Podręcznik użytkownika Anuluj

Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

 1. Informacje przed wydaniem
 2. Informacje o wydaniu
 3. Powiadomienia o imporcie

Pierwsze kroki

 1. Skrócona instrukcja dla administratorów
 2. Skrócona instrukcja dla użytkowników
 3. Dla programistów
 4. Biblioteka samouczków wideo
 5. Często zadawane pytania

Administrowanie

 1. Przegląd Admin Console
 2. Zarządzanie użytkownikami
  1. Dodawanie użytkownika
  2. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  3. Dodawanie użytkowników z katalogu
  4. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
  5. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
   1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
   2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
  6. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
  7. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
  8. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
  9. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
  10. Awansowanie użytkownika do roli administratora
  11. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
  12. Przełączanie tożsamości użytkownika
  13. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
  14. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
  15. Profile produktowe
  16. Funkcja logowania 
 3. Ustawienia konta/grupy
  1. Przegląd ustawień
  2. Ustawienia globalne
   1. Poziom i identyfikator konta
   2. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
   3. Wysyłka zbiorcza
   4. Formularze internetowe
   5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
   6. Obiegi pracy Power Automate
   7. Dokumenty w bibliotece
   8. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
   9. Ograniczona widoczność dokumentu
   10. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy 
   11. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
   12. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
   13. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
   14. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
   15. Scalanie wielu dokumentów w jeden
   16. Przekaż podpisany dokument
   17. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
   18. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
   19. Upoważnienie do podpisania
   20. Upoważnienie do wysyłania
   21. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
   22. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
   23. Ustawianie domyślnego formatu daty
   24. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
   25. Uprawnienia administratora grupy
   26. Zastępowanie odbiorcy
   27. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
   28. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
   29. Przystępne pliki PDF
   30. Nowy sposób tworzenia
   31. Klient z sektora opieki zdrowotnej
  3. Konfiguracja konta
   1. Dodawanie logo
   2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy 
   3. Dodawanie nazwy firmy
   4. Przekierowanie adresu URL po umowie
  4. Preferencje dotyczące podpisu
   1. Dobrze sformatowane podpisy
   2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
   3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
   4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
   5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
   6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
   7. Odmowa podpisania
   8. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
   9. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
   10. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
   11. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
   12. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
   13. Prośba sygnatariuszy o adres IP
   14. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
  5. Podpisy cyfrowe
   1. Omówienie
   2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
   3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
   4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
   5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
  6. Pieczęcie elektroniczne
  7. Tożsamość cyfrowa
   1. Brama cyfrowej tożsamości
   2. Zasady sprawdzania tożsamości
  8. Ustawienia raportu
   1. Nowy sposób raportowania
   2. Klasyczne ustawienia raportu
  9. Ustawienia zabezpieczeń
   1. Ustawienia pojedynczego logowania
   2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
   3. Zasady dotyczące hasła logowania
   4. Siła hasła logowania
   5. Czas trwania sesji internetowej
   6. Typ szyfrowania PDF
   7. API
   8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
   9. Dozwolone zakresy IP
   10. Udostępnianie konta
   11. Zezwolenia na udostępnianie konta
   12. Ustawienia udostępniania umów
   13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
   14. Hasło podpisywania umowy
   15. Siła hasła dokumentu
   16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
   17. Uwierzytelnianie telefoniczne
   18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
   19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
   20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
   21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
   22. Znacznik czasowy
  10. Ustawienia wysyłania
   1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
   2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
   3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
   4. Dozwolone role odbiorcy
   5. Grupy odbiorców
   6. Wymagane pola
   7. Załączanie dokumentów
   8. Spłaszczenie pola
   9. Modyfikowanie umowy
   10. Nazwa umowy
   11. Języki
   12. Wiadomości prywatne
   13. Dopuszczalne typy podpisu
   14. Przypomnienia
   15. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
   16. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    5. Uwierzytelnianie telefoniczne
    6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    8. Dokument tożsamości
    9. Raporty tożsamości sygnatariusza
   17. Ochrona zawartości
   18. Włączanie transakcji Notarize
   19. Wygasanie dokumentu
   20. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
   21. Kolejność podpisywania
   22. Liquid Mode
   23. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
   24. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
   25. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
  11. Szablony wiadomości
  12. Ustawienia Bio-Pharma
   1. Omówienie
   2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
   3. Powody podpisania
  13. Integracja obiegu pracy
  14. Ustawienia notarializacji
  15. Integracja płatności
  16. Wiadomości sygnatariusza
  17. Ustawienia SAML
   1. Konfiguracja SAML
   2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
   3. Instalacja usługi Okta
   4. Instalacja usługi OneLogin
   5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
  18. Zarządzanie danymi
  19. Ustawienia znacznika czasowego
  20. Archiwum zewnętrzne
  21. Języki konta
  22. Ustawienia poczty e-mail
   1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
   2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
   3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
   4. Dostosowywanie pól Do i DW
   5. Włączanie powiadomień bez łączy
   6. Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail
  23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
  24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
 4. Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
  1. Dostępność
   1. Zgodność dostępności
   2. Tworzenie formularzy z ułatwieniami dostępu za pomocą programu Acrobat na komputery
   3. Tworzenie formularzy AcroForms z ułatwieniami dostępu
  2. HIPAA
  3. RODO
   1. RODO — omówienie
   2. Poprawianie użytkownika
   3. Poprawianie umów użytkownika .  
  4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
   1. 21 pakiet walidacyjny CRF część 11
   2. Podręcznik 21 CFR i załącznik 11 EudraLex
   3. Analiza wspólnych obowiązków
  5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
  6. Obsługa IVES
  7. Umowy „archiwizowane”
  8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
   1. Transakcje transgraniczne między UE a Wielką Brytanią i eIDAS
   2. Wymagania dotyczące HMLR w odniesieniu do dokumentów podpisanych elektronicznie
   3. Wpływ Brexitu na przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w Wielkiej Brytanii
 5. Zbiorcze pobieranie umów
 6. Przypisywanie domeny
 7. Łącza zgłaszania nadużycia

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

 1. Opcje odbiorcy
  1. Anulowanie przypomnienia e-mail
  2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
   1. Przegląd strony podpisu elektronicznego
   2. Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
   3. Odmowa podpisania umowy
   4. Delegowanie uprawnienia do podpisywania
   5. Ponowne uruchamianie umowy
   6. Pobieranie pliku PDF umowy
   7. Wyświetlanie historii umowy
   8. Wyświetlanie wiadomości umowy
   9. Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
   10. Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
   11. Nawigowanie po polach formularza
   12. Czyszczenie danych z pól formularza
   13. Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
   14. Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
   15. Przegląd informacji prawnych
   16. Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
 2. Wysyłanie umów  
  1. Omówienie strony Wyślij
  2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
  3. Wysyłanie umów do innych osób
  4. Podpisy pisemne
  5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
  6. Wysyłka zbiorcza
   1. Omówienie funkcji Wyślij zbiorczo
   2. Wyślij zbiorczo — odbiorcy ręczni
   3. Wyślij zbiorczo — przesyłanie pliku CSV
   4. Anulowanie transakcji Wyślij zbiorczo
   5. Dodawanie przypomnień do funkcji Wyślij zbiorczo
   6. Raportowanie dla wysyłki zbiorczej
 3. Tworzenie pól w dokumentach
  1. Środowisko tworzenia w aplikacji
   1. Automatyczne wykrywanie pól
   2. Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
   3. Przypisywanie pól formularza do odbiorców
   4. Rola Wstępne wypełnianie
   5. Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
   6. Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
   7. Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
  2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
  3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
   1. Tworzenie formularzy AcroForm
   2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
  4. Pola
   1. Typy pól
    1. Typowe typy pól
    2. Obrazy w wierszu
    3. Obrazy stempli
   2. Wygląd zawartości pola
   3. Weryfikacja pola
   4. Wartości zamaskowanych pól
   5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
   6. Pole obliczeniowe
  5. Tworzenie często zadawanych pytań
 4. Podpisywanie umów
  1. Podpisywanie umów wysłanych do Ciebie
  2. Wypełnij i podpisz
  3. Podpis automatyczny
 5. Zarządzaj umowami
  1. Omówienie strony Zarządzaj
  2. Delegowanie umowy
  3. Zastępowanie odbiorców
  4. Ograniczona widoczność dokumentu
  5. Anulowanie umowy 
  6. Tworzenie nowych przypomnień
  7. Przeglądanie przypomnień
  8. Anulowanie przypomnienia
  9. Więcej operacji…
   1. Działanie wyszukiwania
   2. Wyświetlanie umowy
   3. Tworzenie szablonu na podstawie umowy
   4. Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
   5. Przesyłanie podpisanej umowy
   6. Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
   7. Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
   8. Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
   9. Dodawanie uwagi do umowy
   10. Udostępnianie indywidualnej umowy
   11. Anulowanie udostępniania umowy
   12. Pobieranie poszczególnych umów
   13. Pobieranie pojedynczych plików umowy
   14. Pobieranie raportu kontroli dla umowy
   15. Pobieranie zawartości pola w umowie
 6. Raport kontroli
 7. Raportowanie i eksportowanie danych
  1. Omówienie
  2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
  3. Wykresy raportu
   1. Tworzenie nowego raportu
   2. Raporty dotyczące umów
   3. Raporty transakcji
   4. Raport aktywności dotyczących ustawień
   5. Edycja raportu
  4. Eksport danych 
   1. Tworzenie nowego eksportu danych
   2. Edytowanie eksportu danych
   3. Odświeżanie zawartości eksportu danych
   4. Pobieranie eksportu danych
  5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
  6. Powielanie raportu/eksportu
  7. Planowanie raportu/eksportu
  8. Usuwanie raportu/eksportu
  9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

 1. Formularze internetowe 
  1. Tworzenie formularza internetowego
  2. Edycja formularza internetowego
  3. Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
  4. Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
  5. Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu 
  6. Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
  7. Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
  8. Zmiana rozmiaru formularza internetowego
 2. Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki) 
  1. Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
  2. Tworzenie szablonu biblioteki
  3. Zmiana nazwy szablonu biblioteki
  4. Zmiana typu szablonu biblioteki
  5. Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
  6. Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
  7. Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
 3. Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
 4. Obiegi pracy Power Automate
  1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
  2. Włączanie integracji usługi Power Automate
  3. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
  4. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
  5. Aktywatory używane dla obiegów
  6. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
  7. Zarządzanie obiegami
  8. Edycja obiegów
  9. Udostępnianie obiegów
  10. Wyłączanie lub włączanie obiegów
  11. Usuwanie obiegów
  12. Przydatne szablony
   1. Tylko administrator
    1. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
   2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
   3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
   4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
   5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
   6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
 5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  1. Przegląd niestandardowych obiegów pracy wysyłania
  2. Tworzenie nowego obiegu pracy wysyłania
  3. Edytowanie obiegu pracy wysyłania
  4. Aktywacja lub dezaktywacja obiegu pracy wysyłania
  5. Wysyłanie umowy za pomocą obiegu pracy wysyłania
 6. Udostępnianie użytkowników i umów
  1. Udostępnianie użytkownika
  2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

 1.  Przegląd integracji Acrobat Sign 
 2. Acrobat Sign dla Salesforce
 3. Acrobat Sign dla Microsoft
  1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
  2. Acrobat Sign dla Outlook
  3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign dla Teams
  5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
  6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
  7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
 4. Inne integracje
  1. Acrobat Sign dla ServiceNow
  2. Acrobat Sign dla HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
  5. Acrobat Sign dla NetSuite
  6. Acrobat Sign dla VeevaVault
  7. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
 5. Integracje zarządzane przez partnerów
 6. Jak uzyskać klucz integracji

Programista Acrobat Sign

 1. Interfejsy API REST 
  1. Dokumentacja metody
  2. SDK/podręcznik dla programistów
  3. Często zadawane pytania dotyczące interfejsu API
 2. Elementy webhook 
  1. Omówienie elementu webhook
  2. Konfiguracja nowego elementu webhook
  3. Wyświetlanie lub edytowanie elementu webhook
  4. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja elementu webhook
  5. Usuwanie elementu webhook
  6. Certyfikaty dwukierunkowego SSL
  7. Elementy webhook w API

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

 1. Zasoby obsługi klienta 
 2. Zasoby dotyczące sukcesów klientów korporacyjnych 
Uwaga:

W tym artykule opisano nowy sposób obsługi opcji Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości dostępny z poziomu karty Ustawienia Bio-Pharma w menu administratora. (Wydanie z listopada 2023 r.)

To nowe środowisko jest domyślnie włączone dla nowych kont po wydaniu z listopada 2023 r. i włączane przez administratora w odniesieniu do kont, które istniały przed wydaniem z listopada 2023 r.

Klasyczny dokument procesu Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości jest nadal dostępny i pozostanie dostępny do momentu wycofania.

Omówienie

Funkcja Wymuś uwierzytelnienie tożsamości określa zdarzenia wyzwalające, które powodują wyświetlenie odbiorcy monitu o ponowne uwierzytelnienie podczas interakcji z umową. Dostępne są trzy niezależne opcje do wyboru:

 • Uwierzytelnij, otwierając umowę.
 • Uwierzytelnij, dodając podpis.
 • Uwierzytelnij, wypełniając umowę.

Włączone wyzwalacze obejmują wszystkich sygnatariuszy umów (wewnętrznych i zewnętrznych).

Dostępność:

Wymuszanie uwierzytelniania tożsamości jest ograniczone do planów licencyjnych dla przedsiębiorstw.

Zakres konfiguracji:

Funkcje te można włączyć zarówno na poziomie konta, jak i grupy.

Uwaga:

 

Wersja z listopada 2023 r. rozdzieliła elementy sterujące ulepszonym uwierzytelnianiem tożsamości, usuwając zależność między nimi.

Konta utworzone przed wydaniem w listopadzie 2023 r. muszą wyrazić zgodę na oddzielne sterowanie, wybierając przycisk Włącz teraz na stronie Ustawienia Bio-Pharma.

Konta utworzone po wydaniu z listopada 2023 r. automatycznie dziedziczą nowoczesne środowisko.

Uwaga:

Nowoczesną wersję można włączyć tylko na poziomie konta. Oznacza to, że:

 • Wszystkie grupy, które nie skonfigurowały wyraźnie swojej strony Ustawienia Bio-Pharma, będą nadal dziedziczyć tę samą konfigurację, co elementy sterujące na poziomie konta.
 • Wyraźnie skonfigurowane grupy przyjmą nowe oddzielne środowisko sterowania, ale zachowają również swoje istniejące konfiguracje sterowania.

Ważne jest, aby pamiętać, że włączenie nowego doświadczenia nie zmienia żadnego efektu obserwowanego obecnie podczas podpisywania umowy, niezależnie od grupy, z której umowa jest wysyłana. 
Praktyczny wpływ włączenia nowego doświadczenia polega na tym, że można dyskretnie włączyć lub wyłączyć każdy z trzech elementów sterujących.

Włączenie nowego środowiska Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości ma dwie konsekwencje:

 • Klasyczne doświadczenie wymaga, aby opcja Wymagaj od użytkownika uwierzytelnienia się po otwarciu umowy była włączona przed włączeniem któregokolwiek z podrzędnych elementów sterujących.
Klasyczne elementy sterujące EIA z podświetlonym nadrzędnym elementem sterującym

Nowoczesne doświadczenie eliminuje ten wymóg, umożliwiając indywidualne włączenie każdego z trzech elementów sterujących.
Interfejs użytkownika jest aktualizowany, aby wyświetlać wszystkie trzy elementy sterujące na tym samym „poziomie”, wskazując, że wszystkie trzy są jednakowo dostępne.

Nowoczesne elementy sterujące EIA z podświetlonymi wszystkimi elementami sterującymi

 • Klasyczne środowisko może wyświetlać pola wyboru w podrzędnych elementach sterujących, gdy nadrzędny element sterujący jest wyłączony.
  Ponieważ nadrzędny element sterujący jest wyłączony, podrzędne elementy sterujące nie są aktywne, ale wyszarzone pola wyboru pozostają i mogą sprawiać błędne wrażenie, że są aktywne.
f

Po włączeniu nowoczesnego doświadczenia:

• Jeśli element sterujący Wymagaj od użytkownika uwierzytelnienia się po otwarciu umowy jest wyłączony, (poprzednio) podrzędne elementy sterujące zostaną wyczyszczone i prawidłowo wyświetlone jako niezaznaczone.

• Jeśli element sterujący Wymagaj od użytkownika uwierzytelnienia się po otwarciu umowy jest włączony, (wcześniej) podrzędne elementy sterujące zachowają swoje wartości.

f

Komunikat:

Włączenie nowoczesnej funkcjonalności jest nieodwracalne.

Po zapisaniu aktywacji konto zostanie zaktualizowane, a baner Włącz teraz zostanie usunięty z interfejsu.

Korzystanie

Wymagania wstępne

Aby funkcja Wymuś uwierzytelnienie tożsamości działała, sygnatariusz musi uwierzytelnić swoją tożsamość przy użyciu jednej z tych metod:

Umowa jest przetwarzana normalnie, jeśli zdefiniowano inną metodę uwierzytelniania, ale Wymagane uwierzytelnienie tożsamości nie jest stosowane dla tego odbiorcy. Konfigurowanie niektórych odbiorców do zastosowania Wymaganego uwierzytelnienia tożsamości i innych, aby ominąć je poprzez wykorzystanie różnych metod uwierzytelniania w tej samej transakcji, jest dozwolone.

Metoda uwierzytelniania jest definiowana na stronie Ustawienia wysyłania w sekcji Metody uwierzytelniania tożsamości.

Interfejs odbiorcy

Odbiorca otrzyma interfejs uwierzytelniania po wyzwoleniu żądania uwierzytelniania.
Opcje uwierzytelniania to:

 • Uwierzytelnianie telefoniczne — wiadomość SMS zawiera pięciocyfrowy kod, który sygnatariusz musi wprowadzić przed zastosowaniem podpisu.
Monitowanie odbiorcy do uwierzytelniania telefonicznego

 

 • Uwierzytelnianie Acrobat Sign — żądanie uwierzytelnienia w usłudze Acrobat Sign za pośrednictwem systemu zarządzania tożsamościami Adobe. Ponieważ uwierzytelnianie w Adobe jest wymagane, ta metoda jest zalecana przede wszystkim dla wewnętrznych odbiorców, w przypadku których nadawca może racjonalnie oczekiwać, że takie konto istnieje.
Uwaga:

Odbiorcy uwierzytelniający się przy użyciu metody uwierzytelniania Acrobat Sign muszą uwierzytelnić się za pomocą systemu zarządzania tożsamością Acrobat. Wszystkie opcje uwierzytelniania za pośrednictwem serwisów społecznościowych (Google, Facebook i Apple) zostaną usunięte podczas procesu uwierzytelniania.

Konta, które konfigurują organizację w serwisie Admin Console, aby umożliwić uwierzytelnianie SSO, zostaną uwierzytelnione u skonfigurowanego dostawcy tożsamości, co usuwa wymóg posiadania przez odbiorców wewnętrznych licencji na usługę Acrobat Sign.

Monit o uwierzytelnienie w usłudze Acrobat Sign

Po uwierzytelnieniu odbiorca może kontynuować proces wypełniania/podpisywania formularza.

Konfiguracja

Aby włączyć opcję Wymuś uwierzytelnienie tożsamości, przejdź do Ustawienia Bio-Pharma > Wymuś uwierzytelnienie tożsamości.

Opcja Wymuś uwierzytelnienie tożsamości zawiera trzy niezależnie opcje do wyboru:

 • Wezwij użytkownika do uwierzytelnienia się po otwarciu umowy — po włączeniu każdy odbiorca musi się uwierzytelnić przed wyświetleniem umowy.
 • Wezwij użytkownika do uwierzytelnienia się, gdy sygnatariusz kliknie pole podpisu w umowie — gdy ta opcja jest włączona, wszyscy odbiorcy muszą się uwierzytelnić za każdym razem, gdy zaznaczają pole podpisu (przed dodaniem podpisu).
  • Ponownie uwierzytelniane są tylko pola podpisu i bloku podpisu, natomiast pola inicjałów nie są już uwierzytelniane.
  • Ustawienia wpływają zarówno na wymagane, jak i opcjonalne pola podpisu i bloku podpisu.
 • Wezwij użytkownika do uwierzytelnienia się po wybraniu przycisku „Kliknij, aby podpisać” po zakończeniu podpisywania — gdy ta opcja jest włączona, odbiorca musi ponownie się uwierzytelnić po wybraniu przycisku Kliknij, aby podpisać (po zakończeniu interakcji z umową).
Przejdź do elementów sterujących Wymagane uwierzytelnienie tożsamości na karcie Bio-Pharma

Ustawienia powiązane

Wezwanie użytkownika do uwierzytelnienia się po otwarciu umowy można zawiesić dla odbiorców na Twoim koncie, jeśli zalogują się do usługi Acrobat Sign, gdy umowa jest otwarta. Może to wyeliminować pewne trudności dla wewnętrznych sygnatariuszy.

Aby umożliwić zalogowanym użytkownikom pominięcie uwierzytelniania otwarcia umowy:

 1. Przejdź do Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania > Opcje identyfikacji sygnatariusza.
 2. Wyłącz opcję Nie żądaj ponownego uwierzytelnienia sygnatariusza, jeśli jest on już zalogowany do usługi Acrobat Sign.
 3. Zapisz konfigurację strony.
Włącz opcję pomijania uwierzytelniania, jeśli użytkownik jest zalogowany do usługi Acrobat Sign.

Zmiany raportu z audytu

Gdy któraś z opcji Wymuś uwierzytelnienie tożsamości jest włączona, raport z audytu wyraźnie rejestruje każde uwierzytelnienie, a w mniejszym stopniu w panelu aktywności umowy.

Dodatkowe rejestrowanie zdarzeń uwierzytelniania w dzienniku audytu i panelu Aktywność

Kwestie, o których należy pamiętać...

 • Wymagana tożsamość współpracuje z uwierzytelnionym podpisem własnym.
 • Funkcja Wymagane uwierzytelnienie tożsamości działa z polami podpisów cyfrowych i elektronicznych.
 • Wymagane uwierzytelnienie nie jest stosowane, gdy jako podpis używany jest tylko stempel.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online