Podręcznik użytkownika Anuluj

Uzyskiwanie podpisu odręcznego

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

 1. Informacje przed wydaniem
 2. Informacje o wydaniu
 3. Powiadomienia o imporcie

Pierwsze kroki

 1. Skrócona instrukcja dla administratorów
 2. Skrócona instrukcja dla użytkowników
 3. Dla programistów
 4. Biblioteka samouczków wideo
 5. Często zadawane pytania

Administrowanie

 1. Przegląd Admin Console
 2. Zarządzanie użytkownikami
  1. Dodawanie użytkownika
  2. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  3. Dodawanie użytkowników z katalogu
  4. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
  5. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
   1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
   2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
  6. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
  7. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
  8. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
  9. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
  10. Awansowanie użytkownika do roli administratora
  11. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
  12. Przełączanie tożsamości użytkownika
  13. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
  14. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
  15. Profile produktowe
  16. Funkcja logowania 
 3. Ustawienia konta/grupy
  1. Przegląd ustawień
  2. Ustawienia globalne
   1. Poziom i identyfikator konta
   2. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
   3. Wysyłka zbiorcza
   4. Formularze internetowe
   5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
   6. Obiegi pracy Power Automate
   7. Dokumenty w bibliotece
   8. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
   9. Ograniczona widoczność dokumentu
   10. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy 
   11. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
   12. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
   13. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
   14. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
   15. Scalanie wielu dokumentów w jeden
   16. Przekaż podpisany dokument
   17. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
   18. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
   19. Upoważnienie do podpisania
   20. Upoważnienie do wysyłania
   21. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
   22. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
   23. Ustawianie domyślnego formatu daty
   24. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
   25. Uprawnienia administratora grupy
   26. Zastępowanie odbiorcy
   27. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
   28. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
   29. Przystępne pliki PDF
   30. Nowy sposób tworzenia
   31. Klient z sektora opieki zdrowotnej
  3. Konfiguracja konta
   1. Dodawanie logo
   2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy 
   3. Dodawanie nazwy firmy
   4. Przekierowanie adresu URL po umowie
  4. Preferencje dotyczące podpisu
   1. Dobrze sformatowane podpisy
   2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
   3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
   4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
   5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
   6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
   7. Odmowa podpisania
   8. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
   9. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
   10. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
   11. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
   12. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
   13. Prośba sygnatariuszy o adres IP
   14. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
  5. Podpisy cyfrowe
   1. Omówienie
   2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
   3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
   4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
   5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
  6. Pieczęcie elektroniczne
  7. Tożsamość cyfrowa
   1. Brama cyfrowej tożsamości
   2. Zasady sprawdzania tożsamości
  8. Ustawienia raportu
   1. Nowy sposób raportowania
   2. Klasyczne ustawienia raportu
  9. Ustawienia zabezpieczeń
   1. Ustawienia pojedynczego logowania
   2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
   3. Zasady dotyczące hasła logowania
   4. Siła hasła logowania
   5. Czas trwania sesji internetowej
   6. Typ szyfrowania PDF
   7. API
   8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
   9. Dozwolone zakresy IP
   10. Udostępnianie konta
   11. Zezwolenia na udostępnianie konta
   12. Ustawienia udostępniania umów
   13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
   14. Hasło podpisywania umowy
   15. Siła hasła dokumentu
   16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
   17. Uwierzytelnianie telefoniczne
   18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
   19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
   20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
   21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
   22. Znacznik czasowy
  10. Ustawienia wysyłania
   1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
   2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
   3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
   4. Dozwolone role odbiorcy
   5. Grupy odbiorców
   6. Wymagane pola
   7. Załączanie dokumentów
   8. Spłaszczenie pola
   9. Modyfikowanie umowy
   10. Nazwa umowy
   11. Języki
   12. Wiadomości prywatne
   13. Dopuszczalne typy podpisu
   14. Przypomnienia
   15. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
   16. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    5. Uwierzytelnianie telefoniczne
    6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    8. Dokument tożsamości
    9. Raporty tożsamości sygnatariusza
   17. Ochrona zawartości
   18. Włączanie transakcji Notarize
   19. Wygasanie dokumentu
   20. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
   21. Kolejność podpisywania
   22. Liquid Mode
   23. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
   24. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
   25. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
  11. Szablony wiadomości
  12. Ustawienia Bio-Pharma
   1. Omówienie
   2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
   3. Powody podpisania
  13. Integracja obiegu pracy
  14. Ustawienia notarializacji
  15. Integracja płatności
  16. Wiadomości sygnatariusza
  17. Ustawienia SAML
   1. Konfiguracja SAML
   2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
   3. Instalacja usługi Okta
   4. Instalacja usługi OneLogin
   5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
  18. Zarządzanie danymi
  19. Ustawienia znacznika czasowego
  20. Archiwum zewnętrzne
  21. Języki konta
  22. Ustawienia poczty e-mail
   1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
   2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
   3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
   4. Dostosowywanie pól Do i DW
   5. Włączanie powiadomień bez łączy
   6. Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail
  23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
  24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
 4. Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
  1. Dostępność
   1. Zgodność dostępności
   2. Tworzenie formularzy z ułatwieniami dostępu za pomocą programu Acrobat na komputery
   3. Tworzenie formularzy AcroForms z ułatwieniami dostępu
  2. HIPAA
  3. RODO
   1. RODO — omówienie
   2. Poprawianie użytkownika
   3. Poprawianie umów użytkownika .  
  4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
   1. 21 pakiet walidacyjny CRF część 11
   2. Podręcznik 21 CFR i załącznik 11 EudraLex
   3. Analiza wspólnych obowiązków
  5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
  6. Obsługa IVES
  7. Umowy „archiwizowane”
  8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
   1. Transakcje transgraniczne między UE a Wielką Brytanią i eIDAS
   2. Wymagania dotyczące HMLR w odniesieniu do dokumentów podpisanych elektronicznie
   3. Wpływ Brexitu na przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w Wielkiej Brytanii
 5. Zbiorcze pobieranie umów
 6. Przypisywanie domeny
 7. Łącza zgłaszania nadużycia

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

 1. Opcje odbiorcy
  1. Anulowanie przypomnienia e-mail
  2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
   1. Przegląd strony podpisu elektronicznego
   2. Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
   3. Odmowa podpisania umowy
   4. Delegowanie uprawnienia do podpisywania
   5. Ponowne uruchamianie umowy
   6. Pobieranie pliku PDF umowy
   7. Wyświetlanie historii umowy
   8. Wyświetlanie wiadomości umowy
   9. Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
   10. Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
   11. Nawigowanie po polach formularza
   12. Czyszczenie danych z pól formularza
   13. Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
   14. Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
   15. Przegląd informacji prawnych
   16. Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
 2. Wysyłanie umów  
  1. Omówienie strony Wyślij
  2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
  3. Wysyłanie umów do innych osób
  4. Podpisy pisemne
  5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
  6. Wysyłka zbiorcza
   1. Omówienie funkcji Wyślij zbiorczo
   2. Wyślij zbiorczo — odbiorcy ręczni
   3. Wyślij zbiorczo — przesyłanie pliku CSV
   4. Anulowanie transakcji Wyślij zbiorczo
   5. Dodawanie przypomnień do funkcji Wyślij zbiorczo
   6. Raportowanie dla wysyłki zbiorczej
 3. Tworzenie pól w dokumentach
  1. Środowisko tworzenia w aplikacji
   1. Automatyczne wykrywanie pól
   2. Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
   3. Przypisywanie pól formularza do odbiorców
   4. Rola Wstępne wypełnianie
   5. Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
   6. Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
   7. Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
  2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
  3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
   1. Tworzenie formularzy AcroForm
   2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
  4. Pola
   1. Typy pól
    1. Typowe typy pól
    2. Obrazy w wierszu
    3. Obrazy stempli
   2. Wygląd zawartości pola
   3. Weryfikacja pola
   4. Wartości zamaskowanych pól
   5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
   6. Pole obliczeniowe
  5. Tworzenie często zadawanych pytań
 4. Podpisywanie umów
  1. Podpisywanie umów wysłanych do Ciebie
  2. Wypełnij i podpisz
  3. Podpis automatyczny
 5. Zarządzaj umowami
  1. Omówienie strony Zarządzaj
  2. Delegowanie umowy
  3. Zastępowanie odbiorców
  4. Ograniczona widoczność dokumentu
  5. Anulowanie umowy 
  6. Tworzenie nowych przypomnień
  7. Przeglądanie przypomnień
  8. Anulowanie przypomnienia
  9. Więcej operacji…
   1. Działanie wyszukiwania
   2. Wyświetlanie umowy
   3. Tworzenie szablonu na podstawie umowy
   4. Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
   5. Przesyłanie podpisanej umowy
   6. Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
   7. Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
   8. Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
   9. Dodawanie uwagi do umowy
   10. Udostępnianie indywidualnej umowy
   11. Anulowanie udostępniania umowy
   12. Pobieranie poszczególnych umów
   13. Pobieranie pojedynczych plików umowy
   14. Pobieranie raportu kontroli dla umowy
   15. Pobieranie zawartości pola w umowie
 6. Raport kontroli
 7. Raportowanie i eksportowanie danych
  1. Omówienie
  2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
  3. Wykresy raportu
   1. Tworzenie nowego raportu
   2. Raporty dotyczące umów
   3. Raporty transakcji
   4. Raport aktywności dotyczących ustawień
   5. Edycja raportu
  4. Eksport danych 
   1. Tworzenie nowego eksportu danych
   2. Edytowanie eksportu danych
   3. Odświeżanie zawartości eksportu danych
   4. Pobieranie eksportu danych
  5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
  6. Powielanie raportu/eksportu
  7. Planowanie raportu/eksportu
  8. Usuwanie raportu/eksportu
  9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

 1. Formularze internetowe 
  1. Tworzenie formularza internetowego
  2. Edycja formularza internetowego
  3. Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
  4. Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
  5. Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu 
  6. Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
  7. Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
  8. Zmiana rozmiaru formularza internetowego
 2. Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki) 
  1. Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
  2. Tworzenie szablonu biblioteki
  3. Zmiana nazwy szablonu biblioteki
  4. Zmiana typu szablonu biblioteki
  5. Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
  6. Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
  7. Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
 3. Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
 4. Obiegi pracy Power Automate
  1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
  2. Włączanie integracji usługi Power Automate
  3. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
  4. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
  5. Aktywatory używane dla obiegów
  6. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
  7. Zarządzanie obiegami
  8. Edycja obiegów
  9. Udostępnianie obiegów
  10. Wyłączanie lub włączanie obiegów
  11. Usuwanie obiegów
  12. Przydatne szablony
   1. Tylko administrator
    1. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
   2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
   3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
   4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
   5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
   6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
 5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  1. Przegląd niestandardowych obiegów pracy wysyłania
  2. Tworzenie nowego obiegu pracy wysyłania
  3. Edytowanie obiegu pracy wysyłania
  4. Aktywacja lub dezaktywacja obiegu pracy wysyłania
  5. Wysyłanie umowy za pomocą obiegu pracy wysyłania
 6. Udostępnianie użytkowników i umów
  1. Udostępnianie użytkownika
  2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

 1.  Przegląd integracji Acrobat Sign 
 2. Acrobat Sign dla Salesforce
 3. Acrobat Sign dla Microsoft
  1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
  2. Acrobat Sign dla Outlook
  3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign dla Teams
  5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
  6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
  7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
 4. Inne integracje
  1. Acrobat Sign dla ServiceNow
  2. Acrobat Sign dla HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
  5. Acrobat Sign dla NetSuite
  6. Acrobat Sign dla VeevaVault
  7. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
 5. Integracje zarządzane przez partnerów
 6. Jak uzyskać klucz integracji

Programista Acrobat Sign

 1. Interfejsy API REST 
  1. Dokumentacja metody
  2. SDK/podręcznik dla programistów
  3. Często zadawane pytania dotyczące interfejsu API
 2. Elementy webhook 
  1. Omówienie elementu webhook
  2. Konfiguracja nowego elementu webhook
  3. Wyświetlanie lub edytowanie elementu webhook
  4. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja elementu webhook
  5. Usuwanie elementu webhook
  6. Certyfikaty dwukierunkowego SSL
  7. Elementy webhook w API

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

 1. Zasoby obsługi klienta 
 2. Zasoby dotyczące sukcesów klientów korporacyjnych 

Omówienie

Czasem wymagane jest uzyskanie podpisu fizycznego. Może to być wymóg prawny lub rozwiązanie takie może być po prostu bezpieczniejsze dla obu stron.

Obieg podpisywania pisemnego Adobe Acrobat Sign pozwala na uzyskanie fizycznych podpisów, zapewnia prawidłową kontrolę dostępu, zachowuje jakość i przejrzystość dokumentu końcowego, a ponadto korzysta z dobrodziejstw elektronicznego przetwarzania i kontroli.

Wysyłanie umowy do podpisu pisemnego

Wysyłanie umowy w celu zebrania fizycznie napisanego podpisu wymaga, aby nadawca wybrał opcję Pisemny w sekcji Typ podpisu panelu Opcje.

Należy pamiętać, że ta opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy dla grupy włączone są zarówno podpisy Elektroniczny, jak i Pisemny. W przeciwnym razie używany jest włączony typ podpisu, a opcja wyboru jest ukryta.

Administratorzy konta lub grupy mogą ustawić wartość domyślną Pisemny, jeśli przewidują, że dominować będzie podpis w formie pisemnej. (Zobacz Opcje konfiguracji)

Umowy wysyłane z podpisem Pisemny wymagają, aby wszyscy odbiorcy podpisywali się w formacie pisemnym.

Wybór pisemnego typu podpisu

Uwaga:

Po wysłaniu umowy nadawca nie może przekonwertować umowy na obieg pracy z podpisem elektronicznym. Odbiorca nie ma również opcji konwersji podpisu na elektroniczny typ podpisu.

Obsługa podpisów odręcznych przez sygnatariuszy

Dla odbiorcy obieg pracy z podpisami Pisemny przypomina obieg Elektroniczny z tym wyjątkiem, że muszą oni wydrukować dokument, aby złożyć podpis:

 • Odbiorca zostanie powiadomiony pocztą e-mail z łączem Otwórz i wydrukuj do dokumentu.
 • Po wybraniu łącza odbiorca otrzymuje najpierw trzyetapowe podsumowanie procesu podpisywania:
Etapy podpisu pisemnego

 • Odbiorca może wypełnić wszelkie pola formularza, które są wymagane w umowie w środowisku elektronicznym.
 • Po przygotowaniu odbiorca klika przycisk Dalej u dołu strony, aby przejść do instrukcji pobierania, drukowania i podpisywania:
Pobranie umowy

 

 • Odbiorca klika przycisk Pobierz, aby pobrać dokument (z wypełnionymi przez siebie elektronicznie polami).
 • Odbiorca otwiera i drukuje pobrany plik PDF.
 • Odbiorca fizycznie podpisuje wydrukowaną umowę.
 • Następnie podpisana umowa musi zostać zeskanowana z powrotem do postaci cyfrowej.
  • Aplikacja Acrobat Sign przyjmuje odesłany plik w każdym standardowym formacie (PDF, JPG, GIF, TIF, BMP).
  • Acrobat Sign akceptuje tylko jeden plik. Jeśli istnieje wiele obrazów, należy je połączyć w jeden plik.
 • Do odbiorcy zostanie wysłana nowa wiadomość e-mail z prośbą o przesłanie podpisanego dokumentu (temat wiadomości e-mail: Przekaż umowę {Agreement Name}). Podane jest łącze umożliwiające otwarcie interfejsu Przekaż, aby przesłać.
  • Odbiorcy mogą również kliknąć łącze w oryginalnej wiadomości e-mail Otwórz i wydrukuj, aby otworzyć interfejs Przekazywanie:
Przekaż, aby przesłać umowę

 

 • Kliknięcie przycisku Przekaż, aby przesłać powoduje otwarcie okna przeglądania umożliwiającego sygnatariuszowi znalezienie i wybranie podpisanego pliku umowy w systemie lokalnym.
 • Po wybraniu pliku zostanie on wysłany do usługi Acrobat Sign, co oznacza koniec działań odbiorcy.
 • Jeśli istnieją kolejni odbiorcy, umowa przechodzi do następnego z nich. W przeciwnym razie umowa zostanie ukończona.

Zezwalanie odbiorcom na konwertowanie podpisu elektronicznego na typ podpisu pisemnego

Klienci, którzy nie wymagają podpisu elektronicznego i chcą rozwiać wszelkie wątpliwości klientów dotyczące formatu elektronicznego, mogą zezwolić odbiorcom na konwersję typu podpisu elektronicznego na styl pisemny.

Gdy ta konwersja jest włączona, odbiorcy widzą opcję Drukuj, podpisz i prześlij w menu Opcje na stronie podpisu elektronicznego.

Menu opcji konwersji na podpis pisemny

Uwaga:

Należy zauważyć, że w przypadku umów z wieloma odbiorcami, gdy odbiorca przekonwertuje swój typ podpisu na styl pisemny, wszystkie pola formularza w umowie zostaną usunięte. Kolejni sygnatariusze nie będą mieli pól formularza do wypełnienia, z wyjątkiem pól podpisu, które są wypełniane na dole strony jako pole bloku podpisu.

Najlepsze praktyki i uwagi

W przypadku kont, dla których włączono opcję Użytkownicy w wielu grupach , zdecydowanie zaleca się identyfikowanie obiegów pracy wymagających podpisu pisemnego i izolowanie ich we własnej grupie. Umożliwia to szersze stosowanie wartości domyślnych, które ograniczają liczbę konfigurowalnych opcji na stronie Wysyłanie , co usprawnia proces wysyłania i zapobiega błędom konfiguracji.

W przypadku włączenia podpisów pisemnych za pomocą dowolnej opcji należy rozważyć włączenie opcji Przekaż podpisany dokument w przypadku, gdy odbiorca prześle dokument ponownie do Ciebie.

Konfiguracja

Dostępność:

Tworzenie umów wymagających pisemnego podpisu jest dostępne tylko dla planów licencyjnych dla przedsiębiorstw za pośrednictwem kontrolek Dozwolone typy podpisów .

Klienci z licencją zespołową i indywidualną mogą włączyć opcję Zezwalaj sygnatariuszom na drukowanie, składanie podpisów pisemnych i przesyłanie umowy z powrotem do programu Acrobat Sign zamiast podpisywania jej elektronicznie, aby zezwolić na tworzenie podpisów pisemnych przez odbiorcę.

Istnieją trzy powiązane ustawienia, które należy uwzględnić podczas konfiguracji opcji podpisu odręcznego:

Zezwalaj nadawcom na Pisemny typ podpisu

Aby umożliwić nadawcom konfigurowanie umów z typem podpisu pisemnego:

 1. Wybierz opcję Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania.
 2. Przewiń w dół do opcji Dopuszczalne typy podpisu.
 3. Zaznacz opcję Zezwalaj nadawcom na wysyłanie dokumentów do podpisu pisemnego.
 4. Kliknij przycisk Zapisz, aby zatwierdzić zmianę.

Zdefiniuj Pisemny typ podpisu jako domyślny dla nowych umów.

Jeśli domyślny typ podpisu jest zdefiniowany jako Pisemny, wszystkie nowe umowy utworzone w grupie są skonfigurowane do podpisywania pisemnego.

Jeśli opcja podpisu Elektroniczny jest również włączona, nadawca może zmienić typ podpisu podczas konfigurowania umowy.

Zezwalaj nadawcom na wybór typu podpisu pisemnego

Uwaga:

Jeśli dla grupy jest włączony tylko jeden typ podpisu, opcja wyboru typu podpisu jest ukryta na stronie Wysyłanie. Obie opcje muszą być włączone, aby opcja była widoczna i dostępna do wyboru dla nadawców.

Zezwalaj odbiorcom na konwersję na podpis Pisemny

Opcja pozwalająca odbiorcom na konwersję na podpis pisemny jest przydatnym narzędziem w przypadku napotkania sceptycyzmu sygnatariusza wobec procesu podpisywania elektronicznego.

 1. Wybierz opcję Ustawienia konta > Preferencje dotyczące podpisu.
 2. Przewiń w dół do sekcji Dodatkowe ustawienia.
 3. Zaznacz opcję Zezwalaj sygnatariuszom na wydrukowanie umowy, złożenie na niej pisemnego podpisu i przekazanie jej do usługi Acrobat Sign. W ten sposób omija się składanie podpisu elektronicznego.
 4. Naciśnij przycisk Zapisz, aby zatwierdzić zmianę.
Zezwalaj odbiorcom na konwersję na typ podpisu pisemnego

Uwaga:

Opcja zezwalająca odbiorcom na konwersję na typ podpisu pisemnego nie jest zależna od opcji zezwalającej na podpisy pisemne podczas wysyłania nowych umów.

Włącz podpisy Pisemny, gdy opcja Ograniczona widoczność dokumentu jest włączona

Jeśli są używane obiegi pracy z ograniczoną widocznością dokumentów (LDV), a wymagane jest uwzględnienie opcji podpisów pisemnych, należy jawnie włączyć podpisy Pisemne w zakresie LDV.

Jeśli nie są, opcja wysyłania umów z podpisem Pisemny jest ukryta na stronie Wysyłanie i nie może zostać skonfigurowana przez nadawcę.

 1. Przejdź do opcji Ustawienia konta > Ustawienia globalne (Ustawienia grupy w przypadku konfiguracji na poziomie grupy).
 2. Przewiń w dół do opcji Ograniczona widoczność dokumentu.
 3. Zaznacz opcję Zezwalaj na wysyłanie do podpisu pisemnego. Odbiorcy będą zawsze widzieć wszystkie strony, jeśli wymagane jest użycie podpisu pisemnego
 4. Naciśnij przycisk Zapisz, aby zatwierdzić zmianę.
Zezwalaj na podpisy pisemne w obiegach pracy z ograniczoną widocznością dokumentów

Komunikat:

Zgodnie z ustawieniem każda umowa wysłana przy użyciu zarówno opcji Ograniczona widoczność dokumentu, jak i typ podpisu Pisemny ignoruje przepływ pracy LDV i prezentuje cały dokument do wyświetlenia przez odbiorcę.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online