Wykresy raportów umów i eksport danych

Omówienie eksportu danych i wykresów raportów

Nowa funkcja Raporty umożliwia użytkownikom na poziomie korporacyjnym i biznesowym tworzenie i zapisywanie własnych raportów i eksportów danych oraz zarządzanie nimi w spersonalizowanym widoku.

Raporty są szablonami, które zwracają jeden lub większą liczbę wykresów z podsumowaniem danych umowy zdefiniowanych przez użytkownika. Liczba i rodzaj raportów dostępnych dla użytkownika zależą od jego poziomu uprawnień w systemie oraz zakresu uprawnień przypisanych do jego identyfikatora użytkownika.

Eksport danych umożliwia użytkownikom pobieranie określonych danych dziedzinowych z umów w ramach ich zakresu uprawnień. Użytkownicy mogą stosować filtry, aby skoncentrować zwrócony zbiór danych według użytkownika, grupy, przepływu pracy lub nazwy umowy.

W ramach zestawu filtrowanych umów użytkownik może zdefiniować poszczególne pola, które mają zostać wyeksportowane do pliku CSV, oczyszczając eksport z niepotrzebnych danych transakcyjnych.

Przykładowy eksport danych

Rodzaje raportów obejmują:

 • Umowy (wszyscy użytkownicy) — raporty dotyczące umów zawierają wskaźniki dotyczące działań związanych z umowami, takie jak wskaźniki realizacji, czas realizacji, wykorzystanie przepływu pracy, trendy dotyczące wolumenu oraz trendy dotyczące nadawców/grup. Dostępnych jest jedenaście wykresów Umowa.
 • Zużycie transakcji (w trakcie opracowywania) – zwraca wolumen transakcji w systemie według użytkownika, grupy, obiegu pracy lub ogólnego trendu woluminu. Dostępne są cztery wykresy Zużycie transakcji.
 • Użytkownicy (w trakcie opracowywania) – raporty dotyczące użytkowników koncentrują się na takich parametrach, jak liczba utworzonych użytkowników/grup, tendencje wzrostu liczby użytkowników/grup oraz aktywność użytkowników. Dostępnych jest sześć wykresów Użytkownik.
Uwaga:

Typy raportów Transakcja i użytkownicy są uwzględnione w tej dokumentacji w celach informacyjnych, jednak są obecnie w trakcie opracowywania i nie są dostępne w bieżącej wersji.

Przykładowe wykresy raportów

Domyślny pulpit nawigacyjny (omówienie)

Przy pierwszym otwarciu nowej wersji funkcji Raporty ładowana jest domyślny pulpit nawigacyjny.

Na pulpicie nawigacyjnym automatycznie ładowany jest przegląd ruchu umów z poprzednich siedmiu dni, zawierający podsumowanie u góry oraz trzy wykresy przedstawiające odsetek zrealizowanych umów, trend całkowitego wolumenu umów oraz średni czas realizacji umowy.

Domyślna strona docelowa

Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski służące do tworzenia nowych raportów/eksportów:

Przyciski do tworzenia nowej zawartości wyjściowej

 • Nowy eksport — nowe żądanie eksportu umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie zakresu umów, a następnie wyeksportowanie wartości poziomu pól z tych umów.
  • np. formularz potwierdzenia dołączony do wydarzenia, w którym respondenci mogą wybrać posiłek i wymienić specjalne życzenia
  • Twórca formularza internetowego może następnie wybrać umowy (filtrowane według nazwy formularza internetowego) i wyodrębnić pola z formularza (imię i nazwisko, preferencje dotyczące posiłków, uwagi itp.) do pliku CSV
 • Nowy raport — nowy raport umożliwia użytkownikowi tworzenie pulpitu nawigacyjnego z danymi dotyczącymi umowy, zawierającego jeden lub większą liczbę wykresów. W zależności od kontekstu stosuje się różne typy wykresów:
  • Sfinalizowane umowy jest wykresem zegarowym
  • Tendencja czasu do zakończenia jest wykresem liniowym
  • Umowy według nadawcy lub grupy jest wykresem słupkowym
  • Zakończenie umowy według nadawcy jest wykresem punktowym

Zarówno w przypadku eksportów, jak i raportów użytkownik może zapisać szablon do wykorzystania w przyszłości na swojej osobistej liście eksportów i raportów.

Tylko eksport umożliwia użytkownikowi pobranie pliku CSV z żądanymi danymi.

W lewej części ekranu znajdują się łącza umożliwiające przeglądanie zawartości raportów i eksportów danych użytkownika. Pasek zawiera maksymalnie pięć klikalnych łączy:

Szybkie łącza

Omówienie — przejście do widoku danych dotyczących umów z ostatnich siedmiu dni kalendarzowych. Zasadniczo powoduje przeładowanie domyślnego pulpitu nawigacyjnego na stronie docelowej.

Typy raportów — trzy typy raportów (Umowy, Zużycie transakcji oraz Użytkownicy) mają własne klikalne łącza, które otwierają pełną listę raportów danego typu. Należy pamiętać, że raporty zawsze pobierają bieżące dane dla swoich ustawień filtrów (np. ostatnie 30 dni), gdy są otwarte do przeglądania.

 • Liczba występująca po typie raportu oznacza całkowitą liczbę raportów dostępnych dla danego typu.
 • Raporty są uszeregowane w kolejności od ostatnio zmodyfikowanego do najnowszego na górze.
 • Każdy typ raportu ma dwa raporty domyślne, które zawsze znajdują się na początku listy i nie można ich usunąć:
  • {Typ} dla tygodnia — wyświetla zestawienie wszystkich dostępnych wykresów dla danego typu dla poprzednich siedmiu dni.
  • {Typ} dla miesiąca — wyświetla zestawienie wszystkich dostępnych wykresów dla danego typu dla poprzednich 30 dni.

Każdy typ raportu ma taki sam format strony z trzema kolumnami:

 • Nazwa raportu — nazwa dostarczona przez twórcę raportu.
 • Data utworzenia — datownik utworzenia raportu. Przesunięcie strefy czasowej jest uzależnione od ustawionej strefy czasowej dla grupy głównej użytkownika.
 • Ostatnio wyświetlono — wskazuje znacznik czasu/daty ostatniego przeglądania raportu.
Należy pamiętać, że najechanie myszką na dowolny rekord raportu powoduje wyświetlenie przycisku Otwórz, którego można użyć jako szybkiego działania w celu wyświetlenia raportu.
Ponadto istnieje kilka opcji zarządzania raportem, do których można przejść, wybierając wielokropek znajdujący się po prawej stronie rekordu. Są to następujące opcje:
 • Powiel — tworzy kopię raportu, którą można następnie edytować i zapisać z nową nazwą (w razie potrzeby).
 • Zmień nazwę — otwiera pole edycyjne umożliwiające zmianę nazwy raportu.
 • Usuń — powoduje usunięcie raportu. Działanie to jest nieodwołalne.
 • Otwórz — otwiera raport do wyświetlenia.
  • Takie same funkcje jak przycisk szybkiego działania Otwórz.
  • Możliwe jest także edytowanie konfiguracji otwartego raportu i zapisanie go pod istniejącą nazwą.
   • W razie potrzeby nadania nowej nazwy, należy najpierw powielić raport.
Opcje raportu

Eksporty (N) — zawiera listę wszystkich eksportów danych utworzonych i zapisanych przez użytkownika. Należy pamiętać, że raz wygenerowany eksport danych jest raportem statycznym i musi być wyraźnie odświeżany w celu aktualizacji danych.

Układ strony Eksportyzawiera pięć kolumn:

 • Nazwa eksportu — nazwa eksportu zdefiniowana przez użytkownika podczas tworzenia.
 • Status — bieżący stan eksportu. Przy pierwszym tworzeniu eksportu kompilacja danych może zająć trochę czasu.
  • Gotowe — gdy eksport został w pełni zbudowany, wyświetlany jest stan Gotowe. Można pobierać tylko eksporty o statusie Gotowe.
  • Gdy eksport jest nadal w budowie, pasek przetwarzania jest wyświetlany do momentu aż eksport będzie mieć status Gotowe.
 • Typ danych — identyfikuje typ danych zawartych w eksporcie (Umowa, Zużycie transakcji lub Użytkownik)
 • Data utworzenia — datownik utworzenia raportu. Przesunięcie strefy czasowej jest uzależnione od ustawionej strefy czasowej dla grupy głównej użytkownika.
 • Ostatnio wyświetlono — wskazuje znacznik czasu/daty ostatniego otwarcia raportu. Ten znacznik czasu nie wymaga zmiany eksportu i ponownego zapisania w celu aktualizacji.

Zauważ, że najechanie myszą na dowolny rekord eksportu powoduje wyświetlenie dwóch przycisków szybkiego działania: Otwórz i Pobierz.

Ponadto istnieje kilka opcji zarządzania raportem, do których można przejść, wybierając wielokropek znajdujący się po prawej stronie rekordu. Są to następujące opcje:

 • Odśwież — odświeża zawartość zawartą w eksporcie do najbardziej aktualnych danych. Jeśli raport nie został odświeżony, prezentowane są poprzednie dane.
 • Powiel — tworzy kopię raportu, którą można następnie edytować i zapisać w razie potrzeby.
 • Zmień nazwę — otwiera pole edycyjne umożliwiające zmianę nazwy raportu.
 • Usuń — usuwa dane eksportu. Działanie to jest nieodwołalne.
 • Pobierz — pobiera plik CSV z zawartością eksportu. Przed pobraniem pliku użytkownik jest proszony o podanie jego nazwy.
  • Takie same funkcje jak przycisk szybkiego działania Pobierz.
 • Otwórz — otwiera eksport w celu ponownego skonfigurowania wartości pól, które mają być zawarte w pliku CSV.
  • Takie same funkcje jak przycisk szybkiego działania Otwórz.
Opcje eksportu

Etap wyświetlania zawiera podsumowanie raportu i wykres(y):

Etap wyświetlania

W dolnej części strony znajduje się przewijana lista ostatnio używanych/tworzonych raportów, z najnowszym na górze.  

Dwa raporty domyślne (dla każdego typu raportu) są przypięte do górnej części listy i nie można ich edytować, zmieniać ich nazw ani usuwać. Są to:

 • {Typ raportu} dla miesiąca — tworzy na pulpicie nawigacyjnym widok danych dotyczących umowy zalogowanego użytkownika z ostatnich 30 dni kalendarzowych
 • {Typ raportu} dla tygodnia — identyczny z powyższym raportem, z tą różnicą, że zakres czasowy obejmuje tylko poprzednie siedem dni kalendarzowych.
Ostatnie raporty — przyciski szybkiego działania

Najedź kursorem myszy na dowolny raport lub rekord eksportu, aby wyświetlić przyciski szybkiego działania:

 • Otwórz — w zależności od typu rekordu (Raport lub Eksport):
  • Raporty otwierają widok raportu. Wykres raportu i filtry można zmienić, a port zapisać z nową konfiguracją.
  • Eksporty otwierają konfigurację pól dla eksportu, umożliwiając ponowne skonfigurowanie i zapisanie eksportu.
 • Pobierz (tylko Eksporty) — kolejkuje plik CSV do pobrania.

Ponadto istnieje kilka wspólnych opcji zarządzania ostatnimi eksportami/raportami, do których można przejść, wybierając wielokropek znajdujący się po prawej stronie rekordu. Są to następujące opcje:

 • Odśwież (tylko Eksporty) odświeża zawartość zawartą w eksporcie do najbardziej aktualnych danych. Jeśli raport nie zostanie odświeżony, prezentowane są poprzednie dane.
 • Powiel — tworzy kopię raportu, którą można następnie edytować i zapisać w razie potrzeby.
 • Zmień nazwę — otwiera pole edycyjne umożliwiające zmianę nazwy raportu.
 • Usuń — usuwa dane eksportu. Działanie to jest nieodwołalne.
 • Pobierz(tylko Eksporty) pobiera plik CSV z zawartością eksportu. Przed pobraniem pliku użytkownik jest proszony o podanie jego nazwy.
  • Takie same funkcje jak przycisk szybkiego działania Pobierz.
 • Otwórz — funkcje są takie same jak przycisków szybkiego dostępu. W zależności od typu rekordu (Raport lub Eksport):
  • Raporty otwierają edytowalny widok raportu.
  • Eksporty otwierają konfigurację pól edytowalnych dla eksportu.

Filtrowanie dla eksportów i raportów

Większość kont generuje na tyle duży wolumen, że wymaga ograniczenia zbioru danych umowy, aby zwracane były tylko wartości dla wybranych przedziałów czasowych, zdarzeń lub strumieni roboczych.

Zarówno w przypadku eksportu, jak i raportów stosuje się ten sam system filtrowania głównego w celu ograniczenia liczby umów uwzględnianych w zwracanym zbiorze danych.

Zbiór danych można ograniczyć według następujących kryteriów:

 • Zakres dat — ograniczenie zwróconego zestawu danych do przedziału czasowego na podstawie Daty utworzenia umowy
 • Filtry strumienia roboczego — ogranicza zwrócony zestaw danych na podstawie znanych wartości strumienia roboczego w stosunku do umowy.
  • Jeśli nie zostanie wybrany filtr, zostaną zwrócone wszystkie umowy z danego zakresu danych.
  • Filtry strumienia roboczego są addytywne. W zwracanym zbiorze danych uwzględniane są wszystkie umowy, które pasują do jednego (lub większej ilości) z filtrów.
  • Dostępne są następujące kategorie filtrowania:
   • Nadawca — filtrowanie na podstawie użytkowników wysyłających na Twoim koncie
   • Przepływ pracy — filtrowanie na podstawie przepływu pracy użytego do wysłania umowy
   • Nazwa umowy — filtrowanie po nazwie umowy. Nadaje się do umów z formularzy internetowych i innych źródeł, które używają wspólnej nazwy umowy
   • Grupa — filtrowanie umów na podstawie grupy (grup), od której zostały wysłane
Filtry daty i obiektu

Po wybraniu tej opcji filtry strumienia roboczego wyświetlają filtr podrzędny, umożliwiając użytkownikowi bezpośredni wybór spośród wartości należących do danego typu filtra, znanych użytkownikowi (za pomocą rozwijanej listy wielokrotnego wyboru).

Użytkownik może wpisać w to pole ciąg znaków, aby otrzymać listę pasujących wartości.

Można wybrać wiele wartości.

Podfiltry obiektów

Eksport danych

Eksport danych jest dostępny dla wszystkich użytkowników i umożliwia eksport danych dotyczących umów na poziomie pola.

Każdy Eksport to statyczne pobranie danych dostępnych w momencie tworzenia eksportu. Aby zaktualizować dane w Eksporcie, należy je najpierw odświeżyć.

Eksporty można tworzyć w celu pobierania danych w kontekście Umów, zużycia transakcji i Użytkownika.

Eksportowane dane pola są wybierane jawnie w momencie tworzenia eksportu i mogą być edytowane w dowolnym momencie.

Raport Wykresy

Dostępność wykresów raportów zależy od poziomu uprawnień użytkowników w systemie Acrobat Sign.

Aktualnie dostępne wykresy:

 • Jedenaście wykresów Umowa
W trakcie opracowywania:
 • Cztery wykresy Zużycie transakcji
 • Sześć wykresów Użytkownik
Rodzaj raportu Wykres
Użytkownicy Administratorzy grupy Administratorzy konta
Umowa Sfinalizowane umowy Tak Tak Tak
Umowa Średni czas do zakończenia Tak Tak Tak
Umowa Umowy według obiegu pracy Tak Tak Tak
Umowa Zakończenie umowy wg obiegów pracy Tak Tak Tak
Umowa Tendencja czasu do zakończenia Tak Tak Tak
Umowa Tendencja rozmiaru umów Tak Tak Tak
Umowa Czas zakończenia umowy Tak Tak Tak
Umowa Umowy według nadawcy Nie* Tak Tak
Umowa Zakończenie umowy według nadawcy Nie* Tak Tak
Umowa Umowy według grupy Nie** Nie** Tak
Umowa Zakończenie umowy według grupy Nie** Nie** Tak
         
W trakcie opracowywania
Zużycie transakcji Tendencja rozmiaru transakcji Nie** Nie** Tak
Zużycie transakcji Transakcje według nadawcy Nie** Nie** Tak
Zużycie transakcji Transakcje według grupy Nie** Nie** Tak
Zużycie transakcji Transakcje według obiegu pracy Nie** Nie** Tak
Użytkownicy Liczba użytkowników tworzonych dziennie Nie Nie Tak
Użytkownicy Liczba grup tworzonych dziennie Nie Nie Tak
Użytkownicy Całkowita liczba użytkowników w czasie Nie Nie Tak
Użytkownicy Całkowita liczba grup w czasie Nie Nie Tak
Użytkownicy Liczba unikatowych nadawców dziennie Nie Nie Tak
Użytkownicy Aktywność logowania użytkownika Nie Nie Tak

*Raporty te są aktywne, jeśli użytkownik ma dostęp do danych grup, których jest członkiem.

** Te raporty są aktywne, jeśli użytkownik ma dostęp do danych dla całego konta.

Format wykresu

Wszystkie wykresy mają taki sam układ i funkcjonalność:

 1. Nazwa zapisanego wykresu jest wyświetlana w górnej części
 2. Filtry aktualnie zastosowane do wykresu generują wykres w sposób przedstawiony na rysunku. Wszystkie filtry można edytować:
  • Wszystkie wykresy — określa wyświetlane wykresy. Można dodać jeden lub większą liczbę wykresów, a także usunąć oryginał.
  • Zakres dat — można aktualizować zakres dat dla umów użytych do wygenerowania wykresu.
  • Filtry — dodaj lub zmień filtr dla Przepływu pracy, Nadawcy, Nazwy umowy lub Grupy.
 3. Liczbowe zestawienie umów opartych na statusie.
 4. Wykres graficzny.
 5. Dane tabeli — umożliwia dostęp do następujących elementów:
  • Wyświetl szczegóły wykresu — większy widok tylko samego wykresu.
  • Wyświetl tabelę danych — tabelaryczne przedstawienie wykresu.
  • Wyświetl dane surowe — tabela zawierająca listę poszczególnych umów użytych do wygenerowania wykresu.
Uwaga:

Edytowanie i zapisywanie istniejącego raportu nie umożliwia zmiany nazwy raportu w nowej konfiguracji.

Aby utworzyć nowy wariant raportu, należy najpierw utworzyć Powielenie raportu, a następnie nadać powielonemu raportowi nazwę zgodną z charakterem nowego raportu.

Układ wykresu

Wykresy słupkowy, liniowy i wykresy punktowe zawierają szczegółowe informacje po najechaniu wskaźnikiem na element danych wykresu.

Elementy danych wykresu

Umowa — przykłady wykresów

Raport: Zakończone umowy

Raport: Średni czas do zakończenia

Raport: Umowy według przepływu pracy

Raport: Zakończenie umowy według przepływu pracy

Raport: Tendencja czasu do zakończenia

Raport: Tendencja rozmiaru umów

Raport: Czas zakończenia umowy

Raport: Umowa według nadawcy

Raport: Zawarcie umowy przez nadawcę

Raport: Umowy według grupy

Raport: Zakończenie umowy według grupy

Zużycie transakcji — przykłady wykresów (w trakcie opracowywania)

Raport: Tendencja rozmiaru transakcji

Raport: Transakcje według nadawcy

Raport: Transakcje według grup

Raport: Transakcje według przepływu pracy

Użytkownik — przykłady wykresów (w trakcie opracowywania)

Raport: Liczba użytkowników tworzonych dziennie

Liczba grup tworzonych dziennie

Całkowita liczba użytkowników w czasie

Całkowita liczba grup w czasie

Liczba unikatowych nadawców dziennie

Aktywność logowania użytkownika

Przydzielanie uprawnień użytkownikom do dostępu do danych raportu

W nowym środowisku raportowania dostęp użytkowników do danych raportu może być konfigurowany wyłącznie przez administratora na poziomie konta za pomocą interfejsu Użytkownicy w menu administracyjnym:

 1. Przejdź do karty Użytkownicy
  .

 2. Znajdź/wybierz użytkownika, którego dane chcesz edytować.

 3. Z listy akcji w górnej części listy użytkowników wybierz Opcje raportu.

 4. Nakładka prezentuje opcje dla użytkownika:

  • Dane użytkownika i wszelkie dane z grup, dla których jest on administratorem — umożliwia dostęp do umów użytkownika i wszystkich umów związanych z grupami, w których użytkownik jest identyfikowany jako administrator grupy.
   • Jeśli użytkownik nie jest administratorem grupy, ma dostęp tylko do swoich własnych umów.
  • Dane własne użytkownika oraz dane grup, których jest członkiem — umożliwia dostęp do umów użytkownika oraz wszystkich umów związanych z grupami, których użytkownik jest członkiem.
  • Dane dla całego konta — umożliwia dostęp do wszystkich umów ze wszystkich grup.
   • Wymagane do uruchamiania raportów i eksportów na potrzeby transakcji.
 5. Zapisz konfiguracja.

  Dostęp jest aktualizowany dla użytkownika w czasie rzeczywistym.

  Zakresy uprawnień dla użytkowników

Uwaga:

Nowe środowisko nie obejmuje ustawień, które można znaleźć w sekcji Ustawienia konta > Ustawienia raportów.

Tworzenie eksportów

Eksport danych umożliwia eksplorację danych dotyczących zrealizowanych umów bez konieczności przekopywania się przez kolumny danych, które nie mają w danej chwili znaczenia dla potrzeb użytkownika.

W tym miejscu opłaca się zastosować do pól użyteczną wartość Nazwa.

Aby utworzyć nowy eksport danych:

 1. Kliknij opcję Nowy eksport

 2. Wybierz typ eksportu danych.

  Typ eksportu danych

 3. Zdefiniuj swoje filtry:

  • Wybierz zakres dat dla eksportu (obliczany na podstawie daty ostatniej modyfikacji umowy).
  • Opcjonalnie można dodać jeden lub większą liczbę filtrów strumieni roboczych w celu ograniczenia zbioru danych tylko do wybranych umów.
   • Jeśli nie wybrano filtrów, zostaną zwrócone wszystkie dane umów z danego zakresu danych.
            
 4. Gdy filtr zostanie poprawnie skonfigurowany, kliknij Wybierz kolumny w prawym górnym rogu okna

  Skonfiguruj filtry eksportu

 5. Wybierz pola, które chcesz wyeksportować do pliku CSV

  • Każde wybrane pole jest kolumną w tabeli
  • Każdy wiersz tabeli reprezentuje jeden rekord odbiorcy
   • Umowy z wieloma odbiorcami mogą mieć wiele wierszy.

  Dostępne pola są podzielone na cztery kategorie:

  • Umowa — pola istotne dla transakcji umowy
   • Zewnętrzny identyfikator umowy — zewnętrzne identyfikatory są dodawane za pomocą interfejsu API lub integracji.
   • Status umowy — zakończona, w trakcie realizacji, wygasła itd.
   • Nazwa umowy — nazwa umowy podana podczas jej tworzenia.
   • Identyfikator umowy — wewnętrzny identyfikator programu Acrobat Sign przypisany do transakcji.
   • Data utworzenia — datownik utworzenia umowy
   • Data transakcji —
   • Data ostatniego zdarzenia — ostatnia modyfikacja umowy
   • Przepływ pracy — numer identyfikacyjny przepływu pracy użytego do wysłania umowy
   • Typ — typ szablonu użytego do utworzenia umowy
  • Sygnatariusz — pola dotyczące odbiorców umowy
   • Imię sygnatariusza — wartość imienia wprowadzona przez odbiorcę
   • Nazwisko sygnatariusza — wartość nazwiska wprowadzana przez odbiorcę
   • Adres e-mail sygnatariusza — wartość adresu e-mail odbiorcy
   • Konto sygnatariusza — identyfikator konta odbiorcy (jeśli istnieje)
  • Nadawca
   • Imię nadawcy — imię użytkownika wysyłającego
   • Nazwisko nadawcy — nazwisko użytkownika wysyłającego
   • Adres e-mail nadawcy — adres e-mail użytkownika wysyłającego
   • Konto nadawcy — identyfikator konta użytkownika wysyłającego
  • Pole formularza — są to pola niestandardowe tworzone w umowach.
   
  Wybierz pola

  Aby dodać pola do wyeksportowanego zbioru danych:

  • Wybierz kategorię i kliknij pojedynczo pole, aby je zaznaczyć
  • Kliknij łącze Dodaj u góry kolumny (lub strzałkę skierowaną w prawo), aby dodać pole do listy zwracanych wartości
   • Jeśli chcesz usunąć pole ze zwróconego zbioru danych, zaznacz je jednym kliknięciem, a następnie kliknij łącze Usuń u góry kolumny (lub kliknij strzałkę skierowaną w lewo)

  Opcja Wybierz wszystkie pola jest dostępna w obu kolumnach i powoduje zaznaczenie wszystkich dostępnych pól w kolumnie, które można przesuwać w razie potrzeby.

 6. Po zdefiniowaniu danych na poziomie pola, które mają zostać wyeksportowane, kliknij przycisk Zapisz.

 7. Podaj nazwę pliku dla eksportu danych i kliknij przycisk Zapisz.

  Nazwa pliku jest używana do identyfikacji eksportu na stronie filtra eksportów.

  Nadaj nazwę eksportu dla listy filtrów

 8. Strona zostanie odświeżona i pojawi się filtr Eksporty z nowym eksportem danych w górnej części.

  W kolumnie status pojawi się informacja, że eksport trwa przez pewien czas. Jeśli zbiór danych jest dość duży, może to potrwać kilka sekund.

  Budowanie eksportu

 9. Gdy status eksportu zmieni się na Gotowe, najedź myszką na rekord eksportu i wybierz szybką operację Pobierz (lub wybierz opcję Pobierz z menu akcji).

  Pobierz eksport

 10. Podaj Nazwę pliku dla pobranego pliku CSV.

  Jest to rzeczywista nazwa pliku po jego pobraniu.

  Podano nazwę pobranego pliku

 11. Kliknij opcję Pobierz

  Zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu, a plik CSV zostanie pobrany do lokalnego systemu.

  Pobierz plik CSV

 12. Pobrany plik CSV ma nazwę zgodną z definicją i zawiera wybrane pola:

  Pobrany plik CSV

Tworzenie raportów

Raporty dotyczące umów umożliwiają użytkownikowi stworzenie widoku umów w określonym przedziale czasowym, przedstawionych w liczbowej tabeli zbiorczej z co najmniej jednym wykresem (rodzaj wykresu zależy od uruchamianego raportu).

Aby utworzyć nowy raport dotyczący umowy:

 1. Wybierz Nowy raport

 2. Wybierz typ raportu.

  Wybierz typ raportu

 3. Wybierz co najmniej jeden wykres dla raportu.  

  Kliknij Kontynuuj.

  Wybierz wykresy

 4. Zdefiniuj filtry dla raportu.

  Kliknij Wyświetl raport.

  Zdefiniuj filtry

 5. Strona zostanie odświeżona i wyświetli raport z filtrami wyszczególnionymi w górnej części.

  Kliknij przycisk Zapisz.

  Wyświetlanie raportu z filtrami

 6. Podaj Nazwę raportu i kliknij Zapisz.

  Nazwa raportu jest używana do identyfikacji raportu na stronie filtra raportów.

  Zapisz raport w rejestrze raportów systemowych

 7. Strona odświeża się do domyślnego pulpitu nawigacyjnego Przegląd i wyświetlany jest komunikat o powodzeniu, informujący, że raport został zapisany.

  Komunikat o powodzeniu operacji

  W dowolnym momencie można powrócić do filtra raportów dla używanego typu raportu i otworzyć raport, aby wyświetlić go z aktualnymi danymi.

  Otwórz raport

Funkcje pomocnicze

Otwórz raport, aby wyświetlić lub edytować wykres

 1. Zaloguj się do programu Acrobat Sign jako właściciel konta i przejdź do filtra Typ raportu (Umowy, Konsumpcja transakcji lub Użytkownicy).

  Dostęp do raportu można również uzyskać z sekcji Ostatnie raporty w dolnej części domyślnego pulpitu nawigacyjnego Przegląd.

 2. Umieść kursor myszy nad rekordem raportu, który chcesz przeglądać/edytować i kliknij przycisk Otwórz.

  Można również kliknąć wielokropek po prawej stronie rekordu raportu i wybrać z menu opcję Otwórz.

  Otwórz rekord raportu

 3. Zostanie otwarty raport, w którym zostanie wyświetlony wykres i wybrane filtry.

  • Raporty zawsze aktualizują zawartość raportów po ich otwarciu w oparciu o zastosowane filtry.
  • Użytkownik może dowolnie dostosowywać wybrane filtry, w tym wybrany wykres (wykresy).
 4. Po zakończeniu Zapisz edycję.

  Konfiguracja raportu

 5. Komunikat Raport został zapisany oznacza pomyślne zaktualizowanie raportu.

  Komunikat o powodzeniu operacji

  Uwaga:

  Zapisanie edycji raportu nie pozwala na zmianę jego nazwy.

Edytowanie eksportu, aby ponownie skonfigurować eksportowane pola

Aby edytować pola uwzględnione w skonfigurowanym eksporcie:

 1. Zaloguj się do programu Acrobat Sign jako właściciel konta i przejdź do filtra Eksport.

  Dostęp do eksportu można również uzyskać z sekcji Ostatnie raporty w dolnej części domyślnego pulpitu nawigacyjnego Przegląd.

 2. Umieść kursor myszy nad eksportowanym rekordem, który chcesz edytować i kliknij przycisk Otwórz.

  Można również kliknąć wielokropek po prawej stronie eksportu rekordu i wybrać Otwórz

  Otwórz rekord eksportu

 3. Eksport zostanie otwarty w interfejsie wyboru pola.

  Użytkownik może dowolnie dostosowywać wybrane pola i filtry.

 4. Po zakończeniu Zapisz edycję.

  Konfigurowanie filtrów

 5. Strona zostanie odświeżona i powróci do filtru Eksport.

  Komunikat Eksport został zapisany oznacza pomyślne zaktualizowanie eksportu.

  Komunikat o powodzeniu operacji

Odświeżanie eksportu

Po utworzeniu rekordu eksportu zgromadzone dane pozostają dostępne do późniejszego pobrania.  Jeśli chcesz wyświetlić świeże dane, musisz odświeżyć rekord eksportu przed jego pobraniem.

 1. Zaloguj się do programu Acrobat Sign jako właściciel konta i przejdź do filtra Eksport.

  Dostęp do eksportu można również uzyskać z sekcji Ostatnie raporty w dolnej części domyślnego pulpitu nawigacyjnego Przegląd.

 2. Kliknij wielokropek po prawej stronie rekordu eksportu, który chcesz zaktualizować i wybierz z menu opcję Odśwież.

  Wybierz opcję Odśwież

 3. Strona zostanie odświeżona i powróci do filtru Eksport.

  • Komunikat Trwa przygotowywanie pobierania informuje o pomyślnym zaktualizowaniu eksportu i utworzeniu nowego pliku CSV.
  • Na stronie Status eksportu znajduje się informacja o trwającym gromadzeniu danych.
  Budowanie eksportu

 4. Gdy Status to Gotowy, plik CSV jest gotowy do pobrania.

 5. Umieść kursor myszy nad rekordem eksportu i wybierz szybką akcję Pobierz, aby pobrać odświeżony plik CSV.

  Eksport gotowy

Pobieranie eksportowanego pliku CSV

 1. Zaloguj się do programu Acrobat Sign jako właściciel konta i przejdź do filtra Eksport.

  Dostęp do eksportu można również uzyskać z sekcji Ostatnie raporty w dolnej części domyślnego pulpitu nawigacyjnego Przegląd.

 2. Umieść kursor myszy nad eksportowanym rekordem, który chcesz edytować, i kliknij przycisk Pobierz.

  Można również kliknąć wielokropek po prawej stronie eksportu rekordu i wybrać z menu Pobierz

  Otwórz rekord eksportu

 3. Podaj Nazwę pliku dla pobranego pliku CSV.

  Jest to rzeczywista nazwa pliku po jego pobraniu.

  Podano nazwę pobranego pliku

 4. Kliknij opcję Pobierz

  Zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu, a plik CSV zostanie pobrany do lokalnego systemu.

  Pobierz plik CSV

 5. Pobrany plik CSV ma nazwę zgodną z definicją i zawiera wybrane pola:

  Pobrany plik CSV

Powielanie eksportu lub raportu

Aby sklonować istniejący raport:

 1. Zaloguj się do programu Acrobat Sign jako właściciel konta i przejdź do filtra Eksport lub Typ Eksport raportu (Umowy, Konsumpcja transakcji lub Użytkownicy).

  Dostęp do eksportu/raportu można również uzyskać z sekcji Ostatnie raporty w dolnej części domyślnego pulpitu nawigacyjnego Przegląd.

 2. Znajdź raport, który chcesz zduplikować i kliknij wielokropek po prawej stronie rekordu.

  W menu rozwijanym wybierz opcję Powiel.

 3. Zostanie wyświetlona nakładka z bieżącą nazwą raportu.

  W razie potrzeby zaktualizuj nazwę i kliknij przycisk Powiel.

  Powielanie raportu

 4. Strona zostanie odświeżona, aby wyświetlić nowy rekord na liście rekordów.

  W górnej części strony wyświetlany jest komunikat o powodzeniu, zawierający nazwę powielonego rekordu oraz nazwę nowego rekordu.

  Powielenie zostało wykonane pomyślnie

Zmiana nazwy eksportu lub raportu

 1. Zaloguj się do programu Acrobat Sign jako właściciel konta i przejdź do filtra Eksport lub Typ Eksport raportu (Umowy, Konsumpcja transakcji lub Użytkownicy).

  Dostęp do eksportu/raportu można również uzyskać z sekcji Ostatnie raporty w dolnej części domyślnego pulpitu nawigacyjnego Przegląd.

 2. Kliknij wielokropek po prawej stronie rekordu, którego nazwę chcesz zmienić i wybierz z menu Zmień nazwę.

  Zmiana nazwy elementów sterujących

 3. Zostanie wyświetlony panel podręczny z bieżącą nazwą raportu.

  W razie potrzeby zaktualizuj nazwę i kliknij przycisk Zmień nazwę.

  Aktualizacja nazwy rekordu

 4. Strona zostanie odświeżona, aby wyświetlić zaktualizowaną nazwę na liście rekordów.

  W górnej części strony wyświetlany jest komunikat o powodzeniu, informujący o zmianie nazwy wartości od oraz do.

  Komunikat zmienionego rekordu


Usuwanie eksportu lub raportu

Aby usunąć raport:

 1. Zaloguj się do programu Acrobat Sign jako właściciel konta i przejdź do filtra Eksport lub Typ Eksport raportu (Umowy, Konsumpcja transakcji lub Użytkownicy).

  Dostęp do eksportu/raportu można również uzyskać z sekcji Ostatnie raporty w dolnej części domyślnego pulpitu nawigacyjnego Przegląd.

 2. Znajdź raport, który chcesz usunąć i kliknij wielokropek po prawej stronie rekordu.

  Wybierz Usuń z menu rozwijanego.

 3. Zostanie wyświetlony panel nakładki z bieżącą nazwą raportu. Kliknij przycisk Usuń.

  Usuwanie raportu

 4. Strona zostanie odświeżona, aby wyświetlić listę bez usuniętego rekordu.

  W górnej części strony wyświetlany jest komunikat o usunięciu rekordu.

  Komunikat o powodzeniu usuwania

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto