Laskettavat kentät ovat edistyneiden lomakkeiden osa, ja siten sisältyvät ainoastaan usean käyttöoikeustason palveluihin.


Yleiskatsaus

Adobe Signiin kuuluu mahdollisuus päivittää dynaamisesti asiakirjan (sopimuksen) kenttiä sellaisten tietojen perusteella, joita allekirjoittaja syöttää sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Tämä voidaan tehdä käyttämällä laskettavia kenttiä. Voit käyttää laskettavia kenttiä sääntöjen määrittämiseen asiakirjan (tai asiakirjamallin) sisällä ennen kuin lähetät sen allekirjoitettavaksi. Nämä säännöt pääsevät käsiteltäviksi, kun allekirjoittaja on vuorovaikutuksessa asiakirjan kanssa, ja ne päivittävät asiakirjan dynaamisesti kenttien/arvojen perusteella.

Laskettavat kentät voidaan määritellä asiakirjojen sisällä käyttäen mitä tahansa seuraavista menetelmistä:


Laskettavien kenttien käyttötapauksia

Laskettavia kenttiä voidaan käyttää monissa tilanteissa, joissa asiakirja on dynaamisesti päivitettävä allekirjoittamisen yhteydessä. Alla on muutamia esimerkkitapauksia, joissa laskettavia kenttiä voidaan käyttää. Nämä käyttötapaukset ovat vain havainnollistamassa asiaa.

1. Tilauslomakkeen laatiminen - Laskettavia kenttiä voidaan käyttää laadittaessa tilauslomake, jossa allekirjoittajalla on mahdollisuus valita haluamansa saatavana olevien myyntiartikkelien luettelosta ja määrittää lukumäärä. Kun luettelosta valitaan artikkeli, lomake päivittyy automaattisesti niin, että siihen lisätään valitun artikkelin hinta. Allekirjoittajan valitseman määrän mukaan lasketaan automaattisesti kokonaishinta. Lomakkeeseen voidaan sisällyttää myös lisälaskelmia, joilla määritellään tilaukseen liittyvä vero tai lasketaan määräalennus, joka perustuu yrityksen asiakkaille tarjoamien alennusten sääntöihin.

2. Sopimuksen voimassaolon loppumispäivän automaattinen lisääminen - Sopimuksissa, joihin asiakas voi valita allekirjoittamisen yhteydessä voimassaoloajan (6 kuukautta, 12 kuukautta, 24 kuukautta jne.), laskettavaa kenttää voi käyttää sopimuksen viimeisen voimassaolopäivän merkitsemiseen sen valinnan mukaan, jonka asiakas on tehnyt allekirjoittaessaan sopimusta.

3. Kirjoittautumislomakkeet, joissa monta mahdollista valintaa - Laskettavan kentän avulla voidaan luoda kirjoittautumislomakkeita (esimerkiksi jäsenyyslomakkeita), joissa lomakkeen allekirjoittaja voi valita joukosta mahdollisia vaihtoehtoja. Allekirjoittajan tekemät valinnat voivat vaikuttaa muihin lomakkeiden dynaamisiin piirteisiin, kuten ehtoihin, joihin allekirjoittaja on suostumassa, sopimuksen kestoaikaan ja myös kokonaismaksuun.


Perustietoja laskettavista kentistä

Mikä tahansa lomakekenttä, valintaikkunakenttä tai valintapainikekenttä voidaan Adobe Sign -lomakkeessa merkitä laskettavaksi kentäksi. Allekirjoittamisen yhteydessä allekirjoittaja ei voi suoraan syöttää arvoa laskettavaksi kentäksi määritettyyn kenttään, vaan arvo lasketaan aina automaattisesti lomakkeessa määriteltyjen sääntöjen mukaan.

Laskettavan kentän määritelmä koostuu kahdesta osasta: lausekkeesta ja muodosta.

Lauseke

Pakollinen

Määrittelee kaavan/säännön, jonka perusteella tietyn kentän arvo lasketaan. Adobe Sign arvioi lausekkeen allekirjoittamisen aikana, ja syntyvä arvo näytetään kentässä.

Muoto

Valinnainen

Laskettavan kentän tulosarvo voidaan myös muotoilla päivämääräksi, luvuksi tai valuutaksi määrittämällä sen muoto.

Laskettavat kentät voidaan määritellä käyttämällä Adobe Sign -tekstitageja, Adobe Sign -verkkosovellusta tai PDF-lomakekenttiä. Käytettäessä Adobe Sign -tekstitageja tai PDF-lomakekenttiä laskettavien kenttien määrittelemiseen laskelman lauseke määritellään käyttämällä menettelyohjetta "calc". Laskettavan kentän muotoilu voidaan täsmentää käyttämällä menettelyohjetta "format".

Esimerkki

{{someCalculatedField_es_:signer1:calc(someExpn):format(formatType, someFormat)}}

Tässä esimerkissä käytetyt tekstitagit määrittelevät asiakirjan sisäisen kentän nimeltä "someCalculatedField". Kenttä merkitään signer1:ksi määritellylle vastaanottajalle. Kentän arvo lasketaan kaavalla, joka on määritetty nimellä "someExpn". Näin saadun arvon tyyppi määritellään parametrilla "formatType" ja muotoillaan parametrilla "someFormat" määritellyn muodon mukaiseksi.

Adobe Sign -nettisovelluksen laadintaympäristö on täysin toimintakykyinen lausekkeen rakennustyökalu, jolla voidaan määritellä laskettavien kenttien laskukaavoja. Katso lisätietoja lausekkeiden rakentamisesta kohdasta Lausekkeen rakennustyökalun käyttö laskettavien kenttien määrittämiseen.


Laskettavien kenttien lausekkeet

Lauseke tarkoittaa kaavaa/sääntöä, jolla määritetään laskettavan kentän arvo. Lauseke voi koostua yhdestä tai useammasta seuraavasta elementistä:

Kirjallinen osa

Määrittää itse arvon, jota käytetään osana lauseketta. Lausekkeet voivat olla merkkijonoarvoja, lukuja tai päivämääriä. Esimerkiksi:

 • {{helloField_es_:signer1:calc("Hello")}} - Tämä kirjallinen osa asettaa "helloField"-kentän arvoksi Hello.
 • {{numField_es_:signer1:calc(10)}} - Tämä kirjallinen osa asettaa "numField"-kentän arvoksi 10.
 • {{date_es_:isdate(format="mmm d, yyyy")}} - Tämä kirjallinen osa sisältää pilkun, joka on erikoiserotin. Ilmaus on lähetettävä kirjallisen osan arvona, jotta pilkku sisällytetään muotoiltuun merkkijonoon.
 • {{date_es_:isdate(format='d "day of" mmmm, yyyy')}} - Päivämäärälaskelmaan voi lisätä merkkijonoliteraalin.  Merkkijonoliteraalin ympärillä on oltava yksinkertaiset tai kaksinkertaiset lainausmerkit. 
  • Edellä olevan laskelman tuloksena olisi esimerkiksi seuraava merkkijono:  12 day of December, 2012

Lausekkeeseen sisällytettävät merkkijonot tulee ympäröidä lainausmerkeillä, joko kaksinkertaisilla (") tai yksinkertaisilla ('). Jos näin saatuun arvoon täytyy sisällyttää lainausmerkit (yksin- tai kaksinkertaiset), tämä on mahdollista käyttämällä kenoviivaa (\) lainausmerkkien ympärillä.

Tärkeä huomautus: Kaikissa seuraavissa esimerkeissä näytetään vain lauseke, ei tekstitagin koko syntaksirakennetta.

Operaattorit

Operaattoreita käytetään yhden tai useamman operaation suorittamiseen osana lauseketta. Esimerkiksi:

• 6 + 4 - Tämän operaattorin tuloksena laskettavan kentän arvoksi merkitään 10.

• 5/22/2016 - 3 - Tämän operaattorin tuloksena laskettavan kentän arvoksi merkitään 5/19/2016.

Katso kohdasta Tuetut operaattorit, mitä operaattoreita tuetaan lausekkeiden sisällä.

Kentät

Asiakirjan sisäisiä, jo olemassa olevia kenttiä voidaan käyttää lausekkeen määrittelemiseen viittaamalla kenttään sen nimellä. Nämä kentät voivat olla Adobe Sign -kenttiä (kuten allekirjoitus, päivämääräkenttä, allekirjoittajan nimi, allekirjoittajan yritys jne.) tai asiakirjan sisällä määriteltyjä kenttiä tai muita laskettavia kenttiä. Esimerkiksi:

• price * quantity - Tämä lauseke viittaa kahteen muuhun kenttään asiakirjan sisällä, "price" ja "quantity". Näiden arvojen kertolaskun tulos syötetään laskettavaan kenttään.

• signerName & "employee of " & signerCompany - Tämä lauseke viittaa kahteen asiakirjan sisäiseen kenttään, "signerName" ja "signerCompany", jotka Adobe Sign mahdollisuuksien mukaan täyttää etukäteen ja yhdistää. Jos allekirjoittajan nimi on "Casey Jones" ja hänen yrityksensä on "Acme Corp", tämä lauseke syöttää laskettavaan kenttään arvon "Casey Jones employee of Acme Corp".

Jos kenttänimi sisältää välilyönnin, kentän nimi on pantava hakasulkuihin ([]), jotta siihen voi viitata lausekkeessa. Esimerkiksi [kenttänimi jossa on välilyöntejä] viittaa asiakirjassa kenttään nimeltä "kenttänimi jossa on välilyöntejä".

Funktiot

Lausekkeet voivat myös sisältää yhden tai useampia funktioita Adobe Signin tukemien funktioiden luettelosta. Määritetyt funktiot arvioidaan sopimuksen allekirjoitusmenettelyn aikana ja saatu arvo näkyy laskettavassa kentässä. Esimerkiksi:

• dateAdd(d, signedDate, 3) - Tämä lauseke käyttää "dateAdd"-funktiota ja tarkentaa, että sopimuksen allekirjoituspäivään lisätään 3 päivää. Jos siis asiakirja allekirjoitetaan 22. toukokuuta 2016, lausekkeen arvoksi tulee 5/25/2016.

Päivämäärän vähentämiseen voidaan käyttää negatiivisia lukuja.

Katso kohdasta Tuetut funktiot, mitä funktioita tuetaan lausekkeiden sisällä.


Tuetut operaattorit

Seuraavia operaattoreita tuetaan laskettavissa kentissä.

+

Laskee kaksi lukua yhteen.

-

Vähentää luvun toisesta.

/

Jakaa luvun toisella.

*

Kertoo luvun toisella.

&

Yhdistää kaksi merkkijonoa peräkkäin.

=

Yhtä suuri kuin. Vertaa kahta lukua ja antaa arvoksi "true", jos ne ovat yhtä suuria, ja "false", jos ne eivät ole.

!=

Eri suuri kuin. Vertaa kahta lukua ja antaa arvoksi "true", jos ne eivät ole yhtä suuria, ja "false", jos ne ovat.

Pienempi kuin. Vertaa kahta lukua ja antaa boolelaisen arvon (tosi tai epätosi), jos ensimmäinen arvo on pienempi kuin jälkimmäinen.

>=

Suurempi tai yhtä suuri kuin. Vertaa kahta lukua ja antaa boolelaisen arvon (tosi tai epätosi), jos ensimmäinen arvo on suurempi tai yhtä suuri kuin jälkimmäinen.

<=

Pienempi tai yhtä suuri kuin. Vertaa kahta lukua ja antaa boolelaisen arvon (tosi tai epätosi), jos ensimmäinen arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin jälkimmäinen.

Suurempi kuin. Vertaa kahta lukua ja antaa boolelaisen arvon (tosi tai epätosi), jos ensimmäinen arvo on suurempi kuin jälkimmäinen.

%

Jakojäännösoperaattori. Antaa kahden luvun jakolaskussa saatavan jakojäännöksen.

^

Eksponentti. Antaa tiettyjen lukujen eksponentiaaliarvon.


Tuetut funktiot

Seuraavia funktioita tuetaan määriteltäessä laskettavan kentän lausekkeita.

Funktio

Kategoria

Kuvaus

abs(number1)

Matematiikka

Antaa luvun "number1" itseisarvon.

roundUp(number1)

Matematiikka

Pyöristää ylöspäin luvun "number1".

roundDown(number1)

Matematiikka

Pyöristää alaspäin luvun "number1".

round(number1)

Matematiikka

Pyöristää luvun "number1" lähimpään kokonaislukuun.

min(number1,number2)

Matematiikka

Antaa pienemmän luvuista "number1" ja "number2".

max(number1,number2)

Matematiikka

Antaa suuremman luvuista "number1" ja "number2".

datePart(part, date)

Pvm

Antaa funktion ensimmäisen argumentin määrittämän osan päivämäärästä kokonaislukuna. Esimerkki: datePart(m, 5/22/2016) antaa arvoksi 5, joka on päivämäärän kuukausiosan arvo.

Katso alempaa kohdasta "Päivämäärän osien hyväksytyt arvot" lisätietoja päivämäärän osa-attribuuttien hyväksyttävistä arvoista.

dateAdd(part, date, addition)

Pvm

Lisää päivämäärään määritetyn määrän osia (esim. "d" tarkoittaa päivää, "m" kuukautta ja "y" vuotta) tulevan päivämäärän laskemiseksi. Voit käyttää lukuja tai kenttien nimiä.

Esimerkki: dateAdd("m", "Jan 1, 2016", 3) antaa päivämäärän huhtikuu 1, 2016. Tässä esimerkissä kaava lisää päivämäärään kolme kuukautta.

Päivämäärän vähentämiseen voidaan käyttää negatiivisia lukuja.

dateDiff(part, date1, date2)

Pvm

Antaa kahden päivämäärän välisten osien määrän (esim. "d" tarkoittaa päiviä, "h" tunteja ja "n" minuutteja). Voit käyttää lukuja tai kenttien nimiä.

Esimerkki: dateDiff("d", "Jan 1, 2016", "Jan 2, 2016") antaa arvon 1, joka tarkoittaa, että tammikuun 1. ja 2. päivän välillä on 1 päivä.

daysIn(part, date)

Pvm

Antaa määritetyn päivämäärän osaan sisältyvän päivien määrän (esim. "d" tarkoittaa päivää, "m" kuukautta ja "y" vuotta). Voit käyttää lukuja tai kenttien nimiä.

Esimerkki: daysIn("m", "hel 1, 2016") antaa arvon 29, joka on helmikuun 2016 päivien määrä, ja daysIn("y", "02/01/2015") antaa arvon 365, joka on vuoden 2015 päivien määrä.

date(string)

Pvm

Muuntaa merkkijonoarvon (esim. "1/1/2016") päivämääräobjektiksi, jota voi käyttää toisissa funktioissa.

now()

Pvm

Antaa päivämäärän ja ajankohdan, jolloin kaava joutui koetukselle, yleensä silloin kun eSign-sivu ladattiin.

if(logical_test, value_if_true, value_if_false)

Logiikka

Asettaa koetukselle kohteen "logical_test". Tämä "logical_test" voi olla toinen lauseke. Jos se on tosi, se antaa arvon, joka on määritetty kohtaan "value_if_true". Jos se on epätosi, se antaa arvon, joka on määritetty kohtaan "value_if_false". Sekä "value_if_true" että "value_if_false" voivat myös olla lausekkeita.

Esimerkki: if (1 > 0, "Totta", "Ei totta") antaa arvon "Totta".

and(logical1, logical2, ...)

Logiikka

Antaa arvoksi "true" vain, jos kaikki numeroidut loogiset argumentit ilmenevät tosiksi. Muussa tapauksessa tämä antaa arvoksi "false".

Esimerkiksi and (1>0, 2>1) antaa arvoksi "true", and (1>0, 2=1) antaa arvoksi "false".

or(logical1, logical2, ...)

Logiikka

Antaa arvon "true", jos yhdelläkin loogisista argumenteista (logical1, logical2...) ilmenee arvo tosi. Jos kaikkien loogisten argumenttien arvoksi ilmenee epätosi, tämä funktio antaa arvon "false".

Esimerkiksi or (1>0, 2>1) antaa arvoksi "true". or (1>0, 2=1) antaa arvoksi "false".

not(logical)

Logiikka

Antaa arvon, joka on vastakkainen argumentin "logical" arvolle. Jos "logical" on arvoltaan epätosi, funktio antaa arvon "true". Jos se on arvoltaan tosi, funktio antaa arvon "false". Esimerkki: not (1>0) antaa arvon "false".
lookup(sourceField,("value1=return1,value2=return2", "default_value") Logiikka

Arvioi lähdekentän ”palautusarvon” (käytetään valintaruuduissa ja valintapainikkeissa) täyttämään oletusarvo laskettuun kenttään mahdollisten arvojen luettelon perusteella.

Esimerkki: lookup(stateField, “CA=Kalifornia,UT=Utah,MA=Massachusetts,WA=Washington”,”Ei mitään”)

Palauttaa Kalifornia, jos stateField-kentässä on CA, tai Utah, jos stateField-kentässä on UT, jne.  Jos vastinetta ei löydy, se palauttaa Ei mitään.


Päivämäärän osien hyväksytyt arvot

Seuraavia arvoja voidaan käyttää päivämääriin liittyvissä funktioissa täsmennettäessä sitä päivämäärän osaa, jolla funktion on määrä operoida.

Osa

Se osa päivämäärästä, johon funktiota sovelletaan

y

Vuosi

q

Vuosineljännes

m

Kuukausi

d

Päivä

h

Tunti

n

Minuutti

s

Sekunti


Laskettavien kenttien muotoilu.

Sen lisäksi, että laskettavalle kentälle määritetään lauseke, voidaan myös muotoilla tulosarvoa. Tulos voidaan muotoilla tekstiksi (oletusarvo) tai luvuksi tai päivämääräksi.

Käytettäessä yhdessä tekstitagien kanssa muotoilumenettelyohje kelpuuttaa kaksi argumenttia: FormatType ja Format.

FormatType

Määrittää laskettavan kentän edustaman arvotyypin. Tämän parametrin hyväksyttäviä arvoja ovat: luku ja päivämäärä.

Format

Määrittää laskettavaan kenttään sijoitettavan tulosarvon rakenteen.


Laskettavien kenttien muotoilu lukuina

Seuraavia merkkejä voidaan käyttää määritettäessä tuloksen muotoilu lukuna.

Muotomerkki

Kuvaus

_

(Alaviiva.) Edustaa mitä tahansa numeropaikkamerkkiä.

9

Edustaa mitä tahansa numeropaikkamerkkiä.

.

Pakollisen desimaalipisteen (tai desimaalipilkun) paikka.

0

Pakollisen desimaalipisteen vasemmalla tai oikealla puolella. Varustaa nollilla.

( )

Jos luku on nollaa alempi, ympäröi naamioinnin suluilla.

+

Lisää plusmerkin positiivisten lukujen eteen ja miinusmerkin negatiivisten lukujen eteen.

-

Lisää välilyönnin positiivisten lukujen eteen ja miinusmerkin negatiivisten lukujen eteen.

,

Sijoittaa aina kolmen numeron väliin pilkun (tai esim. Suomessa pisteen).

$

Sijoittaa dollarimerkin (tai muun valuuttasymbolin) muotoillun luvun eteen. Määritettäessä sen tulee olla muotomerkkijonon ensimmäinen merkki.

%

Muuntaa kentässä olevan lukuarvon prosenttiosuudeksi. Kertoo sen sadalla ja lisää eteen

%-merkin. Määritettäessä sen tulee olla muotomerkkijonon viimeinen merkki.


Laskettavien kenttien muotoilu päivämäärinä

Seuraavia merkkejä voidaan käyttää määritettäessä tuloksen muotoilu päivämääränä.

Muoto

Kuvaus

Esimerkki

s

Minuutin sekunnit 0-59.

"0"-"59"

ss

Minuutin sekunnit niin, että edessä on tarvittaessa nolla.

"00"-"59"

n

Tunnin minuutti väliltä 0-59.

"0" tai "59"

nn

Tunnin minuutti niin, että edessä on tarvittaessa nolla.

"00" tai "59"

h

Päivän tunti väliltä 1-12.

"1"-"12"

hh

Päivän tunti niin, että edessä on tarvittaessa nolla.

"01"-"12"

H

Päivän tunti väliltä 0-23.

"0"-"23"

HH

Päivän tunti niin, että edessä on tarvittaessa nolla.

"00"-"23"

d

Kuukauden päivä väliltä 1-31.

"1"-"31"

dd

Kuukauden päivä niin, että edessä on tarvittaessa nolla.

"01"-"31"

ddd

Viikonpäivän nimi lyhennettynä.

"Maa"-"Sun".

dddd

Viikonpäivän nimi kokonaisuudessaan.

"Maanantai"-"Sunnuntai".

m

Vuoden kuukausi väliltä 1-12.

"1"-"12"

mm

Vuoden kuukausi niin, että edessä on tarvittaessa nolla.

"01"-"12"

mmm

Kuukauden nimi lyhennettynä.

"Tam"-"Jou"

mmmm

Kuukauden nimi kokonaisuudessaan.

"Tammikuu"-"Joulukuu"

yy

Vuosi esitettynä kaksinumeroisena lukuna.

"99" tai "15"

yyyy

Täysi nelinumeroinen vuosiluku.

"1999" tai "2015"

t

Näyttää aamupäivä- tai iltapäivätunnisteen (AM/PM) ensimmäisen kirjaimen.

"A" tai "P"

tt

Näyttää aamu- tai iltapäivätunnisteen.

"AM" tai "PM"


Muotoiluesimerkkejä

Seuraavista esimerkeistä ilmenee, miten laskettavia päivämäärä- ja lukukenttiä muotoillaan.

 • Päivämäärämuotoinen laskettava kenttä:

{{myField_es_:calc(otherDateField + 3):format(date, "mmm dd, yyyy")}}

Tulos on jotain sellaista kuin "Tou 22, 2016".

 • Lukumuotoinen laskettava kenttä:

{{myTax_es_:calc(total * taxrate):format(number, "$,.00") }}

Tulos on jotain sellaista kuin "$1.987,65".


Lausekkeen rakennustyökalun käyttö laskettavien kenttien määrittämiseen

Laskettavat kentät voidaan määrittää Adobe Signin sopimuksenlaadintaympäristössä. Seuraavat vaiheet opastavat sinua määrittämään laskettavan kentän ollessasi laadintaympäristössä.

1. Vedä ja pudota kenttä asiakirjaan. Napsauta kaksi kertaa juuri lisäämääsi kenttää, niin pääset kentän ominaisuusdialogiin. Anna kentälle asianmukainen nimi. Muuta Arvon tyyppi-attribuuttia avattavaa valikkoa käyttäen niin, että tyypiksi tulee Laskettu arvo. Tämä tarkoittaa, että kenttäarvo määritetään allekirjoitushetkellä tehtävän laskutoimituksen perusteella.

Arvotyyppikenttä

 

2. Kirjoita laskutoimituslauseke Kaava-tekstikenttään tai avaa lausekkeen rakennustyökalu napsauttamalla funktionappulaa ( fx ).

Kaavan rakennustyökalu

 

3. Määrittele laskettavalle kentälle lauseke käyttämällä kaavan rakennustyökalua (katso kuviota alempaa). Ylhäällä näkyvä lausekealue näyttää kaavan, jota käytetään kentän arvon laskemiseen. Voit kirjoittaa kaavan lausekealueelle tai käyttää laadintaympäristöä kaavan rakentamiseen. Lausekkeen rakennustyökalu antaa luettelot saatavana olevista funktioista, asiakirjan sisältämistä olevista lomakkeen kentistä sekä tuetuista operaattoreista, jotka auttavat lausekkeiden rakentamisessa. Voit lisätä kentän tai funktion kaavaan napsauttamalla kahdesti lausekkeen rakennustyökalun luetteloalueella olevaa kohdetta. Voit myös lisätä lausekkeeseen operaattoreita napsauttamalla tiettyä operaattoria operaattorien luettelossa.

4. Kun olet saanut lausekkeen määriteltyä, voit tarkistaa sen syntaksin napsauttamalla Tarkista syntaksi -nappulaa ja tallentamalla sitten muutokset.

5. Määritä laskettavien kenttien tyyppi käyttämällä avattavaa valikkoa Näytä muodossa.

Näytä muodossa -kenttä

 

6. Jos Näytä muodossa -arvosi on päivämäärä tai numero, aseta kentälle arvo Päivämäärä/Numeromuoto avattavaa valikkoa käyttämällä. Voit myös valita vaihtoehdon Mukautettu muotoilu, kun haluat määritellä kentälle mukautetun muotoilun.

Numeromuotokenttä


Valuutta-muodossa olevat laskettavat kentät

Laskettavan kentän Valuutta-muotoa käytettäessä laskettavan arvon eteen lisätään valuuttasymboli. (Laskutoimitus suoritetaan muuten matemaattisesti kaavan mukaan.)

Lisättävä symboli perustuu seuraaviin sääntöihin:     

 • Jos lähdekentissä on Yhdysvaltain valuutan tarkistus, näytettävä symboli on Yhdysvaltain dollari: $
 • Jos lähdekentissä on Yhdistyneen kuningaskunnan valuutan tarkistus, näytettävä symboli on punta: £

Laskettava kenttä on määritettävä seuraavilla arvoilla, jotta Valuutta-muotoilu toimii:

 • Näytä muodossa -arvoksi on asetettava Numero
 • Numeromuoto -arvoksi on asetettava Valuutta.
Laskettava kenttä – Valuuttamuoto

Laskutoimituksessa käytettävät lähdekentät voidaan tarkistaa Numero- tai Valuutta-arvon osalta:

Laskettava kenttä – Lähdenumero
Lähdekenttä, jossa on vahvistettu numero
Laskettava kenttä – Lähdevaluutta
Lähdekenttä, jossa on vahvistettu valuutta

Varoitus:

Kun Adobe Sign laskee Valuutta-arvon mukaisesti muotoillun kentän arvon, se ei ota huomioon minkäänlaista valuutanvaihtoa.

 • Laskettavassa kentässä suoritetaan vain matemaattinen laskutoimitus.
 • Kentän (Valuutta) muoto lisää vain valuuttasymbolin.

Lomakkeissa, joissa on käytettävä jonkin muun valuutan kuin dollarin ($) tai punnan (£) symbolia, symboli on lisättävä dokumenttitiedostoon tai lomakkeeseen on lisättävä vain luku -muotoinen kenttä, jonka oletusarvoksi on asetettu valuuttasymboli.

Kenttävaihtoehtoa käytettäessä on suositeltavaa, että valuuttasymbolikenttä

 • määritetään lähettäjälle (esitäyttö)
 • Asetetaan vain luku -muotoiseksi
 • Oletusarvoksi asetetaan valuuttasymboli (alla olevassa esimerkissä käytetään euroa).
Numeromuoto

Teksti-lähdekenttien muodon on oltava Numero (ei Valuutta).

Laskettava kenttä – Lähdenumero
Lähdekenttä, jossa on vahvistettu numero

Lopullisen arvon laskentaan käytettävä kenttä on määritettävä seuraavilla arvoilla:

 • Näytä muodossa -arvoksi on asetettava Numero
 • Numeromuoto -kentän arvoksi on asetettava haluamasi muoto.
Laskettava kenttä – NumeromuotoEsimerkkejä laskettavista kentistä

 

 • {{shipState_es_:signer1:calc([billingState]):showif(sameAs=unchecked)}}
  • Ensimmäiselle allekirjoittajalle merkitty asiakirjan kenttä, joka tulee näkyviin vain, jos toinen kenttä (valintaruutu) nimeltä "sameAs" on valitsematta. Kentän arvoksi merkitään automaattisesti kentän "billingState" arvo, jonka allekirjoittaja on syöttänyt asiakirjaan.
 • {{total_es_:signer1:calc(q1*pr1):format(Number,”$,0.00”):align(right)}}
  • Asiakirjan kenttä, joka on osoitettu ensimmäiselle allekirjoittajalle. Sen arvo lasketaan automaattisesti kenttien "q1" ja "pr1" arvojen tulona. Syntyvä arvo muotoillaan valuuttana ja merkitään kahden desimaalin tarkkuudella niin, että arvon edessä on dollarimerkki ($). Syntyvä arvo myös tasataan kentän sisällä vasemmalle.
 • price_es_:signer1:calc(if(pn1=”W1”,9.99,if(pn1=”W2”,5.99,if(pn1=”W3”,24.99,0))))}
  • Asiakirjan kenttä nimeltä "price", jonka arvo lasketaan allekirjoittajan toisessa asiakirjan kentässä "pn1" valitseman arvon mukaan. Tässä esimerkissä, jos "pn1"-kentän arvo on W1, "price"-kentässä näytetty arvo on 9,99. Jos "pn1"-kentän arvo on W2, "price"-kentässä näytetään arvo 5,99 - ja niin edelleen. Jos yksikään arvoista ei vastaa "pn1"-kentän arvoa, "price"-kentässä näytetty arvo on 0. Tätä mekanismia käyttämällä laskettavia kenttiä voidaan käyttää ostettavan artikkelin hinnan merkitsemiseen sen mukaan, mitä allekirjoittaja on valinnut allekirjoittamisen aikana.