Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie formularza internetowego

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

 1. Informacje przed wydaniem
 2. Informacje o wydaniu
 3. Powiadomienia o imporcie

Pierwsze kroki

 1. Skrócona instrukcja dla administratorów
 2. Skrócona instrukcja dla użytkowników
 3. Dla programistów
 4. Biblioteka samouczków wideo
 5. Często zadawane pytania

Administrowanie

 1. Przegląd Admin Console
 2. Zarządzanie użytkownikami
  1. Dodawanie użytkownika
  2. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  3. Dodawanie użytkowników z katalogu
  4. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
  5. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
  6. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
  7. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
  8. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pośrednictwem interfejsu grupy
  9. Awansowanie użytkownika do roli administratora
  10. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
  11. Przełączanie tożsamości użytkownika
  12. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
  13. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
  14. Profile produktowe
  15. Funkcja logowania 
 3. Ustawienia konta/grupy
  1. Przegląd ustawień
  2. Ustawienia globalne
   1. Poziom i identyfikator konta
   2. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
   3. Wysyłka zbiorcza
   4. Formularze internetowe
   5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
   6. Obiegi pracy Power Automate
   7. Dokumenty w bibliotece
   8. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
   9. Ograniczona widoczność dokumentu
   10. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy 
   11. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
   12. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
   13. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
   14. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
   15. Scalanie wielu dokumentów w jeden
   16. Przekaż podpisany dokument
   17. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
   18. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
   19. Upoważnienie do podpisania
   20. Upoważnienie do wysyłania
   21. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
   22. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
   23. Ustawianie domyślnego formatu daty
   24. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
   25. Uprawnienia administratora grupy
   26. Zastępowanie odbiorcy
   27. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
   28. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
   29. Przystępne pliki PDF
   30. Nowy sposób tworzenia
   31. Klient z sektora opieki zdrowotnej
  3. Konfiguracja konta
   1. Dodawanie logo
   2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy 
   3. Dodawanie nazwy firmy
  4. Preferencje dotyczące podpisu
   1. Dobrze sformatowane podpisy
   2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
   3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
   4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
   5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
   6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
   7. Odmowa podpisania
   8. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
   9. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
   10. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
   11. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
   12. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
   13. Prośba sygnatariuszy o adres IP
   14. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
  5. Podpisy cyfrowe
   1. Omówienie
   2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
   3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
   4. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
  6. Pieczęcie elektroniczne
  7. Tożsamość cyfrowa
  8. Ustawienia raportu
   1. Nowy sposób raportowania
   2. Klasyczne ustawienia raportu
  9. Ustawienia zabezpieczeń
   1. Ustawienia pojedynczego logowania
   2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
   3. Zasady dotyczące hasła logowania
   4. Siła hasła logowania
   5. Czas trwania sesji internetowej
   6. Typ szyfrowania PDF
   7. API
   8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
   9. Dopuszczalne zakresy IP
   10. Udostępnianie konta
   11. Zezwolenia na udostępnianie konta
   12. Ustawienia udostępniania umów
   13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
   14. Hasło podpisywania umowy
   15. Siła hasła dokumentu
   16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
   17. Uwierzytelnianie telefoniczne
   18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
   19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
   20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
   21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
   22. Znacznik czasowy
  10. Ustawienia wysyłania
   1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
   2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
   3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
   4. Dozwolone role odbiorcy
   5. Grupy odbiorców
   6. Wymagane pola
   7. Załączanie dokumentów
   8. Modyfikowanie umowy
   9. Nazwa umowy
   10. Języki
   11. Wiadomości prywatne
   12. Dopuszczalne typy podpisu
   13. Przypomnienia
   14. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
   15. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    5. Uwierzytelnianie telefoniczne
    6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    8. Dokument tożsamości
    9. Raporty tożsamości sygnatariusza
   16. Ochrona zawartości
   17. Włączanie transakcji Notarize
   18. Wygasanie dokumentu
   19. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
   20. Kolejność podpisywania
   21. Liquid Mode
   22. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
   23. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
   24. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
  11. Szablony wiadomości
  12. Ustawienia Bio-Pharma
   1. Omówienie
   2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
   3. Powody podpisania
  13. Integracja obiegu pracy
  14. Ustawienia notarializacji
  15. Integracja płatności
  16. Wiadomości sygnatariusza
  17. Ustawienia SAML
   1. Konfiguracja SAML
   2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
   3. Instalacja usługi Okta
   4. Instalacja usługi OneLogin
   5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
  18. Zarządzanie danymi
  19. Ustawienia znacznika czasowego
  20. Archiwum zewnętrzne
  21. Języki konta
  22. Ustawienia poczty e-mail
   1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
   2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
   3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
   4. Dostosowywanie pól Do i DW
   5. Dostosowane szablony wiadomości e-mail
  23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
  24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
 4. Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
  1. Dostępność
   1. Zgodność dostępności
   2. Tworzenie formularzy z ułatwieniami dostępu za pomocą programu Acrobat na komputery
   3. Utwórz dostępne formularze AcroForms
  2. RODO
   1. RODO — omówienie
   2. Poprawianie użytkownika
   3. Poprawianie umów użytkownika .  
  3. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
   1. 21 pakiet walidacyjny CRF część 11
   2. Podręcznik 21 CFR i załącznik 11 EudraLex
   3. Analiza wspólnych obowiązków
  4. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
  5. Obsługa IVES
  6. Archiwizacja eOriginal dla zabezpieczenia
  7. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
   1. Transakcje transgraniczne między UE a Wielką Brytanią i eIDAS
   2. Wymagania dotyczące HMLR w odniesieniu do dokumentów podpisanych elektronicznie
   3. Wpływ Brexitu na przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w Wielkiej Brytanii
 5. Pobierz umowy zbiorczo
 6. Przypisz domenę

Wysyłanie, podpisywanie oraz zarządzanie umowami

 1. Wyślij umowy  
  1. Omówienie strony Wyślij
  2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
  3. Wyślij umowę do innych osób
  4. Podpisy pisemne
  5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
  6. Wysyłka zbiorcza
   1. Wyślij zbiorczo — odbiorcy ręczni
   2. Wyślij zbiorczo — przesyłanie pliku CSV
   3. Anulowanie transakcji Wyślij zbiorczo
   4. Dodawanie przypomnień do funkcji Wyślij zbiorczo
   5. Raportowanie dla wysyłki zbiorczej
 2. Tworzenie pól w dokumentach
  1. Środowisko tworzenia w aplikacji
   1. Automatyczne wykrywanie pól
   2. Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
   3. Przypisywanie pól formularza do odbiorców
   4. Rola Wstępne wypełnianie
   5. Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
   6. Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
   7. Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
  2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
  3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
   1. Tworzenie formularzy AcroForm
   2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
  4. Pola
   1. Typy pól
    1. Typowe typy pól
    2. Obrazy w wierszu
    3. Obrazy stempli
   2. Wygląd zawartości pola
   3. Weryfikacja pola
   4. Wartości zamaskowanych pól
   5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
   6. Pole obliczeniowe
 1. Tworzenie często zadawanych pytań
 2. Podpisywanie umów
  1. Podpisywanie umów wysłanych do Ciebie
  2. Wypełnij i podpisz
  3. Podpis automatyczny
 3. Zarządzaj umowami 
  1. Omówienie strony Zarządzaj
  2. Deleguj umowy
  3. Zastąp odbiorców
  4. Ograniczona widoczność dokumentu
  5. Anulowanie umowy 
  6. Utwórz nowe przypomnienia
  7. Przejrzyj przypomnienia
  8. Anulowanie przypomnienia
  9. Więcej działań...
   1. Działanie wyszukiwania
   2. Wyświetlanie umowy
   3. Tworzenie szablonu na podstawie umowy
   4. Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
   5. Prześlij podpisaną umowę
   6. Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
   7. Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
   8. Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
   9. Dodawanie uwagi do umowy
   10. Udostępnianie indywidualnej umowy
   11. Anulowanie udostępniania umowy
   12. Pobieranie poszczególnych umów
   13. Pobieranie pojedynczych plików umowy
   14. Pobieranie raportu kontroli dla umowy
   15. Pobieranie zawartości pola w umowie
 4. Raport kontroli
 5. Raportowanie i eksportowanie danych
  1. Omówienie
  2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
  3. Wykresy raportu
   1. Utwórz nowy raport
   2. Raporty dotyczące umów
   3. Raporty transakcji
   4. Raport aktywności dotyczących ustawień
   5. Edytuj raport
  4. Eksport danych 
   1. Tworzenie nowego eksportu danych
   2. Edytowanie eksportu danych
   3. Odśwież zawartość eksportu danych
   4. Pobierz eksport danych
  5. Zmień nazwę raportu/eksportu
  6. Powiel raport/eksport
  7. Zaplanuj raport/eksport
  8. Usuwanie raportu/eksportu
  9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

 1. Formularze internetowe 
  1. Tworzenie formularza internetowego
  2. Edycja formularza internetowego
  3. Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
  4. Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
  5. Znajdź adres URL lub kodu skryptu 
  6. Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
  7. Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
  8. Zmiana rozmiaru formularza internetowego
 2. Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki) 
  1. Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
  2. Tworzenie szablonu biblioteki
  3. Zmiana nazwy szablonu biblioteki
  4. Zmiana typu szablonu biblioteki
  5. Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
  6. Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
  7. Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
 3. Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
 4. Obiegi pracy Power Automate
  1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
  2. Włączanie integracji usługi Power Automate
  3. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
  4. Utwórz nowy obieg (przykłady)
  5. Aktywatory używane dla obiegów
  6. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
  7. Zarządzanie obiegami
  8. Edytuj obiegi
  9. Udostępnij obiegi
  10. Wyłączanie lub włączanie obiegów
  11. Usuwanie obiegów
  12. Przydatne szablony
   1. Tylko administrator
    1. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
   2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
   3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
   4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
   5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
   6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
 5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  1. Przegląd niestandardowych obiegów pracy wysyłania
  2. Tworzenie nowego obiegu pracy wysyłania
  3. Edytowanie obiegu pracy wysyłania
  4. Aktywacja lub dezaktywacja obiegu pracy wysyłania
  5. Wysyłanie umowy za pomocą obiegu pracy wysyłania
 6. Udostępnianie użytkowników i umów
  1. Udostępnianie użytkownika
  2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

 1.  Przegląd integracji Acrobat Sign 
 2. Acrobat Sign dla Salesforce
 3. Acrobat Sign dla Microsoft
  1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
  2. Acrobat Sign dla Outlook
  3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign dla Teams
  5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
  6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
  7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
 4. Inne integracje
  1. Acrobat Sign dla ServiceNow
  2. Acrobat Sign dla HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
  5. Acrobat Sign dla NetSuite
  6. Acrobat Sign dla VeevaVault
  7. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
 5. Integracje zarządzane przez partnerów
 6. Jak uzyskać klucz integracji

Programista Acrobat Sign

 1. Interfejsy API REST 
  1. Dokumentacja metody
  2. SDK/podręcznik dla programistów
  3. Często zadawane pytania dotyczące interfejsu API
 2. Elementy webhook 
  1. Omówienie elementu webhook
  2. Konfiguracja nowego elementu webhook
  3. Wyświetlanie lub edytowanie elementu webhook
  4. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja elementu webhook
  5. Usuwanie elementu webhook
  6. Certyfikaty dwukierunkowego SSL
  7. Elementy webhook w API

Omówienie

Można utworzyć formularz internetowy z możliwością podpisania, który będzie osadzany na stronie internetowej (lub wysyłany jako łącze), aby wiele osób mogło łatwo uzyskać dostęp do forum lub dokumentu i utworzenia umowy.

Formularz internetowy można skonfigurować w taki sposób, aby obejmował co najmniej jednego uczestnika, wielu kontrsygnatariuszy oraz wiele stron DW. Przepływ podpisów dla formularza internetowego:

 • Po sfinalizowaniu i zweryfikowaniu podpisu/działania przez pierwszego uczestnika tworzona jest umowa.
  • Jeśli formularz internetowy umożliwia opcję wielu uczestników, wszyscy uczestnicy wykonują swoje działania w kolejności, w jakiej są wymienieni.
 • Po wykonaniu czynności przez uczestników kontrsygnatariusze są powiadamiani w kolejności, w jakiej zostali wymienieni.
 • Po wypełnieniu umowy wszystkie strony (w tym DW) zostaną powiadomione o wypełnieniu umowie.

 Po zalogowaniu wybierz kafelek Opublikuj formularz internetowy na ekranie głównym.

Tworzenie formularza internetowego

 1. Na Stronie głównej kliknij przycisk Opublikuj formularz internetowy.

  Utwórz formularze internetowe   – kafelek na stronie głównej

 2. Uwaga:

  Jeśli korzystasz z konta, na którym włączono opcję Użytkownicy w wielu grupach (UMG), przed skonfigurowaniem formularza internetowego wybierz grupę, z którą ma być on powiązany.

  • Ustawienie wartości Grupa powoduje wczytanie właściwości i szablonów związanych z grupą, spośród których można wybierać.
  • Podczas zmiany Grupy strona się odświeży. Po odświeżeniu wszystkie wprowadzone treści zostaną usunięte.

  Jeśli u góry strony nie widać listy rozwijanej Wyślij z, Twoje konto nie ma włączonego UMG.

  Wprowadź nazwę formularza internetowego.

  • W przypadku dodania pliku bez ustawienia nazwy formularza internetowego, formularz przyjmie nazwę pliku.
  • Nazwę formularza internetowego można edytować tylko wtedy, gdy ma on status Wersja robocza. Po utworzeniu formularza internetowego wartość nazwy jest zablokowana.
 3. Skonfiguruj interfejs dla pierwszego uczestnika:

  (Pierwszy uczestnik jest osobą, która początkowo wchodzi w interakcję z formularzem internetowym. W przypadku wielu uczestników pierwszy uczestnik podaje adresy e-mail dla wszystkich kolejnych uczestników).

  • Rola uczestnika:
   • Sygnatariusz — oprócz wypełnienia innych wymaganych pól, musi złożyć podpis.
   • Osoba zatwierdzająca — może wypełniać pola ale nie musi składać podpisu.
   • Osoba akceptująca — podobnie jak osoba zatwierdzająca, może wypełniać pola, ale nie musi składać podpisu.
   • Osoba wypełniająca formularz — może tylko wypełniać pola i może nie mieć przypisanego pola składania podpisu.
  • Uwierzytelnianie:
   • Brak — po przesłaniu formularza internetowego do uwierzytelnienia używany jest tylko adres e-mail (jeśli taka opcja jest skonfigurowana).
   • Hasło — przed wyświetleniem dokumentu odbiorca musi wprowadzić hasło.
   • Acrobat Sign — korzystanie z metody uwierzytelniania Acrobat Sign wymaga, aby osoba podpisująca uwierzytelniła się w firmie Adobe przy użyciu identyfikatora Adobe ID. Jest to niezaawansowane uwierzytelnianie, jeśli wiesz, że osoba podpisująca będzie miała identyfikator Adobe ID.
   • Uwierzytelnianie w oparciu o wiedzę (KBA) — opcję uwierzytelniania opartego na wiedzy można włączyć jako metodę uwierzytelniania, jeśli konto jest skonfigurowane tak, aby umożliwić nieograniczoną liczbę transakcji KBA. Należy pamiętać, że metoda KBA jest ważna tylko w Stanach Zjednoczonych.
  Uwaga:

  Uwierzytelnianie Acrobat Sign oraz dokumenty tożsamości nie są obsługiwane podczas uwierzytelniania formularzy internetowych.

  Pierwszy rekord odbiorcy z ujawnionymi rolami i uwierzytelnieniami

 4. (Opcjonalnie, jeśli włączono) Dodaj uczestnika

  Kliknięcie łącza Dodaj uczestnika dodaje dodatkowego uczestnika do formularza internetowego.

  • Dodatkowi uczestnicy są określani przez pierwszego uczestnika, który musi podać wszystkie adresy e-mail kolejnych uczestników.
   • Można podać instrukcje dla pierwszego uczestnika dotyczące sposobu/czasu dodania dodatkowych uczestników.
  • Dodatkowi uczestnicy mogą być opcjonalni lub wymagani do skonfigurowania przez pierwszego odbiorcę.
  Dodaj dodatkowych uczestników

   

  • Dodaj uczestnika — łącze Dodaj uczestnika umożliwia dodanie jednego lub większej liczby kolejnych uczestników (Uczestnik 2, Uczestnik 3 itd.), których określa pierwszy uczestnik.
   • Kliknięcie łącza powoduje dodanie do strony wiersza uczestnika (maksymalnie 25).
   • Dodatkowi uczestnicy mogą być opcjonalni lub wymagani:
    • Jeśli jest opcjonalny, Uczestnik 1 jest proszony o przypisanie kolejnego uczestnika. Jeśli nie zostanie zidentyfikowany żaden nowy uczestnik, przepływ podpisu zostanie przeniesiony do kontrsygnatariuszy (jeśli istnieją).
    • W razie potrzeby Uczestnik 1 musi podać nazwę i adres e-mail Uczestnika 2 w celu dokonania postępu realizacji umowy. Jeśli tak się nie stanie, umowa zatrzymuje się w tym punkcie.
   • Dodatkowi uczestnicy są konfigurowani tak samo jak uczestnik 1 z kilkoma modyfikacjami opcji:
    • Dodatkowy uczestnik ma dwie dodatkowe role, które można przypisać: Certyfikowany odbiorca i Osoba delegująca.
    • Dodatkowym uczestnikom nie można przypisać Hasła jako metody uwierzytelniania, ale można im przypisać metodę Email OTP.
    • Dodatkowych uczestników można przypisać do uwierzytelniania Tożsamość cyfrowa, jeśli co najmniej jeden jest skonfigurowany dla grupy.

  Gdy Uczestnik 1 zakończy wymagane akcje i kliknie przycisk Prześlij, wyświetli się monit o przypisanie następnego uczestnika:

  • Uczestnik 1 jest proszony o podanie nazwy i adresu e-mail Uczestnika 2.
   • Dodanie Uczestnika 2 umożliwia dodanie Uczestnika 3 itd.
  • Jeśli istnieje Uczestnik 2, Uczestnik 1 musi najpierw zweryfikować adres e-mail, zanim system powiadomi Uczestnika 2.
  Żądanie identyfikacji Uczestnika 2

 5. Dodaj kontrsygnatariuszy i strony DW.

  Jeśli chcesz, aby Twój formularz internetowy miał kontrsygnatariusza:

  • W sekcji Kontrsygnatariusze wprowadź adresy e-mail stron, które mają zostać kontrsygnatariuszami umowy lub ją zatwierdzić:
   • Możesz dołączyć siebie (twórcę formularza internetowego), wybierając łączeDodaj mnie nad rekordem kontrsygnatariusza.
   • Możesz dodać grupę odbiorców, wybierając łącze nad rekordem kontrsygnatariusza. Dozwolone są tylko grupy odbiorców ad hoc.
   • Możesz Dodać pieczęć elektryczną, wybierając łącze nad rekordem kontrsygnatariusza. Pieczęć elektroniczna musi być skonfigurowana w grupie, w której tworzony jest formularz internetowy, aby ta opcja była widoczna.
   • Skonfiguruj odpowiednią rolę dla każdego odbiorcy. Dostępne będą wszystkie role włączone przez administratora,z wyjątkiem pieczęci elektronicznej, która zawsze jest sygnatariuszem.
   • Określ prawidłową metodę uwierzytelniania dla każdego kontrsygnatariusza. Kontrsygnatariuszom można przypisać dowolną metodę uwierzytelniania, w tym tożsamość cyfrową (pod warunkiem, że co najmniej jedna jest skonfigurowana dla grupy).
   • Aby sfinalizować umowę, wszyscy zdefiniowani kontrsygnatariusze muszą ją podpisać/zatwierdzić w kolejności, jaką im wyznaczysz.
   • Wiadomości e-mail kontrsygnatariusza można edytować po wysłaniu umowy na stronie Zarządzaj (tylko konta na poziomie przedsiębiorstwa).
    • Możesz edytować tylko adres e-mail kontrsygnatariusza. Nie można dodać ani zmniejszyć liczby kontrsygnatariuszy.

  Dodaj strony DW, klikając łącze Pokaż DW.

  • Wprowadź adresy e-mail, które mają być automatycznie dodawane do odbiorców wiadomości e-mail z potwierdzeniem umowy.
   • Wiadomości e-mail DW można edytować po wysłaniu umowy na stronie Zarządzaj (tylko konta na poziomie przedsiębiorstwa).
    • Możesz edytować tylko adresy e-mail stron DW. Nie można dodać ani zmniejszyć liczby DW.
  Sekcja kontrsygnatariusza na stronie formularzy internetowych z ujawnionymi metodami uwierzytelniania

  Kontrsygnatariusze mogą również otrzymać prywatną wiadomość. Prywatna wiadomość zostanie dołączona do treści powiadomienia e-mail i opcjonalnie będzie dostępna na stronie podpisywania elektronicznego (w zależności od konfiguracji grupy wysyłającej).

  Wybierz ikonę wiadomości, aby uruchomić nakładkę wiadomości prywatnych. Wprowadź wiadomość i wybierz przycisk Zapisz.

  Dla każdego kontrsygnatariusza można skonfigurować unikalną wiadomość prywatną.

  Rekord kontrsygnatariusza z ujawnioną prywatną wiadomością

  Uwaga:

  Pamiętaj że kontrsygnatariusze zawsze będą końcowymi sygnatariuszami. Proces podpisywania rozpoczynany jest zawsze przez osobę, która odwiedziła formularz internetowy.

 6. Przeciągnij i upuść pliki, które mają być podstawą Twojego formularza internetowego, do sekcji Pliki lub kliknij opcję Dodaj pliki i znajdź dokument na dowolnym dysku sieciowym lub w zintegrowanym magazynie plików.

  Uwaga:

  Istniejące Szablony biblioteki można również importować (z zachowaniem utworzonych pól).

 7. Skonfiguruj opcje.

  • Ochrona hasłem – zaznacz to pole, jeśli chcesz zastosować hasło, aby otwierać ostateczną wersję pliku PDF utworzonego w formularzu internetowym podpisywania.  Zostanie wyświetlony monit o hasło.
  • Język odbiorcy (dostępny tylko dla użytkowników usług na poziomie firmy i przedsiębiorstwa) – to ustawienie decyduje o języku instrukcji wyświetlanych na ekranie oraz powiadomień e-mail związanych z formularzem internetowym.
 8. Zaznacz opcję Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Strona Utwórz formularz internetowy — rozwinięta

 9. Strona zostanie odświeżona i wyświetli pliki przesłane w środowisku tworzenia.

  W razie potrzeby przeciągnij do dokumentu żądane pola z prawej części strony.

  Upewnij się, że umieszczasz co najmniej jedno pole podpisu dla każdego sygnatariusza, wliczając w to początkowych uczestników i wszystkich kontrsygnatariuszy.

  Pola adresu e-mail są opcjonalne, ale jeśli w samym formularzu nie ma pola, usługa Adobe Acrobat Sign poprosi uczestnika o podanie adresu e-mail.  We wszystkich przypadkach wymagane jest podanie adresu e-mail dla każdego uczestnika.

 10. Po umieszczeniu wszystkich pól wybierz przycisk Zapisz w prawym dolnym rogu. Zapisanie dokumentu w tym momencie spowoduje uruchomienie formularza internetowego jako aktywnego, publicznego adresu URL.

  Uwaga:

  Jeśli opuścisz okno tworzenia bez zapisywania, formularz internetowy zostanie zapisany jako Wersja robocza na stronie Zarządzaj.

  Przeciągnij i upuść pola na miejsce

  Komunikat:

  Podpisy cyfrowe nie są obsługiwane i nie należy ich dodawać.

 11. Zostanie wyświetlona strona ukończenia tworzenia formularza internetowego. Tutaj można zweryfikować adres URL formularza internetowego oraz kod iframe/JavaScript, który można wykorzystać do jego osadzenia.

  Formularz internetowy można również przetestować jako sygnatariusza odbiorcę.

  Uwaga:

  Jeśli opcja zapisania formularza internetowego jest włączona, zostanie wyświetlony monit o zapisanie formularza.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto