Weryfikacja pola formularza

Weryfikacja pola

Pola formularzy w umowach można skonfigurować tak, by możliwe było wprowadzenie danych tylko w określonym formacie.

Domyślnie pole formularz dopuszcza wprowadzenie kombinacji liter, cyfr lub znaków specjalnych: `~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;’:”,./<>?£

Skorzystaj z weryfikacji, jeśli w polu mają być wprowadzane jedynie dane w określonym formacie. Jeśli weryfikacja nie zakończy się pomyślnie, w formularzu zostanie wyświetlony czerwony dymek z ostrzeżeniem, a dokumentu nie będzie można podpisać elektronicznie do momentu pomyślnej weryfikacji pola.

W środowisku do tworzenia z funkcją przeciągania i upuszczania można ustawić weryfikację pola, klikając dwukrotnie pole i wybierając opcję z listy Weryfikacja.

Dostępne są następujące rodzaje weryfikacji:

Ciąg – opcja ta umożliwia wybranie danych (typów znaków), które można wprowadzić oraz określenie maksymalnej długości wpisu.

Zestaw znaków: Dowolne – oznacza to samo, co brak weryfikacji. Akceptowany jest wpis zawierający litery, cyfry lub znaki specjalne.

Litery – wprowadzać można tylko litery. Wszystkie wpisane liczby i znaki specjalne spowodują wyświetlenie komunikatu o błędzie.

Cyfry – wprowadzać można tylko cyfry. Wszystkie wpisane litery i znaki specjalne spowodują wyświetlenie komunikatu o błędzie.

Litery i cyfry – wprowadzać można tylko cyfry i litery (przydatne dla pól adresu). Wprowadzone znaki specjalne spowodują wyświetlenie komunikatu o błędzie.

Maksymalna długość – określa maksymalną liczbę znaków, które można wprowadzić w polu.

Na przykład:

Pole umożliwia tylko wprowadzenie liter lub cyfr, więc wprowadzenie znaku specjalnego spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia.

Liczba – wprowadzać można tylko liczby. Wszystkie wpisane litery i znaki specjalne spowodują wyświetlenie komunikatu o błędzie.

Zakres wartości – zakres wartości jest ustawieniem opcjonalnym. Jeśli zakres wartości nie zostanie określony, wprowadzić będzie można dowolną wartość numeryczną. Możesz ustawić zakres wartości, jeśli chcesz, aby wprowadzane liczby nie wykraczały poza jego granice.

Na przykład:

Gdy wprowadzona zostanie liczba spoza określonego zakresu, zostanie wyświetlone ostrzeżenie.

Data – w polu można wprowadzić tylko daty, korzystając z liczb i ukośników. Domyślnie ustawionym formatem daty jest format amerykański mm/dd/rr. Można również wybrać inny format daty, w którym ma być wprowadzana data, rozwijając listę Format daty.

Uwaga:

Weryfikacja daty sprawdza tylko formatowanie oraz zakres wprowadzonych liczb.

Dla znaków mm sprawdzany jest zakres od 01 do 12
Dla znaków dd sprawdzany jest zakres od 01 do 31
Dla znaków rr sprawdzany jest zakres od 00 do 99
Dla znaków rrrr sprawdzany jest zakres od 0000 do 9999

W teorii możliwe jest wprowadzenie nieistniejącej daty, takiej jak 06/31/13

Ponieważ czerwiec ma tylko 30 dni, wprowadzona data ma niepoprawną wartość. Jednakże w trakcie weryfikacji zostałaby ona zaakceptowana, ponieważ sprawdzany jest zakres liczb, a nie prawidłowość daty.

Na przykład:

Ponieważ data ma nieprawidłowy format, zostanie wyświetlone ostrzeżenie.

Godzina – dopuszczone są tylko wartości wprowadzane za pomocą liczb i symbolu dwukropka „ : ”. Dostępny jest tylko jeden format godziny, to znaczy ##:##


Podczas wypełniania tego pola wyświetlany jest dymek zawierający format wprowadzania godziny.

Uwaga:

W polu nie można wprowadzać znaków tekstowych, dlatego typ godziny AM/PM należy określić w opcji weryfikacji godziny.

Na przykład:

Ponieważ godzina ma nieprawidłowy format, zostanie wyświetlone ostrzeżenie.

Kod pocztowy UK – umożliwia wprowadzenie kodu pocztowego Wlk. Brytanii.
Podczas wypełniania pola zostanie wyświetlony dymek pokazujący prawidłowy format kodu pocztowego Wlk. Brytanii.

Kod pocztowy US – umożliwia wprowadzenie pięciocyfrowego kodu pocztowego.
Podczas wypełniania pola zostanie wyświetlony dymek pokazujący prawidłowy format kodu pocztowego US.

Kod pocztowy+4 dla USA – umożliwia wprowadzenie pięciocyfrowego, numerycznego kodu pocztowego oraz czterocyfrowego kodu dostawy.

Podczas wypełniania pola zostanie wyświetlony dymek pokazujący prawidłowy format kodu pocztowego+4 dla USA.

Uwaga:

Podczas korzystania z tej metody weryfikacji wymagane jest podanie dodatkowego, czterocyfrowy kodu dostawy.

Na przykład:

Ponieważ kod pocztowy ma nieprawidłowy format, zostanie wyświetlone ostrzeżenie.

Telefon – ta metoda weryfikacji umożliwia wprowadzenie tylko numeru telefonu.

Krajowy USA – w przypadku ustawienia dla USA należy wprowadzić dziesięciocyfrowy numer telefonu. W celu podziału numeru można wykorzystać nawiasy, myślniki lub spacje.

Akceptowane są na przykład wszystkie poniższe formaty:
1234567890
123 456-7890
123-456-7890
(123)4567890
(123) 456 7890
(123)456-7890
(123) 456-7890

Podczas wypełniania pola zostanie wyświetlony dymek pokazujący przykładowy format numeru telefonu w USA.

Krajowy UK – w przypadku ustawienia dla UK należy wprowadzić 11-cyfrowy numer telefonu. Pierwszą cyfrą musi zawsze być zero. W celu podziału numeru można wykorzystać nawiasy lub spacje.

Akceptowane są na przykład wszystkie poniższe formaty:
01234567891
01234 567891
01234 567 891
(01234)567891
(01234) 567891
(01234) 567 891

Podczas wypełniania pola zostanie wyświetlony dymek pokazujący przykładowy format numeru telefonu w Wielkiej Brytanii.

Na przykład:

Ponieważ numer telefonu ma nieprawidłowy format, zostanie wyświetlone ostrzeżenie.

Numer ubezpieczenia społecznego – umożliwia wprowadzenie tylko 9-cyfrowego numeru. Dostępne są tylko dwa akceptowane formaty:

123456789
123-45-6789

Podczas wypełniania pola zostanie wyświetlony dymek pokazujący przykładowy format numeru ubezpieczenia społecznego.

Na przykład:

Ponieważ numer ubezpieczenia społecznego ma nieprawidłowy format, zostanie wyświetlone ostrzeżenie.

Adres e-mail – umożliwia wprowadzenie dowolnej wartości adresu e-mail. Adres ten może różnić się do adresu powiązanego z transakcją.

Podczas wypełniania pola zostanie wyświetlony dymek pokazujący przykładowy format adresu e-mail.

Uwaga:

Pole tekstowe z ustawioną weryfikacją adresu e-mail różni się od pola typu Adres e-mail. Weryfikacja adresu e-mail umożliwia wprowadzenie dowolnego adresu, podczas gdy typ pola Adres e-mail powoduje utworzenie pola tylko do odczytu, które zostaje automatycznie uzupełnione adresem e-mail sygnatariusza.

Na przykład:

Ponieważ adres e-mail ma nieprawidłowy format, zostanie wyświetlone ostrzeżenie.

Waluta – umożliwia wprowadzenie numerycznej wartości waluty z symbolem waluty ($,£) lub bez niego lub z przecinkiem. Można również ustawić zakres wartości.

Kraj – jeżeli dane zostały wprowadzone w polu w niepoprawnym formacie, zostanie wyświetlony dymek zawierający przykład poprawnego formatu wprowadzania waluty.

US – umożliwia wprowadzenie symbolu $

UK – umożliwia wprowadzenie symbolu £

Zakres wartości – umożliwia ustawienie zakresu wprowadzonej wartości waluty.

Jeżeli wprowadzona zostanie nieprawidłowa wartość, zostanie wyświetlony dymek zawierający akceptowany zakres wartości dla danego pola.

Na przykład:

Ponieważ waluta ma nieprawidłowy format, zostanie wyświetlone ostrzeżenie.

Procent – ten rodzaj weryfikacji pozwala wprowadzać tylko liczby oraz opcjonalny znak %. Można również ustawić zakres wartości.

Jeżeli wprowadzono nieprawidłową wartość, zostanie wyświetlony dymek zawierający akceptowany format wartości procentowej.

Zakres wartości – umożliwia ustawienie zakresu wprowadzonej wartości procentowej.
Jeżeli wprowadzona zostanie nieprawidłowa wartość, zostanie wyświetlony dymek zawierający akceptowany zakres wartości ustawiony dla danego pola.

Na przykład:

Ponieważ w tym typie weryfikowanego pola można wprowadzać tylko liczby, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy dla sygnatariusza.

Niestandardowe – wyrażenie regularne – umożliwia niestandardową weryfikację oraz wyświetlenie komunikatu o błędzie.

Wyrażenie regularne – opcja ta służy do określenia metody sprawdzania, która umożliwia bądź uniemożliwia wprowadzenie określonej informacji przez sygnatariusza.

Komunikat o błędzie – niestandardowy komunikat o błędzie wyświetlany w czerwonym dymku z ostrzeżeniem, gdy warunki weryfikacji nie zostaną spełnione.

Uwaga:

Koncepcja ta jest skomplikowana i ma wiele zastosowań zależnych od sytuacji. Definicję można znaleźć na tej stronie internetowej.

  • Usługa Adobe Sign nie obsługuje metaznaków nieuwzględniania wielkości liter „?i” i „?-i”.

Na przykład:

Dopuszczalne są tylko prawidłowe numery kart kredytowych, dlatego numer 1234-1234-1234-1234-1234 nie przejdzie weryfikacji.

Niestandardowe – wzór – służy do tworzenia obliczeń i sprawdzenia ich w stosunku do wartości wprowadzonej lub rozwiązania obliczeń.

Wzór – w opcji tej można ręcznie wprowadzić niestandardowy wzór lub skorzystać z kreatora obliczeń.

Komunikat o błędzie – niestandardowy komunikat o błędzie wyświetlany w czerwonym dymku z ostrzeżeniem, gdy warunki weryfikacji nie zostaną spełnione.

Na przykład:

Wzór sprawia, że weryfikacja nie dopuszcza wprowadzenia w polu wartości „0”.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto