Samodzielne wypełnianie i podpisywanie dokumentów

Dowiedz się, jak wypełnić pola formularza i dodać swój podpis do dokumentu, który chcesz podpisać.

Omówienie

Wypełnij i podpisz to jedna z dwóch dostępnych metod podpisania własnego dokumentu przez użytkownika bez udziału innego odbiorcy.

Inną opcją jest metoda Podpis własny, która umożliwia korzystanie z szablonów, tworzenia i podpisów zgodnych z CFR 21, część 11.

 

Funkcja Wypełnij i podpisz pozwala na łatwe i szybkie przesłanie dokumentu, wprowadzenie wymaganej zawartości i opcjonalnie złożenie podpisu.

Tekst  wprowadza się za pośrednictwem interfejsu „kliknij i wprowadź”, który eliminuje konieczność stosowania rozbudowanych pól.

Obejrzyj film na temat funkcji Wypełnij i podpisz tutaj

Uwaga:

Ustawienia automatycznej delegacji dla użytkownika są pomijane w przypadku obiegu pracy Wypełnij i podpisz.

Korzystanie

 1. Na stronie głównej usługi Adobe Acrobat Sign kliknij łącze Wypełnij i podpisz.

  Uruchom wypełnianie i podpisywanie ze strony głównej.

 2. Wybierz grupę (jeśli jest dostępna)

  • Wybór grupy określa, które konfigurowalne elementy i szablony są dostępne dla sygnatariusza.
  • Zmiana grupy odświeża stronę, usuwając wszystkie wprowadzone konfiguracje.
 3. Dodaj pliki, które mają zostać podpisane.

  • Pliki można dodawać metodą przeciągania i upuszczania lub za pomocą łącza Dodaj pliki, tak jak w przypadku załączania plików na stronie Wyślij.
  • Można dodawać wiele plików oraz zmieniać ich kolejność przeciągając je i upuszczając.
 4. Podaj nazwę umowy.

  • Domyślnie pole Nazwa umowy przyjmuję nazwę pierwszego pliku upuszczonego w sekcji Pliki.
   • Wartość tę można w razie potrzeby zmienić.
  Wybierz grupę i dołącz plik

 5. Po dodaniu plików w odpowiedniej kolejności zaznacz pole Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu i kliknij przycisk Dalej.

 6. Zostanie wyświetlony interfejs Wypełnij i podpisz zawierający przesłane pliki dokumentów w kolejności zgodnej z wcześniejszą listą.

  Aby wypełnić dokument:

  • Wybierz typ pola.
  • Kliknij dokument, w którym chcesz dodać zawartość pola.
   • W polach tekstowych wyświetlany jest kursor i opis pozycji do uzupełnienia.
   • Grafiki są umieszczane jednorazowo po każdym kliknięciu myszą.

  We wszystkich polach można dostosować rozmiar czcionki oraz łatwo przesuwać je dokładnie w wybrane miejsce.

 7. Wprowadź dane w odpowiednich miejscach na dokumencie.

  Po wypełnieniu dokumentu kliknij przycisk Gotowe w prawym górnym rogu okna.

  Uwaga:

  W procesie Wypełnij i podpisz nie jest wymagany podpis.


Sukces!

Po kliknięciu przycisku Gotowe zostanie wyświetlona strona potwierdzająca podpisanie dokumentu.

W lewej części tej strony znajduje się miniatura podpisanego dokumentu oraz cztery opcje do kliknięcia:

○ Wyślij kopię – opcja rozpoczyna nowy obieg pracy umożliwiający wysyłanie podpisanego dokumentu na jeden lub więcej adresów e-mail.

○ Pobierz kopię – kliknięcie łącza powoduje otwarcie kopii podpisanego dokumentu PDF na systemie lokalnym.

○ Zarządzaj tym dokumentem – opcja otwiera kartę Zarządzaj.

○ Podpisz inny dokument – łącze otwiera ponownie stronę przesyłania Wypełnij i podpisz, umożliwiając podpisanie innego dokumentu.


Typy wprowadzanych danych

A. Wprowadzanie tekstu – wybierz tę opcję, a następnie kliknij w dowolnym miejscu w dokumencie, aby dodać tekst. Aby przejść do innej sekcji dokumentu, kliknij nowy obszar i rozpocznij pisanie. Wprowadzanie tekstu obsługuje zawijanie wierszy, co ułatwia pisanie w wielowierszowych polach uwagi.

B. Wprowadzanie symbolu zaznaczenia – ta opcja pozwala umieścić zwykły symbol zaznaczenia.  Jest to doskonałe rozwiązanie w przypadku pól wyboru.

C. Wprowadzanie zacieniowanej kropki – zacieniowane kropki to proste elementy graficzne, które są zwykle używane z zestawami przycisków opcji, ale można je także stosować w polach wyboru.

D. Pole podpisu – pole podpisu pozwala użytkownikowi na złożenie podpisu. Jeśli na swoim koncie masz zapisany podpis, jest on używany jako domyślny. W przeciwnym razie przedstawiane są zwykłe opcje podpisu dostępne dla ustawień konta.

E. Pole inicjału – podobnie jak w przypadku podpisu inicjały wykorzystują dowolny zapisany obraz i pozwalają na zwykłe wprowadzanie, jeśli zapisany obraz jest niedostępny.


Zmiana rozmiaru czcionki

Rozmiar wszystkich rodzajów wprowadzania można powiększyć lub zmniejszyć i jest on zachowywany bez względu na ustawienia innych rodzajów wprowadzania.

W ramach danej mowy możliwe jest korzystanie z wielu rozmiarów dla poszczególnych rodzajów wprowadzania.

 

Tekst, znaczniki i zacieniowane kropki obsługują stopniową zmianę rozmiaru, która dostosowuje czcionkę do kolejnego wstępnie określonego rozmiaru – mniejszego lub większego.

Na górze każdego z tych pól znajduje się interfejs z ikoną usuwania (kosz na śmieci po prawej stronie) oraz dwa przykłady litery „A”.

Lewa litera „A” jest mniejsza i zmniejsza rozmiar czcionki o jeden stopień.

Prawa litera „A” jest większa i powiększa rozmiar czcionki o jeden stopień.

Uwaga:

Zmiana rozmiaru czcionki dla dowolnego rodzaju wprowadzania wpływa na wszystkie kolejne pola tego samego typu. 

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wpisz najpierw tekst w pierwsze pole, a następnie zmniejsz lub powiększ rozmiar czcionki, aby był on proporcjonalny w stosunku do czcionki zastosowanej w dokumencie. Gdy ustawisz odpowiedni rozmiar, ponowna zmiana rozmiaru czcionki nie powinna być już konieczna.

 

Rozmiary pól znaczników, zacieniowanych kropek, podpisu i inicjałów mogą być dynamicznie zmieniane przez naciśnięcie i przeciągnięcie niebieskiego „uchwytu” na obramowaniu pola wprowadzania.

Taka zmiana rozmiaru obowiązuje do kolejnej zmiany rodzaju wprowadzania (dowolną metodą).


Przesuwanie pól wprowadzania

Wszystkie umieszczone pola wprowadzania można przesuwać. W zależności od konstrukcji formularza łatwiejsze może być wpisanie danych w oddzielnej sekcji formularza, a następnie przeniesienie ich na miejsce.

Aby przenieść pole:

    ○ Kliknij pole raz, aby je zaznaczyć. Zostanie wyświetlone obramowanie pola.

    ○ Gdy kursor znajdzie się nad polem, zmieni się na strzałki zwrócone w czterech kierunkach.  Kliknij i przytrzymaj przycisk myszy, aby przeciągnąć pole w odpowiednie miejsce.

Włączanie/wyłączanie

Domyślnie funkcja Wypełnij i podpisz / Podpis automatyczny jest dostępna dla wszystkich użytkowników niezależnie od poziomu usługi.

Administratorzy, którzy chcą usunąć funkcję Wypełnij i podpisz / Podpis automatyczny ze Strony głównej mogą zrobić to na stronie Konto > Ustawienia globalne > Wypełnij i podpisz.

To ustawienie jest również dostępne na poziomie grupy.

Przejdź do opcji Wypełnij i podpisz

Są tam dwie opcje umożliwiające wyświetlenie preferowanej opcji:

○ Nowa funkcja Wypełnij i podpisz jako domyślna.

◘ Zaznaczenie tej opcji ustawia obieg pracy Wypełnij i podpisz jako domyślny na stronie głównej.

◘ Usunięcie zaznaczenia tego pola pozostawia domyślny obieg pracy Strony głównej jako strukturalny interfejs Podpis automatyczny.

○ Zezwalaj użytkownikom na przełączanie się...

◘ Zaznaczenie tego pola aktywuje łącze pozwalające użytkownikom na swobodne przełączanie się między dwoma obiegami pracy.

 

Opcje konfiguracji

Podpisy cyfrowe można dodać jako opcję podpisu w następujący sposób:

 • Włączenie podpisów cyfrowych na koncie.
  • Wybierz kolejno opcje Konto > Ustawienia konta > Podpisy cyfrowe.
  • Włącz co najmniej jedną metodę podpisu cyfrowego: Chmura lub Pobierz.
  • Kliknij przycisk Zapisz.
Opcja Podpis cyfrowy

 

Opcja podpisu cyfrowego znajduje się na trzeciej pozycji w menu Podpisz

Dodawanie podpisu cyfrowego rozpoczyna się od procesu złożenia podpisu cyfrowego, dzięki czemu sygnatariusz zostaje bezpośrednio połączony z opcją wyboru dostawcy podpisu.

Po zakończeniu podpisywania i kliknięciu przycisku Gotowe dokument jest przechowywany w sekcji Podpisane na karcie Zarządzaj.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto