Funkcja Tylko ja podpisuję zostaje zastąpiona lepiej dopracowaną funkcją Wypełnij i podpisz. Wszystkie poziomy usługi mają dostęp do obiegu pracy Wypełnij i podpisz.

Opis funkcji

Funkcja Wypełnij i podpisz pozwala na łatwe i szybkie przesłanie dokumentu, wprowadzenie wymaganej zawartości i opcjonalnie złożenie podpisu.

Tekstwprowadza się za pośrednictwem interfejsu „kliknij i wprowadź”, który eliminuje konieczność stosowania rozbudowanych pól.

Dla pól wyboru i przycisków opcji dostępne są symbole zaznaczenia i zacieniowane kropki.

W razie potrzeby dostępne są również pola podpisu i inicjału.

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych użytkownik może wysłać kopię podpisanego dokumentu do jednego lub większej liczby odbiorców.

Wszystkie wprowadzane dane są rejestrowane i możliwe do pobrania dzięki raportom, a cała transakcja jest zapisywana w raporcie kontroli jak każda inna umowa.

Obejrzyj film na temat funkcji Wypełnij i podpisz tutaj

Korzystanie

Na stronie Pulpit w aplikacji Adobe Sign kliknij łącze Wypełnij i podpisz w sekcji Dodatkowe funkcje (lewy dolny róg). Spowoduje to wyświetlenie strony przesyłania Wypełnij i podpisz.

Nav to FaS

 

Dwa pola dostępne na stronie Wypełnij i podpisz to:

○ Sekcja Pliki, do której można przeciągać i upuszczać pliki do podpisania

◘ Pliki można także dodać z biblioteki lub innego zintegrowanego źródła w taki sam sposób, jak pliki na stronie wysyłania.

○ Pole Nazwa umowy, w którym wprowadza się nazwę umowy

◘ Domyślnie pole Nazwa umowy przyjmuję nazwę pierwszego pliku upuszczonego w sekcji Pliki

◘ Wartość tę można w razie potrzeby zmienić.

Uwaga:

Pola formularza nie są dostępne podczas procesu wypełniania i podpisywania bez względu na źródło plików i rodzaj zastosowanych pól (tworzenie, znacznik tekstowy, formularze Acroform).

Agreement Name adoption

 

Istnieje możliwość dodania wielu plików jednocześnie.

Podczas procesu wprowadzania pliki są wyświetlane w tej samej kolejności, co w sekcji Pliki.

Kolejność plików można zmieniać przez przeciąganie i upuszczanie.

Move Files

 

Zwykła zmiana kolejności dokumentów na liście plików nie powoduje zmiany wartości w polu Nazwa umowy.

Reordered files

 

Usunięcie oryginalnego dokumentu, którego nazwa została wprowadzona w pole Nazwa umowy, powoduje wprowadzenie nowej nazwy umowy na podstawie pliku znajdującego się na pierwszym miejscu listy Pliki.

Renamed Agreement

Uwaga:

Jeśli nazwa umowy zostanie zmodyfikowana, przyjmie wartość stałą i nie zmieni się bez względu na zmiany w plikach.

Po dodaniu wszystkich plików i wprowadzeniu prawidłowej nazwy umowy kliknij przycisk Dalej.

 

Zostanie wyświetlony interfejs Wypełnij i podpisz zawierający przesłane pliki dokumentów w kolejności zgodnej z wcześniejszą listą.

Na górze strony Wypełnij i podpisz znajdują się narzędzia wprowadzania.

Tool Bar

Rodzaje wprowadzania od lewej strony:

A. Wprowadzanie tekstu — wybierz tę opcję, a następnie kliknij w dowolnym miejscu w dokumencie, aby dodać tekst. Aby przejść do innej sekcji dokumentu, kliknij nowy obszar i rozpocznij pisanie. Wprowadzanie tekstu obsługuje zawijanie wierszy, co ułatwia pisanie w wielowierszowych polach uwagi.

B. Wprowadzanie symbolu zaznaczenia — ta opcja pozwala umieścić zwykły symbol zaznaczenia.  Jest to doskonałe rozwiązanie w przypadku pól wyboru.

C. Wprowadzanie zacieniowanej kropki — zacieniowane kropki to proste elementy graficzne, które są zwykle używane z zestawami przycisków opcji, ale można je także stosować w polach wyboru.

D. Pole podpisu — pole podpisu pozwala użytkownikowi na złożenie podpisu. Jeśli na swoim koncie masz zapisany podpis, jest on używany jako domyślny. W przeciwnym razie przedstawiane są zwykłe opcje podpisu dostępne dla ustawień konta.

E. Pole inicjału — podobnie jak w przypadku podpisu inicjały wykorzystują dowolny zapisany obraz i pozwalają na zwykłe wprowadzanie, jeśli zapisany obraz jest niedostępny.

 


Zmiana rozmiaru czcionki

Rozmiar wszystkich rodzajów wprowadzania można powiększyć lub zmniejszyć i jest on zachowywany bez względu na ustawienia innych rodzajów wprowadzania.

W ramach danej mowy możliwe jest korzystanie z wielu rozmiarów dla poszczególnych rodzajów wprowadzania.

 

Tekst, znaczniki i zacieniowane kropki obsługują stopniową zmianę rozmiaru, która dostosowuje czcionkę do kolejnego wstępnie określonego rozmiaru — mniejszego lub większego.

Na górze każdego z tych pól znajduje się interfejs z ikoną usuwania (kosz na śmieci po prawej stronie) oraz dwa przykłady litery „A”.

Lewa litera „A” jest mniejsza i zmniejsza rozmiar czcionki o jeden stopień.

Prawa litera „A” jest większa i powiększa rozmiar czcionki o jeden stopień.

Stepped Size

Uwaga:

Zmiana rozmiaru czcionki dla dowolnego rodzaju wprowadzania wpływa na wszystkie kolejne pola tego samego typu. 

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wpisz najpierw tekst w pierwsze pole, a następnie zmniejsz lub powiększ rozmiar czcionki, aby był on proporcjonalny w stosunku do czcionki zastosowanej w dokumencie. Gdy ustawisz odpowiedni rozmiar, ponowna zmiana rozmiaru czcionki nie powinna być już konieczna.

 

Rozmiary pól znaczników, zacieniowanych kropek, podpisu i inicjałów mogą być dynamicznie zmieniane przez naciśnięcie i przeciągnięcie niebieskiego „uchwytu” na obramowaniu pola wprowadzania.

Drag Sizing

Taka zmiana rozmiaru obowiązuje do kolejnej zmiany rodzaju wprowadzania (dowolną metodą).


Przesuwanie pól wprowadzania

Wszystkie umieszczone pola wprowadzania można przesuwać. W zależności od konstrukcji formularza łatwiejsze może być wpisanie danych w oddzielnej sekcji formularza, a następnie przeniesienie ich na miejsce.

Aby przenieść pole:

    ○ Kliknij pole raz, aby je zaznaczyć. Zostanie wyświetlone obramowanie pola.

    ○ Gdy kursor znajdzie się nad polem, zmieni się na strzałki zwrócone w czterech kierunkach.  Kliknij i przytrzymaj przycisk myszy, aby przeciągnąć pole w odpowiednie miejsce.

Move Input


Uzupełnianie dokumentu

Wprowadź dane w odpowiednich miejscach na dokumencie.

Pole podpisu nie jest wymagane.

Complete form

Po wypełnieniu dokumentu kliknij przycisk Gotowe w prawym górnym rogu okna.


To wszystko!

Po kliknięciu przycisku Gotowe zostanie wyświetlona strona potwierdzająca podpisanie dokumentu.

W lewej części tej strony znajduje się miniatura podpisanego dokumentu oraz cztery opcje do kliknięcia:

○ Wyślij kopię — opcja rozpoczyna nowy obieg pracy umożliwiający wysyłanie podpisanego dokumentu na jeden lub więcej adresów e-mail.

○ Pobierz kopię — kliknięcie łącza powoduje otwarcie kopii podpisanego dokumentu PDF na systemie lokalnym.

○ Zarządzaj tym dokumentem — opcja otwiera kartę Zarządzaj.

○ Podpisz inny dokument — łącze otwiera ponownie stronę przesyłania Wypełnij i podpisz, umożliwiając podpisanie innego dokumentu.

Pose Send page


Wysyłanie kopii

Kliknięcie opcji Wyślij kopię powoduje otwarcie nowego okna, w którym można wprowadzić docelowe adresy e-mail.

Send a Copy to another

Adresy wprowadza się w polu Odbiorcy.  Jeśli chcesz wprowadzić więcej adresów e-mail, oddziel je przecinkiem.

○ Kliknięcie łącza Dodaj mnie w prawej górnej części pola odbiorcy dodaje Twój adres e-mail do pola.

Pole Wiadomość umożliwia wprowadzenie tekstu, który ma zostać dostarczony wraz z dokumentem.

 

Odbiorca otrzymuje e-mail z łączem do dokumentu i Twojej wiadomości.

Odbiorcy z aktywnym kontem Adobe Sign widzą dokument dodatkowo na liście na stronie Zarządzaj w sekcji Podpisane.

 

Po wysłaniu kopii zostaje wyświetlona nowa strona z informacją o pomyślnym zakończeniu procesu.

Dostępne są dwie opcje:

○ Zarządzaj tym dokumentem

○ Podpisz inny dokument

Post Share

Uwaga:

W dowolnej chwili wysyłający może udostępnić kopię dokumentu z karty Zarządzaj wybranemu adresatowi e-mail.

Funkcja ta działa tak samo, jak polecenie Wyślij kopię na stronie „Podpisano pomyślnie”. Wystarczy tylko skorzystać z narzędzia Udostępnij na stronie Zarządzaj, aby wprowadzić adres e-mail odbiorcy.

Wypełnianie i podpisywanie dokumentów na stronie Zarządzaj

Twórca dokumentu do wypełnienia i podpisania widzi go na stronie Zarządzaj tak samo, jak każdą inną umowę.

Jeśli proces wypełniania i podpisywania zostanie przerwany przed złożeniem podpisu, dokument będzie znajdował się w sekcji Wersja robocza.

Dokumenty do wypełnienia i podpisania, który zostały podpisane, będą znajdowały się w sekcji Podpisane.

Sender - Manage page

 

W przypadku braku podpisu w formularzu dokument można znaleźć w sekcji „Wypełnione”. 

filled_form_on_themanagetab

 

Odbiorcy otrzymują dokument na swoją skrzynkę e-mail, ale mają do niego dostęp także z konta Adobe Sign.

Każdy odbiorca, który aktywuje swoje konto Adobe Sign, może zobaczyć dokumenty na liście w sekcji Podpisane.

Szary tekst pod wartością Nazwa wskazuje, że dokument jest udostępniony przez innego użytkownika.

Sharee Manage


Historia/raport kontroli

Karta Historia na stronie Zarządzaj zawiera podsumowanie wszystkich działań związanych z dokumentem.

Wiersz „Dokument udostępniony użytkownikowi” informuje, do kogo wysłano dokument.

Hiostory tab

 

Raport kontroli dotyczy tych samych zdarzeń, co zwykła umowa w tym samym formacie.

Audit Report


Eksportowanie danych wejściowych

Dla dokumentów do wypełnienia i podpisania zawierających tekst można wygenerować plik CSV ze wszystkimi wartościami pól.

 

Użytkownicy

Pierwszy użytkownik, który utworzył dokument do wypełnienia i podpisania, ma możliwość wyeksportowania jego szczegółów i zawartości pól z poziomu karty Zarządzaj.

Kliknij daną umowę, aby ją zaznaczyć, a następnie kliknij ikonę „Zawiera dane formularza”.

CSV Icon

Plik CSV zostaje pobrany do systemu i można go otworzyć w aplikacji obsługującej format CSV (np. Excel).

Plik CSV wyświetla wprowadzone dane w serii kolumn z nagłówkiem „MULTILINEDATA”.

CSV from Manage

 

Administratorzy

Administratorzy mogą zobaczyć umowy do wypełnienia i podpisania na wyeksportowanych raportach.

Jeśli konto jest skonfigurowane tak, aby eksportować dane na poziomie pola, widzą oni również nagłówki „MULTILINEDATA” i powiązaną zawartość pól.

Report Data

Uwaga:

Aby zobaczyć dane na poziomie pola w wyeksportowanym raporcie, administratorzy muszą mieć na swoich kontach włączoną funkcję eksportowania danych.  Aby włączyć funkcję eksportowania danych na koncie, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Adobe Sign.

Włączanie/wyłączanie

Domyślnie funkcja Wypełnij i podpisz/tylko ja podpisuję jest dostępna dla wszystkich użytkowników niezależnie od poziomu usługi.

Administratorzy, którzy chcą usunąć funkcję Wypełnij i podpisz/tylko ja podpisuję ze strony Pulpit, mogą złożyć wniosek do działu pomocy technicznej Adobe Sign.

Funkcję można włączyć lub wyłączyć na poziomie użytkownika, grupy i konta.

 

Konta Individual i Team

W przypadku kont Individual i Team funkcja Wypełnij i podpisz będzie domyślnie włączona.


Konta Business i Enterprise

Choć obiegi pracy Wypełnij i podpisz oraz Tylko ja podpisuję funkcjonują równolegle, administratorzy mogą ustawić jeden z nich jako domyślny, a także pozwolić użytkownikom przełączać się między nimi.

Aby zmodyfikować te ustawienia, wybierz kolejno Konto > Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania > Nowa funkcja Wypełnij i podpisz.

Nav to Settings

Są tam dwie opcje umożliwiające wyświetlenie preferowanej opcji:

○ Nowa funkcja Wypełnij i podpisz jako domyślna

◘ Zaznaczenie tej opcji ustawia obieg pracy Wypełnij i podpisz jako domyślny.

◘ Usunięcie zaznaczenia tego pola pozostawia jako domyślny obieg pracy Tylko ja podpisuję.

○ Zezwalaj użytkownik na przełączanie się...

◘ Zaznaczenie tego pola aktywuje łącze pozwalające użytkownikom na swobodne przełączanie się między dwoma obiegami pracy.

 

Opcje  konfiguracji

Administratorzy kont biznesowych i firmowych mogą dodać Podpisy cyfrowe jako opcję podpisu w następujący sposób:

 • Skontaktuj się z menedżerami ds. sukcesów klienta i poproś o włączenie tej opcji.
 • Upewnij się, że opcja Podpisy cyfrowe jest włączona w Twoim koncie.
  • Wybierz kolejno Konto > Ustawienia konta > Preferencje dotyczące podpisu > Obiegi pracy podpisów cyfrowych.
  • Włącz co najmniej:
   • Zezwól na obiegi pracy podpisów cyfrowych;
   • Zezwól sygnatariuszom wewnętrznym na podpisy cyfrowe oparte na chmurze w tym koncie.
   • Wybierz co najmniej jednego dostawcę podpisów w chmurze.
  • Kliknij przycisk Zapisz.
fill_and_sign_options

 

Opcja podpisu cyfrowego znajduje się na trzeciej pozycji w menu Podpisz.

add_digital_signature

Dodawanie podpisu cyfrowego rozpoczyna się od procesu złożenia podpisu cyfrowego, dzięki czemu sygnatariusz zostaje bezpośrednio połączony z opcją wyboru dostawcy podpisu.

Po zakończeniu podpisywania i kliknięciu przycisku Gotowe dokument jest przechowywany w sekcji Podpisane na karcie Zarządzaj.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online