Översikt

Texttaggarna i Adobe Sign är specialformaterad text som kan placeras varsomhelst i dokumentet. De kan specificera plats, storlek, fälttyper (t.ex. signatur- och initialfält), kryssrutor, alternativknappar och formulärfält, och de ger även avancerade bearbetningsregler för valfria fält. Texttaggar kan även användas när PDF-filer med formulärfält skapas. Mer information finns i Skapa formulär i Acrobat-referenshandboken.

Texttaggar konverteras till formulärfält i Adobe Sign när dokumentet skickas för signering eller överförs. Adobe Sign-texttaggar kan placeras i alla sorters dokument, som PDF, Microsoft Word, PowerPoint, Excel och textfiler (.txt, .rtf).

Till exempel:

{{Sig_es_:signer1:signature}}

Ett signaturfält som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1.

{{Cmpy_es_:signer2:company}}

Ett fält för företagsnamnet för mottagare som identifieras som signer2.

{{address_es_:signer1}}

Ett fält där mottagaren som identifieras som signer1 kan ange sin adress.

{{*city_es_:signer1}}

Ett obligatoriskt fält där mottagaren som identifieras som signer1 ska ange sin ort.

{{!price}}

Ett skrivskyddat fält. Mottagaren kan inte ändra fältets värde.

Med Adobe Sign-texttaggar får du en utmärkt konfigureringsfunktion för dokumentmallar där du kan placera ut signatur- och initialfält, samla in data från flera parter i ett avtal, definiera valideringsregler för insamlade data och lägga till kvalificeringsvillkor. När ett dokument är korrekt konfigurerat med texttaggar kan det användas som en mall när du skickar dokument för signatur, vilket säkerställer att insamlade data för avtal är konsekventa och giltiga i hela organisationen.

Obs!

Om en funktion är gäller specifikt för Adobe Sign – Business, Adobe Sign – Enterprise eller för båda anges detta.

Snabbstartsguide om texttaggar

Exempel på texttaggar

Alla exempel nedan förutsätter att taggarna används i dokumentets innehåll. Utelämna de inledande "{{" och de avslutande "}}" när du använder taggar som PDF-formulärfältnamn.

Signatur- och initialfält

{{Sig_es_:signer1:signature}}

Ett signaturfält som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1.

{{Int_es_:signer1:initials}}

Ett initialfält som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1.

{{SigB_es_:signer1:signatureblock}}

Ett signaturblock som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1.

{{OSig_es_:signer1:optsignature}}

Ett valfritt signaturfält som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1.

{{OInt_es_:signer1:optinitials}}

Ett valfritt initialfält som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1.

{{SigStamp_es_:signer1:stampimage(25)}} Ett stämpelfält som kan användas som ett signeringsalternativ. Stämplar krävs inte såvida det inte finns några andra signaturfält för signeraren.


Fält för mottagarroll

Signerar- och avsändarfälten används för att ange mottagarrollerna för ett avtal.

Signerarfält

Rollen "signer" anger den första mottagaren (signeraren eller godkännaren) som inte är "sender". Rollen "signer1" identifierar alltid den första mottagaren. Mottagaren som identifieras som "signer1" kan vara avsändaren om avsändaren är först med att signera eller godkänna avtalet.

{{Cmpy_es_:signer1:company}}

Ett fält där mottagaren som identifieras som signer1 kan ange sitt företagsnamn.

{{N_es_:signer2:fullname}}

Ett skrivskyddat fält där mottagaren som identifieras som signer2 kan ange sitt fullständigt namn.

{{Dte_es_:signer1:date}}

Ett skrivskyddat fält som innehåller signaturdatumet.

{{Em_es_:signer1:email}}

Ett skrivskyddat fält som innehåller signerarens e-postadress.

Obs!

I stället för att använda rollerna "sender" och "signerare" är det möjligt att endast använda roller som "signer1", "signer2", "signer3" och så vidare. Kontrollera att de här deltagarna läggs till i rätt ordning när du skickar dokumentet.

 

Avsändarfält

Rollen "avsändare" kan bara användas när alternativet "Jag måste signera först/sist" anges under sändningsprocessen. Rollen "avsändare" anger alltid ett fält som tilldelats "avsändaren", oavsett om han eller hon signerar först eller sist.

{{*Ttl_es_:sender:title}}

Ett obligatoriskt fält där avsändaren ska uppge sin jobbtitel.

Obs!

I stället för att använda rollerna "avsändare" och "signerare" är det möjligt att endast använda roller som "signer1", "signer2", "signer3" och så vidare. Kontrollera att de här mottagarna läggs till i rätt ordning när du skickar dokumentet.


Förifyllda fält

{{price_es_:prefill}}

Ett fält som avsändaren fyller i innan dokumentet skickas.


Textfält

{{address_es_:signer1}}

Ett valfritt fält där mottagaren som identifieras som signer1 kan ange sin adress.

{{*city_es_:signer1}}

Ett obligatoriskt fält där mottagaren som identifieras som signer1 ska ange sin ort.


Skrivskyddade fält

{{!price}}

Ett skrivskyddat fält. Signerarna kan inte ändra värdet.


Kryssrutor

{{[]}}

En kryssruta.

{{[x]}}

Kryssrutan är markerad som standard.


Alternativknappar

{{(Red)Color}}

En alternativknapp som har värdet Röd när den markeras.


Bilder

{{Image1_es_:signer1:inlineimage(4)}}
Ett fält för textbundna bilder med en höjd på 4 rader


Fältvalidering

{{*Mobile_es_:signer1:phone}}

Ett obligatoriskt telefonfält som tillåter amerikanskt format för telefonnummer.

{{d_es_:signer1:num(>0,<60)}}

Ett valfritt nummerfält som tillåter värden mellan 0 och 60.


Villkorliga regler

{{field_es_:showif(price>60)}}

Ett fält som visar om "price" har ett värde högre än 60.


Beräkningsfält

{{TV_es_:calc([SubTotal]+[Tax])}}

Ett fält vars värde beräknas automatiskt som summan av fälten "SubTotal" och "Tax".


Konvertera texttaggar till formulärfält

Fältlängd och formatering

När texttaggar används i ett redigerbart dokument lägger Adobe Sign på en rektangel som täcker hela texttaggen (från de inledande "{{" till de avslutande "}}") och konverterar texttaggen till motsvarande Adobe Sign-formulärfält.

Du kan förlänga formulärfältet genom att lägga till blanksteg i början av texttaggen, direkt efter "{{", eller i slutet av texttaggen, precis före "}}". Du kan förminska formulärfältet genom att minska teckenstorleken i texttaggen för att få rätt längd.

Formulärfältets formatering (teckenstorlek, typ, färg osv.) avgörs av formatet på första "{". För att säkerställa att Adobe Sign bearbetar texttaggarna korrekt ska taggdefinitionerna anges i teckensnitt som ofta förkommer i dokumentet (Helvetica, Times, Arial, Verdana eller Courier). Information om hur du använder en specifik teckenstil finns i avsnittet Teckensnittutseende.

Texttaggarnas definitioner är skiftlägeskänsliga och måste anges med gemener. 

Bilden nedan visar texttaggar som placerats i ett Microsoft Word-dokument.

Image1

Hela texttaggen, från den inledande klammerparentesen till den avslutande klammerparentesen, måste på plats på en rad. Om en texttagg sträcker sig över flera rader, antingen i källdokumentet eller i den bearbetade PDF-filen, kan det hända att Adobe Sign inte identifierar formulärfältet korrekt. Det kan leda till att den underliggande texten visas för signeraren när han/hon signerar dokumentet.

När de används i PDF-formulär ska klammerparenteserna inte tas med i namnet på PDF-formulärfälten. Fältets storlek avgörs av PDF-formulärfältets storlek och formateringen av de data som matats in i fältet avgörs av PDF-formulärfältets egenskaper.

Image2

Ett enskilt dokument kan inte innehålla både PDF-formulärfält och fält som definieras med hjälp av texttaggar.

 

Arbeta med formulärfält vid signering

Ovanstående texttaggar konverteras till följande ifyllbara fält vid signering:

image 3


Formulärfält i det signerade dokumentet

När data har sammanfogats i det signerade dokumentet visas följande i den signerade PDF-filen:

Image 4


Långa texttaggar

När texttaggar används i redigerbara dokument kan texttaggar som innehåller många direktiv bli mycket långa, vilket gör det svårt att specificera små fält i dokumentet. Adobe Sign har en enkel funktion som låter dig specificera kortare taggar i dokumentet.

Om du till exempel behöver ett obligatoriskt telefonfält som tilldelats avsändaren kan du istället för att skriva in den fullständiga taggen

{{*Mobile_es_:signer1:phone}} använda en kortare tagg, {{$mob}}, som du anger på lämplig plats i dokumentet. Justerar fältets storlek med blanksteg. Den fullständiga texttaggen

{{#mob=*Mobile_es_:signer1:phone}} kan placeras på en annan plats i dokumentet. Mer information om hur du förkortar texttaggar finns i Förkorta texttaggar.

En djupdykning i texttaggar

Syntax för texttaggar

En Adobe Sign-texttagg definieras enligt följande:

Uppdelning av texttaggen

De olika delarna definieras enligt följande:

 • Required – En valfri flagga som anger om det aktuella fältet är obligatoriskt och måste fyllas i av signeraren vid signering. Om flaggan inte finns är formulärfältet inte obligatoriskt och signeraren kan (men måste inte) fylla i ett värde vid signering.
 • ReadOnly – En valfri flagga som indikerar att det aktuella fältet är ett skrivskyddat fält. Om du markerar ett fält som skrivskyddat säkerställer du att data i fältet inte kan ändras av någon annan vid signering. Data kan sammanfogas i ett skrivskyddat fält med hjälp av Adobe Sign-API:erna eller MegaSign via CSV innan dokumentet skickas för signering.
 • Field Name – Ett unikt namn som identifierar det här specifika fältet i dokumentet. Fältnamnet används för att identifiera de värden som anges vid signering när data exporteras från tjänsten.

Obs!

 • Om ett dokument innehåller flera texttaggar som har samma namn men olika direktiv, eller om deras direktiv är skrivna i olika ordning, lägger Adobe Sign automatiskt till "efield" + ett unikt nummer + "_" i början av namn. Om det till exempel finns två fält med namnet "Address" i dokumentet, ändrar Adobe Sign namnet på ett av fälten till "efield2_Address".
 •  Om det finns två texttaggar med samma fältnamn, samma direktiv och samma ordning på direktiven i ett dokument behandlas dessa fält som klonade fält. Data som anges i ett av fälten klonas automatiskt till den andra fältplatsen i dokumentet.

 • ES Identifier – En specifik textsträng, "_es_", som måste anges efter fältnamnet i texttaggen för att aktivera funktioner som är specifika för Adobe Sign. Om Adobe Sign-identifieraren inte anges efter fältnamnet läggs ett formulärfält utan några direktiv till i dokumentet.
 • Directive – En lista med en eller flera definitioner som inleds med kolon (":") och som anger roll, fälttyp och övriga bearbetningsregler för fältet som definierar vilken typ av inmatning som tillåts i fältet. Direktiv kan definieras i valfri ordning.
  • Role – Deltagaren som det här fältet är kopplat till (t.ex. avsändaren eller signeraren).
  • Field Type – Typ av Adobe Sign-formulärfält (t.ex. signatur, initialer, kryssruta eller ett textfält).
  • Rules – Avancerade bearbetningsregler såsom datavalidering, logik för att visa/dölja fält baserat på villkor osv.


Kontrollera fältinteraktioner vid signering

Formulärfält i ett dokument kan tilldelas en specifik signerare i signeringsarbetsflödet. Adobe Sign säkerställer att en signerare vid signering endast kan interagera med de fält som har tilldelats honom/henne. Du kan tilldela ett formulärfält till en specifik signerare genom att lägga till ett specifikt direktiv i texttaggen.


Tilldela formulärfält till specifika signerare

Adobe Sign stöder följande direktiv vad gäller att tilldela formulärfält till specifika signerare.

{{Field2_es_:signer1}}

Ett fält i avtalet som tilldelas den första signeraren som inte är avsändare av avtalet.

{{Field3_es_:signer1}}

{{Field4_es_:signer2}}

Om ett avtal kräver fler än en signerare och varje signerare måste ange data vid signeringen, kan fält i avtalet tilldelas specifika signerare med hjälp av direktivet signer<x>, där <x> är den plats i ordningsföljden som signeraren signerar avtalet. Fält som är markerade med direktivet signer1 tilldelas den första signeraren, fält markerade med direktivet signer2 tilldelas till den andra signeraren osv. Adobe Sign säkerställer att en signerare endast kan interagera med fälten som han/hon blivit tilldelad.

Om avtalets avsändare signerar först vid signering visas både de fält som markerats som "signer1" och det fält som har markerats som "sender" för avsändaren.


Data som fylls i i förväg av avsändaren

I vissa fall behöver avsändaren inte signera avtalet, men måste ange data innan avtalet skickas för signatur. Detta uppnås genom att lägga till direktivet "prefill" till relevanta formulärfält i avtalet. Adobe Sign låter avsändaren fylla i fälten innan avtalet skickas för signatur.

{{Field5_es_:prefill}}

Ett fält i avtalet som måste fyllas i av avsändaren innan avtalet skickas för signering.

Obs!

Förifyll är aktiverat som standard för dokument som överförs till ditt Adobe Sign-dokumentbibliotek. Du kan också aktivera Förifyll genom att aktivera alternativet "Förhandsvisa och lägg till signaturfält" när du skickar dokument. Om du vill aktivera Förifyll för alla avtal som skickas från sändningssidan, oavsett om alternativet "Förhandsgranska" är aktiverat eller inte, kan du kontakta Adobe Support.


Ej tilldelade fält

Vid signering kan alla signerare fylla i fält som saknar direktiv som tilldelar det till en specifik mottagare. När fältet har fyllts i låses det för att förhindra att efterföljande signerare ändrar dess värde.

{{Address}}

Ett fält i ett avtal som kan fyllas i av valfri signerare.

{{zip_es_:zip4}}

Ett fält i ett avtal där valfri signerare kan ange ett postnummer med valideringen.


Grundläggande typer av Adobe Sign-fält

En rad olika fälttyper kan skapas i ett dokument med hjälp av särskilda direktiv i texttaggar. Adobe Sign tolkar taggarna och konverterar dem till rätt formulärfält vid signering. Alla fälttyper som kan läggas till i ett dokument via Adobe Sign-webbprogrammet kan också specificeras med texttaggar.


Signatur- och initialfält

Du kan placera Adobe Signs signatur- eller initialfält på särskilda platser i dokumentet genom att lägga till ett direktiv för att ange typ av signaturfält. Som standard är signatur- och initialfält obligatoriska.

I vissa dokument måste signeraren dock antingen signera eller skriva sina initialer på ytterligare, särskilt angivna platser i dokumentet. Valfria signatur- eller initialfält kan också definieras i ett dokument med texttaggar.

Obs!

Adobe Sign kräver att ett dokument innehåller minst en signatur för var och en av dokumentets signerare. Godkännare av ett dokument behöver inte ha ett fält för signatur i dokumentet vid signering.

{{Sig1_es_:sender:signature}}

Ett obligatoriskt signaturfält som tilldelats avsändaren.

{{Int1_es_:signer1:initials}}

Ett obligatoriskt initialfält som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1.

{{OSig1_es_:signer2:optsignature}}

Ett valfritt signaturfält som tilldelats mottagaren som identifieras som signer2.

{{OInt1_es_:signer1:optinitials}}

Ett valfritt initialfält som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1.

{{SigStamp_es_:signer1:stampimage(25)}} Ett stämpelfält som kan användas som ett signeringsalternativ. Stämplar krävs inte såvida det inte finns några andra signaturfält för signeraren.


Särskilda Adobe Sign-fält

Adobe Sign har särskilda fält som kan placeras i dokumentet för att samla in information från signeraren, t.ex. signerarens jobbtitel eller företagsnamn. Om informationen för de här fälten redan finns fyller Adobe Sign automatiskt i de här fälten åt signeraren vid signering.

{{Ttl1_es_:title}}

Ett fält som anger signerarens jobbtitel.

{{Cmpy1_es_:company}}

Ett fält som anger signerarens företag.


Särskilda skrivskyddade fält

Dessutom kan Adobe Sign även samla in signaturdatum, signerarens e-postadress och namn i avtalet. De här fälten fylls i automatiskt av Adobe Sign och kan inte ändras av signeraren vid signering.

{{Dte1_es_:date}}

Ett fält som automatiskt lägger till signaturdatumet.

{{Em1_es_:email}}

Ett fält som automatiskt lägger till signerarens e-postadress. I Adobe Sign-widgetar kan signeraren redigera e-postadressfältet när han/hon signerar widgeten. Beroende på din kontokonfiguration verifierar Adobe Sign e-postadressen som angetts av signeraren innan signeringsprocessen för widgeten slutförs.

{{Name1_es_:fullname}}

Ett fält som anger signerarens fullständigt namn.


Signaturblock

Om inget signaturfält har placeras i dokumentet för en viss signerare, placerar Adobe Sign automatiskt ett signaturblock längst ned i dokumentet för den specifika signeraren. Som standard innehåller ett signaturblock signatur- och e-postadressfält. Om din konto- och gruppadministratör har aktiverat någon av eller båda inställningarna "Kräv av signerare att de tillhandahåller sin jobbtitel när de e-signerar" eller "Kräv av signerare att de tillhandahåller sitt företagsnamn när de e-signerar" (i Signaturinställningar) inkluderas dock titel- och företagsfälten i signaturblocket. Bilden nedan visar ett signaturblock som innehåller alla fyra fälten.

Signaturblock

Du kan placera hela Adobe Sign signaturblocket i dokumentet med hjälp av direktivet "signatureblock".

{{SBlk1_es_:signatureblock}}

Placerar ett signaturblock i dokumentet på den angivna platsen.


Textfält

Alla fält som definierats i ett dokument och som inte innehåller några ytterligare definierande direktiv för fälttyp behandlas som ifyllbara textfält i ett dokument.

{{propertyName_es_:signer}}

Definierar ett redigerbart textfält med namnet "propertyName" i ett dokument.


Definiera obligatoriska/valfria fält

För de flesta fält kan du ange om de är obligatoriska eller valfria. Adobe Sign säkerställer att en signerare inte kan signera ett avtal innan alla obligatoriska fält är ifyllda.

Som standard är alla fält valfria med följande undantag:

 • Signatur- och initialfält är obligatoriska som standard, såvida du inte definierar dessa fält med texttaggarna "optsignature" eller "optinitials". Mer information om de här texttaggarna finns i Signatur- och initialfält.
 • Titel- och företagsfält är obligatoriska om dina kontoinställningar kräver att de ingår i signaturblocket. Mer information om de specifika kontoinställningarna finns i Signaturblock.

Ett obligatoriskt fält markeras med en asterisk (*) bredvid dess namn eller genom att lägga till direktivet "required" i texttaggen.

Till exempel:

{{*phone_es_:signer1}}

{{phone_es_:signer1:required}}

{{phone_es_:prefill:required}}

Definierar ett obligatoriskt textfält som heter "phone" som ska fyllas i av signeraren under förifyllningsprocessen.

{{address_es_:signer1}}

Definierar ett valfritt fält med namnet "address" som ska fyllas i av mottagaren som identifieras som signer1.

Obligatoriska fält känns igen på den röda asterisken till vänster om fältet.

Obligatoriskt fält


Redigerbara/skrivskyddade fält

Som standard är alla fält som inte är skrivskyddade redigerbara. Det finns dock undantag, till exempel fält för specifika signerare (e-post, signerarens namn och signaturdatum) som är skrivskyddade som standard. Mer information finns i Särskilda skrivskyddade fält.

Skrivskyddade fält är användbara när du sammanfogar data automatiskt till ett dokument med hjälp av Adobe Sign-API:t eller MegaSign-funktionen för datasammanfogning. Skrivskyddade fält säkerställer att signeraren inte kan ändra sammanfogade data vid signering.

Genom att lägga till ett prefix med utropstecken (!) till fältnamnet eller genom att använda det skrivskyddade direktivet markerar du ett fält som skrivskyddat.

Till exempel:

{{!price}}

{{price_es_:readonly}}

Definierar ett skrivskyddat textfält som ska fyllas i genom att sammanfoga data innan dokumentet skickas för signatur.

Avancerad dokumentbearbetning med texttaggar

Ytterligare fälttyper


Kryssrutor

Du kan skapa en kryssruta med hjälp av texttaggar genom att placera kryssrutans tagg i dokumentet eller genom att använda direktivet "checkbox".

{{[]}}{{CB_es_:checkbox}}

Placerar en namnlös kryssruta i ett dokument.

{{[x]}}{{CB1_es_:checkbox(checked)}}

Placerar en namnlös kryssruta som är markerad som standard i ett dokument.

{{[]Comm_es_:signer1}}{{Comm_es_:checkbox:signer1}}

Placerar en kryssruta med namnet "Comm" som är tilldelad till mottagaren som identifieras som signer1.

{{[]*}}{{CB2_es_:required:checkbox}}

En namnlös, obligatorisk kryssruta som måste fyllas i av mottagaren som identifieras som signer1. Mer information om hur du definierar obligatoriska fält finns i Definiera obligatoriska/valfria fält.

{{[]!}}{{CB3_es_:readonly:checkbox}}

En namnlös, skrivskyddad kryssruta. Mer information om hur du definierar obligatoriska fält finns i Definiera obligatoriska/valfria fält.

{{CB4_es_:checkbox:label("Jag godkänner.")}}

Definierar en kryssruta med en etikett med en användarvänlig beskrivning av kryssrutan. Etiketten visas för signeraren vid signering och i det här fallet står det "Jag godkänner."


Alternativknappar

Texttaggar kan användas för att definiera och placera alternativknappar i ett dokument. Alternativknappar måste ha minst två alternativ (val) i en alternativknappgrupp, som är en grupp som identifieras med samma fältnamn i dokumentet. Varje alternativ (val) på alternativknappen måste ha ett annat markeringsvärde. Alternativknappar kan definieras med hjälp av följande syntax.

{{(option_value)fieldname_es_}}

Placerar en alternativknapp i ett dokument.

{{(Red)Color_es_:signer1}}

{{(Blue)Color_es_:signer1}}

{{(Green)Color_es_:signer1}}

Definierar tre alternativknappar som tillhör gruppen med namnet "color", som är tilldelad mottagaren som identifieras som signer1. Alternativen har värdena Red, Blue och Green.

{{Color_es_:signer1:radio(Red)}}

{{Color_es_:signer1:radio(Blue)}}

{{Color_es_:signer1:radio(Green)}}

Alternativknappsgruppen Color kan även definieras med direktivet "radio".

{{(Red)Color_es_:signer1:label(“Red”)}}

{{(Blue)Color_es_:signer1:label(“Blue”)}}

{{(Green)Color_es_:signer1:label(“Green”)}}

Definierar en alternativknappsgrupp och ger varje alternativknapp en användarvänlig etikett. Etiketten visas för signeraren vid signering.

 
Ange format på alternativknappar

I Adobe Sign kan du skapa alternativknappar i olika format. Det angivna formatet på alternativknappen visas i PDF-filen. Vid signering visas dock alternativknapparnas alternativ alltid som cirklar.

Format på alternativknappar


(Textbunden) Bildfält

Bildfält används för att spara en bildfil, som exempelvis ett foto eller ett skannat dokument (t.ex. drivrutinslicenser). Dessa bilder går att extrahera från signerade dokument.  För direktivet :inlineimagen krävs ytterligare en parameter ska läggas för att definiera höjden på fältet. Fältets höjd baseras på taggens teckensnittsstorlek och fältets höjd, mätt i rader av teckensnittvärdet.

{{inlineImageEx_es_:signer1:inlineimage(20)}}
Definierar ett bildfält med 20 raders höjd


Flerradiga textfält

Texttaggar kan användas för att definiera textfält som kan sträcka sig över flera rader. De här fälten kan användas i dokument för att samla in data på flera rader vid signering.

{{largeField_es_:signer1:multiline}}

Definierar ett fält med namnet "largeField", som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1, där signeraren kan ange flera rader med data vid signering.

{{largeField2_es_:signer1:multiline(4)}}

Definierar ett fält med namnet "largeField2", som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1, där signeraren kan ange fyra rader med data i fältet vid signering. Om parametern som anger antalet rader saknas, kan två rader med data anges.

Texttaggar kan användas för att definiera och placera rullgardinsmenyer i ett dokument. Rullgardinsmenyer kan innehålla flera alternativ. Användaren kan välja ett av dessa alternativ vid signering. Definition för en rullgardinsmeny har två delar: en unik uppsättning alternativ som mottagaren kan välja mellan och eventuellt en uppsättning värden som returneras när data exporteras från avtalet.

Alternativen i rullgardinsmenyer måste vara unika, även om värdena för rullgardinsmenyer inte behöver vara unika (d.v.s. samma värde kan exporteras från flera olika alternativ i en rullgardinsmeny). Värdena för rullgardinsmenyer är valfria. Om inga värden för rullgardinsmenyer definieras returneras alternativen i rullgardinsmenyerna när data exporteras från avtalet.

Om värden för rullgardinsmenyer definieras, måste antalet definierade värden stämma överens med antalet alternativ. Om antalet definierade alternativ och värden inte stämmer överens uppstår ett fel och fältet behandlas inte som en rullgardinsmeny.

När du definierar ett standardval i rullgardinsmenyn eller definierar villkoren för ett annat fält utifrån mottagarens val i rullgardinsmenyn, måste exportvärdena (inte alternativen) användas. Använd alternativen i rullgardinsmenyn om inga exportvärden definieras.

{{*Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,Green, Blue”)}}

Placerar en obligatorisk rullgardinsmeny i ett dokument. Vid signering kan mottagaren som identifieras som signer1 välja ett av tre tillgängliga alternativ i menyn. Den här rullgardinsmenyn anger inga exportvärden och därför exporteras det valda alternativet från sidan Hantera, via API:t eller från sidan Rapporter.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,Green,Blue”, values=”R,G,B”)}}

Placerar en rullgardinsmeny i ett dokument. Vid signering kan mottagaren som identifieras som signer1 välja ett av tre tillgängliga alternativ i menyn. I det här fallet anger rullgardinsmenyn även möjliga exportvärden (R, G, B). Beroende på vilket alternativ som har valts av mottagaren vid signering exporteras motsvarande värde från sidan Hantera, via API:t eller från sidan Rapporter. Om mottagaren till exempel väljer "Röd" är det exporterade värdet "R".

{{Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,Green,Blue”, values=”R,,B”)}}

I det här exemplet är alternativen i rullgardinsmenyn samma som i föregående exempel, men ett av värdena är tomt. Om mottagaren som identifieras som signer1 väljer "Grön" i rullgardinsmenyn vid signering exporteras inget värde för det här fältet.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,,Blue”, values=”R,G,B”)}}

I det här exemplet kan mottagaren som identifieras som signer1 vid signering välja mellan tre alternativ i rullgardinsmenyn, med det andra alternativet är tomt. Om mottagaren väljer det tomma alternativet exporteras värdet "G".

Ytterligare direktiv kan läggas till i fältdefinitionerna för rullgardinsmenyer efter behov. Du kan till exempel göra en rullgardinsmeny obligatorisk, använda villkorlig logik i rullgardinsmenyer eller ange att det alternativ som mottagaren väljer ska döljas i PDF-filen.


Stöddokument (bifogade filer)

Adobe Sign kan användas för att samla in stöddokument från signerare vid signering. Vid signering konverterar Adobe Sign texttaggen till ett fält som signeraren kan markera för att överföra en fil. Det/de överförda dokumenten ingår som en del av det signerade dokumentet och konverteras till PDF-filer och bifogas med det signerade avtalet efter signeringsprocessen. Formulärfält för att samla in filer från signeraren definieras med hjälp av direktivet "attachment".

{{*DriversLicense_es_:signer1:attachment}}

Definierar ett obligatoriskt fält med namnet "DriversLicense" som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1. Mottagaren måste använda det här fältet för att överföra en fil vid signering.

{{photo_es_:signer1:attachment:label("Photo")}}

Definierar ett valfritt fält med namnet "photo" som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1. Mottagaren kan använda det här fältet för att överföra en bild vid signering. Direktivetiketten kan användas för att ange en användarvänlig beskrivning av fältet. Etiketten visas för signeraren vid signering.

Definiera ett fält för bilagor:

Explicit texttagg för bilagor

Fält för bilagor som visas vid signering:

Exempel på fält för bilagor

Med Adobe Sign kan du ange hyperlänkar i dokument. Hyperlänkar är klickbara vid signering och tar mottagaren till en plats i dokumentet eller till en extern URL-adress. Etiketter kan också anges för hyperlänkar så att dokumentet visar textetiketten i stället för URL-adressen.

{{companywebsite_es_:link(http://www.adobe.com):label(Adobe)}}

Definierar en hyperlänk som länkar till en extern URL-adress. Innehåller etiketten "Adobe", som visas för mottagaren vid signering.

{{doclink_es_:link:page(10):label(Visa det här avsnittet)}}

Definierar en hyperlänk som länkar till sidan 10 i det aktuella dokumentet. Innehåller etiketten "Visa det här avsnittet" som visas för mottagaren vid signering.


Deltagarstämplar och transaktions-ID:n (Business och Enterprise)

Deltagarstämplar och transaktions-ID:n för signerare kan läggas till i signerade PDF-filer. Den specifika deltagarens stämpel visas efter att personen i fråga har signerat eller godkänt dokumentet. Deltagarstämpeln innehåller deltagarens namn och e-post samt tidpunkt för signering/godkännande. Alla transaktions-ID:n och stämplar visas i den slutgiltiga signerade PDF-filen.

{{userstamp1_es_:signer1:stamp}}

Definierar en deltagarstämpel för mottagaren som identifieras som signer1. Den här stämpeln visas i den slutgiltiga signerade PDF-filen.

{{userstamp2_es_:signer2:stamp}}

Definierar en deltagarstämpel för mottagaren som identifieras som signer2. Den här stämpeln visas i den slutgiltiga signerade PDF-filen.

{{transstamp2_es_:transactionid}}

Definierar en transaktions-ID-stämpel som visas i den slutgiltiga signerade PDF-filen.

{{userstamp_es_:signer1:stamp:repeat}}

{{transstamp1_es_:transactionid:repeat}}

Definierar en stämpel som visas på samma plats på alla sidor i den slutgiltiga signerade PDF-filen.


Digital signatur (Enterprise)

Digitala signaturer kan läggas till i dokument. Det kan bara finnas en digital signatur per signerare i varje dokument. Om du lägger till fler än en digital signatur per signerare (t.ex. {{digsig1_:signer1: digitalsignature}} och {{digsig2_:signer1: digitalsignature}}) behålls bara den första. De andra tas bort automatiskt när dokumentet skickas för signatur, såvida de inte har tagits bort manuellt i förhandsgranskningen och redigeringsmiljön innan det skickas.

{{digsig1_es_:signer1:digitalsignature}}

Definierar en digital signatur för mottagaren som identifieras som signer1.


Stämpelsignaturer

Stämplar är en fälttyp som har två syften; de kan ersätta ett signaturfält, för organisationer som föredrar att signera med ett företagssigill, eller ge stöd för traditionell signering, som en Hanko-stämpel. Precis som för de digitala signeringsfälten, kan bara ett stämpelfält definieras per mottagare. Stämpelfält är som standard valfria, såvida de inte flaggas som obligatoriska eller om det inte finns några andra signaturfält utplacerade för signeraren.

För stämpelfält krävs att en extra parameter inkluderas i direktivet :stampimage. Detta anger höjden på fältet. Fältets höjd mäts i antalet rader utifrån texttaggens teckensnittsstorlek.

{{Stamp1_es_:signer1:stampimage(28)}}

Definierar ett stämpelfält med 28 raders höjd för mottagaren identifierad som signer1.


Ange standardvärde

Med Adobe Sign kan du ange ett standardvärde för ett fält med hjälp av texttaggar. Den angivna standardvärdet visas för deltagarna vid signering.

Direktiv för texttagg

Exempel

:default

:default("Standardvärdet inom dubbla citattecken")

:default('Standardvärdet inom enkla citattecken')

Om standardvärdet innehåller ett enkelt citattecken eller en apostrof måste standardvärdet stå inom dubbla citattecken. Exempel: {{location_es_:signer1:default("Signer's Business")}}. Om dubbla citattecken krävs i standardvärdet måste standardvärdet stå inom enkla citattecken.

Ange knappbeskrivning

Texttaggar kan även ange knappbeskrivningar för Adobe Sign-formulärfält. Knappbeskrivningar visas för mottagaren vid signering.

Direktiv för texttagg

Exempel

:tooltip

:tooltip("Skicka med en kopia av ditt körkort")

:tooltip('Välj en färg')


Ange teckensnittutseende

Texttaggar kan användas för att ändra fältets teckensnittutseendet så att det åsidosätter teckensnittutseendet som används i texttaggen för teckensnittsnamn, -färg och -storlek. Om du vill ange teckensnittsnamn kan du använda ett av teckensnitten från det befintliga dokumentet eller något av följande teckensnitt: Lato, Roboto, Slabo 13px, Source Serif Pro, Source Sans Pro och Source Code Pro. Om du vill ange färg kan du använda RGB-hexvärdet eller något av följande giltiga färgvärden: white, lightgray, gray, darkgray, black, red, pink, orange, yellow, green, magenta, cyan eller blue. Som standard följer teckensnittsnamnet och -storleken teckensnittsnamnet och -storleken på den första klammerparentesen "{" i början av texttaggen.

Direktiv för texttagg

Exempel

:font

:font(name=Lato, color=#FF0000, size=12) – Anger att texten i fältet ska vara i teckensnittet Lato, vara röd och ha en storlek på 12 punkter.

 

:font(name=Source Code Pro, color=green, size=14) – Anger att texten i fältet ska vara i teckensnittet Source Code Pro, vara grön och ha en storlek på 14 punkter.


Ange fältjustering

Texttaggar kan användas för att justera de värden som anges i formulärfälten. Som standard är värdena i formulärfälten vänsterjusterade. Med hjälp av direktiv på texttaggarna kan formulärfälten dock justeras till att vara centrerade eller högerjusterade.

Direktiv för texttagg

Exempel

:align(alignment)

:align(left) – Vänsterjusterar texten i fältet. Det här är standardbeteendet för formulärfält och direktivet behöver inte uppfyllas.

:align(right) – Högerjusterar data i fältet.

:align(center) – Centrerar data som angetts i formulärfältet.


Ange repetering av fält

Texttaggar kan användas för att repetera samma fält på alla sidor i dokumentet utan att du behöver kopiera texttaggen till varje sida. Det här kan till exempel vara användbart för signaturfält eller deltagarstämplar i långa dokument.

Direktiv för texttagg

Exempel

:repeat

:stamp:repeat – Kopierar deltagarstämpeln till samma plats på alla sidor i dokumentet. Se till att definiera en signerarroll för stämpeln. (t.ex. signer1 eller signer2).

:signature:repeat – Kopierar signaturfältet till samma plats på alla sidor i dokumentet. Se till att definiera en signerarroll för stämpeln. (t.ex. signer1 eller signer2).

:repeat(even) – Kopierar fältet till samma plats på alla jämna sidor i dokumentet.

:repeat(odd) – Kopierar fältet till samma plats på alla udda sidor i dokumentet.

:repeat(after) – Kopierar fältet till samma plats på alla sidor som kommer efter den sida som fältet lades till på.

:repeat(before) – Kopierar fältet till samma plats på alla sidor som kommer före den sida som fältet lades till på.

:repeat(2,10), :repeat(6-9), :repeat(2,6-9) – Kopierar fältet till samma plats på de angivna sidor eller på sidorna i de angivna sidintervallen i dokumentet.


Ange datavalideringsregler

Adobe Sign har stöd för en rad olika fältvalideringstyper som anges av extra direktiv för en texttagg. Angivna datavalideringsregler används när signeraren fyller i informationen vid signering. Adobe Sign tillåter inte att mottagaren slutför signeringsprocessen om de data som angetts inte stämmer överens med den angivna valideringsregeln.

Till exempel:

 

{{*Mobile_es_:signer1:phone}}

Definierar ett obligatoriskt fält med namnet "Mobile" som tilldelats den mottagaren som identifieras som signer1. Mottagaren måste ange ett giltigt telefonnummer i det här fältet vid signering.

 

{{Birthday_es_:signer2:isdate}}

Definierar ett fält med namnet "Birthday" som tilldelats mottagaren som identifieras som signer2. Mottagaren måste ange ett datumvärde vid signering.

 

Vissa fältvalideringstyper kan ha ytterligare parametrar som begränsar fältets tillåtna värden.

 

{{duration_es_:signer1:num(>=0,<=60)}}

Definierar ett valfritt fält med namnet "duration", där värdet för fältet måste vara mellan 0 och 60.

 

{{tenNum_es_:signer1:string(char=num,maxlen=10)}}

Definierar ett valfritt fält med namnet "tenNum" där maximalt tio siffror får anges.


Fältvalideringsregler som stöds

Valideringstyp

Direktiv för texttagg

Valfria parametrar och
värden
Exempel

Sträng

:string

char

alpha – Endast bokstäver

:string
:string(char=alpha)

:string(char=num)


:string(char=alphanum)


:string(maxlen=10)
:string(char=alpha,maxlen=10)

 

num – Endast siffror

 

alphanum – Bokstäver och siffror

maxlen

Specifik maxlängd

Siffra

:num

>=

Större än eller lika med

:num

:num(<=1000)

:num(>=50,<=500)

<=

Mindre än eller lika med

Valuta

:curr

country

:curr

:curr(country=us)

:curr(country=uk)

:curr(<=500)

:curr(country=us,<=100)

>=

<=

Procent

:pct

>=

Större än eller lika med

:pct

:pct(>=50)

:pct(>=0,<=100)

<=

Mindre än eller lika med

Datum

:isdate

format

mm/dd/yy (standard)

:isdate

:isdate(format=dd/mm/yy)

mm/dd/yyyy

dd/mm/yy

dd/mm/yyyy

mm/yy

Tid

:time

  :time

E-post

:isemail

  :isemail

Postnummer

:zip

country

us – Format för USA (standard)

:zip

:zip(country=uk)

uk – Format för Storbritannien

Postnummer + 4

:zip4

  :zip4

Telefon

:phone

country

us – Format för USA (standard)

:phone

:phone(country=uk)

uk – Format för Storbritannien

Personnummer

:ssn

  :ssn

Reguljära uttryck som används för att validera data i en texttagg

:custom

regexp

Ett reguljärt uttryck som uttrycks i form av en sträng. Se anmärkningen nedan.

:custom(regexp="^5[1-5][0-
9]{14}$")msg

Meddelande som visas för mottagaren när data inte stämmer överens med det angivna uttrycket.

:custom(regexp="^.{3}$",msg="Tre tecken i rad är felaktiga!")

Obs!

I den här syntaxen måste ett omvänt snedstreck som ingår i regexp, till exempel "\w", alltid undantas med ett omvänt snedstreck, d.v.s. "\\w". Om du vill söka efter ett omvänt snedstreck måste du använda \\\\. Strängen börjar och slutar med dubbla citattecken ("). Om ett citattecken förväntas finnas bland de data som mottagaren anger, måste det undantas som \" i uttrycket för att tillhandahålla en regexvalideringssträng som stämmer överens med citatet. En bra referens för syntaxen för reguljära uttryck som används av Adobe Sign finns här.

Ett enskilt fält kan bara innehålla ett direktiv för validering. Om flera valideringsregler anges i en enskild texttagg tillämpas endast den första valideringsregeln. Alla efterföljande valideringsregler ignoreras.

Maskera känsliga data

Med Adobe Sign kan du maskera känsliga data som samlas in under signeringsprocessen genom att lägga till ett specifikt direktiv till texttaggen. Under signeringsprocessen kommer data som anges av signeraren i sådana fält att omvandlas till asterisker (*) eller till ett användardefinierat maskeringstecken så fort signeraren lämnar fältet. De data som signeraren angett visas inte heller för eventuella efterföljande signerare och inkluderas inte i den slutliga PDF-filen. De data som signeraren angett kan exporteras från Adobe Sign eller med hjälp av Adobe Sign-API:t.

Texttaggsdefinition:

Exempel på maskeringstagg

 

Vid signering:

Exempel på maskeringsfält

 

I den slutliga PDF-filen:

Maskeringsresultatet i det slutliga dokumentet

{{*CC_es_:signer1:mask}}

Definierar ett obligatoriskt fält med namnet "CC" som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1 och som maskeras vid signering.

{{*CC_es_:signer1:mask(char=-)}}

Definierar ett obligatoriskt fält med namnet "CC" som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1 och som maskeras med "-" vid signering. Om inget tecken anges i texttaggen används som standard asterisken (*) som maskeringstecken.


Ange villkorliga regler för fält

Med Adobe Sign kan du tillämpa villkorliga regler för fält i ett dokument. Villkorliga regler kan användas för att definiera när ett visst fält i ett dokument ska visas eller döljs för signeraren vid signering.

Villkoret som tillämpas på ett visst fält baseras på värdena för ett eller flera andra fält i dokumentet. Villkorliga regler som tillämpas på ett visst fält kan också ange att ett visst fält ska visas eller döljas när alla villkor som har definierats för ett visst fält har uppfyllts, eller när något av villkoren som definierats för ett visst fält uppfylls.

{{_es_:signer1:showif(condition)}}

{{_es_:signer1:showifany(condition)}}

Visa fältet för mottagaren som identifieras som signer1 om något av de definierade villkoren uppfylls.

{{_es_:signer1:showifall(condition)}}

Visa endast fältet för mottagaren som identifieras som signer1 om alla definierade villkor uppfylls.

{{_es_:signer1:hideif(condition)}}

{{_es_:signer1:hideifany(condition)}}

Dölj fältet för mottagaren som identifieras som signer1 om något av de definierade villkoren uppfylls.

{{_es_:signer1:hideifall(condition)}}

Dölj endast fältet för mottagaren som identifieras som signer1 om alla definierade villkor uppfylls.

{{_es_:signer1:enableif(condition)}}

{{_es_:signer1:enableifany(condition)}}

Aktivera fältet för mottagaren som identifieras som signer1 om något av de definierade villkoren uppfylls. Det här liknar villkoret "showif". Skillnaden är att om villkoret inte uppfylls visas fältet ändå vid signering, men det är nedtonat och kan inte redigeras. Det gråtonade fältet visar fältets standardvärde om tillämpligt. Värdet visas även i den signerade PDF-filen.

{{_es_:signer1:enableifall(condition)}}

Aktivera endast fältet för mottagaren som identifieras som signer1 om alla definierade villkor uppfylls.

{{_es_:signer1:disableif(condition)}}

{{_es_:signer1:disableifany(condition)}}

Inaktivera fältet för mottagaren som identifieras som signer1 om något av de definierade villkoren uppfylls. Det inaktiverade fältet är nedtonat vid signering. Om det finns ett standardvärde för fältet visas värdet för ett inaktiverat fält ändå i den signerade PDF-filen.

{{_es_:signer1:disableifall(condition)}}

Inaktivera endast fältet för mottagaren som identifieras som signer1 om alla definierade villkor uppfylls.

Ett villkor definieras på följande sätt: fältnamnets operatorvärde, där fältnamnet är namnet på det formulärfält i dokumentet som villkoret baseras på. De operatorer som stöds och de värden som är giltiga för de olika formulärfälten som stöds visas i tabellen nedan.

Villkorliga fältoperatorer

Operator

Betydelse

Värde

Exempel

=, ==, eq

Lika med

Enskilt värde

myCheck=checked

!=, <>, neq

Inte lika med

Enskilt värde

signature!=signed

<, lt

Mindre än

Enskilt numeriskt värde

myNumber < 10

>, gt

Större än

Enskilt numeriskt värde

myNumber > 40

<=, lte

Mindre än eller lika med

Enskilt numeriskt värde

myNumber <= 15

>=, gte

Större än eller lika med

Enskilt numeriskt värde

myNumber >= 0

?=, in

I

Kommaseparerad lista, måste stå inom citattecken eller parentes

option ?="1,2,3"

?!=,!in, not in, notin

Inte i

Kommaseparerad lista, måste stå inom citattecken eller parentes

option ?!= "1,2,3"

~=, contains

Innehåller

Enskilt värde

Title ~= Manager

~!=, !contains, not contains, notcontains

Innehåller inte

Enskilt värde

Title ~!= Junior

Flera villkor för ett enskilt fält kan avgränsas med kommatecken. Till exempel:

{{notRed_es_:showifall(checkbox=checked,Color!=Red)}} definierar ett fält med namnet "notRed", som visas för signeraren när båda villkoren uppfylls.

 

Villkorligt fältvärde för texttaggfält som stöds

Fälttyp

Giltiga värden

Exempel

Signatur

signed, unsigned

signHere=signed

Initialer

signed, unsigned

initHere!=signed

Kryssruta

checked, unchecked

myCheck=checked

Alternativknapp

Alternativknappsalternativens värden

Color=Red

Textfält

Textfältets värde

Title!=Senior Title~=Chief Price>100

Villkoren kan tilldelas valfritt fält, inklusive obligatoriska fält som initial- och signaturfält samt signaturblock. När ett villkor definieras i ett obligatoriskt fält behandlas det bara som obligatoriskt om villkoret gör att fältet visas för signeraren vid signering. Om ett signaturfält har ett villkor som gör att det döljs visas alltså inte signaturfältet, och signeraren behöver inte signera i det här specifika fältet. Siffran i "required field" som visas längst ned på signeringssidan uppdateras dynamiskt utifrån de definierade villkoren för att exakt återge antalet fält som signeraren måste fylla i innan signeringsprocessen slutförs.

Varje signerare måste ha ett signaturfält utan villkor. Om alla signaturfält för en viss signerare har ett villkor läggs därför ett nytt signaturblock till för signeraren i slutet av dokumentet.


Ange beräkningsformler för fält

Adobe Sign har stöd för dynamisk ifyllning av fältvärden i ett dokument vid signering baserat på olika fältvärden/val som görs av kunden under signeringsprocessen. De här fälttyperna kallas beräkningsfält.

Precis som andra fält i dokumentet kan beräkningsformler definieras med texttaggar eller i Adobe Signs dra och släpp-redigeringsmiljö. En beräkningsformel kan referera till ett eller flera befintliga fält i dokumentet och kan även baseras på ett annat beräkningsfält i dokumentet. Beräkningar kan tillämpas på numeriska fält, datumfält och textfält.

Förutom att beräkna värdet för ett fält i dokumentet kan beräkningsfält även inkludera formateringsinformation så att det beräknade värdet skrivs på lämpligt sätt i dokumentet. Ytterligare regler, som villkorliga regler och fältmaskering, kan också tillämpas på beräkningsfält med hjälp av texttaggar.

 

f1_es_:signer1:calc(formula)

Ett beräkningsfält som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1. Dess värde beräknas automatiskt utifrån den definierade formeln.

 

f2_es_:signer1:calc(formula):format(formatType, format)

Ett beräkningsfält som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1. Dess värde beräknas utifrån den definierade formeln och det resulterande utdatavärdet är av en viss typ och formateras enligt angivet format.

Exempel: Ett beräkningsfält kan användas för att dynamiskt räkna ut det totala momsbeloppet för en beställning.

{{Tax_es_:signer1:calc([subtotal] * [taxrate]):format(number, "$,.00")}}

Det beräknade momsvärdet baseras på den totala kostnaden för de objekt som kunden beställt samt momssatsen för den plats där signeraren bor. Den resulterande momsvärdesberäkningen formateras med en dollarsymbol ($) före värdet och resultatvärdet innehåller två decimaltecken. Om delsumman till exempel är 1 250 och momssatsen är 6,25 %, blir det beräknade resultatvärdet som visas i dokumentets momsfält $1328,13.

Mer information om beräkningsfält och hur du använder dem i dina dokument finns i referenshandboken om beräkningsfält.


Förkorta texttaggar

Texttaggar är ett mycket effektivt sätt att definiera olika typer av fält i ett dokument, att tilldela fälten till specifika signerare, att ange valideringsregler på fälten och/eller att tillämpa villkorliga regler på dessa fält. Om du vill tillämpa allt det här i ett enskilt formulärfält kan fältdefinitionen bli mycket lång och det kan leda till att fältdefinitionen förändrar dokumentstrukturen. Eftersom varje fältdefinition dessutom måste rymmas på en rad, kan användningen av flera komplexa direktiv försvåra dokumentlayouten. För att säkerställa att dokumentets struktur förblir konsekvent har Adobe Sign en funktion för att definiera förkortade texttaggar i dokumentet. En förkortad texttagg består av två delar:

 • Referenstagg – En förkortad taggdefinition som placeras på lämplig plats i dokumentet. Referenstaggen anger storleken på och placeringen av det faktiska formulärfältet i dokumentet. En referenstagg har följande syntax: {{$shortened_name}}. Till exempel definierar {{$r}} en referenstagg där "r" är taggens korta namn. Fältets storlek kan justeras med hjälp av blanksteg direkt efter den sista inledande klammerparentesen eller precis före den första avslutande klammerparentesen.
 • Definitionstagg – Det här refererar till den fullständiga definitionen för en specifik tagg och kan definieras varsomhelst i dokumentet. Storleken på och placeringen av definitionstaggen avgör inte storleken på och placeringen av det faktiska formulärfältet i dokumentet. En definitionstagg har följande syntax:

{{#shortened_name=Standard Tag Syntax}}. Till exempel definierar {{#r=[]ReceiveCommunication_es_:signer1}} en fullständigt taggdefinition för referenstaggen med namnet "r". I det här exemplet definierar taggen en kryssruta som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1.

 

Bilden nedan visar två referenstaggar i ett dokument.

Enkel förkortad tagg

 

Den fullständiga definitionen för de två referenstaggarna definieras någon annanstans i dokumentet, så som visas på bilden nedan.

Exempel på förkortade taggreferenser

Den fullständiga definitionen för texttaggarna är mycket lång, och utan möjligheten att definiera förkortade taggar på lämplig plats i dokumentet skulle det inte gå att behålla strukturen i det ursprungliga dokumentet.


Ta bort sidor från utdata

Genom att separera formulärfältplatser från fältdefinitionen kan alla taggdefinitioner i ett dokument placeras i slutet av dokumentet eller på en separat sida i dokumentet. När dokumentet skickas via Adobe Sign behandlas alla texttaggar och en vit ruta placeras ovanpå texttaggdefinitionen så att texten inte är synlig för signeraren. Det kan leda till att det finns helt tomma sidor i dokumentet efter att det har bearbetats av Adobe Sign och det är sidor som bara innehåller texttaggar. För att undvika oönskade tomma sidor i dokumentet har Adobe Sign stöd för en särskild texttaggdefinition som tar bort en viss sida från det bearbetade utdatafilsdokumentet som genererats av Adobe Sign innan dokumentet skickas för signering.

{{#REMOVE_PAGE_FROM_OUTPUT}}

Särskilt direktiv som instruerar Adobe Sign att ta bort sidan som direktivet finns på från det bearbetade dokumentet. Taggen kan finnas varsomhelst på sidan. Ett dokument som skickas till Adobe Sign måste innehålla minst en sida. Om det här direktiv finns på alla sidor i ett dokument som skickas till Adobe Sign tas den första sidan inte bort.

Exempel på avancerade texttaggar

Nedan visas några exempel på texttaggar och en beskrivning av varje tagg.

Kryssrutor

{{[]_es_:signer1}}

En kryssruta som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1.

{{[]*}}

En obligatorisk kryssruta.

{{[]!}}

En skrivskyddad kryssruta.


Alternativknappar

{{(Daily)Rate_es_:signer1}}

En alternativknapp som tilldelats signer1 och som har värdet "daily"


Rullgardinsmeny

{{*Color_es_:signer1:dropdown(options= "Red,Green,Blue”)}}

En obligatorisk rullgardinsmeny med tre möjliga alternativ. Listan har tilldelats mottagaren som identifieras som signer1.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options= "Red,Green,Blue”):default(“Red”)}}

En rullgardinsmeny med tre möjliga alternativ och alternativet "Röd" är markerat som standard. Listan har tilldelats mottagaren som identifieras som signer1. Om värdet har angetts i rullgardinsmenyns definition måste värdet användas för att ange standardvärdet, annars används alternativet.

{{Color_es_:dropdown(options=Red,Green,Blue”

,

values=”R,G,B”):default(“R”):mask}}

En rullgardinsmeny som inte har tilldelats någon mottagare och som har tre möjliga alternativ, som motsvarar tre exportvärden.

Värdet "R" som motsvarar mottagarens val "Röd" är markerat som standard och det valda alternativet maskeras (visas som "*") i PDF-filen.

{{Color_es_:dropdown(options= "Red,Green,Blue”):showif(Rate=”Daily”)}}

En rullgardinsmeny som inte har tilldelats någon mottagare och som har tre möjliga alternativ. Rullgardinsmenyn visas endast om värdet för alternativknappens "Rate" är = "Dagligen".


Fältvalidering

{{Birthday_es_:signer2:isdate}}

Ett valfritt datumfält där mottagaren som identifieras som signer2 kan ange datum i amerikanskt datumformat.

{{*Zip2_es_:signer2:zip}}

Ett obligatoriskt fält där mottagaren som identifieras som signer2 ska ange ett giltigt postnummer. Fältet validerar värdet som mottagaren anger.


Förkorta texttaggar

 

{{$r}}

En referenstagg som anger platsen för ett fält.

 

{{#r=[]Spouse_es_:prefill}}

En definition för en kryssruta som ska fyllas i i förväg av avsändaren.

Förkortning av texttaggar kan även användas som funktioner och inte bara för att byta ut ett helt fält.

Här är en exempeltagg:

{{field1_es_:signer1:showif(fieldA=‘Yes)}}

Taggen ovan skulle kunna förkortas på följande sätt:

{{field_es_:$A:$B}}

#A=signer

#B=showif(fieldA=‘Yes’)

Förkortning av en texttagg kan även fungera som metoder för beräkningar. Här är en exempeltagg:

{{field1_es_:calc(a * b / c)}}

Taggen ovan skulle kunna förkortas på följande sätt:

Field1_es_:$1(a,b,c)

#1(option1, option2, option3) = calc([option1] * [option2] / [option3])


Villkorliga regler

{{f_es_:hideifall(sig=unsigned,initials=unsigned}}

Ett fält som endast syns om både signaturer och initialer har angetts.

{{*emailAddress_es_:signer1:isemail:showif (TypeOfComm="receiveEmail")}}

Ett obligatoriskt fält där mottagaren som identifieras som signer1 ska ange en giltig e-postadress. Fältet visas bara när ett annat fält med namnet "TypeOfComm" har värdet "receiveEmail". Fältet validerar värdet som mottagaren anger.

{{f_es_:hideifany(Color=”Red”,Color=”Green”}}

Ett fält som döljs om mottagaren väljer röd eller grön i rullgardinsmenyn med namnet "Color".


Beräkningsfält

{{shipState_es_:signer1:calc([billingState])

:showif(sameAs=unchecked)}}

Ett fält i dokumentet som tilldelats den första signeraren och som bara visas när ett annat fält (en kryssruta) med namnet "sameAs" inte är markerat. Värdet för fältet fylls i automatiskt med värdet för fältet "billingState" som signeraren har angett i dokumentet.

{{total_es_:signer1:calc(q1*pr1)

:format(Number,”$,0.00”):align(right)}}

Ett fält i dokumentet som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1. Dess värde beräknas automatiskt som produkten av värdena i fältet "q1" och "pr1". Resultatvärdet formateras som valuta, visas med en dollarsymbol ($) framför resultatvärdet och innehålla två decimaltecken. Resultatvärdet är dessutom högerjusterat i fältet.

{{price_es_:signer1:calc(if(pn1=”W1”,9.99, if(pn1=”W2”,5.99,if(pn1=”W3”,24.99,0))))}}

Ett fält i dokumentet som kallas "price" och som beräknas utifrån det värde som signeraren markerat i ett annat fält med namnet "pn1" i dokumentet. Om fältet "pn1" är lika med W1 är värdet som visas i fältet "price" 9.99. Om fältet "pn1" är lika med W2 är värdet som visas i fältet "price" 5.99 och så vidare. Om inget av värdena stämmer överens med värdet i fältet "pn1" är värdet som visas i "price" 0. Med hjälp av den här funktionen kan beräkningsfält användas för att automatiskt fylla i priset på ett objekt utifrån de val som en användare gjort under signeringsprocessen.

Mer information om beräkningsfält finns i referenshandboken om beräkningsfält.


Nedladdningsbar version av den här handboken

Hämta

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy