Przypisywanie pól

Podczas dodawania pól do umowy należy przypisać każde pole do odbiorcy. Przypisanie pola określa wyłącznego odbiorcę, który może je edytować.

W polach oznaczonych jako „Wymagane” musi znajdować się jakaś treść, jeszcze zanim odbiorca wypełni swoją część umowy.

Pola, które nie są wymagane i nie zostaną wypełnione przez odbiorcę, są nadal zabezpieczone przed edytowaniem przez innych odbiorców, ponieważ są przypisane tylko dla jednej, konkretnej strony transakcji.

Można przypisać odbiorcę pola „Dowolny uczestnik”, co sprawi, że będzie ono dostępne dla każdego odbiorcy, dopóki nie zostanie wypełnione.  Po wypełnieniu pola przez danego odbiorcę i ukończeniu przez niego odpowiedniej części procesu zawartość pola zostanie zablokowana i żaden inny odbiorca nie będzie mógł jej edytować.

Można również określić dostęp do pola jako „Wstępnie wypełnione”, co sprawi, że pola będą mogły być edytowane tylko przez nadawcę umowy w momencie jej wysłania. Te pola są dostępne tylko podczas etapu wstępnego i nie będą dostępne dla odbiorców.

whole_page_segmented


Przypisywanie pola odbiorcy

Aby przypisać pole do danego odbiorcy, należy ustawić wartość Przypisane do pola na etapie tworzenia dokumentu.

Można to zrobić w łatwy sposób, wybierając odbiorcę w sekcji ODBIORCY, znajdującej się po prawej stronie okna, przed umieszczeniem jakichkolwiek pól.

Każde następnie umieszczone pole ustawi wartość Przypisane do jako wybranego odbiorcę.

Znajdują się tam dwa wskaźniki wizualne, które pomagają zrozumieć pole „własność”:

  • Po wybraniu odbiorcy wszystkie pola przypisane temu odbiorcy zostaną zaznaczone na jasno-żółto, podczas gdy pola nieprzypisane do tego odbiorcy będą wyszarzone.
  • Przy imieniu każdego odbiorcy na liście ODBIORCÓW znajduje się pasek w innym kolorze odpowiadającym kolorowi znacznika w prawym górnym narożniku każdego pola.

Umieść wszystkie pola dla jednego odbiorcy, a następnie wybierz następnego odbiorcę, który ma wprowadzić treść lub złożyć podpis i umieść jego pola.  Powtórz tę czynność dla każdego odbiorcy umowy.

Role w środowisku do tworzenia dokumentu

 

Po umieszczeniu pola w dokumencie można edytować wartość Przypisane do z poziomu menu właściwości pola.

Kliknij dwukrotnie pole, aby otworzyć menu właściwości (kliknięcie zaznaczonego pola prawym przyciskiem myszy otwiera małe menu z opcją Edytuj).

W otwartym menu właściwości pole Przypisane do znajduje się u góry, tuż pod nazwą pola.

Wszyscy odbiorcy są wymienieni w rozwijanym menu.

Wybór roli we właściwościach pola


Przypisywanie własności pola w szablonie biblioteki

Podczas tworzenia lub edycji szablon biblioteki obowiązują wszystkie te same opcje.

Jedyną różnicą jest to, że zamiast „nazwanego” odbiorcy widoczny jest ogólny element zastępczy: Uczestnik 1, Uczestnik 2 itp.

  • Uczestnik 1 jest pierwszym odbiorcą, który uzyska dostęp, Uczestnik 2 drugim itp.
  • Pola Wstępnie wypełnione są nadal przypisane tylko nadawcy w chwili wysłania umowy.
  • Pola Dowolny uczestnik są nadal dostępne dla wszystkich odbiorców, dopóki nie zostaną wypełnione, co spowoduje ich zablokowanie.

Można dodać kolejnych uczestników, klikając opcję Dodaj nowego uczestnika na górze listy odbiorców.

add_new_participant