Hämta en skriftlig signatur

Översikt

Ibland krävs det en fysisk signatur. Det kan vara av juridiska eller kompatibilitetskrav, policyståndpunkter eller helt enkelt p.g.a. att en eller båda parterna känner sig bekvämare med fysiska signaturer.

I arbetsflödet för skriftlig signatur i Adobe Acrobat Sign finns det stöd för fysiska signaturer, vilket ger dig bra kontroll, bibehållen kvalitet och tydlighet i det slutgiltiga dokumentet och dessutom utnyttjas fördelarna med elektronisk bearbetning och granskning.

Skicka ett avtal för skrivna signaturer

Om du vill skicka ett avtal för att samla in en fysiskt skriftlig signatur behöver avsändaren bara välja alternativet Skriftlig i avsnittet Signaturtyp på panelen Alternativ.

Observera att detta alternativ endast är synligt när både signaturtyperna elektronisk och skriftlig är aktiverade för gruppen. Annars används den aktiverade signaturtypen och alternativet att välja en är dolt.

Administratörer för kontot eller gruppen kan ange standardvärdet som skriftlig om den vanligaste signaturtypen förväntas vara i skriftlig form. (se Konfigurationsalternativ)

Avtal som skickas med signaturtypen skriftlig kräver att alla mottagare signerar i ett skrivet format.

Välja signaturtypen som skriftlig

Obs!

Avsändaren har inget alternativ för att konvertera avtalet till ett arbetsflöde för elektronisk signatur när avtalet har skickats. Det finns inte heller något alternativ för mottagaren att konvertera sin signatur till signaturtypen elektronisk.


Upplevelsen med skriftlig signatur för signerare

För signatörer påminner arbetsflödet med skriftlig signatur det elektroniska arbetsflödet, så när som på att de måste skriva ut dokumentet för att skriva sin signatur:

 • Mottagaren meddelas via e-post med en länk till dokumentet för att Öppna och skriva ut.
 • När mottagaren klickar på länken visas först en sammanfattning av signeringsprocessen i tre steg:
Steg för skriftlig signatur

 • Mottagaren kan fylla i alla formulärfält som begärs eller krävs för avtalet i den elektroniska upplevelsen.
 • När mottagaren är klar klickar denne på knappen Nästa längst ned på sidan för att gå vidare till instruktionerna för att hämta, skriva ut och signera:
Hämta avtalet

 

 • Mottagaren klickar på knappen Hämta för att hämta dokumentet (komplett med fältinnehåll som har fyllts i elektroniskt).
 • Mottagaren öppnar och skriver ut den hämtade PDF-filen.
 • Mottagaren signerar det utskrivna avtalet fysiskt.
 • Det signerade avtalet måste sedan skannas tillbaka till ett digitalt format.
  • Filen kan skickas till Acrobat Sign med ett godkänt format (PDF, JPG, GIF, TIF och BMP).
  • Acrobat Sign accepterar endast en fil. Om det finns flera bilder måste de sammanfogas till en fil.
 • Ett nytt e-postmeddelande skickas till mottagaren som begär att denne ska ladda upp det signerade dokumentet (e-postämne: Ladda upp {Avtalsnamn}). En länk finns för att öppna gränssnittet Överför när du vill skicka.
  • Mottagare kan också klicka på länken i det ursprungliga e-postmeddelandet Öppna och skriva ut för att öppna gränssnittet Ladda upp:
Överför när du vill skicka avtalet

 

 • Om du klickar på knappen Överför när du vill skicka, öppnas ett fönster där mottagaren kan hitta och välja filen med det signerade avtalet på det lokala systemet.
 • När filen har valts, laddas den upp till Acrobat Sign och mottagaren är klar.
 • Om det finns efterföljande mottagare fortsätter avtalet till nästa. Annars slutförs avtalet.

Tillåta mottagare att konvertera sin signatur från signaturtypen elektronisk till skriftlig

Kunder som inte kräver signaturtypen elektronisk och som vill överkomma eventuell kundskepsis gällande ett elektroniskt format, kan låta mottagare konvertera signaturtypen från elektronisk till skriftlig stil.

När denna konvertering är aktiverad ser mottagarna ett alternativ för att Skriv ut, signera och överför i menyn Alternativ på sidan för e-skylt.

Menyn Alternativ för att konvertera till en skriftlig signatur

Viktigt:

Observera att när en mottagare konverterar sin signaturtyp till ett skrivet formatet i ett flermottagaravtal, kommer alla formulärfält i avtalet att tas bort. Efterföljande signerare kommer inte att ha formulärfält att fylla i, förutom sina signaturfält som finns längst ned på sidan som ett signaturblocksfält.

Bästa praxis och överväganden

Konton som har Användare i flera grupper aktiverade bör identifiera sina arbetsflöden som kräver en skriftlig signatur och isolera dem i en egen grupp. Detta ger bättre användning av standardvärden som begränsar antalet konfigurerbara alternativ på sidan Skicka, effektiviserar sändningsprocessen och undviker konfigurationsfel.

Om du aktiverar skrivna signaturer via något av alternativen bör du överväga att aktivera Ladda upp ett signerat dokument i fall att en mottagare skickar tillbaka dokumentet till dig via e-post.


Konfigurationsalternativ

Alternativen för skriftlig signatur finns på konto- och gruppnivå. När du konfigurerar alternativ för skriftlig signatur bör du tänka på följande:

 • Alla gruppinställningar ärvs från början från kontoinställningarna.
 • Uttryckligen konfigurerade gruppnivåinställningar åsidosätter de ärvda kontonivåinställningarna.
 • När nya avtal skapas använder de egenskaperna för gruppen de skickas från.

Det finns fyra inställningar som bör övervägas när det gäller alternativ för skriftlig signatur:

 • Tillåt signaturtypen skriftlig för avsändare.
  • Ställ in standardsignaturtypen som skriftlig om processen kräver det.
 • Aktivera alternativet för mottagare att konvertera e-signaturer till signaturtypen skriftlig.
 • Aktivera skrivna signaturer när Begränsad dokumentsynlighet är aktiverad.

Tillåt signaturtypen skriftlig för avsändare

Gör följande för att tillåta att avsändare kan konfigurera avtal med signaturtypen skriftlig:

 1. Navigera till Kontoinställningar > Skicka-inställningar
 2. Rulla ned till Tillåtna signaturtyper
 3. Markera alternativet Tillåt att avsändarna skickar dokument för skriftlig signering
 4. Klicka på Spara för att slutföra ändringen

Definiera signaturtypen skriftlig som standard för nya avtal

Om standardsignaturtypen definieras som skriftlig konfigureras alla nya avtal som skapas i gruppen för en skriftlig signatur.

Om signaturalternativet elektronisk också är aktiverat kan avsändaren ändra signaturtypen när avtalet konfigureras.

Tillåta avsändare att välja signaturtypen skriftlig

Obs!

Om bara en signaturtyp är aktiverad för gruppen, är alternativet att välja en signaturtyp dolt på sidan Skicka. Båda alternativen måste vara aktiverade för att alternativet ska kunna visas för och väljas av avsändare.

Aktivera att mottagare kan konvertera till en skriftlig signatur

Alternativet att låta mottagare konvertera till en skriftlig signatur är ett användbart verktyg om du stöter på skepsis från signerare under den elektroniska signeringsprocessen.

 1. Navigera till Kontoinställningar > Signaturpreferenser.
 2. Bläddra ned till Ytterligare inställningar.
 3. Markera alternativet för att tillåta signerare att skriva ut, placera handskrivna signaturer och ladda upp avtal till Acrobat Sign i stället för att e-signera.
 4. Klicka på Spara för att spara ändringen.
Tillåta att mottagare konverterar till signaturtypen skriftlig

Obs!

Alternativet att tillåta mottagare att konvertera till signaturtypen skriftlig är inte beroende av alternativet att tillåta skrivna signaturer när nya avtal skickas.

Aktivera Skrivna signaturer när Begränsad dokumentsynlighet är aktiverat

Om du använder arbetsflöden för begränsad dokumentsynlighet (LDV) och behöver använda alternativet för skrivna signaturtyper, måste du uttryckligen aktivera Skrivna signaturer inom LDV-omfånget.

Om du inte gör det döljs alternativet att skicka avtal med signaturtypen skriftlig på sidan Skicka och kan inte konfigureras av avsändaren.

 1. Navigera till Kontoinställningar > Globala inställningar (Gruppinställningar när den är konfigurerad på gruppnivå ).
 2. Bläddra nedåt till Begränsad dokumentsynlighet.
 3. Markera alternativet Gör att du kan skicka filer för handskriven underskrift. Mottagarna ser alltid alla sidor när en handskriven signatur krävs
 4. Klicka på Spara för att spara ändringen.
Tillåt skrivna signaturer i arbetsflöden för begränsad dokumentsynlighet

Som inställningen beskriver, ignorerar alla avtal som skickas med både Begränsad dokumentsynlighet och signaturtypen skriftlig LDV-arbetsflödet och visar hela dokumentet för mottagaren.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto