Podręcznik użytkownika Anuluj

Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

 1. Informacje przed wydaniem
 2. Informacje o wydaniu
 3. Powiadomienia o imporcie

Pierwsze kroki

 1. Skrócona instrukcja dla administratorów
 2. Skrócona instrukcja dla użytkowników
 3. Dla programistów
 4. Biblioteka samouczków wideo
 5. Często zadawane pytania

Administrowanie

 1. Przegląd Admin Console
 2. Zarządzanie użytkownikami
  1. Dodawanie użytkownika
  2. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  3. Dodawanie użytkowników z katalogu
  4. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
  5. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
   1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
   2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
  6. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
  7. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
  8. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
  9. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
  10. Awansowanie użytkownika do roli administratora
  11. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
  12. Przełączanie tożsamości użytkownika
  13. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
  14. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
  15. Profile produktowe
  16. Funkcja logowania 
 3. Ustawienia konta/grupy
  1. Przegląd ustawień
  2. Ustawienia globalne
   1. Poziom i identyfikator konta
   2. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
   3. Wysyłka zbiorcza
   4. Formularze internetowe
   5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
   6. Obiegi pracy Power Automate
   7. Dokumenty w bibliotece
   8. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
   9. Ograniczona widoczność dokumentu
   10. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy 
   11. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
   12. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
   13. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
   14. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
   15. Scalanie wielu dokumentów w jeden
   16. Przekaż podpisany dokument
   17. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
   18. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
   19. Upoważnienie do podpisania
   20. Upoważnienie do wysyłania
   21. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
   22. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
   23. Ustawianie domyślnego formatu daty
   24. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
   25. Uprawnienia administratora grupy
   26. Zastępowanie odbiorcy
   27. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
   28. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
   29. Przystępne pliki PDF
   30. Nowy sposób tworzenia
   31. Klient z sektora opieki zdrowotnej
  3. Konfiguracja konta
   1. Dodawanie logo
   2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy 
   3. Dodawanie nazwy firmy
  4. Preferencje dotyczące podpisu
   1. Dobrze sformatowane podpisy
   2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
   3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
   4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
   5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
   6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
   7. Odmowa podpisania
   8. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
   9. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
   10. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
   11. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
   12. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
   13. Prośba sygnatariuszy o adres IP
   14. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
  5. Podpisy cyfrowe
   1. Omówienie
   2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
   3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
   4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
   5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
  6. Pieczęcie elektroniczne
  7. Tożsamość cyfrowa
   1. Brama cyfrowej tożsamości
   2. Zasady sprawdzania tożsamości
  8. Ustawienia raportu
   1. Nowy sposób raportowania
   2. Klasyczne ustawienia raportu
  9. Ustawienia zabezpieczeń
   1. Ustawienia pojedynczego logowania
   2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
   3. Zasady dotyczące hasła logowania
   4. Siła hasła logowania
   5. Czas trwania sesji internetowej
   6. Typ szyfrowania PDF
   7. API
   8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
   9. Dopuszczalne zakresy IP
   10. Udostępnianie konta
   11. Zezwolenia na udostępnianie konta
   12. Ustawienia udostępniania umów
   13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
   14. Hasło podpisywania umowy
   15. Siła hasła dokumentu
   16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
   17. Uwierzytelnianie telefoniczne
   18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
   19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
   20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
   21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
   22. Znacznik czasowy
  10. Ustawienia wysyłania
   1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
   2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
   3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
   4. Dozwolone role odbiorcy
   5. Grupy odbiorców
   6. Wymagane pola
   7. Załączanie dokumentów
   8. Spłaszczenie pola
   9. Modyfikowanie umowy
   10. Nazwa umowy
   11. Języki
   12. Wiadomości prywatne
   13. Dopuszczalne typy podpisu
   14. Przypomnienia
   15. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
   16. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    5. Uwierzytelnianie telefoniczne
    6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    8. Dokument tożsamości
    9. Raporty tożsamości sygnatariusza
   17. Ochrona zawartości
   18. Włączanie transakcji Notarize
   19. Wygasanie dokumentu
   20. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
   21. Kolejność podpisywania
   22. Liquid Mode
   23. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
   24. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
   25. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
  11. Szablony wiadomości
  12. Ustawienia Bio-Pharma
   1. Omówienie
   2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
   3. Powody podpisania
  13. Integracja obiegu pracy
  14. Ustawienia notarializacji
  15. Integracja płatności
  16. Wiadomości sygnatariusza
  17. Ustawienia SAML
   1. Konfiguracja SAML
   2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
   3. Instalacja usługi Okta
   4. Instalacja usługi OneLogin
   5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
  18. Zarządzanie danymi
  19. Ustawienia znacznika czasowego
  20. Archiwum zewnętrzne
  21. Języki konta
  22. Ustawienia poczty e-mail
   1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
   2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
   3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
   4. Dostosowywanie pól Do i DW
   5. Dostosowane szablony wiadomości e-mail
   6. Włączanie powiadomień bez łączy
  23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
  24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
 4. Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
  1. Dostępność
   1. Zgodność dostępności
   2. Tworzenie formularzy z ułatwieniami dostępu za pomocą programu Acrobat na komputery
   3. Tworzenie formularzy AcroForms z ułatwieniami dostępu
  2. HIPAA
  3. RODO
   1. RODO — omówienie
   2. Poprawianie użytkownika
   3. Poprawianie umów użytkownika .  
  4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
   1. 21 pakiet walidacyjny CRF część 11
   2. Podręcznik 21 CFR i załącznik 11 EudraLex
   3. Analiza wspólnych obowiązków
  5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
  6. Obsługa IVES
  7. Archiwizacja eOriginal dla zabezpieczenia
  8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
   1. Transakcje transgraniczne między UE a Wielką Brytanią i eIDAS
   2. Wymagania dotyczące HMLR w odniesieniu do dokumentów podpisanych elektronicznie
   3. Wpływ Brexitu na przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w Wielkiej Brytanii
 5. Zbiorcze pobieranie umów
 6. Przypisywanie domeny

Wysyłanie, podpisywanie oraz zarządzanie umowami

 1. Wysyłanie umów  
  1. Omówienie strony Wyślij
  2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
  3. Wysyłanie umów do innych osób
  4. Podpisy pisemne
  5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
  6. Wysyłka zbiorcza
   1. Omówienie funkcji Wyślij zbiorczo
   2. Wyślij zbiorczo — odbiorcy ręczni
   3. Wyślij zbiorczo — przesyłanie pliku CSV
   4. Anulowanie transakcji Wyślij zbiorczo
   5. Dodawanie przypomnień do funkcji Wyślij zbiorczo
   6. Raportowanie dla wysyłki zbiorczej
 2. Tworzenie pól w dokumentach
  1. Środowisko tworzenia w aplikacji
   1. Automatyczne wykrywanie pól
   2. Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
   3. Przypisywanie pól formularza do odbiorców
   4. Rola Wstępne wypełnianie
   5. Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
   6. Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
   7. Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
  2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
  3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
   1. Tworzenie formularzy AcroForm
   2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
  4. Pola
   1. Typy pól
    1. Typowe typy pól
    2. Obrazy w wierszu
    3. Obrazy stempli
   2. Wygląd zawartości pola
   3. Weryfikacja pola
   4. Wartości zamaskowanych pól
   5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
   6. Pole obliczeniowe
 1. Tworzenie często zadawanych pytań
 2. Podpisywanie umów
  1. Podpisywanie umów wysłanych do Ciebie
  2. Wypełnij i podpisz
  3. Podpis automatyczny
 3. Zarządzanie umowami 
  1. Omówienie strony Zarządzaj
  2. Delegowanie umowy
  3. Zastępowanie odbiorców
  4. Ograniczona widoczność dokumentu
  5. Anulowanie umowy 
  6. Tworzenie nowych przypomnień
  7. Przeglądanie przypomnień
  8. Anulowanie przypomnienia
  9. Więcej operacji…
   1. Działanie wyszukiwania
   2. Wyświetlanie umowy
   3. Tworzenie szablonu na podstawie umowy
   4. Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
   5. Przesyłanie podpisanej umowy
   6. Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
   7. Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
   8. Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
   9. Dodawanie uwagi do umowy
   10. Udostępnianie indywidualnej umowy
   11. Anulowanie udostępniania umowy
   12. Pobieranie poszczególnych umów
   13. Pobieranie pojedynczych plików umowy
   14. Pobieranie raportu kontroli dla umowy
   15. Pobieranie zawartości pola w umowie
 4. Raport kontroli
 5. Raportowanie i eksportowanie danych
  1. Omówienie
  2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
  3. Wykresy raportu
   1. Tworzenie nowego raportu
   2. Raporty dotyczące umów
   3. Raporty transakcji
   4. Raport aktywności dotyczących ustawień
   5. Edycja raportu
  4. Eksport danych 
   1. Tworzenie nowego eksportu danych
   2. Edytowanie eksportu danych
   3. Odświeżanie zawartości eksportu danych
   4. Pobieranie eksportu danych
  5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
  6. Powielanie raportu/eksportu
  7. Planowanie raportu/eksportu
  8. Usuwanie raportu/eksportu
  9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

 1. Formularze internetowe 
  1. Tworzenie formularza internetowego
  2. Edycja formularza internetowego
  3. Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
  4. Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
  5. Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu 
  6. Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
  7. Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
  8. Zmiana rozmiaru formularza internetowego
 2. Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki) 
  1. Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
  2. Tworzenie szablonu biblioteki
  3. Zmiana nazwy szablonu biblioteki
  4. Zmiana typu szablonu biblioteki
  5. Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
  6. Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
  7. Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
 3. Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
 4. Obiegi pracy Power Automate
  1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
  2. Włączanie integracji usługi Power Automate
  3. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
  4. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
  5. Aktywatory używane dla obiegów
  6. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
  7. Zarządzanie obiegami
  8. Edycja obiegów
  9. Udostępnianie obiegów
  10. Wyłączanie lub włączanie obiegów
  11. Usuwanie obiegów
  12. Przydatne szablony
   1. Tylko administrator
    1. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
   2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
   3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
   4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
   5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
   6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
 5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  1. Przegląd niestandardowych obiegów pracy wysyłania
  2. Tworzenie nowego obiegu pracy wysyłania
  3. Edytowanie obiegu pracy wysyłania
  4. Aktywacja lub dezaktywacja obiegu pracy wysyłania
  5. Wysyłanie umowy za pomocą obiegu pracy wysyłania
 6. Udostępnianie użytkowników i umów
  1. Udostępnianie użytkownika
  2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

 1.  Przegląd integracji Acrobat Sign 
 2. Acrobat Sign dla Salesforce
 3. Acrobat Sign dla Microsoft
  1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
  2. Acrobat Sign dla Outlook
  3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign dla Teams
  5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
  6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
  7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
 4. Inne integracje
  1. Acrobat Sign dla ServiceNow
  2. Acrobat Sign dla HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
  5. Acrobat Sign dla NetSuite
  6. Acrobat Sign dla VeevaVault
  7. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
 5. Integracje zarządzane przez partnerów
 6. Jak uzyskać klucz integracji

Programista Acrobat Sign

 1. Interfejsy API REST 
  1. Dokumentacja metody
  2. SDK/podręcznik dla programistów
  3. Często zadawane pytania dotyczące interfejsu API
 2. Elementy webhook 
  1. Omówienie elementu webhook
  2. Konfiguracja nowego elementu webhook
  3. Wyświetlanie lub edytowanie elementu webhook
  4. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja elementu webhook
  5. Usuwanie elementu webhook
  6. Certyfikaty dwukierunkowego SSL
  7. Elementy webhook w API

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

 1. Zasoby obsługi klienta 
 2. Zasoby dotyczące sukcesów klientów korporacyjnych 

Omówienie

Nowy sposób tworzenia dokumentów w aplikacji Adobe Acrobat Sign został zaprojektowany z myślą o usprawnieniu całego procesu tworzenia dokumentów przez użytkowników.

 • Umieszczanie pól zostało znacznie ulepszone dzięki możliwości umieszczania wielu pól tego samego typu bez konieczności przeciągania i upuszczania ich pojedynczo.
 • Właściwości pól (rozmiar, kolor i styl) są trwałe po skonfigurowaniu, co znacznie ogranicza konieczność indywidualnego konfigurowania pól.
 • Edycja domyślnej wartości pola została ulepszona i umożliwia proste kliknięcie w pole i wpisanie wartości.
 • Właściwości pola są wymienione po lewej, aby lepiej wyeksponować opcje.

Dostępność

 • W przypadku nowych kont internetowych Acrobat oraz bezpłatnych kont użytkowników programu Acrobat to środowisko jest włączane automatycznie.
 • Konta na poziomie Enterprise w rozwiązaniu Acrobat Sign mogą włączyć nową funkcję tworzenia w menu Ustawienia konta > Ustawienia ogólne
Nowe opcje tworzenia

Uwaga:

Chociaż nowe środowisko jest obecnie przydatne dla większości transakcji wysyłanych za pośrednictwem systemu Acrobat Sign, nadal trwa jego rozwijanie. W kolejnych wersjach wprowadzimy ulepszenia obsługi.

Użytkownicy powinni mieć świadomość kilku ograniczeń, głównie tego, że środowisko jest dostępne tylko podczas wysyłania umowy (a nie tworzenia szablonu), a także że dostępne są tylko najbardziej typowe typy pól. Bardziej wyczerpujący wykaz ograniczeń znajduje się poniżej.

Odbiorcy i przypisanie pola

Lista odbiorców znajduje się w górnej części po lewej i jest oznaczona kolorową kropką odpowiadającą kolorowi pola przypisanego do odbiorcy. Pole otaczające wybranego odbiorcę jest oznaczone kolorem, gdy odbiorca jest wybrany do umieszczenia w polu.

Wybranie odbiorcy informuje system Acrobat Sign o przypisaniu wszystkich umieszczonych pól do tego odbiorcy, co pozwala na szybkie umieszczenie wszystkich pól dla danego odbiorcy.

Pola oznaczone kolorami

Zmiana przypisania pola

Przypisanie pola można zmienić w odniesieniu do dowolnego umieszczonego pola, klikając dwukrotnie pole, które ma zostać zmienione (odsłaniając menu opcji pola), najeżdżając kursorem myszy na opcję Zmień odbiorców i wybierając nowego odbiorcę.

Zależność oznaczona kolorem jest również widoczna w opcjach menu wyboru odbiorcy.

Zmień odbiorcę przypisanego do pola

Umieszczanie pól

Aby umieścić pola w strukturze formularza, wybierz typ pola z lewej strony, a następnie kliknij w formularzu, w którym chcesz umieścić pole.

 • Lewy górny róg pola zostanie umieszczony w miejscu kliknięcia.
 • Każde kliknięcie w obszarze formularza powoduje umieszczenie nowego pola.
 • Każde pole powiela wysokość, rozmiar czcionki, kolor i styl poprzedniego pola dowolnego typu, z wyjątkiem podpisów, pól wyboru i przycisków opcji (które zachowują własną charakterystykę wysokości). Ten typ dziedziczenia właściwości pól pozwala skonfigurować pierwsze pole, a następnie wypełnić resztę formularza bez konieczności dostosowywania poszczególnych pól.
Umieszczanie pól

Przenoszenie pola

Pole można przesunąć, ustawiając nad nim kursor myszy i przytrzymując go kliknięciem. (Kursor zmieni się na strzałkę w czterech kierunkach) Trzymając wciśnięty przycisk myszy, przesuń pole w dowolne miejsce. Pole pozostanie w nowej lokalizacji po zwolnieniu przycisku myszy.

Przenieś pole

Dopasowywanie rozmiaru pola

Rozmiar pola można dostosować, wybierając pole i przesuwając kursor myszy nad dowolną krawędź pola, aby wyświetlić strzałkę zmiany rozmiaru. Kliknij i przeciągnij krawędź pola do odpowiedniego rozmiaru. Po zwolnieniu przycisku myszy zostanie ustawiony rozmiar pola.

Dopasuj rozmiar pola

Powielanie i powiązywanie pól w celu automatycznego wypełniania powtarzających się pól

Załóżmy, że masz zestaw dokumentów, w których wielokrotnie wymagane są te same informacje (np. imię i nazwisko, adres itp.). W takim przypadku można sklonować i powiązać pola, tak aby po wprowadzeniu przez odbiorcę informacji w jednym polu były one automatycznie uzupełniane we wszystkich innych wyłożonych klonach.

Aby utworzyć sklonowane/powiązane pola:

 1. Kliknij dwukrotnie pole, aby otworzyć menu opcji.
 2. Zaznacz wielokropek.
 3. Wybierz opcję Klonowanie i powiązywanie pól.
Spowoduje to utworzenie dodatkowego pola powiązanego.
Klonowanie i powiązywanie pól

Zaznaczenie pola sklonowanego powoduje wyświetlenie menu opcji, w którym znajdują się dodatkowe elementy sterujące umożliwiające zarządzanie sklonowanymi polami.

 • Kliknij ikonę klonu (zaznaczoną poniżej), aby dodać trzeci klon (lub więcej podświetlonych poniżej).
 • Kliknięcie strzałek Wstecz lub Dalej powoduje przejście do następnego (poprzedniego) powielonego pola w szeregu.
 • Pod wielokropkiem znajduje się opcja usunięcia wszystkich instancji sklonowanego pola (łącznie z oryginałem).
Menu sklonowanych pól

Powielanie pola na każdej stronie

Istnieje opcja powielania pola w dokładnych współrzędnych x/y na każdej stronie w zestawie dokumentów.

 • Te pola nie są klonowane i łączone; mają one unikalne nazwy pól i mogą przyjmować unikalne wartości.
 • Poszczególne pola można usunąć, jeśli dane pole jest wymagane tylko na niektórych (ale nie wszystkich) stronach.
Powtórz pole na wszystkich stronach

Wstawianie wartości domyślnych

Pola, które przyjmują tekst, umożliwiają wstawianie wartości domyślnych.

Aby wstawić domyślny ciąg znaków, kliknij dwukrotnie pole, a stanie się polem wprowadzania danych.

Wpisz wartość domyślną i kliknij poza polem, aby ją zapisać.

Wstaw wartość domyślną

Nadawanie wartości domyślnej tylko do odczytu

Aby uczynić pole tylko do odczytu, wstaw domyślną wartość pola, a po kliknięciu poza polem, po prawej stronie pola pojawi się ikona blokady.

Domyślnie pole nie jest zablokowane, aby uczestnik mógł wchodzić z nim w interakcje.

Kliknięcie ikony blokady spowoduje, że pole zostanie zablokowane i będzie dostępne tylko do odczytu dla odbiorców.

Blokowanie wartości domyślnej

Opcje i właściwości pola

Dwukrotne kliknięcie pola (lub kliknięcie prawym przyciskiem myszy) otwiera menu opcji dla klikniętego pola.

To krótkie menu oferuje szybki dostęp do opcji (specyficznych dla danego pola) najczęściej używanych podczas projektowania formularza.

W dolnej części menu znajduje się opcja Dostosuj pole. Opcja ta otwiera właściwości pola po lewej stronie.

 • Można również kliknąć pole trzykrotnie, aby otworzyć jego właściwości.
Tworzenie V4

Wszystkie opcje w menu opcji są powielane we właściwościach po lewej stronie (z wyjątkiem Dostosuj pole).

Uwaga:

Wszystkie pola mają właściwość o nazwie Nazwa typu pola.

Właściwość ta jest nazwą pola i jest łańcuchem używanym w górnej części kolumn podczas eksportowania danych z poziomu pola w raportach.

Domyślnie wartością jest ogólna nazwa typu pola z rosnącą liczbą.

Nadanie znaczącej nazwy identyfikatora pola jest niezwykle przydatne, jeśli użytkownik zamierza korzystać z danych zawartych w raporcie.

Zmiana typu pola

Typ pola można zmienić w odniesieniu do dowolnego umieszczonego pola, klikając dwukrotnie pole, które ma zostać zmienione (odsłaniając menu pola), najeżdżając kursorem myszy Zmień typ pola i wybierając nowy typ.

Zmień typy pola

Dostępne pola

Pole E-podpis zawiera podpis prawny odbiorcy w rodzaju określonym w ustawieniach konta (Wpisany, Narysowany, Obraz lub Pieczęć).

Pole to ma dwie opcje wyświetlania: jedna obejmuje automatyczne umieszczenie adresu e-mail odbiorcy pod podpisem, a druga nie.

Menu opcji umożliwia zmianę pomiędzy tymi dwoma stylami.

Panel właściwości umożliwia konfigurację następujących elementów:

 • Pole przypisane do — określa, który odbiorca jest przypisany do pola.
 • Pole wymagane — określa, czy pole jest wymagane dla odbiorcy. Wszyscy odbiorcy podpisu muszą mieć co najmniej jedno wymagane pole podpisu (dowolnego typu) w umowie.
  • Jeśli istnieje tylko jedno pole podpisu, opcja Wymagane będzie niedostępna.
 • Typ pola: „Podpis”
 • Typ podpisu — określa, czy pole podpisu jest zwykłym polem podpisu elektronicznego, czy polem bloku podpisu cyfrowego (który zawiera adres e-mail odbiorcy pod wierszem podpisu).
 • Nazwa typu pola — określa nazwę pola (używaną jako nagłówek kolumny przy eksporcie danych pola).
Pole podpisu

Pole Inicjały umożliwia dodanie przez odbiorcę maksymalnie czterech znaków.

Panel właściwości umożliwia konfigurację następujących elementów:

 • Pole przypisane do — określa, który odbiorca jest przypisany do pola.
 • Pole wymagane — określa, czy pole jest wymagane dla odbiorcy.
 • Typ pola: „Inicjały”
 • Nazwa typu pola — określa nazwę pola (używaną jako nagłówek kolumny przy eksporcie danych pola).
Pole inicjałów

Pole Nazwa odbiorcy jest polem tylko do odczytu, które automatycznie wstawia wpisaną imienia i nazwiska odbiorcy podanego w panelu popisu.

Jest to często stosowane rozwiązanie, gdy pod polem podpisu wymagane jest wydrukowanie nazwiska. We wszystkich przypadkach pole to powinno być używane tylko wtedy, gdy potrzebne jest imię i nazwisko odbiorcy.

Panel właściwości umożliwia konfigurację następujących elementów:

 • Pole przypisane do — określa, który odbiorca jest przypisany do pola.
 • Pole wymagane — określa, czy pole jest wymagane dla odbiorcy.
 • Typ pola: „Nazwa odbiorcy”
 • Opcje nazwy. Dozwolone wartości to:
  • Imię i nazwisko — zawiera w podpisie pełną wartość nazwy
  • Imię — zawiera pierwszą wartość (przed odstępem) w podpisie.
  • Nazwisko — obejmuje wszystkie znaki po pierwszym odstępie w podanej nazwie podpisu. 
 • Nazwa typu pola — określa nazwę pola (używaną jako nagłówek kolumny przy eksporcie danych pola).
 • Opcje czcionki dla ciągu w polu
  • Styl czcionki (Serif lub Sans-Serif)
  • Rozmiar czcionki w pikselach
  • Kolor czcionki
  • Wyrównanie ciągu w polu (do lewej, do środka i do prawej)
Pole nazwy

Uwaga:

Pole Wymagane jest dostępne, ale nie jest edytowalne, ponieważ imię i nazwisko są wstawiane programowo na podstawie podpisu.

Jeśli wymagana jest edytowalna wartość imienia i nazwiska, należy użyć pola Tekstowe.

Pole Data podpisania jest polem tylko do odczytu, które automatycznie wstawia datę złożenia podpisu przez odbiorcę.

We wszystkich przypadkach pole to powinno być używane tylko wtedy, gdy potrzebna jest faktyczna data podpisu odbiorcy.

Panel właściwości umożliwia konfigurację następujących elementów:

 • Pole przypisane do — określa, który odbiorca jest przypisany do pola.
 • Pole wymagane — określa, czy pole jest wymagane dla odbiorcy.
 • Typ pola: „Data podpisania”
 • Opcje formatowania daty — wybierz format daty preferowany przez organizację.
 • Nazwa typu pola — określa nazwę pola (używaną jako nagłówek kolumny przy eksporcie danych pola).
 • Opcje czcionki dla ciągu w polu
  • Styl czcionki (Serif lub Sans-Serif)
  • Rozmiar czcionki w pikselach
  • Kolor czcionki
  • Wyrównanie ciągu w polu (do lewej, do środka i do prawej)
Data podpisania

Uwaga:

Pole Wymagane jest dostępne, ale nie jest edytowalne, ponieważ data złożenia podpisu jest wstawiana programowo na podstawie daty złożenia podpisu przez odbiorcę.

Jeśli wymagana jest edytowalna wartość daty, należy użyć pola Data.

Pole Tekstowe jest najczęściej stosowanym polem wprowadzania danych, umożliwiającym wprowadzanie dowolnych znaków przez odbiorców.

Wielowierszowe wprowadzanie tekstu jest określane przez wysokość pola tekstowego (liczba wierszy mieszczących się w wysokości pola).

Panel właściwości umożliwia konfigurację następujących elementów:

 • Pole przypisane do — określa, który odbiorca jest przypisany do pola.
 • Pole wymagane — określa, czy pole jest wymagane dla odbiorcy.
  • Pole Wymagane i opcja Wartość pola zablokowana wykluczają się wzajemnie.
 • Typ pola: „Tekst”
 • Format tekstu — wymusza format wiadomości e-mail dla pola lub zezwala na inne typy formatowania znaków.
  • W przypadku wybrania opcji E-mail pole wymaga, aby dane wejściowe miały formę adresu e-mail (np. x@d.tld).
   • Poprawność adresu e-mail nie jest sprawdzana, tylko format danych wejściowych.
  • W przypadku wybrania opcji Znaki dostępne są dwie dodatkowe opcje weryfikacji:
   • Typ znaku — sprawdza, czy dane wejściowe są zgodne z jednym z czterech zestawów znaków:
    • Dowolne znaki — dopuszczalne są wszystkie znaki.
    • Litery i cyfry — akceptowane są wszystkie znaki alfanumeryczne.
    • Litery — akceptowane są tylko znaki alfabetu.
    • Liczby — akceptowane są tylko znaki numeryczne.
   • Maksymalna długość — określa maksymalną liczbę znaków, które można wprowadzić w polu.
 • Nazwa typu pola — określa nazwę pola (używaną jako nagłówek kolumny przy eksporcie danych pola).
 • Wstępnie wypełniony tekst — umożliwia nadawcy podanie domyślnej wartości pola
 • Podpowiedź — wyświetla podpowiedź po najechaniu kursorem na pole
 • Zakryj dane gwiazdkami — maskuje wartość pola dla kolejnych odbiorców, a także w ostatecznym podpisanym pliku PDF. 
 • Wartość pola zablokowana — gdy funkcja ta jest włączona, pole jest dostępne tylko do odczytu. Możliwość wyboru tylko wtedy, gdy pole ma wstawiony wstępnie wypełniony tekst.
  • Pole Wartość pola zablokowana i opcja Wymagane wykluczają się wzajemnie.
 • Opcje czcionki dla ciągu w polu
  • Styl czcionki (Serif lub Sans-Serif)
  • Rozmiar czcionki w pikselach
  • Kolor czcionki
  • Wyrównanie ciągu w polu (do lewej, do środka i do prawej)
Pole tekstowe

Pole Data umożliwia odbiorcy dodanie ciągu znaków, który jest zatwierdzany w określonym formacie daty.

Panel właściwości umożliwia konfigurację następujących elementów:

 • Pole przypisane do — określa, który odbiorca jest przypisany do pola.
 • Pole wymagane — określa, czy pole jest wymagane dla odbiorcy.
  • Pole Wymagane i opcja Wartość pola zablokowana wykluczają się wzajemnie.
 • Typ pola: „Data”
 • Opcje formatowania daty — wybór formatu daty preferowanego przez organizację.
 • Nazwa typu pola — określa nazwę pola (używaną jako nagłówek kolumny przy eksporcie danych pola).
 • Wstępnie wypełniona data — umożliwia nadawcy podanie domyślnej wartości daty.
 • Podpowiedź — wyświetla podpowiedź po najechaniu kursorem na pole.
 • Wartość pola zablokowana — gdy funkcja ta jest włączona, pole jest dostępne dla odbiorców tylko do odczytu.
  • Opcja Wartość pola zablokowana jest domyślnie wyłączona i staje się możliwa do wyboru tylko wtedy, gdy wprowadzono wstępnie wypełnioną datę.
  • Pole Wartość pola zablokowana i opcja Wymagane wykluczają się wzajemnie.
 • Opcje czcionki dla ciągu w polu
  • Styl czcionki (Serif lub Sans-Serif)
  • Rozmiar czcionki w pikselach
  • Kolor czcionki
  • Wyrównanie ciągu w polu (do lewej, do środka i do prawej)
Pole daty

Pole Liczbowe jest drugim najczęściej używanym polem wprowadzania danych, umożliwiającym szeroki zakres walidacji danych liczbowych.

Panel właściwości umożliwia konfigurację następujących elementów:

 • Pole przypisane do — określa, który odbiorca jest przypisany do pola.
 • Pole wymagane — określa, czy pole jest wymagane dla odbiorcy.
  • Pole Wymagane i opcja Wartość pola zablokowana wykluczają się wzajemnie.
 • Typ pola: „Numer”
 • Opcje sprawdzania poprawności numeru:
  • Liczbowe — umożliwia wpisanie ciągu liczb
   • Zakres wartości — wymusza sprawdzanie poprawności zakresu, w którym musi się mieścić wprowadzona liczba.
  • Telefon — podawanie numeru telefonu, z kreskami lub bez oraz numer kierunkowy kraju
   • Narodowość — wybieranie symbolu waluty USA lub Wielkiej Brytanii
  • Waluta — wymaga ciągu liczbowego
   • Narodowość — wybór pomiędzy symbolem waluty USA lub Wielkiej Brytanii
   • Zakres wartości — wymusza sprawdzanie poprawności zakresu, w którym musi się mieścić wprowadzona liczba
  • Czas — wymaga podania godziny i minuty oraz wartości AM lub PM
  • Procent — wymaga ciągu liczbowego. Symbol procentu jest opcjonalny
   • Zakres wartości — wymusza sprawdzanie poprawności zakresu, w którym musi się mieścić wprowadzona liczba
  • Numer ubezpieczenia społecznego w USA — wymusza walidację dla ciągu znaków zgodnego z formatem numeru ubezpieczenia społecznego USA
  • Kod pocztowy USA — wymusza walidację ciągu znaków zgodnego z formatem kodu pocztowego USA (pięć cyfr)
  • Kod pocztowy USA + 4code — wymusza sprawdzanie poprawności ciągu znaków zgodnego z kodami pocztowymi USA, w tym z rozszerzeniem czteroznakowym.
  • Kod pocztowy Wielkiej Brytanii — wymusza sprawdzanie poprawności ciągu znaków zgodnego z kodami pocztowymi Wielkiej Brytanii.
 • Nazwa typu pola — określa nazwę pola (używaną jako nagłówek kolumny przy eksporcie danych pola).
 • Wstępnie wypełniona liczba — umożliwia nadawcy podanie domyślnej wartości liczbowej.
 • Podpowiedź — wyświetla podpowiedź po najechaniu kursorem na pole.
 • Zakryj dane gwiazdkami — maskuje wartość pola dla kolejnych odbiorców, a także w ostatecznym podpisanym pliku PDF. 
 • Wartość pola zablokowana — gdy funkcja jest włączona, pole jest dostępne tylko do odczytu.
  • Pole można wybrać tylko wtedy, gdy ma wstawioną wstępnie wypełnioną liczbę.
  • Pole Wartość pola zablokowana i opcja Wymagane wykluczają się wzajemnie.
 • Opcje czcionki dla ciągu w polu
  • Styl czcionki (Serif lub Sans-Serif)
  • Rozmiar czcionki w pikselach
  • Kolor czcionki
  • Wyrównanie ciągu w polu (do lewej, do środka i do prawej)
Pole liczbowe

Pole wyboru umożliwia odbiorcy zaznaczenie lub odznaczenie pola. Pola wyboru są pojedynczymi polami i mogą być niezależnie od siebie zaznaczane i odznaczane.

Szybkie umieszczanie wielu pól można zrealizować, przesuwając mysz nad prawą lub dolną krawędź pola i przeciągając ją (odpowiednio w prawo lub w dół), gdy pojawi się niebieska ikona plusa.

Pola wyboru można usunąć, zaznaczając pole i naciskając klawisz Delete lub wybierając ikonę usuwania (kosz na śmieci) z menu pola.

Panel właściwości umożliwia konfigurację następujących elementów:

 • Pole przypisane do — określa, który odbiorca jest przypisany do pola.
 • Pole wymagane — określa, czy pole jest wymagane dla odbiorcy.
  • Nie ma możliwości wymagania co najmniej jednego pola wyboru, ale dopuszczenia wielu w ramach tablicy pól wyboru.
  • Pole Wymagane i opcja Wartość pola zablokowana wykluczają się wzajemnie.
 • Wartość Zaznaczone/Niezaznaczone — określa, czy pole jest zaznaczone w momencie dostarczenia umowy.
 • Nazwa typu pola — określa nazwę pola (używaną jako nagłówek kolumny przy eksporcie danych pola).
 • Podpowiedź — wyświetla podpowiedź po wskazaniu pola.
 • Wartość pola zablokowana — gdy funkcja jest włączona, pole jest dostępne tylko do odczytu. Interakcja z odbiorcą jest niedozwolona.
  • Pole Wartość pola zablokowana i opcja Wymagane wykluczają się wzajemnie.
Pole wyboru

Pole Przycisk opcji umożliwia odbiorcy wybranie jednej opcji spośród wielu dostępnych. Można wybrać tylko jedną opcję.

Umieszczanie wielu pól można szybko wykonać, przesuwając mysz nad krawędź pola i przeciągając ją (w dowolnym kierunku), gdy pojawi się niebieska ikona plusa.

Panel właściwości umożliwia konfigurację następujących elementów:

 • Pole przypisane do — określa, który odbiorca jest przypisany do pola.
 • Pole wymagane — określa, czy pole jest wymagane dla odbiorcy.
  • Pole Wymagane i opcja Wartość pola zablokowana wykluczają się wzajemnie.
 • Styl przycisków opcji — określa kształt znacznika, który wskazuje, że opcja została wybrana:
  • Okrąg
  • Krzyżyk
  • Zaznaczenie
  • Romb
  • Kwadrat
  • Gwiazda
 • Nazwa typu pola — określa nazwę pola (używaną jako nagłówek kolumny przy eksporcie danych pola).
 • Wybrany domyślny przycisk opcji — umożliwia autorowi zdefiniowanie jednego przycisku opcji, który będzie domyślnie wybierany przy pierwszym wyświetleniu umowy.
 • Edytuj nazwę przycisku opcji — pozwala nadawać unikalne nazwy poszczególnym zaznaczeniom, co ułatwia zrozumienie eksportowanych danych (i jest przydatne, gdy obsługiwane są pola warunkowe i obliczeniowe).
 • Podpowiedź — wyświetla podpowiedź po najechaniu kursorem na pole.
 • Wartość pola zablokowana — gdy funkcja jest włączona, pole jest dostępne tylko do odczytu. Interakcja z odbiorcą jest niedozwolona.
  • Opcja Wartość pola zablokowana jest domyślnie wyłączona i staje się możliwa do wyboru tylko wtedy, gdy zaznaczono domyślny przycisk opcji.
  • Pole Wartość pola zablokowana i opcja Wymagane wykluczają się wzajemnie.
Pole przycisku opcji

Pole Menu rozwijane umożliwia odbiorcy wybranie jednej opcji spośród wielu dostępnych w menu. Można wybrać tylko jedną opcję.

Na liście menu znajdują się co najmniej dwie opcje, które mogą zawierać niestandardową etykietę (wyświetlana wartość) i odpowiednią wartość eksportowaną. Na przykład na liście stanów USA może być wyświetlana etykieta Kalifornia, a wartością eksportowaną może być CA.

Panel właściwości umożliwia konfigurację następujących elementów:

 • Pole przypisane do — określa, który odbiorca jest przypisany do pola.
 • Pole wymagane — określa, czy pole jest wymagane dla odbiorcy.
 • Typ pola: „Menu rozwijane”
 • Nazwa typu pola — określa nazwę pola (używaną jako nagłówek kolumny przy eksporcie danych pola).
 • Pozycje menu rozwijanego — definiuje opcje wyświetlane w menu rozwijanym w polu:
  • Dodaj lub edytuj nazwy eksportu — kliknięcie tego łącza powoduje otwarcie nakładki, w której można sparować pozycje menu rozwijanego w celu wyeksportowania wartości.
 • Wybrana opcja domyślna — umożliwia autorowi zdefiniowanie opcji na liście menu, która będzie domyślnie wybierana przy pierwszym wyświetleniu umowy.
 • Podpowiedź — wyświetla podpowiedź po najechaniu kursorem na pole
 • Zakryj dane gwiazdkami — maskuje wartość pola dla kolejnych odbiorców, a także w ostatecznym podpisanym pliku PDF. 
 • Opcje czcionki dla ciągu w polu
  • Styl czcionki (Serif lub Sans-Serif)
  • Rozmiar czcionki w pikselach
  • Kolor czcionki
  • Wyrównanie ciągu w polu (do lewej, do środka i do prawej)
Pole menu rozwijanego

Wyszukiwanie tekstu w dokumencie

Przeszukiwanie tekstu przesłanych dokumentów jest możliwe po kliknięciu kombinacji klawiszy Ctrl/Cmd + F.

Zostanie otwarte okno dialogowe wyszukiwania, umożliwiające wprowadzenie ciągu tekstowego, który będzie wyszukiwany na podstawie tekstu znajdującego się w przesłanym dokumencie (dokumentach).

 • Przeszukiwany jest tylko tekst przesłanego dokumentu. Nie można przeszukiwać zawartości pola.
 • Dokumenty utworzone na podstawie obrazów nie dają żadnych wyników możliwych do wyszukania.
 • Łańcuchy pasujące do wyszukiwanej wartości są podświetlane, a po prawej stronie pola wyszukiwania wyświetlana jest liczba liczbowa.
 • Strzałki w lewo i w prawo przesuwają widok do następnego lub poprzedniego przypadku znalezionych wartości.
Wyszukiwanie tekstu

Jak włączyć lub wyłączyć tę funkcję dla grupy/konta?

Opcja jest domyślnie włączona dla kont na poziomie Pro i Small Business/Teams.

Administratorzy poziomów Enterprise i Business mogą udostępniać środowisko użytkownikom na poziomie konta i grupy (ustawienia na poziomie grupy są nadrzędne w stosunku do ustawień konta).

Aby włączyć funkcję, wybierz kolejno Ustawienia konta > Ustawienia globalne > Nowy sposób tworzenia.

Nowe elementy sterujące tworzenia w menu administratora

Przełączanie się między środowiskami jako użytkownik

Użytkownicy (z włączoną funkcją) mogą przełączać pomiędzy nowym a klasycznym interfejsem.

 • W środowisku klasycznym łącze przełącznika znajduje się na górze po prawej stronie (nad listą odbiorców).
 • W nowym środowisku tworzenia łącze przełącznika znajduje się w dolnej części po lewej stronie (pod przyciskami Zapisz/Wróć/Wyślij).

Użytkownicy mogą przełączać się pomiędzy środowiskami, ale muszą wcześniej zapisać wprowadzone zmiany, w przeciwnym razie zostaną one utracone.

 • Użytkownicy są ostrzegani, aby zapisywać aktualizacje, jeśli próbują przełączyć się przed zapisaniem.
 • Przełączanie z interfejsu klasycznego jest wyłączone, jeśli do formularza dodano pola nieobsługiwane w nowym środowisku.
Użytkownik przełącza się między doświadczeniami

Ograniczenia

Funkcja ta jest obecnie w fazie rozwoju, a poniższe kwestie zostaną rozwiązane, dzięki czemu w kolejnych wersjach nowe doświadczenie będzie zrównywane z doświadczeniem klasycznym.

Nowa funkcja tworzenia nie obsługuje obecnie następujących elementów:

 • Tworzenie szablonu
 • Przydzielone pola typu Wszyscy
 • Grupy odbiorców
 • Pieczęcie elektroniczne
 • Notarialne obiegi pracy
 • Podpis automatyczny
 • Formularze internetowe
 • Wyślij zbiorczo
 • Szablony biblioteki
 • Znaczniki tekstowe
 • Pola warunkowe
 • Pole obliczeniowe
 • Walidacja wyrażenia regularnego
 • Tylko dwa style czcionek
 • Typy pól:
  • Stemple
  • Tytuł
  • Firma
  • Obrazy
  • Załączniki
  • Stemple uczestnictwa
  • Numery transakcji
  • Pola płatności

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?