Podręcznik użytkownika Anuluj

Uwierzytelnienie dokumentem tożsamości

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

 1. Informacje przed wydaniem
 2. Informacje o wydaniu
 3. Powiadomienia o imporcie

Pierwsze kroki

 1. Skrócona instrukcja dla administratorów
 2. Skrócona instrukcja dla użytkowników
 3. Dla programistów
 4. Biblioteka samouczków wideo
 5. Często zadawane pytania

Administrowanie

 1. Przegląd Admin Console
 2. Zarządzanie użytkownikami
  1. Dodawanie użytkownika
  2. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  3. Dodawanie użytkowników z katalogu
  4. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
  5. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
   1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
   2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
  6. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
  7. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
  8. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
  9. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
  10. Awansowanie użytkownika do roli administratora
  11. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
  12. Przełączanie tożsamości użytkownika
  13. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
  14. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
  15. Profile produktowe
  16. Funkcja logowania 
 3. Ustawienia konta/grupy
  1. Przegląd ustawień
  2. Ustawienia globalne
   1. Poziom i identyfikator konta
   2. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
   3. Wysyłka zbiorcza
   4. Formularze internetowe
   5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
   6. Obiegi pracy Power Automate
   7. Dokumenty w bibliotece
   8. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
   9. Ograniczona widoczność dokumentu
   10. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy 
   11. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
   12. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
   13. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
   14. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
   15. Scalanie wielu dokumentów w jeden
   16. Przekaż podpisany dokument
   17. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
   18. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
   19. Upoważnienie do podpisania
   20. Upoważnienie do wysyłania
   21. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
   22. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
   23. Ustawianie domyślnego formatu daty
   24. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
   25. Uprawnienia administratora grupy
   26. Zastępowanie odbiorcy
   27. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
   28. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
   29. Przystępne pliki PDF
   30. Nowy sposób tworzenia
   31. Klient z sektora opieki zdrowotnej
  3. Konfiguracja konta
   1. Dodawanie logo
   2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy 
   3. Dodawanie nazwy firmy
   4. Przekierowanie adresu URL po umowie
  4. Preferencje dotyczące podpisu
   1. Dobrze sformatowane podpisy
   2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
   3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
   4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
   5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
   6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
   7. Odmowa podpisania
   8. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
   9. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
   10. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
   11. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
   12. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
   13. Prośba sygnatariuszy o adres IP
   14. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
  5. Podpisy cyfrowe
   1. Omówienie
   2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
   3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
   4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
   5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
  6. Pieczęcie elektroniczne
  7. Tożsamość cyfrowa
   1. Brama cyfrowej tożsamości
   2. Zasady sprawdzania tożsamości
  8. Ustawienia raportu
   1. Nowy sposób raportowania
   2. Klasyczne ustawienia raportu
  9. Ustawienia zabezpieczeń
   1. Ustawienia pojedynczego logowania
   2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
   3. Zasady dotyczące hasła logowania
   4. Siła hasła logowania
   5. Czas trwania sesji internetowej
   6. Typ szyfrowania PDF
   7. API
   8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
   9. Dozwolone zakresy IP
   10. Udostępnianie konta
   11. Zezwolenia na udostępnianie konta
   12. Ustawienia udostępniania umów
   13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
   14. Hasło podpisywania umowy
   15. Siła hasła dokumentu
   16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
   17. Uwierzytelnianie telefoniczne
   18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
   19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
   20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
   21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
   22. Znacznik czasowy
  10. Ustawienia wysyłania
   1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
   2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
   3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
   4. Dozwolone role odbiorcy
   5. Grupy odbiorców
   6. Wymagane pola
   7. Załączanie dokumentów
   8. Spłaszczenie pola
   9. Modyfikowanie umowy
   10. Nazwa umowy
   11. Języki
   12. Wiadomości prywatne
   13. Dopuszczalne typy podpisu
   14. Przypomnienia
   15. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
   16. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    5. Uwierzytelnianie telefoniczne
    6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    8. Dokument tożsamości
    9. Raporty tożsamości sygnatariusza
   17. Ochrona zawartości
   18. Włączanie transakcji Notarize
   19. Wygasanie dokumentu
   20. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
   21. Kolejność podpisywania
   22. Liquid Mode
   23. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
   24. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
   25. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
  11. Szablony wiadomości
  12. Ustawienia Bio-Pharma
   1. Omówienie
   2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
   3. Powody podpisania
  13. Integracja obiegu pracy
  14. Ustawienia notarializacji
  15. Integracja płatności
  16. Wiadomości sygnatariusza
  17. Ustawienia SAML
   1. Konfiguracja SAML
   2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
   3. Instalacja usługi Okta
   4. Instalacja usługi OneLogin
   5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
  18. Zarządzanie danymi
  19. Ustawienia znacznika czasowego
  20. Archiwum zewnętrzne
  21. Języki konta
  22. Ustawienia poczty e-mail
   1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
   2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
   3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
   4. Dostosowywanie pól Do i DW
   5. Włączanie powiadomień bez łączy
   6. Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail
  23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
  24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
 4. Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
  1. Dostępność
   1. Zgodność dostępności
   2. Tworzenie formularzy z ułatwieniami dostępu za pomocą programu Acrobat na komputery
   3. Tworzenie formularzy AcroForms z ułatwieniami dostępu
  2. HIPAA
  3. RODO
   1. RODO — omówienie
   2. Poprawianie użytkownika
   3. Poprawianie umów użytkownika .  
  4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
   1. 21 pakiet walidacyjny CRF część 11
   2. Podręcznik 21 CFR i załącznik 11 EudraLex
   3. Analiza wspólnych obowiązków
  5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
  6. Obsługa IVES
  7. Umowy „archiwizowane”
  8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
   1. Transakcje transgraniczne między UE a Wielką Brytanią i eIDAS
   2. Wymagania dotyczące HMLR w odniesieniu do dokumentów podpisanych elektronicznie
   3. Wpływ Brexitu na przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w Wielkiej Brytanii
 5. Zbiorcze pobieranie umów
 6. Przypisywanie domeny
 7. Łącza zgłaszania nadużycia

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

 1. Opcje odbiorcy
  1. Anulowanie przypomnienia e-mail
  2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
   1. Przegląd strony podpisu elektronicznego
   2. Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
   3. Odmowa podpisania umowy
   4. Delegowanie uprawnienia do podpisywania
   5. Ponowne uruchamianie umowy
   6. Pobieranie pliku PDF umowy
   7. Wyświetlanie historii umowy
   8. Wyświetlanie wiadomości umowy
   9. Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
   10. Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
   11. Nawigowanie po polach formularza
   12. Czyszczenie danych z pól formularza
   13. Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
   14. Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
   15. Przegląd informacji prawnych
   16. Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
 2. Wysyłanie umów  
  1. Omówienie strony Wyślij
  2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
  3. Wysyłanie umów do innych osób
  4. Podpisy pisemne
  5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
  6. Wysyłka zbiorcza
   1. Omówienie funkcji Wyślij zbiorczo
   2. Wyślij zbiorczo — odbiorcy ręczni
   3. Wyślij zbiorczo — przesyłanie pliku CSV
   4. Anulowanie transakcji Wyślij zbiorczo
   5. Dodawanie przypomnień do funkcji Wyślij zbiorczo
   6. Raportowanie dla wysyłki zbiorczej
 3. Tworzenie pól w dokumentach
  1. Środowisko tworzenia w aplikacji
   1. Automatyczne wykrywanie pól
   2. Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
   3. Przypisywanie pól formularza do odbiorców
   4. Rola Wstępne wypełnianie
   5. Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
   6. Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
   7. Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
  2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
  3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
   1. Tworzenie formularzy AcroForm
   2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
  4. Pola
   1. Typy pól
    1. Typowe typy pól
    2. Obrazy w wierszu
    3. Obrazy stempli
   2. Wygląd zawartości pola
   3. Weryfikacja pola
   4. Wartości zamaskowanych pól
   5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
   6. Pole obliczeniowe
  5. Tworzenie często zadawanych pytań
 4. Podpisywanie umów
  1. Podpisywanie umów wysłanych do Ciebie
  2. Wypełnij i podpisz
  3. Podpis automatyczny
 5. Zarządzaj umowami
  1. Omówienie strony Zarządzaj
  2. Delegowanie umowy
  3. Zastępowanie odbiorców
  4. Ograniczona widoczność dokumentu
  5. Anulowanie umowy 
  6. Tworzenie nowych przypomnień
  7. Przeglądanie przypomnień
  8. Anulowanie przypomnienia
  9. Więcej operacji…
   1. Działanie wyszukiwania
   2. Wyświetlanie umowy
   3. Tworzenie szablonu na podstawie umowy
   4. Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
   5. Przesyłanie podpisanej umowy
   6. Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
   7. Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
   8. Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
   9. Dodawanie uwagi do umowy
   10. Udostępnianie indywidualnej umowy
   11. Anulowanie udostępniania umowy
   12. Pobieranie poszczególnych umów
   13. Pobieranie pojedynczych plików umowy
   14. Pobieranie raportu kontroli dla umowy
   15. Pobieranie zawartości pola w umowie
 6. Raport kontroli
 7. Raportowanie i eksportowanie danych
  1. Omówienie
  2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
  3. Wykresy raportu
   1. Tworzenie nowego raportu
   2. Raporty dotyczące umów
   3. Raporty transakcji
   4. Raport aktywności dotyczących ustawień
   5. Edycja raportu
  4. Eksport danych 
   1. Tworzenie nowego eksportu danych
   2. Edytowanie eksportu danych
   3. Odświeżanie zawartości eksportu danych
   4. Pobieranie eksportu danych
  5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
  6. Powielanie raportu/eksportu
  7. Planowanie raportu/eksportu
  8. Usuwanie raportu/eksportu
  9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

 1. Formularze internetowe 
  1. Tworzenie formularza internetowego
  2. Edycja formularza internetowego
  3. Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
  4. Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
  5. Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu 
  6. Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
  7. Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
  8. Zmiana rozmiaru formularza internetowego
 2. Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki) 
  1. Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
  2. Tworzenie szablonu biblioteki
  3. Zmiana nazwy szablonu biblioteki
  4. Zmiana typu szablonu biblioteki
  5. Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
  6. Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
  7. Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
 3. Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
 4. Obiegi pracy Power Automate
  1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
  2. Włączanie integracji usługi Power Automate
  3. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
  4. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
  5. Aktywatory używane dla obiegów
  6. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
  7. Zarządzanie obiegami
  8. Edycja obiegów
  9. Udostępnianie obiegów
  10. Wyłączanie lub włączanie obiegów
  11. Usuwanie obiegów
  12. Przydatne szablony
   1. Tylko administrator
    1. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
   2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
   3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
   4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
   5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
   6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
 5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  1. Przegląd niestandardowych obiegów pracy wysyłania
  2. Tworzenie nowego obiegu pracy wysyłania
  3. Edytowanie obiegu pracy wysyłania
  4. Aktywacja lub dezaktywacja obiegu pracy wysyłania
  5. Wysyłanie umowy za pomocą obiegu pracy wysyłania
 6. Udostępnianie użytkowników i umów
  1. Udostępnianie użytkownika
  2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

 1.  Przegląd integracji Acrobat Sign 
 2. Acrobat Sign dla Salesforce
 3. Acrobat Sign dla Microsoft
  1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
  2. Acrobat Sign dla Outlook
  3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign dla Teams
  5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
  6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
  7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
 4. Inne integracje
  1. Acrobat Sign dla ServiceNow
  2. Acrobat Sign dla HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
  5. Acrobat Sign dla NetSuite
  6. Acrobat Sign dla VeevaVault
  7. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
 5. Integracje zarządzane przez partnerów
 6. Jak uzyskać klucz integracji

Programista Acrobat Sign

 1. Interfejsy API REST 
  1. Dokumentacja metody
  2. SDK/podręcznik dla programistów
  3. Często zadawane pytania dotyczące interfejsu API
 2. Elementy webhook 
  1. Omówienie elementu webhook
  2. Konfiguracja nowego elementu webhook
  3. Wyświetlanie lub edytowanie elementu webhook
  4. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja elementu webhook
  5. Usuwanie elementu webhook
  6. Certyfikaty dwukierunkowego SSL
  7. Elementy webhook w API

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

 1. Zasoby obsługi klienta 
 2. Zasoby dotyczące sukcesów klientów korporacyjnych 

Włącz metodę uwierzytelniania odbiorcy przy użyciu dokumentów tożsamości.

Omówienie

Dzięki zaawansowanym algorytmom uczenia maszynowego obsługa dokumentu tożsamości w usłudze Adobe Acrobat Sign umożliwia firmom na całym świecie zabezpieczanie wysokiej jakości uwierzytelniania tożsamości odbiorców.

Dokument tożsamości to metoda weryfikacji tożsamości w usłudze premium, która nakazuje odbiorcy przesłanie obrazu dokumentu tożsamości wystawionego przez rząd (prawa jazdy, dowodu osobistego, paszportu), a następnie sprawdza jego autentyczność.

Obsługiwane dokumenty:

 • Paszport
  • Wszystkie książeczki paszportowe zgodne z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego
 • Prawo jazdy / dowód osobisty / zezwolenia na pobyt

 

Kraj Prawo jazdy Karta identyfikacyjna Zezwolenie na pobyt
Australia Obsługiwane    
Austria Obsługiwane Obsługiwane  
Belgia Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane
Bułgaria   Obsługiwane  
Kanada Obsługiwane Obsługiwane  
Chorwacja   Obsługiwane  
Czechy   Obsługiwane  
Francja Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane
Niemcy Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane
Węgry   Obsługiwane  
Irlandia Obsługiwane    
Włochy Obsługiwane Obsługiwane  
Łotwa   Obsługiwane  
Litwa   Obsługiwane  
Malta   Obsługiwane  
Meksyk   Obsługiwane  
Holandia Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane
Nowa Zelandia Obsługiwane    
Polska Obsługiwane Obsługiwane  
Portugalia Obsługiwane Obsługiwane  
Rumunia Obsługiwane Obsługiwane  
Słowacja   Obsługiwane  
Hiszpania Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane
Szwecja Obsługiwane    
Szwajcaria Obsługiwane Obsługiwane  
Wielka Brytania Obsługiwane   Obsługiwane
Stany Zjednoczone Obsługiwane Obsługiwane  

 


Usługa sprawdza autentyczność obrazu dokumentu dzięki weryfikacji dziesiątek elementów w dokumencie, w tym:

 • struktury dokumentu,
 • danych biograficznych,
 • kodu kreskowego PDF417 (w stosownych przypadkach),
 • strefy odczytu maszynowego (w stosownych przypadkach),
 • elementów zabezpieczających,
 • obszaru fotografii,
 • podpisu.

Dostępność:

Uwierzytelnianie za pomocą dokumentu tożsamości jest dostępne tylko dla planów licencyjnych ETLA dla przedsiębiorstw. Plany licencyjne VIP nie mają do niego dostępu.

Uwierzytelnianie za pomocą dokumentu tożsamości to metoda uwierzytelniania typu premium, która wiąże się z opłatą za użytkowanie:

 • Transakcje należy nabywać za pośrednictwem przedstawiciela handlowego Adobe.
 • Transakcje są zasobem na poziomie konta. Wszystkie grupy korzystają z tej samej puli globalnej.

Zakres konfiguracji:

Funkcję tę można włączyć na poziomie konta i grupy.

Uwaga:

Porównanie biometryczne: oprócz weryfikacji dokumentów na żądanie można włączyć opcjonalne porównanie biometryczne. Porównanie biometryczne prowadzi odbiorcę przez wykonanie zdjęcia w czasie rzeczywistym (tzw. „selfie”), a następnie ocenia ten obraz względem obrazu na przesłanym dokumencie. Porównanie biometryczne wymaga, aby odbiorca odpowiadał na monity wyświetlane na ekranie w celu potwierdzenia „autentyczności odbiorcy”, zapewniając, że wcześniej pobrane obrazy statyczne nie będą używane.

Korzystanie

 1. Odbiorcy są najpierw informowani o umowie za pośrednictwem wiadomości e-mail z powiadomieniem zawierającym przycisk Sprawdź i podpisz w celu uzyskania dostępu do treści umowy:

  Wiadomości e-mail Sprawdź i podpisz

  Żądanie uwierzytelnienia jest wyzwalane po kliknięciu przycisku Sprawdź i podpisz.

 2. Odbiorca zostanie poproszony o udostępnienie telefonu dla smartfona, który odbiera wiadomości tekstowe.

  Jest to wymagane w przypadku korzystania z aplikacji do robienia zdjęć, która porówna dokument tożsamości z rządową bazą danych.

  • Obowiązuje 15-minutowy limit czasu na zakończenie procesu weryfikacji, który rozpoczyna się po kliknięciu łącza w e-mailu.
  • Po wysłaniu wiadomości tekstowej pojawia się niebieski komunikat informujący, że wiadomość została wysłana, a łącze w tej wiadomości jest ważne przez pięć minut.
  Zadanie uwierzytelnienia dokumentem tożsamości

  Uwaga:

  Ten krok dotyczący numeru telefonu jest pomijany, jeśli proces podpisywania zostanie rozpoczęty na smartfonie.

 3. Wiadomość tekstowa zostanie wysłana na podany numer telefonu z łączem do usługi dowodu osobistego.

  Po kliknięciu łącza odbiorca ma możliwość uwierzytelnienia za pomocą prawa jazdy / dowodu osobistego lub paszportu.

  Pierwsze kroki identyfikatora instytucji rządowych

  Uwaga:

  Podczas procesu zbierania i weryfikowania treści dokumentu strona z pierwotnym powiadomieniem wyświetla komunikat o weryfikacji danych:

  gov_id_verificationinprocess

 4. W przypadku korzystania z prawa jazdy lub dowodu osobistego aplikacja poprosi odbiorcę o zrobienie zdjęcia:

  • przodu karty,
  • tyłu karty,
  • użytkownika (opcjonalnie na podstawie konfiguracji konta).

  W przypadku korzystania z paszportu wymagane jest tylko jedno zdjęcie paszportu.

  Identyfikator instytucji rządowych — przód i tył

 5. Opcjonalne zdjęcie w czasie rzeczywistym do porównania biometrycznego z obrazem dokumentu.

  Jeśli opcja „selfie” w czasie rzeczywistym jest włączona dla konta, odbiorca otrzymuje polecenie wykonania na żywo czynności, aby udowodnić, że jest prawdziwy i reaguje na monity aplikacji do przechwytywania obrazów.

  Po zakończeniu testu „autentyczności odbiorcy” aplikacja przechwyci zdjęcie i wykona porównanie biometryczne z obrazem dokumentu tożsamości.

 6. Po zweryfikowaniu tożsamości odbiorca może wejść w interakcję z umową na oryginalnym urządzeniu, na którym otwarto wiadomość e-mail.

  • Nazwisko odbiorcy widniejące na dokumencie tożsamości jest przenoszone do pola podpisu i nie można go edytować.
  Powodzenie identyfikatora instytucji rządowych

  Odbiorca ma pięć prób, aby zweryfikować swoją tożsamość. Jeśli weryfikacja nie powiedzie się pięć razy, umowa zostanie anulowana, a nadawca zostanie o tym powiadomiony.

  Uwierzytelnienie nie powiodło się

Warstwa 1 — sprawdzanie dokumentu:

Pierwsza warstwa użytej technologii umożliwia sprawną i bezpieczną weryfikację dokumentu tożsamości użytego w transakcji cyfrowej, zapewniając, że dokument jest autentyczny i w niezmienionej postaci.

Połączenie najlepszego w swojej klasie komfortu w zakresie przechwytywania ze sprawdzonym mechanizmem weryfikacji dokumentów tożsamości zapewnia niezawodną ochronę przed fałszowaniem cyfrowej tożsamości i bezproblemową obsługę.

Weryfikacja za pomocą dokumentu tożsamości dostępna jest dla wszystkich języków łacińskich i obsługuje tysiące międzynarodowych oraz krajowych dokumentów tożsamości, w tym:

 • paszporty,
 • dowody osobiste,
 • prawa jazdy.

Aby uzyskać wiarygodne rezultaty, usługa zapewnia następujące elementy:

 • Instruowane przechwytywanie dokumentu — użytkownicy są instruowani, jak zrobić optymalne zdjęcie wysokiej jakości.
 • Klasyfikacja dokumentu — algorytmy „wizji komputerowej” rozpoznają i klasyfikują tysiące dokumentów tożsamości, umożliwiając wiarygodne wyodrębnianie danych oraz uwierzytelnienie dokumentów.
 • Wyodrębnianie danych — usługa ta wykracza poza proste optyczne rozpoznawanie znaków, przeprowadzając dekonstrukcję dokumentu i analizując zawartość każdego pola.
 • Ocena elementów autentyczności — połączone techniki sztucznej inteligencji weryfikują dziesiątki elementów w dokumencie tożsamości, w tym:
  • Struktura dokumentu — fizyczne atrybuty dokumentu tożsamości są oceniane pod kątem prawidłowego rozmiaru, materiału, kształtu, koloru, układu itp.
  • Dane biograficzne — wydruki danych identyfikujących daną osobę są oceniane pod kątem użycia czcionek, koloru, dopuszczalnych wartości itp.
  • Kod kreskowy PDF417 (jeśli dotyczy) — wyniki OCR dotyczące biodanych przedniej strony są porównywane z danymi wyodrębnionymi z kodu kreskowego PDF417 tylnej strony.
  • Strefa odczytu maszynowego (jeśli dotyczy) – na zadrukowanej strefie odczytu maszynowego sprawdzane jest użycie czcionek, obecność, cyfry kontrolne itp.
  • Funkcje zabezpieczeń – widoczne i niewidoczne funkcje zabezpieczeń dokumentu tożsamości są sprawdzane pod kątem obecności, pozycji, zawartości itp.
  • Obszar fotografii – zdjęcie portretowe lub główne jest oceniane pod kątem obecności ludzkiej twarzy, orientacji, koloru itd.
  • Podpis – sekcja podpisu jest sprawdzana pod kątem obecności, typu czcionki, dopasowania do znanych próbek itp.

 

Warstwa 2 — porównanie biometryczne:

Druga warstwa uwierzytelniania porównuje portret wyodrębniony z dokumentu tożsamości ze zdjęciem typu „selfie”, wykonanym przez użytkownika, wykorzystując w tym celu biometryczne porównanie twarzy. W ten sposób potwierdza się, że użytkownik przesyłający dokument tożsamości jest jego prawowitym właścicielem.

Techniki chroniące przed fałszerstwami

 • W celu upewnienia się, że użytkownik wykona zdjęcie „selfie” wysokiej jakości w optymalnych warunkach, wykorzystywana jest analiza klatek wideo.
 • Podczas robienia sobie zdjęcia odbiorca otrzymuje polecenie wykonania czynności (np.: Uśmiech!), aby zweryfikować autentyczność odbiorcy.
 • Ocenie zostają poddane niektóre warunki, m.in. oświetlenie, ostrość i wyrównanie.

Konfigurowanie metody uwierzytelnienia dokumentu tożsamości podczas tworzenia nowej umowy

Gdy opcja uwierzytelniania dokumentem tożsamości jest włączona, nadawca może ją wybrać z listy rozwijanej Uwierzytelnienie znajdującej się po prawej stronie adresu e-mail odbiorcy.
 

Wybór metody uwierzytelnienia

Jeśli dokument tożsamości nie znajduje się na liście, oznacza to, że uwierzytelnianie za pomocą dokumentu tożsamości nie zostało włączone dla grupy, z której użytkownik wysyła umowę, i administrator musi tę opcję włączyć.

Wykorzystanie transakcji uwierzytelniania opcji premium

Uwierzytelnienie za pomocą dokumentu tożsamości to metoda uwierzytelniania typu premium, która wiąże się z opłatą na użytkownika.

 • Aby można było użyć tej opcji, należy kupić i zainstalować transakcje dokumentu tożsamości.
 • Transakcje dokumentu tożsamości są używane na odbiorcę skonfigurowanego za pomocą metody uwierzytelniania za pomocą dokumentu tożsamości.
  • Jedna umowa skonfigurowana z trzema odbiorcami, z których dwóch uwierzytelnia się za pomocą dokumentu tożsamości, zawiera dwie transakcje uwierzytelniania.
 • Transakcje uwierzytelniania są odejmowane od sumy konta, gdy umowa jest wysyłana do autora (jako wersja robocza umowy) lub wysyłana do pierwszego odbiorcy (jako umowa w toku).
  • Anulowanie wersji roboczej umowy powoduje zwrot transakcji uwierzytelniania do sumy konta.
  • Anulowanie umowy w toku nie powoduje zwrotu żadnych transakcji uwierzytelniania.
  • Zmiana istniejącej metody uwierzytelniania na uwierzytelnianie za pomocą dokumentu tożsamości powoduje użycie jednej licencji.
  • Zmiana metody uwierzytelniania z uwierzytelniania za pomocą dokumentu tożsamości nie zwraca transakcji uwierzytelniania.
   • Zmiana uwierzytelniania w obie strony przy użyciu dokumentu tożsamości zawsze powoduje pobranie tylko jednej transakcji (dla danego odbiorcy).
Śledzenie wykorzystania dokumentu tożsamości

Raport tożsamości sygnatariusza (SIR)

Domyślnie Acrobat Sign nie zachowuje danych tożsamości zebranych podczas uwierzytelniania za pomocą dokumentu tożsamości. Administratorzy konta mogą jednak zażądać przechowywania danych tożsamości w systemie Acrobat Sign za pośrednictwem raportu tożsamości sygnatariusza (SIR).

Raport SIR zawiera dane gromadzone podczas weryfikacji za pomocą dokumentu tożsamości (np. zdjęcia dokumentu tożsamości, zdjęcie twarzy, numer telefonu, dane wyodrębnione z dokumentu tożsamości itp.).

SIR:

Więcej informacji na ten temat SIR można znaleźć tutaj >

Raport kontroli

Raport kontroli wyraźnie wskazuje, że odbiorca został zweryfikowany za pomocą metody uwierzytelnienia przy użyciu dokumentu tożsamości:

 

Zdarzenie raportu kontroli dokumentu tożsamości

Powód jest wyraźnie określony w przypadku anulowania umowy z powodu braku możliwości uwierzytelnienia odbiorcy.

Nieudane uwierzytelnianie w raporcie kontroli

Najlepsze praktyki i uwagi

 • W przypadku braku konieczności korzystania z uwierzytelniania drugiego stopnia podpisu dla wewnętrznych podpisów należy rozważyć metodę uwierzytelniania Acrobat Sign zamiast metody uwierzytelniania za pomocą dokumentu tożsamości, tak aby zmniejszyć trudności związane z podpisywaniem i zaoszczędzić na wykorzystaniu transakcji uwierzytelniania premium.
 • Dokument tożsamości:
  • Nie jest przeznaczony do regulowanych lub wysokiej wartości scenariuszy użycia i obiegów pracy z podpisami elektronicznymi.
  • Nie może zidentyfikować wszystkich oszukańczych lub fałszywych dokumentów identyfikacyjnych.
  • Nie może zastąpić konieczności przeglądu przez człowieka.

Opcje konfiguracji

Metodę uwierzytelniania można włączyć w menu Ustawienia wysyłania

Aby uzyskać dostęp do metody uwierzytelniania za pomocą dokumentu tożsamości, trzeba podpisać umowę dla rocznej liczby odbiorców. Opcja nie jest widoczna w interfejsie administratora, dopóki nie zostanie skonfigurowana wewnętrznie.

Po dokonaniu zakupu transakcji tożsamości w systemie administratorzy znajdą elementy sterujące umożliwiające uwierzytelnianie za pomocą dokumentu tożsamości na stronie Ustawienia wysyłania wraz z innymi metodami uwierzytelniania tożsamości.

Włącz tę metodę, zaznaczając pole Uwierzytelnianie za pomocą dokumentu tożsamości.

 • Po włączeniu tej metody administrator może ustawić uwierzytelnianie za pomocą dokumentu tożsamości jako domyślną wartość dla nowych umów. Opcja nie jest widoczna, dopóki metoda nie zostanie wyraźnie włączona:
Elementy sterujące uwierzytelniania dokumentem tożsamości

Opcjonalne porównanie biometryczne typu „selfie”

Klienci, którzy chcą uwzględnić porównanie biometryczne między dokumentem tożsamości a zdjęciem selfie odbiorcy w czasie rzeczywistym, mogą skontaktować się z zespołem pomocy technicznej, aby włączyć tę funkcję.

Automatyczne anulowanie umowy, gdy odbiorca nie uwierzytelni się

Usługa dokumentu tożsamości jest skonfigurowana tak, aby dopuszczała maksymalnie cztery nieudane próby uwierzytelnienia tożsamości odbiorcy. Po piątym niepowodzeniu umowa zostanie automatycznie anulowana w systemie, a właściciel umowy zostanie powiadomiony o anulowaniu umowy z powodu błędu uwierzytelniania.

Opcja konfiguracji tego progu nie znajduje się w interfejsie skierowanym do klienta. Administratorzy konta mogą zażądać dostosowania progu anulowania do innej wartości za pośrednictwem zespołu pomocy technicznej.

Uwierzytelnienie nie powiodło się

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online