Podręcznik użytkownika Anuluj

Dodawanie pól obliczeniowych do formularza

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

 1. Informacje przed wydaniem
 2. Informacje o wydaniu
 3. Powiadomienia o imporcie

Pierwsze kroki

 1. Skrócona instrukcja dla administratorów
 2. Skrócona instrukcja dla użytkowników
 3. Dla programistów
 4. Biblioteka samouczków wideo
 5. Często zadawane pytania

Administrowanie

 1. Przegląd Admin Console
 2. Zarządzanie użytkownikami
  1. Dodawanie użytkownika
  2. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  3. Dodawanie użytkowników z katalogu
  4. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
  5. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
   1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
   2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
  6. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
  7. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
  8. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
  9. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
  10. Awansowanie użytkownika do roli administratora
  11. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
  12. Przełączanie tożsamości użytkownika
  13. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
  14. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
  15. Profile produktowe
  16. Funkcja logowania 
 3. Ustawienia konta/grupy
  1. Przegląd ustawień
  2. Ustawienia globalne
   1. Poziom i identyfikator konta
   2. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
   3. Wysyłka zbiorcza
   4. Formularze internetowe
   5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
   6. Obiegi pracy Power Automate
   7. Dokumenty w bibliotece
   8. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
   9. Ograniczona widoczność dokumentu
   10. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy 
   11. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
   12. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
   13. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
   14. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
   15. Scalanie wielu dokumentów w jeden
   16. Przekaż podpisany dokument
   17. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
   18. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
   19. Upoważnienie do podpisania
   20. Upoważnienie do wysyłania
   21. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
   22. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
   23. Ustawianie domyślnego formatu daty
   24. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
   25. Uprawnienia administratora grupy
   26. Zastępowanie odbiorcy
   27. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
   28. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
   29. Przystępne pliki PDF
   30. Nowy sposób tworzenia
   31. Klient z sektora opieki zdrowotnej
  3. Konfiguracja konta
   1. Dodawanie logo
   2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy 
   3. Dodawanie nazwy firmy
  4. Preferencje dotyczące podpisu
   1. Dobrze sformatowane podpisy
   2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
   3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
   4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
   5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
   6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
   7. Odmowa podpisania
   8. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
   9. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
   10. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
   11. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
   12. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
   13. Prośba sygnatariuszy o adres IP
   14. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
  5. Podpisy cyfrowe
   1. Omówienie
   2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
   3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
   4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
   5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
  6. Pieczęcie elektroniczne
  7. Tożsamość cyfrowa
   1. Brama cyfrowej tożsamości
   2. Zasady sprawdzania tożsamości
  8. Ustawienia raportu
   1. Nowy sposób raportowania
   2. Klasyczne ustawienia raportu
  9. Ustawienia zabezpieczeń
   1. Ustawienia pojedynczego logowania
   2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
   3. Zasady dotyczące hasła logowania
   4. Siła hasła logowania
   5. Czas trwania sesji internetowej
   6. Typ szyfrowania PDF
   7. API
   8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
   9. Dopuszczalne zakresy IP
   10. Udostępnianie konta
   11. Zezwolenia na udostępnianie konta
   12. Ustawienia udostępniania umów
   13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
   14. Hasło podpisywania umowy
   15. Siła hasła dokumentu
   16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
   17. Uwierzytelnianie telefoniczne
   18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
   19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
   20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
   21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
   22. Znacznik czasowy
  10. Ustawienia wysyłania
   1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
   2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
   3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
   4. Dozwolone role odbiorcy
   5. Grupy odbiorców
   6. Wymagane pola
   7. Załączanie dokumentów
   8. Spłaszczenie pola
   9. Modyfikowanie umowy
   10. Nazwa umowy
   11. Języki
   12. Wiadomości prywatne
   13. Dopuszczalne typy podpisu
   14. Przypomnienia
   15. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
   16. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    5. Uwierzytelnianie telefoniczne
    6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    8. Dokument tożsamości
    9. Raporty tożsamości sygnatariusza
   17. Ochrona zawartości
   18. Włączanie transakcji Notarize
   19. Wygasanie dokumentu
   20. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
   21. Kolejność podpisywania
   22. Liquid Mode
   23. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
   24. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
   25. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
  11. Szablony wiadomości
  12. Ustawienia Bio-Pharma
   1. Omówienie
   2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
   3. Powody podpisania
  13. Integracja obiegu pracy
  14. Ustawienia notarializacji
  15. Integracja płatności
  16. Wiadomości sygnatariusza
  17. Ustawienia SAML
   1. Konfiguracja SAML
   2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
   3. Instalacja usługi Okta
   4. Instalacja usługi OneLogin
   5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
  18. Zarządzanie danymi
  19. Ustawienia znacznika czasowego
  20. Archiwum zewnętrzne
  21. Języki konta
  22. Ustawienia poczty e-mail
   1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
   2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
   3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
   4. Dostosowywanie pól Do i DW
   5. Dostosowane szablony wiadomości e-mail
   6. Włączanie powiadomień bez łączy
  23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
  24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
 4. Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
  1. Dostępność
   1. Zgodność dostępności
   2. Tworzenie formularzy z ułatwieniami dostępu za pomocą programu Acrobat na komputery
   3. Tworzenie formularzy AcroForms z ułatwieniami dostępu
  2. HIPAA
  3. RODO
   1. RODO — omówienie
   2. Poprawianie użytkownika
   3. Poprawianie umów użytkownika .  
  4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
   1. 21 pakiet walidacyjny CRF część 11
   2. Podręcznik 21 CFR i załącznik 11 EudraLex
   3. Analiza wspólnych obowiązków
  5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
  6. Obsługa IVES
  7. Archiwizacja eOriginal dla zabezpieczenia
  8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
   1. Transakcje transgraniczne między UE a Wielką Brytanią i eIDAS
   2. Wymagania dotyczące HMLR w odniesieniu do dokumentów podpisanych elektronicznie
   3. Wpływ Brexitu na przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w Wielkiej Brytanii
 5. Zbiorcze pobieranie umów
 6. Przypisywanie domeny

Wysyłanie, podpisywanie oraz zarządzanie umowami

 1. Wysyłanie umów  
  1. Omówienie strony Wyślij
  2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
  3. Wysyłanie umów do innych osób
  4. Podpisy pisemne
  5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
  6. Wysyłka zbiorcza
   1. Omówienie funkcji Wyślij zbiorczo
   2. Wyślij zbiorczo — odbiorcy ręczni
   3. Wyślij zbiorczo — przesyłanie pliku CSV
   4. Anulowanie transakcji Wyślij zbiorczo
   5. Dodawanie przypomnień do funkcji Wyślij zbiorczo
   6. Raportowanie dla wysyłki zbiorczej
 2. Tworzenie pól w dokumentach
  1. Środowisko tworzenia w aplikacji
   1. Automatyczne wykrywanie pól
   2. Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
   3. Przypisywanie pól formularza do odbiorców
   4. Rola Wstępne wypełnianie
   5. Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
   6. Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
   7. Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
  2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
  3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
   1. Tworzenie formularzy AcroForm
   2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
  4. Pola
   1. Typy pól
    1. Typowe typy pól
    2. Obrazy w wierszu
    3. Obrazy stempli
   2. Wygląd zawartości pola
   3. Weryfikacja pola
   4. Wartości zamaskowanych pól
   5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
   6. Pole obliczeniowe
 1. Tworzenie często zadawanych pytań
 2. Podpisywanie umów
  1. Podpisywanie umów wysłanych do Ciebie
  2. Wypełnij i podpisz
  3. Podpis automatyczny
 3. Zarządzanie umowami 
  1. Omówienie strony Zarządzaj
  2. Delegowanie umowy
  3. Zastępowanie odbiorców
  4. Ograniczona widoczność dokumentu
  5. Anulowanie umowy 
  6. Tworzenie nowych przypomnień
  7. Przeglądanie przypomnień
  8. Anulowanie przypomnienia
  9. Więcej operacji…
   1. Działanie wyszukiwania
   2. Wyświetlanie umowy
   3. Tworzenie szablonu na podstawie umowy
   4. Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
   5. Przesyłanie podpisanej umowy
   6. Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
   7. Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
   8. Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
   9. Dodawanie uwagi do umowy
   10. Udostępnianie indywidualnej umowy
   11. Anulowanie udostępniania umowy
   12. Pobieranie poszczególnych umów
   13. Pobieranie pojedynczych plików umowy
   14. Pobieranie raportu kontroli dla umowy
   15. Pobieranie zawartości pola w umowie
 4. Raport kontroli
 5. Raportowanie i eksportowanie danych
  1. Omówienie
  2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
  3. Wykresy raportu
   1. Tworzenie nowego raportu
   2. Raporty dotyczące umów
   3. Raporty transakcji
   4. Raport aktywności dotyczących ustawień
   5. Edycja raportu
  4. Eksport danych 
   1. Tworzenie nowego eksportu danych
   2. Edytowanie eksportu danych
   3. Odświeżanie zawartości eksportu danych
   4. Pobieranie eksportu danych
  5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
  6. Powielanie raportu/eksportu
  7. Planowanie raportu/eksportu
  8. Usuwanie raportu/eksportu
  9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

 1. Formularze internetowe 
  1. Tworzenie formularza internetowego
  2. Edycja formularza internetowego
  3. Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
  4. Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
  5. Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu 
  6. Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
  7. Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
  8. Zmiana rozmiaru formularza internetowego
 2. Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki) 
  1. Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
  2. Tworzenie szablonu biblioteki
  3. Zmiana nazwy szablonu biblioteki
  4. Zmiana typu szablonu biblioteki
  5. Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
  6. Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
  7. Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
 3. Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
 4. Obiegi pracy Power Automate
  1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
  2. Włączanie integracji usługi Power Automate
  3. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
  4. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
  5. Aktywatory używane dla obiegów
  6. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
  7. Zarządzanie obiegami
  8. Edycja obiegów
  9. Udostępnianie obiegów
  10. Wyłączanie lub włączanie obiegów
  11. Usuwanie obiegów
  12. Przydatne szablony
   1. Tylko administrator
    1. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
   2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
   3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
   4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
   5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
   6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
 5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  1. Przegląd niestandardowych obiegów pracy wysyłania
  2. Tworzenie nowego obiegu pracy wysyłania
  3. Edytowanie obiegu pracy wysyłania
  4. Aktywacja lub dezaktywacja obiegu pracy wysyłania
  5. Wysyłanie umowy za pomocą obiegu pracy wysyłania
 6. Udostępnianie użytkowników i umów
  1. Udostępnianie użytkownika
  2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

 1.  Przegląd integracji Acrobat Sign 
 2. Acrobat Sign dla Salesforce
 3. Acrobat Sign dla Microsoft
  1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
  2. Acrobat Sign dla Outlook
  3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign dla Teams
  5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
  6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
  7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
 4. Inne integracje
  1. Acrobat Sign dla ServiceNow
  2. Acrobat Sign dla HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
  5. Acrobat Sign dla NetSuite
  6. Acrobat Sign dla VeevaVault
  7. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
 5. Integracje zarządzane przez partnerów
 6. Jak uzyskać klucz integracji

Programista Acrobat Sign

 1. Interfejsy API REST 
  1. Dokumentacja metody
  2. SDK/podręcznik dla programistów
  3. Często zadawane pytania dotyczące interfejsu API
 2. Elementy webhook 
  1. Omówienie elementu webhook
  2. Konfiguracja nowego elementu webhook
  3. Wyświetlanie lub edytowanie elementu webhook
  4. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja elementu webhook
  5. Usuwanie elementu webhook
  6. Certyfikaty dwukierunkowego SSL
  7. Elementy webhook w API

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

 1. Zasoby obsługi klienta 
 2. Zasoby dotyczące sukcesów klientów korporacyjnych 

Pola obliczeniowe są częścią zaawansowanych formularzy i jako takie są uwzględniane tylko dla kont dysponujących wieloma licencjami.


Omówienie

Aplikacja Adobe Acrobat Sign umożliwia bieżącą aktualizację pól w dokumencie (umowie) w oparciu o dane wprowadzone przez sygnatariusza w trakcie procesu podpisywania dokumentu. Można to zrobić za pomocą pól obliczeniowych. Możesz wykorzystać pola obliczeniowe, aby w ramach dokumentu (albo szablonu dokumentu) ustanowić reguły, zanim dokument zostanie wysłany do podpisania. Reguły te są przetwarzane, kiedy dokument trafia do sygnatariusza i wówczas dokument ten jest na bieżąco aktualizowany w oparciu o treść (wartości) w poszczególnych polach.

Pola obliczeniowe mogą być definiowane w dokumentach przy użyciu dowolnego z następujących mechanizmów:


Przykłady wykorzystania pól obliczeniowych

Pola obliczeniowe mogą być wykorzystywane wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba bieżącej aktualizacji dokumentu w trakcie procesu jego podpisywania. Poniżej przedstawiono kilka przykładów, w jaki sposób można wykorzystać pola obliczeniowe. Niniejsze przykłady mają wyłącznie charakter informacyjny.

1. Tworzenie formularza zamówienia – pola obliczeniowe mogą być użyte przy tworzeniu formularza zamówienia, gdzie sygnatariusz dokonuje wyboru z listy dostępnych elementów oraz określa zamawianą ilość. Wybranie pozycji z listy automatycznie aktualizuje formularz, wprowadzając cenę zaznaczonego elementu. Wprowadzona przez sygnatariusza zamawiana ilość powoduje z kolei automatyczne obliczenie całkowitej należności za zamówione elementy. Formularz może również dokonywać dodatkowych obliczeń, na przykład wartości należnego podatku lub kwoty upustów w oparciu o obowiązujące reguły w tym względzie.

2. Automatyczne wypełnianie terminu zakończenia obowiązywania umowy – dla umów, w przypadku których klienci mogą wybrać okres obowiązywania umowy w czasie jej podpisywania (6 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesiące itd.), pole obliczeniowe może być użyte, aby automatycznie wprowadzić datę zakończenia umowy na podstawie wyboru dokonanego przez klienta przy składaniu podpisu.

3. Formularze rejestracji z wieloma opcjami do wyboru – pola obliczeniowe mogą zostać użyte do tworzenia formularzy rejestracji (np. członkostwa w organizacji), w których osoba podpisująca formularz może dokonywać wyboru spośród dostępnych opcji. Wybory dokonywane przez sygnatariusza mogą wprowadzać zmiany w innych aktywnych polach formularza, określających warunki umowy, takie jak czas jej obowiązywania, a także całkowity koszt.


Podstawowe informacje o polach obliczeniowych

Pole obliczeniowe można przypisać do każdego pola formularza, pola wyboru czy przycisku opcji w formularzu Acrobat Sign. W czasie podpisywania dokumentu sygnatariusz nie może bezpośrednio wprowadzić wartości do pola, które zostało określone jako obliczeniowe, wartość w tym polu jest automatycznie obliczana w oparciu o reguły zdefiniowane w formularzu.

Definicja pola obliczeniowego składa się z dwóch części: wyrażenia i formatu.

Wyrażenie

Wymagane

Definiuje wzór lub regułę, w oparciu o które wartość określonego pola ma zostać obliczona. Aplikacja Acrobat Sign oblicza wyrażenie w czasie podpisywania dokumentu, a uzyskana wartość zostaje wyświetlona w polu obliczeniowym.

Format

Opcjonalnie

Uzyskana wartość pola obliczeniowego może także zostać sformatowana jako data, liczba lub waluta poprzez wprowadzenie odpowiedniego formatu.

Pola obliczeniowe można definiować za pomocą znaczników tekstowych Acrobat Sign, używając aplikacji internetowej Acrobat Sign, albo za pomocą pól formularzy PDF. W przypadku korzystania ze znaczników Acrobat Sign albo z pól formularzy PDF do definiowania pól obliczeniowych, wyrażenie będące wzorem obliczenia zostaje zdefiniowane przy użyciu dyrektywy o nazwie „calc”. Formatowanie pola obliczeniowego można określić za pomocą dyrektywy o nazwie „format”.

Przykład

{{someCalculatedField_es_:signer1:calc(someExpn):format(formatType, someFormat)}}

Przykład ten ilustruje zastosowanie znaczników tekstowych do zdefiniowania w dokumencie pola o nazwie „someCalculatedField”. Pole to jest przypisane do odbiorcy identyfikowanego jako signer1. Wartość w tym polu jest obliczana na podstawie wzoru określonego parametrem „someExpn”. Typ obliczonej wartości określa parametr „formatType”, a formatowanie ustalone jest w oparciu o format zdefiniowany jako „someFormat”.

Środowisko tworzenia dokumentu w aplikacji internetowej Acrobat Sign zawiera w pełni funkcjonalny kreator wyrażeń, pozwalający definiować wzory dla pól obliczeniowych. Patrz Używanie kreatora wyrażeń do definiowania pól obliczeniowych, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji odnośnie tworzenia wyrażeń.


Wyrażenia pól obliczeniowych

Wyrażenie definiuje wzór (regułę), na podstawie której zostanie obliczona wartość pola obliczeniowego. Wyrażenie może zawierać co najmniej jeden z następujących elementów:

Literał

Określa rzeczywistą wartość, która jest używana jako część wyrażenia. Wyrażenia mogą być ciągami znaków, liczbami lub datami. Na przykład:

 • {{helloField_es_:signer1:calc(“Hello”)}} – ten literał ustala wartość pola o nazwie „helloField” na wartość Hello.
 • {{numField_es_:signer1:calc(10)}} – ten literał ustala wartość pola o nazwie „numField” na wartość 10.
 • {{date_es_:isdate(format="mmm d, yyyy")}} – ten literał zawiera przecinek, który jest specjalnym separatorem. Aby przecinek był częścią sformatowanego ciągu, wyrażenie musi być rzutowane jako wartość literału.
 • {{date_es_:isdate(format='d "day of" mmmm, yyyy')}} – do obliczeń daty można wstawić ciąg literału znaków.  Ciąg literału musi być ujęty w cudzysłowie pojedynczym lub podwójnym.
  • Powyższe obliczenie spowoduje powstanie ciągu znaków takiego jak: 12 dzień grudnia 2012

Ciągi, które mają znaleźć się w wyrażeniu, muszą zostać ujęte w cudzysłów (albo podwójny (") albo pojedynczy (')). Jeżeli obliczona wartość wymaga użycia cudzysłowu (czy to podwójnego, czy pojedynczego), można to rozwiązać używając ukośnika (\), aby zamknąć cudzysłów.

Ważna uwaga: dla wszystkich przykładów przedstawionych poniżej pokazane zostaną wyłącznie wyrażenia, nie będzie pokazana pełna składnia znacznika tekstowego.

Operatory

Operatory są używane do wykonania co najmniej jednej operacji, będącej elementem wyrażenia. Na przykład:

• 6 + 4 – ten operator daje wartość 10, która zostaje wprowadzona do pola obliczeniowego.

• 5/22/2016 - 3 – ten operator daje wartość 5/19/2016, która zostaje wprowadzona do pola obliczeniowego.

Patrz Obsługiwane operatory, aby znaleźć listę operatorów, które są obsługiwane przez wyrażenia.

Pola

Do zdefiniowania wyrażenia można użyć pól znajdujących się już w dokumencie, odnosząc się do nich za pomocą ich nazwy. Pola mogą być polami Acrobat Sign (jak np. pole podpisu, daty, imię i nazwisko sygnatariusza, firma sygnatariusza itp.), polami zdefiniowanymi w ramach dokumentu lub innymi polami obliczeniowymi. Na przykład:

• price * quantity – to wyrażenie odwołuje się do dwóch innych pól w dokumencie o nazwach „price” (cena) i „quantity” (ilość). Wynik mnożenia wartości tych dwóch pól zostanie wprowadzony do pola obliczeniowego.

• signerName & “employee of “ & signerCompany — to wyrażenie odwołuje się do dwóch pól w dokumencie o nazwach „signerName” and “signerCompany”, które, jeśli są dostępne, zostają wstępnie wprowadzone przez aplikację Acrobat Sign, i wiąże ze sobą te dwie wartości. Jeśli imię i nazwisko sygnatariusza to „Casey Jones”, a jego firma to „Acme Corp”, to wyrażenie daje w wyniku wartość „Casey Jones, pracownik firmy Acme Corp”, która to wartość zostaje wprowadzona do Pola obliczeniowego.

Jeżeli nazwa pola zawiera spacje, to aby wyrażenie mogło się do niej odnieść, nazwa ta musi zostać ujęta w nawiasy kwadratowe ([]). Na przykład [nazwa pola ze spacjami] odwoła się do pola w dokumencie określonego jako „nazwa pola ze spacjami”.

Funkcje

Wyrażenia mogą również zawierać jedną lub więcej funkcji z listy funkcji obsługiwanych przez aplikację Acrobat Sign. Określone funkcje są obliczane podczas procesu podpisywania umowy, a wynik tych obliczeń jest wyświetlany w polu obliczeniowym. Na przykład:

• dateAdd(d, signedDate, 3) – to wyrażenie używa funkcji „dateAdd” i każe dodać 3 dni do daty, w której umowa jest podpisywana. Jeśli zatem dokument jest podpisywany z datą 5/22/2016, to uzyskana wartość wyrażenia będzie mieć postać 5/25/2016.

Liczby ujemne mogą być używane do skutecznego odjęcia od daty.

Patrz Obsługiwane funkcje, aby zapoznać się z listą funkcji obsługiwanych przez wyrażenia.


Obsługiwane operatory

W polach obliczeniowych obsługiwane są następujące operatory.

+

Dodaje do siebie dwie liczby.

-

Odejmuje dwie liczby.

/

Dzieli dwie liczby.

*

Mnoży przez siebie dwie liczby.

&

Scala razem dwa ciągi.

=

Jest równe. Porównuje dwie wartości i zwraca wynik prawdziwy, jeśli te dwie wartości są równe, albo nieprawdziwy, jeśli nie są równe.

!=

Nie jest równe. Porównuje dwie wartości i zwraca wynik prawdziwy, jeśli te dwie wartości nie są równe, albo nieprawdziwy, jeżeli są równe.

Mniejsze niż. Porównuje dwie wartości i zwraca wartość logiczną (prawda lub fałsz), jeśli pierwsza wartość jest mniejsza niż wartość druga.

>=

Większe lub równe. Porównuje dwie wartości i zwraca wartość logiczną (prawda lub fałsz), jeśli pierwsza wartość jest większa niż wartość druga.

<=

Mniejsze niż lub równe. Porównuje dwie wartości i zwraca wartość logiczną (prawda lub fałsz), jeśli pierwsza wartość jest mniejsza lub równa wartości drugiej.

Większe niż. Porównuje dwie wartości i zwraca wartość logiczną (prawda lub fałsz), jeśli pierwsza wartość jest większa niż wartość druga.

%

Operator modulo. Zwraca resztę pozostałą z dzielenia dwóch liczb.

^

Operator wykładnika. Zwraca wartość wykładniczą określonych liczb.


Obsługiwane funkcje

Przy określaniu wyrażeń w ramach pól obliczeniowych obsługiwane są następujące funkcje.

Funkcja

Kategoria

Opis

abs(number1)

Matematyczne

Zwraca wartość bezwzględną liczby „number1”.

roundUp(number1)

Matematyczne

Zaokrągla w górę liczbę „number1”.

roundDown(number1)

Matematyczne

Zaokrągla w dół liczbę „number1”.

round(number1)

Matematyczne

Zaokrągla liczbę „number1” do najbliższej liczby całkowitej.

min(number1,number2)

Matematyczne

Zwraca mniejszą z dwóch liczb „number1” i „number2”.

max(number1,number2)

Matematyczne

Zwraca większą z dwóch liczb „number1” i „number2”.

datePart(part, date)

Data

Zwraca część daty określoną przez pierwszy argument jako liczbę całkowita. Na przykład: datePart(m, 5/22/2016) zwróci liczbę określającą miesiąc w tej dacie.

Patrz Dopuszczalne wartości dla daty poniżej, aby uzyskać informacje na temat wartości dopuszczalnych jako atrybuty części.

dateAdd(part, date, addition)

Data

Dodaje określoną liczbę części (takich jak: „d” jak dzień, „m” jak miesiąc lub „y” jak rok (ang. year)) do daty, aby obliczać nowe daty. Można używać liczb lub nazw pól.

Na przykład: dateAdd("m", "Jan 1, 2016", 3) zwróci datę w postaci Apr 1, 2016. W tym przykładzie wzór dodaje 3 miesiące do określonej daty.

Liczby ujemne mogą być używane do skutecznego odjęcia od daty.

dateDiff(part, date1, date2)

Data

Zwróci liczbę części (np. „d” oznacza dni, „h” oznacza godziny (ang. hours) lub „n” oznacza minuty) pomiędzy dwiema datami. Można używać liczb lub nazw pól.

Na przykład: dateDiff("d", "Jan 1, 2016", "Jan 2, 2016") zwróci wartość 1, określającą 1 dzień pomiędzy 1 i 2 stycznia.

daysIn(part, date)

Data

Zwróci liczbę dni zawartych w danej części (np. „d” jak dzień, „m” jak miesiąc lub „y” jak rok (ang. year) dla określonej daty. Można używać liczb lub nazw pól.

Na przykład: daysIn("m", "Feb 1, 2016”) zwróci wartość 29 dni w lutym 2016 roku, a daysIn("y", "02/01/2015") zwróci wartość 365 dni w roku 2015.

date(string)

Data

Konwertuje ciąg znaków, np. „1/1/2016” na obiekt daty, który może być używany w ramach innych funkcji.

now()

Data

Zwraca datę i godzinę obliczenia wzoru, najczęściej jest to czas wczytania strony podpisu elektronicznego.

if(logical_test, value_if_true, value_if_false)

Logiczne

Dokonuje sprawdzenia w ramach „logical_test”. „logical_test” może być innym wyrażeniem. Jeżeli jest PRAWDZIWE, wówczas zwróci wartość określoną atrybutem „value_if_true”. Jeżeli jest NIEPRAWDZIWE, zwraca wartość określoną atrybutem „value_if_false”. Zarówno atrybut „value_if_true”, jak i atrybut „value_if_false” mogą być wyrażeniami.

Na przykład: jeśli (1>0, "Correct", "Incorrect") to wartością zwróconą będzie „Correct” (Prawidłowo).

and(logical1, logical2, ...)

Logiczne

Zwróci wartość prawdziwą tylko wtedy, kiedy wszystkie argumenty logiczne zostaną zweryfikowane jako PRAWDZIWE. W przeciwnym razie zwróci wartość jako nieprawdziwą.

Na przykład (1>0, 2>1) zwróci wartość „prawdziwe”, (1>0, 2=1) zwróci wartość „nieprawdziwe”.

or(logical1, logical2, ...)

Logiczne

Zwraca wartość prawdziwą tylko wówczas, kiedy którykolwiek z logicznych argumentów (logical1, logical2...) zostanie zweryfikowany jako PRAWDZIWY. Jeśli wszystkie argumenty logiczne są zweryfikowane jako NIEPRAWDZIWE, zwracana jest wartość nieprawdziwa.

Na przykład: lub (1>0, 2>1) zwróci wartość „prawdziwe”. lub (1>0, 2=1) zwróci wartość „nieprawdziwe”.

not(logical)

Logiczne

Zwróci wartość przeciwną do „logical”. A zatem jeśli wartość „logical” zostanie zweryfikowana jako NIEPRAWDZIWA, zwrócona wartość będzie prawdziwa. A jeśli zostanie zweryfikowana jako PRAWDZIWA, zwrócona wartość będzie nieprawdziwa. Na przykład: not (1>0) zwróci wartość „nieprawdziwe”.
lookup(sourceField,("value1=return1,value2=return2", "default_value") Logiczne

Ocenia pole źródłowe „zwrócona wartość” (używane w dropboxach i przyciskach), aby automatycznie uzupełnić pole obliczeniowe domyślną wartością na podstawie listy możliwych wartości.

Np. funkcja: lookup(stateField, “CA=California,UT=Utah,MA=Massachusetts,WA=Washington”,”None”)

zwróci wartość Kalifornia , jeśli wartość stateField wynosiła CA lub Utah, jeśli w polu stateField wpisano UT itp.  W przypadku braku dopasowania zostanie zwrócona wartość Brak.


Dopuszczalne wartości dla części dat

Następujące wartości mogą być używane w ramach funkcji odnoszących się do daty, kiedy określana jest ta część daty, w oparciu o którą ma działać dana funkcja.

Część

Część daty, do której zastosowanie ma dana funkcja

y

Rok

q

Kwartał

m

Miesiąc

d

Dzień

h

Godzina

n

Minuta

s

Sekunda


Formatowanie pól obliczeniowych

Oprócz definiowania wyrażeń dla pól obliczeniowych można również formatować uzyskaną wartość. Wartość ta może być sformatowana jako tekst (ustawienie domyślne), jako liczba lub jako data.

Jeśli dyrektywa formatowania jest używana ze znacznikami tekstowymi, to przybiera postać dwóch argumentów: FormatType i Format.

FormatType

Określa typ wartości reprezentowanej w polu obliczeniowym. Dopuszczalne wartości dla tego parametru są następujące: liczba i data.

Format

Określa strukturę wartości końcowej, która ma być zamieszczona w polu obliczeniowym.


Formatowanie pól obliczeniowych jako liczb

Następujące znaki mogą być użyte do określania formatowania wartości końcowej jako liczby

Formatowanie znaku

Opis

_

(Podkreślenie). Reprezentuje obszar zarezerwowany dla dowolnej cyfry.

9

Reprezentuje obszar zarezerwowany dla dowolnej cyfry.

.

Lokalizacja obowiązkowego separatora dziesiętnego w postaci kropki (lub innego obowiązującego lokalnie symbolu).

0

Umieszczone po lewej albo po prawej stronie obowiązkowego separatora dziesiętnego. Dopełnia zerami.

( )

Jeśli liczba jest mniejsza niż zero, wokół maski pojawiają się nawiasy.

+

Wstawia znak plus przed liczbą dodatnią; znak minus przed liczbą ujemną.

-

Umieszcza spację przed liczbą dodatnią; znak minus przed liczbą ujemną.

,

Oddziela co trzecie miejsce dziesiętne za pomocą przecinka (lub innego obowiązującego lokalnie symbolu).

$

Umieszcza znak dolara (lub innego obowiązującego lokalnie symbolu) przed sformatowaną liczbą. Jeżeli jest określony, musi być pierwszym znakiem w ciągu znaków formatowania.

%

Konwertuje wartość liczbową w polu na wartość procentową. Mnoży wartość przez 100, a na końcu

umieszcza znak %. Jeżeli jest określony, musi być ostatnim znakiem w ciągu znaków formatowania.


Formatowania pól obliczeniowych jako dat

Poniższe znaki mogą być użyte do określania formatowania wartości końcowej jako daty.

Format

Opis

Przykład

s

Sekundy składające się na minutę, od 0 do 59.

Od „0” do „59”

ss

Sekundy składające się na minutę z wiodącym zerem, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Od „00” do „59”

n

Minuty składające się na godzinę, od 0 do 59.

Od „0” do „59”

nn

Minuty składające się na godzinę z wiodącym zerem, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Od „00” do „59”

h

Godziny dnia od 1 do 12.

Od „1” do „12”

hh

Godziny dnia z wiodącym zerem, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Od „01” do „12”

H

Godziny dnia od 0 do 23.

Od „0” do „23”

HH

Godziny dnia z wiodącym zerem, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Od „00” do „23”

d

Dni miesiąca z przedziału od 1 do 31.

Od „1” do „31”

dd

Dni miesiąca z wiodącym zerem, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Od „01” do „31”

ddd

Skrócona nazwa dnia.

Od „Pon” do „Niedz”

dddd

Pełna nazwa dnia.

Od „Poniedziałku” do „Niedzieli”

m

Miesiące roku od 1 do 12.

Od „1” do „12”

mm

Miesiące roku z wiodącym zerem, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Od „01” do „12”

mmm

Skrócona nazwa miesiąca.

Od „Sty” do „Gru”

mmmm

Pełna nazwa miesiąca.

Od „Stycznia” do „Grudnia”

yy

Rok w postaci dwucyfrowej

Od „99” do „15”

yyyy

Rok w pełnej, czterocyfrowej postaci.

Od „1999” do „2015”

t

Wyświetla pierwszą literę oznaczenia pory dnia A.M. /P.M.

„A” lub „P”

tt

Wyświetla całość oznaczenia pory dnia A.M. /P.M.

„AM” lub „PM”


Przykłady formatowania

Poniższe przykłady pokazują, jak należy formatować daty i liczby pól obliczeniowych.

 • Pola obliczeniowe sformatowane jako data:

{{myField_es_:calc(otherDateField + 3):format(date, "mmm dd, yyyy")}}

Wartość końcowa wyglądać będzie np. tak: „Maj 22, 2016”.

 • Pola obliczeniowe sformatowane jako liczby.

{{myTax_es_:calc(total * taxrate):format(number, "$,.00") }}

Wartość końcowa będzie wyglądać np. tak: „$ 1,987.65”.


Używanie Kreatora wyrażeń do definiowania pól obliczeniowych

Pola obliczeniowe można zdefiniować za pomocą środowiska tworzenia dokumentu Acrobat Sign. Jeśli pracujesz w tym środowisku, poniżej opisano kolejne kroki definiowania pól obliczeniowych.

1. Przeciągnij i upuść pole w obrębie dokumentu. Kliknij dwukrotnie właśnie dodane pole, aby otworzyć okno dialogowe właściwości pola. Odpowiednio nazwij to pole. Zmień atrybut Typ wartości, używając listy rozwijanej dla typu Obliczone wartości. Oznacza to, że wartość pola będzie ustalana w oparciu o obliczenie dokonane podczas podpisywania dokumentu.

Pole Typ wartości

 

2. Wpisz wyrażenie obliczeniowe w polu tekstowym o nazwie Wzór lub kliknij przycisk funkcji (fx), aby otworzyć Kreatora wyrażeń.

Kreator wzorów

 

3. Użyj Kreatora wyrażeń do zdefiniowania wyrażenia dla pola obliczeniowego (patrz ilustracja poniżej). Obszar wyrażenie znajdujący się na górze pokazuje wzór, który używany jest do obliczenia wartości pola. Możesz wpisać formułę w obszarze wyrażenia lub użyć środowiska tworzenia dokumentu w celu utworzenia wzoru. Kreator wyrażeń zawiera listę wszystkich dostępnych Funkcji, listę utworzonych w dokumencie Pól formularza oraz listę obsługiwanych Operatorów, co pomaga tworzyć wyrażenia. Możesz dodać Pole albo Funkcję do wzoru, klikając dwukrotnie dany element w obszarze listy Kreatora wyrażeń. Możesz także dodawać Operatory do wyrażenia, klikając żądany operator na Liście operatorów.

4. Po zakończeniu definiowania wyrażenia możesz sprawdzić jego składnię, klikając przycisk Sprawdź składnię, a następnie zapisując zmiany.

5. Ustaw typ pól obliczeniowych, używając listy rozwijanej Wyświetl jako.

Pole Wyświetl jako

 

6. Jeżeli pole Wyświetl jako to data albo liczba, ustaw wartość tego pola na Format daty/liczby, korzystając z listy rozwijanej. Można również wybrać opcję Własne formatowanie, aby zdefiniować własne formatowanie dla tego pola.

Pole w formacie liczby


Pola obliczeniowe w formacie waluty

W formacie Waluta dla pola obliczeniowego jest wstawiany symbol waluty przed obliczoną wartością. (W przeciwnym razie obliczenie jest prostą matematyką, zgodnie ze wzorem).

Wstawiany symbol jest oparty na następujących regułach:     

 • Jeśli pola źródłowe zawierają walidację Waluty dla USA, symbol wyświetlany jest w dolarach amerykańskich: $
 • Jeśli pola źródłowe zawierają walidację Waluty dla Wielkiej Brytanii, symbol wyświetlany jest w funtach szterlingach: £

Aby formatowanie Waluty działało, pole obliczeniowe musi być skonfigurowane z następującymi parametrami:

 • wartość Wyświetl jako ustawiona na Liczba
 • wartość Format liczby ustawiona na Waluta
Pole obliczeniowe — format waluty

Pola źródłowe używane w obliczeniach mogą mieć zweryfikowaną wartość Liczba lub Waluta:

Pole obliczeniowe — liczba źródłowa
Pole źródłowe ze zweryfikowaną liczbą

Pole obliczeniowe — waluta źródłowa
Pole źródłowe ze zweryfikowaną walutą

Uwaga:

Obliczając wartość w sformatowanym polu Waluta, usługa Acrobat Sign nie obsługuje żadnego typu wymiany walut (Forex).

 • Pole obliczeniowe wykonuje tylko obliczenia matematyczne
 • Format pola (Waluta) służy tylko do wstawiania symbolu waluty

Każdy formularz, który musi używać symbolu waluty innego niż dolar ($) lub funt (£) musi albo dodać symbol do pliku dokumentu, albo dodać pole tylko do odczytu z ustawionym symbolem waluty jako wartością domyślną.

Podczas korzystania z opcji pola zaleca się, aby pole symbolu waluty:

 • było przypisane do: Nadawcy (wstępnie wypełnione);
 • miało włączoną opcję Tylko do odczytu;
 • miało wartość domyślna ustawiona na symbol waluty (w poniższym przykładzie użyto euro).
Format liczby

Pola źródłowe tekstu muszą być sformatowane jako Liczba (nie jako Waluta)

Pole obliczeniowe — liczba źródłowa
Pole źródłowe ze zweryfikowaną liczbą

Pole używane do obliczania wartości końcowej musi być skonfigurowane tak, aby:

 • wartość Wyświetl jako ustawiona była na Liczba
 • pole Format liczby ustawione było na format, którego chcesz użyć
Pole obliczeniowe — format liczbyPrzykłady pól obliczeniowych

 

 • {{shipState_es_:signer1:calc([billingState]):showif(sameAs=unchecked)}}
  • Pole w dokumencie przypisane do pierwszego z sygnatariuszy, które zostanie wyświetlone tylko wówczas, gdy inne pole (pole wyboru) o nazwie „sameAs” pozostanie niezaznaczone. Wartość tego pola jest automatycznie uzupełniana wartością pola „billingState” (Status rozliczenia), którą sygnatariusz wprowadził do dokumentu.
 • {{total_es_:signer1:calc(q1*pr1):format(Number,”$,0.00”):align(right)}}
  • Pole w dokumencie przypisane do pierwszego sygnatariusza. Jego wartość zostaje automatycznie wyliczona na podstawie wartości w polach „q1” i „pr1”. Uzyskana wartość jest formatowana jako wartość walutowa i zostaje wyświetlona z symbolem dolara ($) poprzedzającym kwotę obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Uzyskana wartość jest ponadto wyrównywana w ramach pola do prawej.
 • price_es_:signer1:calc(if(pn1=”W1”,9.99,if(pn1=”W2”,5.99,if(pn1=”W3”,24.99,0))))}
  • Pole w dokumencie, nazwane „price” (cena), którego wartość zostaje obliczona na podstawie wartości wybranej przez sygnatariusza w innym polu dokumentu, nazwanym „pn1”. W tym przykładzie, jeżeli pole „pn1” równa się W1, to wartość wyświetlana w polu „price” wynosi 9,99, a jeżeli pole „pn1” równa się W2, to wartość wyświetlana w polu „price” wynosi 5,99 i tak dalej. Jeżeli żadna z wartości nie odpowiada wartości w polu „pn1”, to wartość wyświetlana w polu „price” wynosi 0. Korzystając z tego mechanizmu, pola obliczeniowe mogą być używane, aby automatycznie uzupełniać cenę w oparciu o wybór, jakiego dokonał sygnatariusz w ramach procesu podpisywania dokumentu.

 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?