Konfigurowanie płatności online

Usługa płatności online Adobe Acrobat Sign umożliwia nadawcy zażądanie płatności w ramach procesu odbiorcy (niezależnie od roli). Płatności można określić jako stałe wartości (wyceny), wartości pochodzące z pól obliczeniowych umowy (formularz zamówienia) lub wartości wprowadzone przez klienta (darowizny). Funkcja płatności jest dostępna w przypadku usług na poziomie Small Business, Business i Enterprise w centrach danych NA, EU oraz AU.

Opis funkcji

Usługa Płatności online w ramach usługi Adobe Acrobat Sign integruje rozwiązanie Braintree jako bramkę płatniczą związaną z procesem składania podpisu. Integrację umożliwia dodanie do formularza pola Płatność.

Można utworzyć formularze z polami Płatność opierającymi się na:

 • Wartości statycznej, jak w przypadku wyceny usługi.
 • Wartości dynamicznej pochodzącej z pól obliczeniowych formularza, jak w przypadku formularza zamówienia z wieloma elementami, ilościami i metodami wysyłki.
 • Wartości wprowadzanej przez odbiorcę, jak w przypadku prośby o darowiznę.
Uwaga:

Użycie pola płatności w umowie powoduje zmianę przycisku Kliknij, aby podpisać na przycisk Zapłać i podpisz, jeśli w polu płatności została wprowadzona wartość.

Integracja usługi Braintree powoduje wstawienie okna płatności do interfejsu sygnatariusza po kliknięciu przycisku Zapłać i podpisz.  W tym oknie gromadzone są wszystkie osobiste dane płatnicze, co wyklucza konieczność wpisywania ich przez użytkownika do formularza Acrobat Sign, poprawiając ogólne bezpieczeństwo danych sygnatariusza oraz eliminując potrzebę przechwytywania i ręcznego przetwarzania płatności przez nadawcę.

Uwaga:

Płatności online nie są dostępne w przypadku kont klientów w centrach danych JP1 lub IN1.

Usługa Braintree jest dostępna tylko dla handlowców w wybranych krajach. Aby sprawdzić, czy dany kraj/region jest obsługiwany, zapoznaj się z międzynarodowymi wytycznymi Braintree.

Korzystanie

Utworzenie prawidłowego formularza płatności wymaga jedynie użycia pola formularza Płatność w umowie.

Jeśli dopiero zaczynasz tworzyć formularze w usłudze Acrobat Sign, poświęć chwilę na zapoznanie się z wbudowanym narzędziem do tworzenia.

Użytkownicy zaznajomieni z procesem tworzenia formularzy muszą zapoznać się tylko z nowym typem pola (Płatność) oraz wymaganiami niezbędnymi do jego poprawnego działania.

 

Przeciąganie i upuszczanie w środowisku tworzenia

Pole płatności można znaleźć w dolnej części listy kategorii pól, która znajduje się po prawej stronie okna Tworzenie.

Umieszczanie pola płatności

 

Podczas stosowania pola Płatność należy zwrócić szczególną uwagę na jego opcje, ponieważ zależy od nich poprawne działanie formularza.

W szczególności:

Przypisane do – upewnij się, że przypisujesz pole odbiorcy, od którego oczekiwana jest zapłata. Może to wydawać się mało intuicyjne w przypadku statycznej wartości płatności, jednak przypisanie pola logicznie wiąże płatnika z rejestrem płatności.

Typ wartości – powiązany z funkcją formularza.

 • Wprowadzona wartość to wartość statyczna, bez względu na to, czy będzie to określona wartość, jak wycena, czy zatwierdzona wartość, jak darowizna.
 • Obliczona wartość to wartość uzyskana na podstawie formuły uwzględniającej inne pola. Jest ona wykorzystywana w przypadku dynamicznego formularza zamówienia.

Tylko do odczytu – w przypadku zaznaczenia tej opcji nadawca musi się upewnić, że w polu znajduje się wartość stała lub obliczona.

Jeśli opcja nie jest zaznaczona w polu znajduje się domyślna wartość ustawiona na etapie tworzenia formularza lub wartość wprowadzona przez odbiorcę.

Wartość domyślna – używana formularz zawiera stałą wartość w przypadku płatności statycznych lub sugerowaną wartość darowizny.

Waluta – ustawia odpowiednią walutę dla odbiorców docelowych. 1000 jenów ma zupełnie inną wartość niż 1000 funtów.

Zakres wartości – opcja przydatna do ustalenia ograniczonego zakresu wartości darowizn.

Wartości domyślne pola płatności

Wartość statyczna (wyceny)

W przypadku formularza z wartością statyczną należy określić wartość Wprowadzona podczas jego tworzenia.

 • Pole należy zdefiniować jako Tylko do odczytu
 • Należy wprowadzić niezerową Wartość domyślną
 • Wybierz właściwą walutę dla odbiorcy docelowego
Wartości statyczne w polu płatności

 

Interfejs wyświetla pole i wartość, ale nie pozwala płatnikowi na zmianę wartości.

Widok odbiorcy pola statycznego

Wartość dynamiczna (formularz zamówienia)

Pole Płatność z wartością dynamiczną należy skonfigurować jako wartość obliczoną.

 • W przypadku wartości obliczonych pole musi być Tylko do odczytu, dlatego opcja ta jest usunięta z menu właściwości
 • Obliczona wartość uzyskiwana jest na podstawie innych pól, na które ma wpływ odbiorca (ilości, metody wysyłki, opcje ubezpieczenia itp.).
 • Podczas tworzenia w polu zamiast wartości numerycznej widoczna jest formuła

Wybierz odpowiednią walutę.

Konfiguracja dynamiczna pola płatności

 

Użytkownik widzi pole, którego wartości są dostosowywane w czasie rzeczywistym w miarę wyboru opcji, jednak odbiorca nie ma możliwości bezpośredniego wprowadzania zmian. (Pole podświetlone poniżej).

Widok odbiorcy pola dynamicznego

Wartości określone przez odbiorcę (darowizny)

Pole płatności określane przez sygnatariusza umożliwia użytkownikowi bezpośrednie wprowadzenie wartości płatności. Należy skonfigurować ją jako Wprowadzonaoraz wyłączyć funkcję Tylko do odczytu.

Wartość domyślna jest dozwolona, ale można ją swobodnie edytować.

Zakres wartości jest dozwolony i będzie ściśle egzekwowany.  Oznacza to, że możliwe jest ograniczenie najniższej dopuszczalnej wartości.

Konfiguracja wartości określonych przez odbiorcę

 

Interfejs użytkownika wyświetla pole, które podlega pełnej edycji. W zależności od ustawień może ono zawierać wartość domyślną.

Jeśli dolny lub górny próg jest określony i wprowadzona zostanie niezgodna wartość, wystąpi błąd, a odbiorca nie będzie mógł złożyć podpisu przed poprawieniem wartości.

Widok odbiorcy pola określonego przez odbiorcę

Uwaga:

Jeśli w polu zostanie wprowadzona wartość zerowa lub pusta, przycisk Zapłać i podpisz zostanie zastąpiony przyciskiem Kliknij, aby podpisać wskazującym, że umowa nie obejmuje żadnej płatności.

Widok odbiorcy pola płatności bez wartości

 

Wartości ujemne są niedozwolone..

Widok odbiorcy pola płatności z wartością ujemną

Rejestry transakcji

Zapewnianie bezpieczeństwa przechowywanych danych to podstawa w przypadku obchodzenia się z informacjami osobistymi, takimi jak szczegóły płatności. Usługi Acrobat Sign i Braintree udostępniają wyłącznie minimalną ilość informacji potrzebnych do ukończenia transakcji i zapewniają możliwość odpowiedniej kontroli płatności związanej z umową.

Rejestry Braintree

Dokumenty umów oraz rejestry odbiorców i wprowadzanych zmian są przechowywane w systemie Acrobat Sign. Firma Braintree na żadnym etapie nie ma wglądu w zawartość transakcji ani w pełną listę odbiorców. (Z konieczności Braintree musi znać płatników).

W momencie kliknięcia przycisku Zapłać i podpisz w usłudze Braintree otwierany jest element I-frame, a następnie przekazywane są cztery obiekty danych:

 1. Typ waluty – potrzebny wyłącznie do upewnienia się, że w usłudze Braintree używane jest odpowiednie konto handlowca
 2. Wartość liczbowa w polu Płatność – określa wartości transakcji
 3. Adres e-mail płatnika – potrzebny do identyfikacji płatnika
 4. Kod udziału w transakcji – potrzebny do bezpośredniego powiązania rejestru płatności z rejestrem umowy
Rekord transakcji Braintree

Rekordy usługi Acrobat Sign

W usłudze Braintree przechowywane są rejestry płatności. Rejestry powiązane z danymi osobowymi płatnika nie są na żadnym etapie przekazywane do usługi Acrobat Sign.

Po pomyślnym zakończeniu płatności do usługi Acrobat Sign przekazywany jest tylko numer transakcji Braintree. Ten identyfikator transakcji można znaleźć w dzienniku Aktywność (na stronie Zarządzaj) i w raporcie kontroli.

Zdarzenia płatności w dzienniku aktywności i raporcie kontroli

Włączanie i wyłączanie

Przed rozpoczęciem pracy z polami płatności w usłudze Acrobat Sign konieczne jest utworzenie konta Braintree.

Konto produkcyjne można zarejestrować tutaj: https://www.braintreepayments.com/sales-apply

Funkcja płatności online Acrobat Sign może zostać włączona na poziomie konta przez administratora konta.

 • Ustawienia na poziomie grupy są dozwolone i zastępują ustawienia na poziomie konta.
  • Każda grupa może mieć włączone własne konto Braintree.
 1. Aby włączyć funkcję, przejdź do opcji: Ustawienia konta > Integracja płatności.

 2. Skopiuj i wklej wymagane dane poświadczeń z konta Braintree do powiązanych pól:

  • Klucz publiczny
  • Klucz prywatny
  • Identyfikator handlowca
  Przejdź do menu płatności

  Uwaga:

  Po wprowadzeniu prawidłowych poświadczeń pole wyboru Włącz płatności za pomocą usługi Braintree będzie automatycznie zaznaczone.

 3. Kliknij przycisk Zapisz.

  • Strona zostanie odświeżona, aby wyświetlić znacznik Połączone konto zapewniający wizualne potwierdzenie włączenia płatności.
  • W górnej części okna zostanie na chwilę pojawi się baner informujący o możliwości dodania pól płatności.
  Skonfigurowane konto Braintree

Zmiana poświadczeń Braintree

W przypadku potrzeby zmiany poświadczeń Braintree (na przykład: zmiana na nowe konto handlowca):

 1. Przejdź do strony płatności: Ustawienia konta > Integracja płatności.

 2. Wprowadź nowy identyfikator handlowca i klucz publiczny/prywatny i kliknij przycisk Zapisz.

  Połącz z innym kontem

  Strona odświeży się, a nowe poświadczenia płatności zostaną zastosowane do wszystkich kolejnych prób płatności.

Wyłączenie usługi Braintree z zachowaniem poświadczeń integracji

Aby wyłączyć integrację usług Acrobat Sign i Braintree oraz zachować poświadczenia do późniejszego włączenia:

 1. Przejdź do opcji Ustawienia konta > Integracja płatności.

 2. Usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz płatności za pomocą usługi Braintree.

  Wyczyść poświadczenia

 3. Kliknij przycisk Zapisz.

 4. Zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie wyłączenia integracji płatności.

  Kliknij opcję Wyłącz.

  Wyłącz płatności

 5. Strona zostanie odświeżona, aby wyświetlić wyłączoną funkcję płatności.

  • Znacznik Połączone konto został usunięty, aby wizualnie potwierdzić wyłączenie integracji.
  • Pole wyboru Włącz płatności za pomocą usługi Braintree pozostaje niezaznaczone.
  • Poświadczenia Braintree pozostają w konfiguracji, gotowe do włączenia.

   

  Wyłączone bez poświadczeń

Wyłączenie usługi Braintree i usunięcie poświadczeń integracji

Można wyłączyć integrację usług Acrobat Sign i Braintree oraz usunąć poświadczenia z ustawień konta, wykonując następujące czynności:

 1. Przejdź do opcji Ustawienia konta > Integracja płatności.

 2. Wybierz łącze Wyczyść poświadczenia w polu Klucz prywatny.

  Wyłącz płatności   - wyczyść poświadczenia

 3. Zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie wyczyszczenia poświadczeń Braintree.

  • Zaznacz pole, aby potwierdzić, że rozumiesz, że wszystkie umowy płatne w locie przestaną działać.
  • Kliknij przycisk Wyczyść.
  Wyczyszczenie zapytania o poświadczenia

 4. Strona zostanie odświeżona, aby wyświetlić wyłączoną konfiguracją płatności.

  • Znacznik Połączone konto został usunięty, aby wizualnie potwierdzić wyłączenie integracji.
  • Pole wyboru Włącz płatności za pomocą usługi Braintree jest niezaznaczone.
  • Poświadczenia Braintree zostaną usunięte z interfejsu.

  Zapisz stronę.

  Wyłączone z zapisanymi danymi logowania

 5. Strona zostanie odświeżona, aby wyświetlić wyłączoną funkcję płatności.

Opcje konfiguracji

Usługa Braintree oferuje kilka opcji konfiguracji, które mogą znacznie usprawnić proces podpisywania. Każdy ma inne oczekiwania wobec usługi płatności, a dokładne zapoznanie się z funkcjami Braintree jest warte wysiłku.

W przypadku integracji z usługą Acrobat Sign istnieje kilka funkcji, które wiążą się bezpośrednio z procesem podpisywania:

 • Waluta — jaką walutę akceptujesz?

Braintree akceptuje szeroką gamę walut i umożliwia utworzenie „konta handlowca” dla każdej zaakceptowanej waluty. Konto handlowca umożliwia także określenie akceptowanych typów płatności (PayPal i/lub odrębne kart kredytowe).

Konfiguracja ustawień usługi Braintree

 

W programie Acrobat Sign pole Płatność należy skonfigurować dla jednego typu waluty. Skonfigurowana wartość stanowi połączenie z kontem handlowca korzystającym z tego samego typu waluty.

Wartości wymienione we właściwościach pola Acrobat Sign zależą od walut zaakceptowanych w kontach handlowca Braintree.

Ustawienie domyślnego konta handlowca spowoduje również określenie domyślnej waluty wczytywanej w polu Płatność w usłudze Acrobat Sign.

Interfejs pola Acrobat Sign do ustawiania waluty

 

 • Kontrola pod kątem zduplikowanych transakcji – zapobiega utworzeniu dwóch transakcji i podwójnemu obciążeniu sygnatariusza w wyniku szybkiego dwukrotnego kliknięcia.
Sprawdzanie zduplikowanych transakcji Braintree

Ważne kwestie

Przechowywanie danych i zgodność z normami PCI

Podczas przetwarzania płatności wszystkie informacje są wprowadzane do interfejsu Braintree.

Wszystkie informacje dotyczące płatności są przechowywane wyłącznie na koncie Braintree.

W środowisku Acrobat Sign przechowywane są tylko poświadczenia interfejsu API rozwiązania Braintree i numer transakcji, który jest przekazywany z Braintree (zapisywany w rejestrze kontrolnym Adobe Sign).

Żadne faktyczne informacje o płatności nie docierają nigdy do systemu Acrobat Sign, co stanowi gwarancję zgodności z normami PCI i zapewnia bezpieczeństwo sygnatariuszowi.

 

Transakcja przerwana między płatnością a złożeniem podpisu

W przypadku płatności proces składania podpisu składa się z dwóch części:

 • Zakończ proces podpisywania na stronie podpisu elektronicznego
 • Zarejestruj płatność i sfinalizuj podpis

Dzięki temu podziałowi niemożliwe jest ukończenie umowy bez uprzedniego przechwycenia płatności.

Jeśli z jakiegoś powodu proces zostanie przerwany, sygnatariusz może ponownie otworzyć umowę za pomocą oryginalnego łącza (lub łącza przypominającego, jeśli skonfigurowano przypomnienia) i wznowić proces.

 

Zapobieganie zduplikowanym płatnościom

Usługa Braintree oferuje opcję Kontrola pod kątem zduplikowanych transakcji, która zapobiega utworzeniu wielu transakcji o tym samym identyfikatorze w określonym odstępie czasowym.  Zapobiega to rejestracji wielu płatności z powodu kilkukrotnego kliknięcia przycisku.

Aby skonfigurować opcję Kontrola pod kątem zduplikowanych transakcji:

1. Zaloguj się na koncie Braintree.

2. Przejdź do opcji Ustawienia > Przetwarzanie > Kontrola pod kątem zduplikowanych transakcji.

3. Włącz ustawienie.

Sprawdzanie zduplikowanych transakcji Braintree

Spory dotyczące płatności

Odbiorcy, którzy z jakiegokolwiek powodu chcą zakwestionować płatność, powinni skontaktować się ze stroną wysyłającą umowę, odpowiadając na pierwotną wiadomość e-mail „Sprawdź i podpisz”.

Usługa Acrobat Sign zapewnia platformę umożliwiającą proces składania podpisu, jednak proces płatności jest przekazywany do Braintree.

Usługa Acrobat Sign nie zbiera żadnych płatności ani informacji o płatnościach. Usługa Acrobat Sign tylko wyświetla portal płatności skonfigurowany przez nadawcę umowy.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto