja uwierzytelniania telefonicznego jest dostępna przy tworzeniu umów.
 • Domyślnie użyj poniższego kodu kraju — wymaga, aby administrator wybrał domyślny kod kraju dla umów wysyłanych za pośrednictwem konfigurowanej grupy.
 • Wiadomość personalizacji uwierzytelnienia telefonicznego — zastąp osadzone łącze kierujące do autora umowy inną wartością literalną, taką jak adres e-mail do zespołu pomocy technicznej.
Elementy sterujące uwierzytelnianiem tożsamości przez SMS

Konfigurowanie Ustawień zabezpieczeń

Uwierzytelnianie telefoniczne wymaga od administratora określenia liczby (innej niż zero) nieudanych prób dozwolonych przed anulowaniem umowy. Wartość domyślna to pięć.

To ustawienie można skonfigurować na stronie Ustawienia zabezpieczeń:

Elementy sterujące zabezpieczenia telefonicznego

Automatyczne anulowanie umowy, gdy odbiorca nie uwierzytelni się

Umowa zostanie automatycznie anulowana, jeśli zostanie osiągnięta ograniczona liczba nieudanych prób uwierzytelnienia telefonicznego.

Autor umowy otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o anulowaniu umowy i informacją o odbiorcy, który nie mógł dokonać uwierzytelnienia.

Żadne inne osoby nie są powiadamiane.

Anulowano umowę z powodu błędu identyfikatora

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?