Tworzenie formularza internetowego

Omówienie

Można utworzyć formularz internetowy z możliwością podpisania, który będzie osadzany na stronie internetowej (lub wysyłany jako łącze), aby wiele osób mogło łatwo uzyskać dostęp do forum lub dokumentu i utworzenia umowy.

Formularz internetowy można skonfigurować w taki sposób, aby obejmował co najmniej jednego uczestnika, wielu kontrsygnatariuszy oraz wiele stron DW. Przepływ podpisów dla formularza internetowego:

 • Po sfinalizowaniu i zweryfikowaniu podpisu/działania przez pierwszego uczestnika tworzona jest umowa.
  • Jeśli formularz internetowy umożliwia opcję wielu uczestników, wszyscy uczestnicy wykonują swoje działania w kolejności, w jakiej są wymienieni.
 • Po wykonaniu czynności przez uczestników kontrsygnatariusze są powiadamiani w kolejności, w jakiej zostali wymienieni.
 • Po wypełnieniu umowy wszystkie strony (w tym DW) zostaną powiadomione o wypełnieniu umowie.
W przypadku kont, dla których włączono opcję Użytkownicy w wielu grupach, możliwe jest zdefiniowanie jednej lub więcej dedykowanych grup, które będą zarządzać opcjami podpisu i wiadomości e-mail formularza internetowego, zachowując jednocześnie różne opcje dla umów wysyłanych bezpośrednio.

 Po zalogowaniu wybierz kafelek Opublikuj formularz internetowy na ekranie głównym.

Tworzenie formularza internetowego

 1. Na Stronie głównej kliknij przycisk Opublikuj formularz internetowy.

  Utwórz formularze internetowe  – kafelek na stronie głównej

 2. Uwaga:

  Jeśli korzystasz z konta, na którym włączono opcję Użytkownicy w wielu grupach (UMG), przed skonfigurowaniem formularza internetowego wybierz grupę, z którą ma być on powiązany.

  • Ustawienie wartości Grupa powoduje wczytanie właściwości i szablonów związanych z grupą, spośród których można wybierać.
  • Podczas zmiany Grupy strona się odświeży. Po odświeżeniu wszystkie wprowadzone treści zostaną usunięte.

  Jeśli u góry strony nie widać listy rozwijanej Wyślij z, Twoje konto nie ma włączonego UMG.

  Wprowadź nazwę formularza internetowego.

  • W przypadku dodania pliku bez ustawienia nazwy formularza internetowego, formularz przyjmie nazwę pliku.
  • Nazwę formularza internetowego można edytować tylko wtedy, gdy ma on status Wersja robocza. Po utworzeniu formularza internetowego wartość nazwy jest zablokowana.
 3. Skonfiguruj interfejs dla pierwszego uczestnika:

  (Pierwszy uczestnik jest osobą, która początkowo wchodzi w interakcję z formularzem internetowym. W przypadku wielu uczestników pierwszy uczestnik podaje adresy e-mail dla wszystkich kolejnych uczestników).

  • Rola uczestnika:
   • Sygnatariusz – oprócz wypełnienia innych wymaganych pól, musi złożyć podpis.
   • Osoba zatwierdzająca – może wypełniać pola ale nie musi składać podpisu.
   • Osoba akceptująca – podobnie jak osoba zatwierdzająca, może wypełniać pola, ale nie musi składać podpisu.
   • Osoba wypełniająca formularz – może tylko wypełniać pola i może nie mieć przypisanego pola składania podpisu.
  • Uwierzytelnianie:
   • Brak – po przesłaniu formularza internetowego do uwierzytelnienia używany jest tylko adres e-mail (jeśli taka opcja jest skonfigurowana).
   • Hasło – przed wyświetleniem dokumentu odbiorca musi wprowadzić hasło.
   • Uwierzytelnianie w oparciu o wiedzę (KBA) – opcję uwierzytelniania opartego na wiedzy można włączyć jako metodę uwierzytelniania, jeśli konto jest skonfigurowane tak, aby umożliwić nieograniczoną liczbę transakcji KBA. Należy pamiętać, że metoda KBA jest ważna tylko w Stanach Zjednoczonych.
  Uwaga:

  Uwierzytelnianie Acrobat Sign oraz dokumenty tożsamości nie są obsługiwane podczas uwierzytelniania formularzy internetowych.

  Role i uwierzytelnienia

 4. (Opcjonalnie, jeśli włączono) Dodaj uczestnika

  Kliknięcie łącza Dodaj uczestnika dodaje dodatkowego uczestnika do formularza internetowego.

  • Dodatkowi uczestnicy są określani przez pierwszego uczestnika, który musi podać wszystkie adresy e-mail kolejnych uczestników.
   • Można podać instrukcje dla pierwszego uczestnika dotyczące sposobu/czasu dodania dodatkowych uczestników.
  • Dodatkowi uczestnicy mogą być opcjonalni lub wymagani.
  Dodaj dodatkowych uczestników

   

  • Dodaj uczestnika — łącze Dodaj uczestnika umożliwia dodanie jednego lub większej liczby kolejnych uczestników (Uczestnik 2, Uczestnik 3 itd.), których określa pierwszy uczestnik.
   • Kliknięcie łącza powoduje dodanie do strony wiersza uczestnika (maksymalnie 25).
   • Dodatkowi uczestnicy mogą być opcjonalni lub wymagani:
    • Jeśli jest opcjonalny, Uczestnik 1 jest proszony o przypisanie kolejnego uczestnika. Jeśli nie zostanie zidentyfikowany żaden nowy uczestnik, przepływ podpisu zostanie przeniesiony do kontrsygnatariuszy (jeśli istnieją).
    • W razie potrzeby Uczestnik 1 musi podać nazwę i adres e-mail Uczestnika 2 w celu dokonania postępu realizacji umowy. Jeśli tak się nie stanie, umowa zatrzymuje się w tym punkcie.
   • Dodatkowi uczestnicy mogą być skonfigurowani tylko do używania metod uwierzytelniania E-mail i KBA.
   • Uczestnik 2 jest skonfigurowany tak samo jak Uczestnik 1.
    • Uczestnik 2 ma dwie dodatkowe role, które można przypisać: Certyfikowany odbiorca i Osoba delegująca.

  Gdy Uczestnik 1 zakończy wymagane akcje i kliknie przycisk Prześlij, wyświetli się monit o przypisanie następnego uczestnika:

  • Uczestnik 1 jest proszony o podanie nazwy i adresu e-mail Uczestnika 2.
   • Dodanie Uczestnika 2 umożliwia dodanie Uczestnika 3 itd.
  • Jeśli istnieje Uczestnik 2, Uczestnik 1 musi najpierw zweryfikować adres e-mail, zanim system powiadomi Uczestnika 2.
  Żądanie identyfikacji Uczestnika 2

 5. Dodaj kontrsygnatariuszy i strony DW.

  Jeśli chcesz, aby Twój formularz internetowy miał kontrsygnatariusza:

  • W sekcji Kontrsygnatariusze wprowadź adresy e-mail stron, które mają zostać kontrsygnatariuszami umowy lub ją zatwierdzić:
   • Możesz dołączyć siebie (twórcę formularza internetowego), klikając łącze Dodaj mnie po prawej stronie.
   • Skonfiguruj odpowiednią rolę dla każdego odbiorcy. Dostępne będą wszystkie role włączone przez administratora.
   • Określ prawidłową metodę uwierzytelniania dla każdego kontrsygnatariusza.
   • Aby sfinalizować umowę, wszyscy zdefiniowani kontrsygnatariusze muszą ją podpisać/zatwierdzić w kolejności, jaką im wyznaczysz.
   • Wiadomości e-mail kontrsygnatariusza można edytować po wysłaniu umowy na stronie Zarządzaj (tylko konta na poziomie przedsiębiorstwa).
    • Możesz edytować tylko adres e-mail kontrsygnatariusza. Nie można dodać ani zmniejszyć liczby kontrsygnatariuszy.

  Dodaj strony DW, klikając łącze Pokaż DW.

  • Wprowadź adresy e-mail, które mają być automatycznie dodawane do odbiorców wiadomości e-mail z potwierdzeniem umowy.
   • Wiadomości e-mail DW można edytować po wysłaniu umowy na stronie Zarządzaj (tylko konta na poziomie przedsiębiorstwa).
    • Możesz edytować tylko adresy e-mail stron DW. Nie można dodać ani zmniejszyć liczby DW.
  Dodaj kontrsygnatariuszy

  Uwaga:

  Pamiętaj że kontrsygnatariusze zawsze będą końcowymi sygnatariuszami. Proces podpisywania rozpoczynany jest zawsze przez osobę, która odwiedziła formularz internetowy.

 6. Przeciągnij i upuść pliki, które mają być podstawą Twojego formularza internetowego, do sekcji Pliki lub kliknij opcję Dodaj pliki i znajdź dokument na dowolnym dysku sieciowym lub w zintegrowanym magazynie plików.

  Uwaga:

  Istniejące Szablony biblioteki można również importować (z zachowaniem utworzonych pól).

 7. Skonfiguruj opcje.

  • Ochrona hasłem – zaznacz to pole, jeśli chcesz zastosować hasło, aby otwierać ostateczną wersję pliku PDF utworzonego w formularzu internetowym podpisywania.  Zostanie wyświetlony monit o hasło.
  • Język odbiorcy (dostępny tylko dla użytkowników usług na poziomie dla firm i przedsiębiorstw) – to ustawienie decyduje o języku instrukcji wyświetlanych na ekranie oraz powiadomień e-mail związanych z formularzem internetowym.
 8. Zaznacz opcję Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Strona Utwórz formularz internetowy — rozwinięta

 9. Strona zostanie odświeżona i wyświetli pliki przesłane w środowisku tworzenia.

  W razie potrzeby przeciągnij do dokumentu żądane pola z prawej części strony.

  Upewnij się, że umieszczasz co najmniej jedno pole podpisu dla każdego sygnatariusza, wliczając w to początkowych uczestników i wszystkich kontrsygnatariuszy.

  Pola adresu e-mail są opcjonalne, ale jeśli w samym formularzu nie ma pola, usługa Adobe Acrobat Sign poprosi uczestnika o podanie adresu e-mail.  We wszystkich przypadkach wymagane jest podanie adresu e-mail dla każdego uczestnika.

 10. Po umieszczeniu wszystkich pól wybierz przycisk Zapisz w prawym dolnym rogu. Zapisanie dokumentu w tym momencie spowoduje uruchomienie formularza internetowego jako aktywnego, publicznego adresu URL.

  Uwaga:

  Jeśli opuścisz okno tworzenia bez zapisywania, formularz internetowy zostanie zapisany jako Wersja robocza na stronie Zarządzaj.

  Przeciągnij i upuść pola na miejsce

  Komunikat:

  Podpisy cyfrowe nie są obsługiwane i nie należy ich dodawać.

 11. Zostanie wyświetlona strona ukończenia tworzenia formularza internetowego. Tutaj można zweryfikować adres URL formularza internetowego oraz kod iframe/JavaScript, który można wykorzystać do jego osadzenia.

  Formularz internetowy można również przetestować jako sygnatariusza odbiorcę.

  Uwaga:

  Jeśli opcja zapisania formularza internetowego jest włączona, zostanie wyświetlony monit o zapisanie formularza.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto