Podręcznik użytkownika Anuluj

Uaktualnij konto, aby dopuścić użytkowników w wielu grupach (UMG)

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

 1. Informacje przed wydaniem
 2. Informacje o wydaniu
 3. Powiadomienia o imporcie

Pierwsze kroki

 1. Skrócona instrukcja dla administratorów
 2. Skrócona instrukcja dla użytkowników
 3. Dla programistów
 4. Biblioteka samouczków wideo
 5. Często zadawane pytania

Administrowanie

 1. Przegląd Admin Console
 2. Zarządzanie użytkownikami
  1. Dodawanie użytkownika
  2. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  3. Dodawanie użytkowników z katalogu
  4. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
  5. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
   1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
   2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
  6. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
  7. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
  8. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
  9. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
  10. Awansowanie użytkownika do roli administratora
  11. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
  12. Przełączanie tożsamości użytkownika
  13. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
  14. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
  15. Profile produktowe
  16. Funkcja logowania 
 3. Ustawienia konta/grupy
  1. Przegląd ustawień
  2. Ustawienia globalne
   1. Poziom i identyfikator konta
   2. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
   3. Wysyłka zbiorcza
   4. Formularze internetowe
   5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
   6. Obiegi pracy Power Automate
   7. Dokumenty w bibliotece
   8. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
   9. Ograniczona widoczność dokumentu
   10. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy 
   11. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
   12. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
   13. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
   14. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
   15. Scalanie wielu dokumentów w jeden
   16. Przekaż podpisany dokument
   17. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
   18. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
   19. Upoważnienie do podpisania
   20. Upoważnienie do wysyłania
   21. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
   22. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
   23. Ustawianie domyślnego formatu daty
   24. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
   25. Uprawnienia administratora grupy
   26. Zastępowanie odbiorcy
   27. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
   28. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
   29. Przystępne pliki PDF
   30. Nowy sposób tworzenia
   31. Klient z sektora opieki zdrowotnej
  3. Konfiguracja konta
   1. Dodawanie logo
   2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy 
   3. Dodawanie nazwy firmy
  4. Preferencje dotyczące podpisu
   1. Dobrze sformatowane podpisy
   2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
   3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
   4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
   5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
   6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
   7. Odmowa podpisania
   8. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
   9. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
   10. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
   11. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
   12. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
   13. Prośba sygnatariuszy o adres IP
   14. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
  5. Podpisy cyfrowe
   1. Omówienie
   2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
   3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
   4. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
  6. Pieczęcie elektroniczne
  7. Tożsamość cyfrowa
  8. Ustawienia raportu
   1. Nowy sposób raportowania
   2. Klasyczne ustawienia raportu
  9. Ustawienia zabezpieczeń
   1. Ustawienia pojedynczego logowania
   2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
   3. Zasady dotyczące hasła logowania
   4. Siła hasła logowania
   5. Czas trwania sesji internetowej
   6. Typ szyfrowania PDF
   7. API
   8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
   9. Dopuszczalne zakresy IP
   10. Udostępnianie konta
   11. Zezwolenia na udostępnianie konta
   12. Ustawienia udostępniania umów
   13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
   14. Hasło podpisywania umowy
   15. Siła hasła dokumentu
   16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
   17. Uwierzytelnianie telefoniczne
   18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
   19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
   20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
   21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
   22. Znacznik czasowy
  10. Ustawienia wysyłania
   1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
   2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
   3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
   4. Dozwolone role odbiorcy
   5. Grupy odbiorców
   6. Wymagane pola
   7. Załączanie dokumentów
   8. Modyfikowanie umowy
   9. Nazwa umowy
   10. Języki
   11. Wiadomości prywatne
   12. Dopuszczalne typy podpisu
   13. Przypomnienia
   14. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
   15. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    5. Uwierzytelnianie telefoniczne
    6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    8. Dokument tożsamości
    9. Raporty tożsamości sygnatariusza
   16. Ochrona zawartości
   17. Włączanie transakcji Notarize
   18. Wygasanie dokumentu
   19. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
   20. Kolejność podpisywania
   21. Liquid Mode
   22. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
   23. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
   24. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
  11. Szablony wiadomości
  12. Ustawienia Bio-Pharma
   1. Omówienie
   2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
   3. Powody podpisania
  13. Integracja obiegu pracy
  14. Ustawienia notarializacji
  15. Integracja płatności
  16. Wiadomości sygnatariusza
  17. Ustawienia SAML
   1. Konfiguracja SAML
   2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
   3. Instalacja usługi Okta
   4. Instalacja usługi OneLogin
   5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
  18. Zarządzanie danymi
  19. Ustawienia znacznika czasowego
  20. Archiwum zewnętrzne
  21. Języki konta
  22. Ustawienia poczty e-mail
   1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
   2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
   3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
   4. Dostosowywanie pól Do i DW
   5. Dostosowane szablony wiadomości e-mail
   6. Włączanie powiadomień bez łączy
  23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
  24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
 4. Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
  1. Dostępność
   1. Zgodność dostępności
   2. Tworzenie formularzy z ułatwieniami dostępu za pomocą programu Acrobat na komputery
   3. Tworzenie formularzy AcroForms z ułatwieniami dostępu
  2. HIPAA
  3. RODO
   1. RODO — omówienie
   2. Poprawianie użytkownika
   3. Poprawianie umów użytkownika .  
  4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
   1. 21 pakiet walidacyjny CRF część 11
   2. Podręcznik 21 CFR i załącznik 11 EudraLex
   3. Analiza wspólnych obowiązków
  5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
  6. Obsługa IVES
  7. Archiwizacja eOriginal dla zabezpieczenia
  8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
   1. Transakcje transgraniczne między UE a Wielką Brytanią i eIDAS
   2. Wymagania dotyczące HMLR w odniesieniu do dokumentów podpisanych elektronicznie
   3. Wpływ Brexitu na przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w Wielkiej Brytanii
 5. Zbiorcze pobieranie umów
 6. Przypisywanie domeny

Wysyłanie, podpisywanie oraz zarządzanie umowami

 1. Wysyłanie umów  
  1. Omówienie strony Wyślij
  2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
  3. Wysyłanie umów do innych osób
  4. Podpisy pisemne
  5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
  6. Wysyłka zbiorcza
   1. Omówienie funkcji Wyślij zbiorczo
   2. Wyślij zbiorczo — odbiorcy ręczni
   3. Wyślij zbiorczo — przesyłanie pliku CSV
   4. Anulowanie transakcji Wyślij zbiorczo
   5. Dodawanie przypomnień do funkcji Wyślij zbiorczo
   6. Raportowanie dla wysyłki zbiorczej
 2. Tworzenie pól w dokumentach
  1. Środowisko tworzenia w aplikacji
   1. Automatyczne wykrywanie pól
   2. Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
   3. Przypisywanie pól formularza do odbiorców
   4. Rola Wstępne wypełnianie
   5. Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
   6. Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
   7. Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
  2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
  3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
   1. Tworzenie formularzy AcroForm
   2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
  4. Pola
   1. Typy pól
    1. Typowe typy pól
    2. Obrazy w wierszu
    3. Obrazy stempli
   2. Wygląd zawartości pola
   3. Weryfikacja pola
   4. Wartości zamaskowanych pól
   5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
   6. Pole obliczeniowe
 1. Tworzenie często zadawanych pytań
 2. Podpisywanie umów
  1. Podpisywanie umów wysłanych do Ciebie
  2. Wypełnij i podpisz
  3. Podpis automatyczny
 3. Zarządzanie umowami 
  1. Omówienie strony Zarządzaj
  2. Delegowanie umowy
  3. Zastępowanie odbiorców
  4. Ograniczona widoczność dokumentu
  5. Anulowanie umowy 
  6. Tworzenie nowych przypomnień
  7. Przeglądanie przypomnień
  8. Anulowanie przypomnienia
  9. Więcej operacji…
   1. Działanie wyszukiwania
   2. Wyświetlanie umowy
   3. Tworzenie szablonu na podstawie umowy
   4. Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
   5. Przesyłanie podpisanej umowy
   6. Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
   7. Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
   8. Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
   9. Dodawanie uwagi do umowy
   10. Udostępnianie indywidualnej umowy
   11. Anulowanie udostępniania umowy
   12. Pobieranie poszczególnych umów
   13. Pobieranie pojedynczych plików umowy
   14. Pobieranie raportu kontroli dla umowy
   15. Pobieranie zawartości pola w umowie
 4. Raport kontroli
 5. Raportowanie i eksportowanie danych
  1. Omówienie
  2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
  3. Wykresy raportu
   1. Tworzenie nowego raportu
   2. Raporty dotyczące umów
   3. Raporty transakcji
   4. Raport aktywności dotyczących ustawień
   5. Edycja raportu
  4. Eksport danych 
   1. Tworzenie nowego eksportu danych
   2. Edytowanie eksportu danych
   3. Odświeżanie zawartości eksportu danych
   4. Pobieranie eksportu danych
  5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
  6. Powielanie raportu/eksportu
  7. Planowanie raportu/eksportu
  8. Usuwanie raportu/eksportu
  9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

 1. Formularze internetowe 
  1. Tworzenie formularza internetowego
  2. Edycja formularza internetowego
  3. Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
  4. Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
  5. Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu 
  6. Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
  7. Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
  8. Zmiana rozmiaru formularza internetowego
 2. Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki) 
  1. Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
  2. Tworzenie szablonu biblioteki
  3. Zmiana nazwy szablonu biblioteki
  4. Zmiana typu szablonu biblioteki
  5. Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
  6. Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
  7. Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
 3. Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
 4. Obiegi pracy Power Automate
  1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
  2. Włączanie integracji usługi Power Automate
  3. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
  4. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
  5. Aktywatory używane dla obiegów
  6. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
  7. Zarządzanie obiegami
  8. Edycja obiegów
  9. Udostępnianie obiegów
  10. Wyłączanie lub włączanie obiegów
  11. Usuwanie obiegów
  12. Przydatne szablony
   1. Tylko administrator
    1. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
   2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
   3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
   4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
   5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
   6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
 5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  1. Przegląd niestandardowych obiegów pracy wysyłania
  2. Tworzenie nowego obiegu pracy wysyłania
  3. Edytowanie obiegu pracy wysyłania
  4. Aktywacja lub dezaktywacja obiegu pracy wysyłania
  5. Wysyłanie umowy za pomocą obiegu pracy wysyłania
 6. Udostępnianie użytkowników i umów
  1. Udostępnianie użytkownika
  2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

 1.  Przegląd integracji Acrobat Sign 
 2. Acrobat Sign dla Salesforce
 3. Acrobat Sign dla Microsoft
  1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
  2. Acrobat Sign dla Outlook
  3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign dla Teams
  5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
  6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
  7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
 4. Inne integracje
  1. Acrobat Sign dla ServiceNow
  2. Acrobat Sign dla HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
  5. Acrobat Sign dla NetSuite
  6. Acrobat Sign dla VeevaVault
  7. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
 5. Integracje zarządzane przez partnerów
 6. Jak uzyskać klucz integracji

Programista Acrobat Sign

 1. Interfejsy API REST 
  1. Dokumentacja metody
  2. SDK/podręcznik dla programistów
  3. Często zadawane pytania dotyczące interfejsu API
 2. Elementy webhook 
  1. Omówienie elementu webhook
  2. Konfiguracja nowego elementu webhook
  3. Wyświetlanie lub edytowanie elementu webhook
  4. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja elementu webhook
  5. Usuwanie elementu webhook
  6. Certyfikaty dwukierunkowego SSL
  7. Elementy webhook w API

Przegląd UMG (Użytkownicy w wielu grupach)

Użytkownicy w wielu grupach rozszerzają zakres praktycznego zastosowania struktury grupy poza zwykłe zawieranie listy użytkowników i dostępnych im zasobów.

Grupa to zasadniczo zestaw uprawnień, które określają opcje i ustawienia domyślne wyświetlane użytkownikowi podczas tworzenia umów lub zarządzania zasobami (raporty, szablony bibliotek itp.)

Zezwalając użytkownikowi na członkostwo w wielu grupach, administratorzy mogą tworzyć grupy z wyraźnie określonymi strumieniami pracy. Można zainstalować silne ustawienia domyślne i ograniczyć opcje konfiguracji, co zapewnia bardziej ograniczony przepływ i rozdzielczość dokumentu. Grupy dedykowane można na przykład tworzyć dla:

 • dokumentów wewnętrznych (dokumenty podatkowe, formularze wpłat automatycznych, wnioski o urlop)
 • dokumentów prawnych (umowa o zachowaniu poufności, protokół ustaleń)
 • przepływów podpisów z ograniczeniami dotyczącymi zgodności (CFR 21, część 11, PCI, HIPAA)
Strona Wyślij z włączoną obsługą UMG

Uwaga:

Zaleca się zarejestrowanie konta dewelopera, aby móc korzystać z różnych interfejsów i interakcji wprowadzonych przez UMG w bezpiecznym środowisku.

W przypadku klientów, którzy mają niestandardową integrację z interfejsem API lub korzystają z integracji innych firm, zdecydowanie zaleca się gruntowne przetestowanie kodu/integracji na koncie dewelopera przed aktualizacją.


Czynności do sprawdzenia/wykonania przed aktualizacją

Opcja UMG jest dostępna tylko dla poziomów usług dla przedsiębiorstw i firm.

 • Są to jedyne poziomy usługi, które umożliwiają obsługę wielu grup.

Konta deweloperów i wersji próbnych są oparte na poziomie usługi dla przedsiębiorstw.

Opcja UMG jest niezgodna z klasycznymi stronami Strona główna, Zarządzaj i Niestandardowe obiegi pracy.

Po włączeniu usługi UMG konto włączy najnowsze wersje stron Strona główna, Zarządzaj i Niestandardowe obiegi pracy (jeśli jeszcze nie zostały włączone), a następnie wyłączy łącza, aby przełączyć się z powrotem do klasycznego interfejsu.

Opcja interfejsu administratora umożliwiająca przywrócenie stron klasycznych zostanie wyłączona w menu administratora.

Jedynym sposobem przywrócenia klasycznych układów stron jest przywrócenie najpierw do użytkowników w pojedynczej grupie.

Uwaga:

Zalecane jest włączenie nowoczesnych wersji stron Strona główna, Zarządzaj, i Niestandardowe obiegi pracy kilka tygodni przed aktualizacją do UMG, aby umożliwić użytkownikom dostęp do układów strony podstawowej.

Jeśli nowsze wersje strony Strona główna i Zarządzaj są renderowane jako puste strony, należy skontaktować się z zespołem zabezpieczeń sieciowych, aby zezwolić na wyświetlanie punktów końcowych Adobe Acrobat Sign.

UMG przetestowano pod kątem zgodności i oczekuje się, że będzie działać normalnie z następującymi integracjami partnerów Acrobat Sign:

 • Aplikacje mobilne Acrobat Sign (iOS i Android)
 • Box
 • Dropbox
 • Google
 • Microsoft Dynamics 365
 • Microsoft Office (Word/PowerPoint/Outlook)
 • Microsoft Power Automate / Power Apps
 • Microsoft SharePoint Online
 • Microsoft SharePoint OnPrem
 • Microsoft Teams
 • Oracle NetSuite
 • Salesforce
 • SAP SuccessFactors
 • ServiceNow
 • Workday

Należy pamiętać, że nie wszystkie te integracje obsługują UMG. W integracjach, które nie obsługują UMG, zawsze używane są ustawienia zdefiniowane w „grupie podstawowej” użytkownika.

Integracje obecnie obsługujące UMG:

 • Salesforce
 • Power Automate
 • Microsoft 365 (Teams, Outlook, Word/PowerPoint)

Jeśli niestandardowe integracje zostały utworzone przy użyciu interfejsów API Acrobat Sign, zdecydowanie zalecamy przetestowanie ich na osobnym koncie dewelopera z obsługą UMG przed aktualizacją konta produkcyjnego.

 • Menedżer ds. sukcesów klienta (lub pomoc techniczna) może pomóc w skonfigurowaniu konta dewelopera z obsługą UMG.

Istniejące wywołanie interfejsu API REST v6 będzie nadal działać, niezależnie od tego, czy jest włączone czy nie.

W przypadku współpracy z integracjami innych firm, takimi jak:

 • Apttus
 • Ariba
 • CallidisCloud
 • iCertis
 • Intesi
 • Jaeger
 • Nintex
 • Zoho CRM

Zdecydowanie zalecamy przetestowanie ich na koncie dewelopera z obsługą UMG przed włączeniem usługi UMG na koncie produkcyjnym.

Menedżer ds. sukcesów klienta (lub pomoc techniczna) może pomóc w skonfigurowaniu konta dewelopera z obsługą UMG.

Uwaga:

W przypadku wystąpienia problemu skontaktuj się z partnerem integracji, aby zgłosić ten problem i poprosić o jego rozwiązanie.

Uwaga:

Zachęca się wszystkich klientów do jak najszybszego wyrażenia zgody w celu umożliwienia rozwiązywania problemów.

Konta mogą być przełączone z powrotem, jeśli wystąpią problemy.


Aktualizacja konta do UMG

Po upewnieniu się, że konto jest gotowe do aktualizacji:

 1. Zaloguj się do usługi Acrobat Sign jako administrator na poziomie konta.

 2. Przejdź do karty Konto > Ustawienia konta > Ustawienia ogólne > Użytkownicy w wielu grupach.

 3. Kliknij przycisk Włącz teraz.

   

  Strona ustawień ogólnych z podświetlonymi kontrolkami Włącz UMG

 4. Sprawdź listę kontrolną i zaznacz poszczególne pola wyboru, aby potwierdzić, że konto jest gotowe do włączenia.

  Kliknij przycisk OK.

  Lista kontrolna UMG

 5. Kliknij przycisk Zapisz.


Co się stanie w przypadku wyłączenia UMG

Jeśli konieczne jest powrócenie do użytkowników z ograniczeniem dostępu do pojedynczej grupy, należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Wszyscy użytkownicy będą ograniczeni do swojej grupy podstawowej

  • Użytkownik będzie miał dostęp tylko do szablonów / obiegów pracy skojarzonych z jego grupą podstawową
  • Użytkownicy będą mogli wysyłać umowy tylko z grupy podstawowej
 • Wszystkie członkostwa grupy użytkownika (inne niż grupa podstawowa) zostaną dezaktywowane

  • Jeśli użytkownik nie został przeniesiony do nowej grupy, gdy opcja UMG jest wyłączona, grupy użytkowników zostaną ponownie aktywowane po ponownym włączeniu UMG
  • Jeśli użytkownik jest przypisany do nowej grupy, a opcja UMG jest wyłączona, tabela group_membership użytkownika zostanie zapisana ponownie tylko z jedną (podstawową) grupą (wyłączając nieaktywne rekordy grupy). Użytkownik zachowuje tylko członkostwo grupy podstawowej po ponownym włączeniu UMG
 • Wszystkie strony z włączoną obsługą UMG powrócą do interfejsu/funkcji pojedynczej grupy

  • Strony Wysyłanie/Szablon usuną selektor grupy
  • Utworzenie zbiorczych użytkowników spowoduje przywrócenie poprzedniej składni
 • Opcje wersji strony zostaną przywrócone do poprzedniego stanu

  • Jeśli użytkownik nie skonfigurował konta do używania najnowszych wersji stron Strona główna, Zarządzaj i Niestandardowy obieg pracy przed aktualizacją, konto powróci do dokładnie tego samego zestawu konfiguracji stron istniejących przed aktualizacją
 • Użytkownicy zachowują dostęp do wszystkich utworzonych przez siebie zasobów (umów, szablonów bibliotek, formularzy internetowych)

  • Twórca dowolnego zasobu jest zawsze z nim skojarzony jako właściciel, niezależnie od powiązania grupy
 • Istniejące umowy pozostają niezmienione i zostaną sfinalizowane w normalny sposób

  • Zmiana statusu grupy właściciela nie ma żadnego wpływu na umowy bieżące
  • Właściciel umowy nie zmienia się, a parametry umowy są zablokowane w momencie wysłania umowy
 • Integracje będą działać tak, jak przed aktualizacją do UMG

  • Integracje z usługą Acrobat Sign nie obsługują obecnie użytkowników w wielu grupach, dlatego powrót do usługi Acrobat Sign dla pojedynczych użytkowników nie wiąże się ze świadomością integracji
  • Działanie użytkownika pozostaje niezakłócone
  • Bieżące umowy będą zawierane w normalny sposób

Integracje obsługiwane przez UMG

Bieżące integracje obsługujące użytkowników w wielu grupach to:

 • Salesforce
 • Power Automate
 • Microsoft 365 (Teams, Outlook, Word/PowerPoint)

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?