Ustawianie warunków wyświetlenia/ukrycia pola formularza


Warunki pól

Możesz tworzyć warunki umożliwiające interakcję między polami.

Warunek umożliwia wyświetlenie lub ukrycie pola, gdy zostanie on spełniony. Warunek ten może być pojedynczym zdarzeniem (np. zaznaczenie jednego z pól wyboru). Może też być całym ciągiem zdarzeń, które muszą zajść (jedno lub wszystkie) w celu pomyślnego spełnienia warunku. (Na przykład zaznaczenie pola, zastosowanie podpisu i wybranie konkretnego przycisku opcji).

Aby ustawić warunek pola w środowisku edycji pozwalającym na przeciąganie i upuszczanie, kliknij prawym przyciskiem myszy na polu i wybierz opcję Edytuj lub kliknij pole dwukrotnie. Zostanie wyświetlone okno właściwości danego pola. Kliknij opcję Warunki, aby rozwinąć tę sekcję.

Warunki

Uwaga:

Aby opcja Warunki stała się dostępna, w dokumencie muszą znajdować się co najmniej dwa pola.

Ustaw działanie dla pola

Pierwsze opcje pozwalają określić, w jaki sposób warunek wpływa na pole.

Działanie

Ta opcja pozwala ustawić, czy po spełnieniu warunku pole zostanie pokazane, ukryte czy wyłączone.

Pokaż: pole jest domyślnie ukryte, a spełnienie warunku powoduje jego wyświetlenie.

Ukryj: pole jest domyślnie wyświetlone, a spełnienie warunku powoduje jego ukrycie.

Włącz: pole pozostaje ukryte, aż odsłoni je spełnienie warunku i odbiorca będzie je mógł edytować.

Wyłącz: pole pozostaje dostępne, aż spełnienie warunku wyłączy je dla odbiorcy i nie będzie już możliwa edycja tego pola. Po wyłączeniu pole jest nadal widoczne.

Warunek

Ta opcja pozwala wybrać, jakie warunki muszą być spełnione, aby działanie zostało wykonane.

Dowolne: dowolny z utworzonych warunków wyzwala działanie.

Wszystkie: wszystkie warunki muszą być spełnione, aby wykonać działanie.

Wyzwalacze

Po kliknięciu przycisku Dodaj warunek zostanie wyświetlona lista opcji służących do konfiguracji wyzwalacza.

Pierwsza z opcji określa pole wykorzystywane przez wyzwalacz. Każdy typ pola ma inny zestaw stanów, które wyzwalacz może sprawdzać.

Następne rozwijane menu pozwala wybrać operator wyzwalacza. Są to operatory podobne do tych w równaniach matematycznych. Na przykład podczas ustawiania wyzwalacza dla pola wyboru dostępne opcje to jestnie jest, ponieważ pole to ma tylko dwa stany (zaznaczone i niezaznaczone). Pola tekstowe pozwalają na stosowanie szerszej gamy operatorów dla oceny ekwiwalencji, wartości względnych oraz fragmentów tekstu.

Ostatnie pole służy do ustawienia wartości wyzwalającej warunek. W przypadku pól wyboru będzie to wartość Zaznaczone i Niezaznaczone.

Pola tekstowe pozwalają, aby wartości były weryfikowane przez wyrażenia.

Ustawianie wielu wyzwalaczy

Aby skorzystać z opcji Dowolne i Wszystkie dla warunku, możesz ustawić wiele wyzwalaczy dla jednego pola. Po umieszczeniu warunku w odpowiednim miejscu zostaje dodany inny, pusty warunek.

Usuwanie i kopiowanie warunków

Aby usunąć wszystkie warunki, użyj opcji Wyczyść wszystko.

Opcja Kopiuj wszystko spowoduje skopiowanie wszystkich warunków pola. Skopiowane warunki mogą zostać wklejone dla tego samego pola lub innych pól w obrębie umowy.

 

Wklejanie wszystkich warunków

Po skopiowaniu warunków w przypadku wszystkich pól obsługujących warunki dostępny będzie przycisk Wklej. Jeśli dla pola nie ustawiono żadnych warunków, wszystkie warunki zostaną do niego wklejone.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto