Podręcznik użytkownika Anuluj

Udostępnianie konta innemu użytkownikowi

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

 1. Informacje przed wydaniem
 2. Informacje o wydaniu
 3. Powiadomienia o imporcie

Pierwsze kroki

 1. Skrócona instrukcja dla administratorów
 2. Skrócona instrukcja dla użytkowników
 3. Dla programistów
 4. Biblioteka samouczków wideo
 5. Często zadawane pytania

Administrowanie

 1. Przegląd Admin Console
 2. Zarządzanie użytkownikami
  1. Dodawanie użytkownika
  2. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  3. Dodawanie użytkowników z katalogu
  4. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
  5. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
   1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
   2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
  6. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
  7. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
  8. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
  9. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
  10. Awansowanie użytkownika do roli administratora
  11. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
  12. Przełączanie tożsamości użytkownika
  13. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
  14. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
  15. Profile produktowe
  16. Funkcja logowania 
 3. Ustawienia konta/grupy
  1. Przegląd ustawień
  2. Ustawienia globalne
   1. Poziom i identyfikator konta
   2. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
   3. Wysyłka zbiorcza
   4. Formularze internetowe
   5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
   6. Obiegi pracy Power Automate
   7. Dokumenty w bibliotece
   8. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
   9. Ograniczona widoczność dokumentu
   10. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy 
   11. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
   12. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
   13. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
   14. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
   15. Scalanie wielu dokumentów w jeden
   16. Przekaż podpisany dokument
   17. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
   18. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
   19. Upoważnienie do podpisania
   20. Upoważnienie do wysyłania
   21. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
   22. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
   23. Ustawianie domyślnego formatu daty
   24. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
   25. Uprawnienia administratora grupy
   26. Zastępowanie odbiorcy
   27. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
   28. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
   29. Przystępne pliki PDF
   30. Nowy sposób tworzenia
   31. Klient z sektora opieki zdrowotnej
  3. Konfiguracja konta
   1. Dodawanie logo
   2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy 
   3. Dodawanie nazwy firmy
   4. Przekierowanie adresu URL po umowie
  4. Preferencje dotyczące podpisu
   1. Dobrze sformatowane podpisy
   2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
   3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
   4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
   5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
   6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
   7. Odmowa podpisania
   8. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
   9. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
   10. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
   11. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
   12. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
   13. Prośba sygnatariuszy o adres IP
   14. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
  5. Podpisy cyfrowe
   1. Omówienie
   2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
   3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
   4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
   5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
  6. Pieczęcie elektroniczne
  7. Tożsamość cyfrowa
   1. Brama cyfrowej tożsamości
   2. Zasady sprawdzania tożsamości
  8. Ustawienia raportu
   1. Nowy sposób raportowania
   2. Klasyczne ustawienia raportu
  9. Ustawienia zabezpieczeń
   1. Ustawienia pojedynczego logowania
   2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
   3. Zasady dotyczące hasła logowania
   4. Siła hasła logowania
   5. Czas trwania sesji internetowej
   6. Typ szyfrowania PDF
   7. API
   8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
   9. Dopuszczalne zakresy IP
   10. Udostępnianie konta
   11. Zezwolenia na udostępnianie konta
   12. Ustawienia udostępniania umów
   13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
   14. Hasło podpisywania umowy
   15. Siła hasła dokumentu
   16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
   17. Uwierzytelnianie telefoniczne
   18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
   19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
   20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
   21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
   22. Znacznik czasowy
  10. Ustawienia wysyłania
   1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
   2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
   3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
   4. Dozwolone role odbiorcy
   5. Grupy odbiorców
   6. Wymagane pola
   7. Załączanie dokumentów
   8. Spłaszczenie pola
   9. Modyfikowanie umowy
   10. Nazwa umowy
   11. Języki
   12. Wiadomości prywatne
   13. Dopuszczalne typy podpisu
   14. Przypomnienia
   15. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
   16. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    5. Uwierzytelnianie telefoniczne
    6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    8. Dokument tożsamości
    9. Raporty tożsamości sygnatariusza
   17. Ochrona zawartości
   18. Włączanie transakcji Notarize
   19. Wygasanie dokumentu
   20. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
   21. Kolejność podpisywania
   22. Liquid Mode
   23. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
   24. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
   25. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
  11. Szablony wiadomości
  12. Ustawienia Bio-Pharma
   1. Omówienie
   2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
   3. Powody podpisania
  13. Integracja obiegu pracy
  14. Ustawienia notarializacji
  15. Integracja płatności
  16. Wiadomości sygnatariusza
  17. Ustawienia SAML
   1. Konfiguracja SAML
   2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
   3. Instalacja usługi Okta
   4. Instalacja usługi OneLogin
   5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
  18. Zarządzanie danymi
  19. Ustawienia znacznika czasowego
  20. Archiwum zewnętrzne
  21. Języki konta
  22. Ustawienia poczty e-mail
   1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
   2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
   3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
   4. Dostosowywanie pól Do i DW
   5. Dostosowane szablony wiadomości e-mail
   6. Włączanie powiadomień bez łączy
  23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
  24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
 4. Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
  1. Dostępność
   1. Zgodność dostępności
   2. Tworzenie formularzy z ułatwieniami dostępu za pomocą programu Acrobat na komputery
   3. Tworzenie formularzy AcroForms z ułatwieniami dostępu
  2. HIPAA
  3. RODO
   1. RODO — omówienie
   2. Poprawianie użytkownika
   3. Poprawianie umów użytkownika .  
  4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
   1. 21 pakiet walidacyjny CRF część 11
   2. Podręcznik 21 CFR i załącznik 11 EudraLex
   3. Analiza wspólnych obowiązków
  5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
  6. Obsługa IVES
  7. Umowy „archiwizowane”
  8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
   1. Transakcje transgraniczne między UE a Wielką Brytanią i eIDAS
   2. Wymagania dotyczące HMLR w odniesieniu do dokumentów podpisanych elektronicznie
   3. Wpływ Brexitu na przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w Wielkiej Brytanii
 5. Zbiorcze pobieranie umów
 6. Przypisywanie domeny

Wysyłanie, podpisywanie oraz zarządzanie umowami

 1. Opcje odbiorcy
  1. Anulowanie przypomnienia e-mail
  2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
   1. Przegląd strony podpisu elektronicznego
   2. Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
   3. Odmowa podpisania umowy
   4. Delegowanie uprawnienia do podpisywania
   5. Ponowne uruchamianie umowy
   6. Pobieranie pliku PDF umowy
   7. Wyświetlanie historii umowy
   8. Wyświetlanie wiadomości umowy
   9. Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
   10. Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
   11. Nawigowanie po polach formularza
   12. Czyszczenie danych z pól formularza
   13. Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
   14. Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
   15. Przegląd informacji prawnych
   16. Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
 2. Wysyłanie umów  
  1. Omówienie strony Wyślij
  2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
  3. Wysyłanie umów do innych osób
  4. Podpisy pisemne
  5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
  6. Wysyłka zbiorcza
   1. Omówienie funkcji Wyślij zbiorczo
   2. Wyślij zbiorczo — odbiorcy ręczni
   3. Wyślij zbiorczo — przesyłanie pliku CSV
   4. Anulowanie transakcji Wyślij zbiorczo
   5. Dodawanie przypomnień do funkcji Wyślij zbiorczo
   6. Raportowanie dla wysyłki zbiorczej
 3. Tworzenie pól w dokumentach
  1. Środowisko tworzenia w aplikacji
   1. Automatyczne wykrywanie pól
   2. Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
   3. Przypisywanie pól formularza do odbiorców
   4. Rola Wstępne wypełnianie
   5. Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
   6. Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
   7. Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
  2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
  3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
   1. Tworzenie formularzy AcroForm
   2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
  4. Pola
   1. Typy pól
    1. Typowe typy pól
    2. Obrazy w wierszu
    3. Obrazy stempli
   2. Wygląd zawartości pola
   3. Weryfikacja pola
   4. Wartości zamaskowanych pól
   5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
   6. Pole obliczeniowe
  5. Tworzenie często zadawanych pytań
 4. Podpisywanie umów
  1. Podpisywanie umów wysłanych do Ciebie
  2. Wypełnij i podpisz
  3. Podpis automatyczny
 5. Zarządzaj umowami
  1. Omówienie strony Zarządzaj
  2. Delegowanie umowy
  3. Zastępowanie odbiorców
  4. Ograniczona widoczność dokumentu
  5. Anulowanie umowy 
  6. Tworzenie nowych przypomnień
  7. Przeglądanie przypomnień
  8. Anulowanie przypomnienia
  9. Więcej operacji…
   1. Działanie wyszukiwania
   2. Wyświetlanie umowy
   3. Tworzenie szablonu na podstawie umowy
   4. Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
   5. Przesyłanie podpisanej umowy
   6. Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
   7. Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
   8. Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
   9. Dodawanie uwagi do umowy
   10. Udostępnianie indywidualnej umowy
   11. Anulowanie udostępniania umowy
   12. Pobieranie poszczególnych umów
   13. Pobieranie pojedynczych plików umowy
   14. Pobieranie raportu kontroli dla umowy
   15. Pobieranie zawartości pola w umowie
 6. Raport kontroli
 7. Raportowanie i eksportowanie danych
  1. Omówienie
  2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
  3. Wykresy raportu
   1. Tworzenie nowego raportu
   2. Raporty dotyczące umów
   3. Raporty transakcji
   4. Raport aktywności dotyczących ustawień
   5. Edycja raportu
  4. Eksport danych 
   1. Tworzenie nowego eksportu danych
   2. Edytowanie eksportu danych
   3. Odświeżanie zawartości eksportu danych
   4. Pobieranie eksportu danych
  5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
  6. Powielanie raportu/eksportu
  7. Planowanie raportu/eksportu
  8. Usuwanie raportu/eksportu
  9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

 1. Formularze internetowe 
  1. Tworzenie formularza internetowego
  2. Edycja formularza internetowego
  3. Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
  4. Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
  5. Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu 
  6. Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
  7. Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
  8. Zmiana rozmiaru formularza internetowego
 2. Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki) 
  1. Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
  2. Tworzenie szablonu biblioteki
  3. Zmiana nazwy szablonu biblioteki
  4. Zmiana typu szablonu biblioteki
  5. Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
  6. Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
  7. Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
 3. Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
 4. Obiegi pracy Power Automate
  1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
  2. Włączanie integracji usługi Power Automate
  3. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
  4. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
  5. Aktywatory używane dla obiegów
  6. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
  7. Zarządzanie obiegami
  8. Edycja obiegów
  9. Udostępnianie obiegów
  10. Wyłączanie lub włączanie obiegów
  11. Usuwanie obiegów
  12. Przydatne szablony
   1. Tylko administrator
    1. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
   2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
   3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
   4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
   5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
   6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
 5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  1. Przegląd niestandardowych obiegów pracy wysyłania
  2. Tworzenie nowego obiegu pracy wysyłania
  3. Edytowanie obiegu pracy wysyłania
  4. Aktywacja lub dezaktywacja obiegu pracy wysyłania
  5. Wysyłanie umowy za pomocą obiegu pracy wysyłania
 6. Udostępnianie użytkowników i umów
  1. Udostępnianie użytkownika
  2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

 1.  Przegląd integracji Acrobat Sign 
 2. Acrobat Sign dla Salesforce
 3. Acrobat Sign dla Microsoft
  1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
  2. Acrobat Sign dla Outlook
  3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign dla Teams
  5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
  6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
  7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
 4. Inne integracje
  1. Acrobat Sign dla ServiceNow
  2. Acrobat Sign dla HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
  5. Acrobat Sign dla NetSuite
  6. Acrobat Sign dla VeevaVault
  7. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
 5. Integracje zarządzane przez partnerów
 6. Jak uzyskać klucz integracji

Programista Acrobat Sign

 1. Interfejsy API REST 
  1. Dokumentacja metody
  2. SDK/podręcznik dla programistów
  3. Często zadawane pytania dotyczące interfejsu API
 2. Elementy webhook 
  1. Omówienie elementu webhook
  2. Konfiguracja nowego elementu webhook
  3. Wyświetlanie lub edytowanie elementu webhook
  4. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja elementu webhook
  5. Usuwanie elementu webhook
  6. Certyfikaty dwukierunkowego SSL
  7. Elementy webhook w API

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

 1. Zasoby obsługi klienta 
 2. Zasoby dotyczące sukcesów klientów korporacyjnych 

Funkcja Udostępnianie konta jest dostępna dla usług na poziomie dla małych firm, firm i przedsiębiorstw.

Omówienie udostępniania treści/zawartości konta przez użytkownika

Domyślnym założeniem usługi Adobe Acrobat Sign jest zabezpieczanie treści/zawartości konta użytkownika przed wszystkimi innymi użytkownikami, którzy nie otrzymali wyraźnego zaproszenia do wyświetlania lub interakcji z tą zawartością.

Umowy domyślnie obejmują wszystkich odbiorców.  Dokumenty w bibliotece są jawnie udostępniane we właściwościach szablonu.

Jednakże w większości organizacji istnieją role, które wymagają nadzoru nad transakcjami bez bezpośredniego zaangażowania obserwatora lub grupy pod nadzorem agentów, którzy muszą mieć ogólny wgląd do wszystkich transakcji w swojej grupie.

Udostępnianie zawartości konta/treści przez użytkownika umożliwia użytkownikowi lub grupie użytkowników udostępnianie zawartości innemu użytkownikowi lub grupie.

Dostępne są dwa typy udostępniania zawartości przez użytkownika:

 • Podstawowe – tylko widok użytkownika
 • Zaawansowane – widok użytkownika lub podgląd grupy z opcjonalnym modyfikowaniem i wysyłaniem
  • Gdy użytkownik A udostępni zawartość swojego konta użytkownikowi X:
   • Użytkownik X może wyświetlić całą zawartość na stronie Zarządzaj należącej do użytkownika A
   • Użytkownik X może modyfikować umowę, która jest w toku (jeśli jest włączone)
   • Użytkownik X może wysłać umowę w imieniu użytkownika (jeśli jest włączone)
    • Użytkownik X jest zapisywany w historii i dzienniku inspekcji jako osoba wysyłająca umowę w imieniu użytkownika A
    • Umowa jest własnością użytkownika A i to on nią zarządza
  • Grupowe udostępnianie jest włączone
   • Gdy użytkownik A udostępni swoją zawartość grupie N:
    • Wszyscy członkowie grupy N mogą wyświetlić całą zawartość na stronie Zarządzaj należącej do użytkownika A
    • Wszyscy członkowie grupy N posiadają nadane przez użytkownika A uprawnienia do wysyłania i/lub modyfikowania udostępnionej zawartości
   • Gdy grupa N jest udostępniana użytkownikowi A:
    • Użytkownik A ma podgląd całej zawartości należącej do wszystkich użytkowników w grupie
    • Użytkownik A ma uprawnienia do wysyłania i/lub modyfikowania umów (zgodnie z konfiguracją) dla wszystkich członków grupy N

Udostępnianie zaawansowane jest obecnie dostępne tylko dla kont na poziomie dla przedsiębiorstw. Administratorzy, którzy chcieliby włączyć zaawansowane udostępnianie, powinni przesłać zgłoszenie do zespołu pomocy technicznej.

Uwaga:

Po przekonwertowaniu konta na udostępnianie zaawansowane nie będzie możliwe przywrócenie udostępniania podstawowego. Jest to proces jednokierunkowy.

Aby udostępnić swoje konto po zalogowaniu, przejdź do sekcji Ustawienia profilu > Preferencje osobiste > Udostępnij moje konto


Dostępność

Udostępnianie podstawowe jest dostępne dla wszystkich pakietów dla małych firm, firm i przedsiębiorstw.

 • Udostępnianie podstawowe ma limit 100 kont „udostępnionych innym” i 100 kont „udostępnionych mnie”

Udostępnianie zaawansowane jest dostępne tylko dla klientów korporacyjnych.

 • Udostępnianie zaawansowane ma domyślnie ustawioną wartość 500 kont, które można „udostępnić innym”, oraz 500 kont, które mogą zostać „udostępnione mnie”
  • Jeśli potrzeba więcej niż 500 udostępnień w którąkolwiek ze stron, należy skontaktować się z menedżerem ds. sukcesów

Program Acrobat Pro dla zespołów i wszystkie plany pojedynczych użytkowników nie obsługują udostępniania konta użytkownika.


Interfejs użytkownika

Udostępnianie podstawowe

Użytkownicy korzystający z podstawowego modelu udostępniania mogą tworzyć, przeglądać i anulować swoje udostępnienia w sekcji Preferencje osobiste. Wszyscy użytkownicy (w tym administratorzy) mają takie same możliwości.

Istnieją dwie dedykowane strony: jedna dla udostępnień przychodzących (Wyświetl inne konta) i druga dla udostępnień wychodzących (Udostępnij moje konto):

Interfejs użytkownika dla udostępniania podstawowego

Użytkownicy proszę o udostępnienie, klikając ikonę plusa i wprowadzając adres e-mail użytkownika, któremu chcą udostępnić zawartość.

Udostępnianie podstawowe – prośba o wyświetlenie

Po wystąpieniu z prośbą o udostępnienie dokument przechodzi w stan „Oczekujący” do momentu zaakceptowania lub odrzucenia zaproszenia przez wskazanego użytkownika.

Interfejs podstawowy – prośby oczekujące


Zaawansowane udostępnianie konta

Zaawansowane udostępnianie konta jest dostępne tylko dla usługi na poziomie przedsiębiorstwa i  usi zostać włączone poprzez przesłanie zgłoszenia do zespołu pomocy technicznej.

Po przekonwertowaniu konta na tryb udostępniania zaawansowanego interfejs użytkownika zmienia się z dwóch dedykowanych stron na jedną stronę z kartami o nazwie Stanu udostępniania:

Udostępnianie zaawansowane – przechodzenie do menu

Obie karty są dopasowywane do dwóch stron używanych w ramach podstawowych reguł udostępniania:

 • Moje konto udostępnione > Udostępnij moje konto
 • Udostępnione dla mnie > Wyświetl inne konta

Użytkownicy udostępniają treść, klikając ikonę plusa, co powoduje otwarcie wyskakującego okienka, które umożliwia użytkownikowi wprowadzenie adresu e-mail lub wybranie użytkowników lub grup użytkowników z listy obiektów bieżącego konta użytkownika i grupy.

 • Strzałka po prawej stronie nazwy grupy powoduje jej rozwinięcie w celu wyświetlenia użytkowników
 • Ikona plusa służy do dodawania użytkowników/grup do prośby o udostępnienie (w górnym polu wprowadzania)
Udostępnianie zaawansowane – grupowe udostępnianie

 

Po zidentyfikowaniu użytkowników/grup dla udostępnienia osoba wnioskująca może zdefiniować uprawnienia, które mają zostać zastosowane do udostępnienia (Wyślij i/lub Modyfikuj):

foo

Administratorzy konta mają uprawnienia do tworzenia udostępnień między użytkownikami w obrębie ich konta Acrobat Sign bez konieczności zatwierdzania.

Administratorzy grupy mają uprawnienia do tworzenia udostępnień między użytkownikami w obrębie ich grupy bez konieczności zatwierdzania.

Administratorzy grupy, którzy podejmą próbę udostępnienia zawartości użytkownikowi lub grupie spoza ich grupy, utworzą udostępnienie w trybie oczekującym.  Drugi użytkownik musi w sposób jawny zatwierdzić (zaakceptować) prośbę o udostępnienie, które ma zostać ustanowione.

 • Prośby o udostępnienie grupie generują wiadomości e-mail wysyłane do administratora grupy, który akceptuje lub odrzuca oczekujące udostępnienia.

Użytkownicy inni niż administratorzy mogą poprosić o udostępnienie (na podstawie skonfigurowanych uprawnień), które pozostanie w trybie „Oczekujące”, dopóki druga strona nie zaakceptuje lub nie odrzuci prośby o udostępnienie.

Udostępnianie zaawansowane — prośby oczekujące


Udostępnianie grupowe

Administratorzy (zgodnie z regułami zaawansowanego udostępniania) mogą udostępniać grupę, której są administratorami, oraz zarządzać udostępnieniami powiązanymi z tą grupą (w porównaniu z ich użytkownikami).

Udostępnianie grupowe działa w taki sam sposób jak udostępnianie poszczególnym użytkownikom, z tym że grupa jest większym kontenerem i dzięki udostępnieniu grupie użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich treści należących do wszystkich użytkowników w tej grupie.

Jeśli użytkownik zostanie usunięty z grupy, należąca do niego zawartość nie będzie już w niej widoczna.

Aby uzyskać dostęp do udostępniania na poziomie grupy jako administrator grupy:

 • Zaloguj się jako administrator grupy
 • Wybierz kolejno Grupa > Moja grupa użytkowników > Stan udostępniania
Przejdź do stanu udostępniania grupowego

Uwaga:

Grupę można udostępnić samej sobie, dzięki czemu wszyscy użytkownicy w grupie zyskują pełny widok wszystkich innych użytkowników w grupie bez konieczności definiowania poszczególnych udostępnień.

Administratorzy konta mogą zarządzać udostępnianiem dla wszystkich grup na koncie i mogą tworzyć udostępnienia między grupami bez konieczności akceptacji przez innych użytkowników.

Aby uzyskać dostęp do udostępniania grupowego jako administrator konta:

 • Wybierz kolejno Konto > Grupy > {Wybierz grupę, którą chcesz udostępnić}
Wybierz grupę

Po wczytaniu menu Grupa kliknij opcję Stan udostępniania

Udostępnianie grupowe – stan udostępniania grupowego


Dodatkowe elementy służące zarządzaniu udostępnianiem między kontami

Twórca „oczekującego” udostępnienia może ponownie wysłać do użytkownika docelowego prośbę o udostępnienie, wykonując następujące kroki:

 • Przejdź do interfejsu udostępniania
 • Kliknij jeden raz umowę, którą chcesz ponownie wysłać
 • Kliknij łącze Wyślij ponownie prośbę o udostępnienie
 • Do użytkownika docelowego zostanie automatycznie wysłana wiadomość e-mail
Ponowne wysyłanie prośby o udostępnienie

Gdy użytkownik prosi o udostępnienie, użytkownik docelowy (lub administrator grupy w przypadku grup) otrzymuje wiadomość e-mail z łączem umożliwiającym zatwierdzenie udostępnienia:

Zaakceptuj lub odrzuć wiadomość e-mail z prośbą o udostępnienie

Użytkownik może również zaakceptować lub odrzucić prośbę w aplikacji, wykonując następujące kroki:

 • Przejdź do interfejsu udostępniania
 • Kliknij oczekującą prośbę, którą chcesz zaakceptować lub odrzucić
 • Kliknij przycisk Akceptuj lub Odrzuć
Akceptowanie lub odrzucanie prośby o udostępnienie

Obie formy udostępniania umożliwiają każdej ze stron anulowanie udostępniania w dowolnym momencie:

 • Przejdź do właściwego interfejsu udostępniania
 • Zaznacz pojedynczym kliknięciem udostępnianie, które chcesz anulować
 • Kliknij łącze Anuluj udostępnienie
Anulowanie udostępnienia

Aby zmodyfikować uprawnienia utworzonego udostępniania między użytkownikami/grupami, wykonaj następujące kroki:

 • Przejdź do interfejsu udostępniania
 • Zaznacz pojedynczym kliknięciem udostępnianie, które chcesz edytować, aby u góry listy wyświetlić jego opcje
 • Kliknij łącze Modyfikuj uprawnienia
 • Edytuj uprawnienia
 • Kliknij przycisk Zapisz
Uwaga:

Po modyfikacji uprawnień udostępniania efekty tych zmian widoczne będą po 30 minutach.

Modyfikowanie uprawnień udostępniania


Wyświetlanie udostępnionej zawartości

Zawartość udostępniona użytkownikowi zostanie wyświetlona na karcie Zarządzaj.

W lewym górnym rogu strony Zarządzaj, obok opcji Twoje umowy widoczna jest strzałka rozwijanej listy

 • Kliknij strzałkę, aby wyświetlić listę udostępnionych użytkowników/grup
 • Zaznacz użytkownika lub grupę, którą chcesz wyświetlić
 • Można również wybrać opcję Wszystkie udostępnione umowy, która wyświetla całą udostępnioną zawartość
Na swojej stronie Zarządzaj wybierz strzałkę listy rozwijanej

Strona zostanie odświeżona, aby wyświetlić zawartość strony Zarządzaj wybranego użytkownika lub grupy:

Nagłówek udostępnionego konta

Uwaga:

Filtry znajdujące się z lewej strony (W toku, Ukończone, Formularze internetowe) filtrują zawartość tak samo jak podczas wyświetlania zawartości.


Zaawansowane opcje udostępniania

Zaawansowane udostępnianie umożliwia użytkownikowi modyfikowanie dokumentów i pól w umowach na współdzielonym koncie (o ile umowa nadal zachowuje ważność)

Aby zmodyfikować umowę:

 • Przejdź do strony Zarządzaj
 • Zmień widok na widok użytkownika, który jest właścicielem umowy przeznaczonej do modyfikacji
 • Zaznacz wybraną umowę pojedynczym kliknięciem
 • Rozwiń opcje, aby je wyświetlić
 • Kliknij operację, którą chcesz zrealizować:
Modyfikowanie udostępnionej umowy

Udostępnianie zaawansowane umożliwia użytkownikowi wysłanie umowy w imieniu udostępnionego użytkownika.

Właścicielem tej umowy jest udostępnione konto, tak jakby została wysłana przez właściciela tego konta.

Tylko historia i dziennik kontrolny wskazują, że umowa została wysłana przez innego użytkownika za pośrednictwem konta udostępnionego.

Aby wysłać umowę z konta udostępnionego:

 • Zaloguj się na swoim koncie.
 • Kliknij swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu ekranu i wybierz opcję Zmień konto.
 • Wybierz użytkownika, w imieniu którego chcesz wysłać umowę.
  • Kliknij przycisk OK.
Udostępnianie zaawansowane – przełączanie kont

Strona zostanie odświeżona, aby wyświetlić ograniczony interfejs.

Baner na górze strony wskazuje, że jesteś na udostępnionym koncie, i identyfikuje użytkownika tego konta.

Po prawej stronie banera znajduje się łącze, które umożliwia powrót do swojego konta.

 • Kliknij kartę Wyślij
 • Skonfiguruj i wyślij umowę tak jak zwykle
Przełączono na konto

Dziennik Aktywności umowy wyraźnie wskazuje, że umowa została wysłana w imieniu użytkownika:

Dziennik kontroli podczas wysyłania w imieniu innego konta


Elementy sterujące

Elementy sterujące administratora dotyczące udostępniania użytkowników można znaleźć w sekcji Ustawienia konta > Ustawienia zabezpieczeń > Udostępnianie konta.

 • Udostępnianie można skonfigurować na poziomie konta, rozszerzając ustawienia na wszystkie grupy.
 • Udostępnianie można również skonfigurować na poziomie grupy, zastępując wartości dziedziczone na poziomie konta.

Podstawowe elementy sterujące udostępnianiem informują, czy udostępnianie jest dozwolone, oraz określają metodę inicjowania udostępniania:

 • Nie zezwalaj na udostępnianie konta – interfejs udostępniania konta został usunięty z interfejsu użytkownika skonfigurowanego konta lub grupy.
 • Zezwalanie na żądanie udostępnienia konta – umożliwia użytkownikom skonfigurowanego konta (lub grupy) inicjowanie żądania wyświetlenia zawartości należącej do innego użytkownika.
 • Zezwalaj na udostępnianie własnego konta – umożliwia użytkownikom skonfigurowanego konta (lub grupy) udostępnianie konta innemu użytkownikowi.
 • Obie opcje – użytkownik może zarówno poprosić o udostępnienie, jak i zaoferować udostępnienie.
Elementy sterujące udostępnianiem w menu administratora

Zaawansowane udostępnianie umożliwia korzystanie z dodatkowego zestawu uprawnień:

 • Konta zewnętrzne — gdy ta opcja jest włączona, użytkownicy mogą udostępniać widok zawartości swoich kont użytkownikom na innych kontach Acrobat Sign.
  • Udostępnianie do konta zewnętrznego nawiązuje relację tylko do odczytu.
 • Konta wewnętrzne — gdy ta opcja jest włączona, użytkownicy mogą udostępniać zawartość swojego konta innym użytkownikom na swoim (tym samym) koncie Acrobat Sign.
  • Włączenie udostępniania kontom wewnętrznym umożliwia skorzystanie z dwóch dodatkowych opcji:
   • Wysyłanie – umożliwia stronie, której udostępniono treści, wysyłanie nowych umów w imieniu strony udostępniającej.
    • Historia i ścieżka audytu wyraźnie wskazują, że umowa została wysłana przez stronę, której udostępniono zawartość, w imieniu strony udostępniającej.
    • Umowa jest własnością strony udostępniającej i jest przez nią zarządzana, tak jakby strona udostępniająca sama ją wysyłała.
   • Modyfikowanie istniejących transakcji — umożliwia stronie, której udostępniono zawartość, modyfikowanie umów w toku.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online