Płatności online Adobe Sign umożliwiają nadawcy żądanie zapłaty w ramach procesu odbiorcy (niezależnie od roli). Płatności można określić jako stałe wartości (wyceny), wartości pochodzące z pól obliczeniowych umowy (formularz zamówienia) lub wartości wprowadzone przez klienta (darowizny). Funkcja płatności jest dostępna w przypadku usług na poziomie korporacyjnym w centrach danych NA, EU oraz AU.

Opis funkcji

Usługa Płatności online w ramach usługi Adobe Sign integruje rozwiązanie Braintree jako bramkę płatniczą związaną z procesem składania podpisu. Integrację umożliwia dodanie do formularza pola Płatność.

Można utworzyć formularze z polami Płatność opierającymi się na:

 • Wartości statycznej, jak w przypadku wyceny usługi
 • Wartości dynamicznej pochodzącej z pól obliczeniowych formularza, jak w przypadku formularza zamówienia z wieloma elementami, ilościami i metodami wysyłki
 • Wartości wprowadzanej przez odbiorcę, jak w przypadku prośby o darowiznę

Uwaga:

Użycie pola płatności w umowie powoduje zmianę przycisku Kliknij, aby podpisać na przycisk Zapłać i podpisz, jeśli w polu płatności została wprowadzona wartość.

 

Integracja usługi Braintree powoduje wstawienie okna płatności do interfejsu sygnatariusza po kliknięciu przycisku Zapłać i podpisz.  W tym oknie gromadzone są wszystkie osobiste dane płatnicze, co wyklucza konieczność wpisywania ich przez użytkownika do formularza Adobe Sign, poprawiając ogólne bezpieczeństwo danych sygnatariusza oraz eliminując potrzebę przechwytywania i ręcznego przetwarzania płatności przez nadawcę.

Uwaga:

Płatności online nie są dostępne w przypadku kont klientów w centrach danych JP1 lub IN1.


Korzystanie

Utworzenie prawidłowego formularza płatności wymaga jedynie użycia pola formularza Płatność w umowie.

Jeśli dopiero zaczynasz tworzyć formularze w usłudze Adobe Sign, poświęć chwilę na zapoznanie się z wbudowanym narzędziem do tworzenia.

Użytkownicy zaznajomieni z procesem tworzenia formularzy muszą zapoznać się tylko z nowym typem pola (Płatność) oraz wymaganiami niezbędnymi do jego poprawnego działania.

Przeciąganie i upuszczanie w środowisku tworzenia

Pole płatności można znaleźć w dolnej części listy kategorii pól, która znajduje się po prawej stronie okna Tworzenie.

1. Add Payment field

 

Podczas stosowania pola płatności należy zwrócić szczególną uwagę na jego opcje, ponieważ zależy od nich poprawne działanie formularza.

W szczególności:

Przypisane do — upewnij się, że przypisujesz pole odbiorcy, od którego oczekiwana jest zapłata. Może to wydawać się mało intuicyjne w przypadku statycznej wartości płatności, jednak przypisanie pola logicznie wiąże płatnika z rejestrem płatności.

Typ wartości — powiązany z funkcją formularza

 • Wprowadzona wartość to wartość statyczna, bez względu na to, czy będzie to określona wartość, jak wycena, czy zatwierdzona wartość, jak darowizna.
 • Obliczona wartość to wartość uzyskana na podstawie formuły uwzględniającej inne pola. Jest ona wykorzystywana w przypadku dynamicznego formularza zamówienia.

Tylko do odczytu — w przypadku zaznaczenia tej opcji nadawca musi się upewnić, że w polu znajduje się wartość stała lub obliczona.

Jeśli opcja nie jest zaznaczona, w polu znajduje się domyślna wartość ustawiona na etapie tworzenia formularza lub wartość wprowadzona przez odbiorcę.

Wartość domyślna — używana, jeśli formularz zawiera stałą wartość w przypadku płatności statycznych lub sugerowaną wartość darowizny.

Waluta — ustawia odpowiednią walutę dla odbiorców docelowych. 1000 jenów ma zupełnie inną wartość niż 1000 funtów.

Zakres wartości — opcja przydatna do ustalenia ograniczonego zakresu wartości darowizn.

2. Payment Field Properties

Wartość statyczna (wyceny)

W przypadku formularza z wartością statyczną należy określić wartość Wprowadzona podczas jego tworzenia.

 • Pole należy zdefiniować jako Tylko do odczytu
 • Należy wprowadzić niezerową Wartość domyślną
 • Wybierz właściwą walutę dla odbiorcy docelowego
3. Static Value properties

 

Interfejs wyświetla pole i wartość, ale nie pozwala płatnikowi na zmianę wartości.

Static value customer view

Wartość dynamiczna (formularz zamówienia)

Pole Płatność z wartością dynamiczną należy skonfigurować jako wartość obliczoną.

 • W przypadku wartości obliczonych pole musi być Tylko do odczytu, dlatego opcja ta jest usunięta z menu właściwości
 • Obliczona wartość uzyskiwana jest na podstawie innych pól, na które ma wpływ odbiorca (ilości, metody wysyłki, opcje ubezpieczenia itp.)
 • Podczas tworzenia w polu zamiast wartości numerycznej widoczna jest formuła

Wybierz odpowiednią walutę

4. Calculated Value properties

 

Użytkownik widzi pole, którego wartości są dostosowywane w czasie rzeczywistym w miarę wyboru opcji, jednak odbiorca nie ma możliwości bezpośredniego wprowadzania zmian. (Pole podświetlone poniżej).

Calculated field

Wartości określone przez odbiorcę (darowizny)

Pole płatności określane przez sygnatariusza umożliwia użytkownikowi bezpośrednie wprowadzenie wartości płatności. Należy skonfigurować ją jako Wprowadzona oraz wyłączyć funkcję Tylko do odczytu.

Wartość domyślna jest dozwolona, ale można ją swobodnie edytować.

Zakres wartości jest dozwolony i będzie ściśle egzekwowany.  Oznacza to, że możliwe jest ograniczenie najniższej dopuszczalnej wartości.

Donation Value properties

 

Interfejs użytkownika wyświetla pole, które podlega pełnej edycji. W zależności od ustawień może ono zawierać wartość domyślną.

Jeśli dolny lub górny próg jest określony i wprowadzona zostanie niezgodna wartość, wystąpi błąd, a odbiorca nie będzie mógł złożyć podpisu przed poprawieniem wartości.

Donation Input

Uwaga:

Jeśli w polu zostanie wprowadzona wartość zerowa lub pusta, przycisk Zapłać i podpisz zostanie zastąpiony przyciskiem Kliknij, aby podpisać wskazującym, że umowa nie obejmuje żadnej płatności.

Null Value field

 

Wartości ujemne są niedozwolone

Negative value

Rejestry transakcji

Zapewnianie bezpieczeństwa przechowywanych danych to podstawa w przypadku obchodzenia się z informacjami osobistymi, takimi jak szczegóły płatności. Usługi Adobe Sign i Braintree udostępniają wyłącznie minimalną ilość informacji potrzebnych do ukończenia transakcji i zapewniają możliwość odpowiedniej kontroli płatności związanej z umową.

Rejestry Braintree

Dokumenty umów oraz rejestry odbiorców i wprowadzanych zmian są przechowywane w systemie Adobe Sign. Firma Braintree na żadnym etapie nie ma wglądu w zawartość transakcji ani w pełną listę odbiorców. (Z konieczności Braintree musi znać płatników).

W momencie kliknięcia przycisku Zapłać i podpisz w usłudze Braintree otwierany jest element I-frame, a następnie przekazywane są cztery obiekty danych:

 1. Typ waluty — potrzebny wyłącznie do upewnienia się, że w usłudze Braintree używane jest odpowiednie konto handlowca
 2. Wartość liczbowa w polu Płatność — określa wartości transakcji
 3. Adres e-mail płatnika — potrzebny do identyfikacji płatnika
 4. Kod udziału w transakcji — potrzebny do bezpośredniego powiązania rejestru płatności z rejestrem umowy
Transaction

Rejestry Adobe Sign

W usłudze Braintree przechowywane są rejestry płatności. Rejestry powiązane z danymi osobowymi płatnika nie są na żadnym etapie przekazywane do usługi Adobe Sign.

Po pomyślnym zakończeniu płatności do usługi Adobe Sign przekazywany jest tylko numer transakcji Braintree. Identyfikator transakcji można znaleźć w zakładce Historia (na stronie Zarządzaj) 

6. History tab

 

oraz w raporcie inspekcji:

Audit Report


Włączanie i wyłączanie

Przed rozpoczęciem pracy z polami płatności w usłudze Adobe Sign konieczne jest utworzenie konta Braintree.

Konto produkcyjne można zarejestrować tutaj:

 

Funkcja płatności online Adobe Sign może zostać włączona na poziomie konta przez administratora konta Adobe Sign.

 • Ustawienia na poziomie grupy są dozwolone i zastępują ustawienia na poziomie konta.
 • Każda grupa może mieć włączone własne konto Braintree.

Aby włączyć funkcję, przejdź do opcji: Konto > Ustawienia konta > Integracja płatności

NAvigate to Payments

 

Zaznacz pole wyboru Włącz funkcję płatności i kliknij opcję Zapisz, aby wyświetlić panel poświadczeń rozwiązania Braintree.

10. Braintree credentials

Skopiuj i wklej wymagane dane konta Braintree do panelu poświadczeń, a następnie kliknij polecenie Zapisz.


Zmiana poświadczeń Braintree

W przypadku potrzeby zmiany poświadczeń Braintree (na przykład: zmiana na nowe konto handlowca):

Przejdź do strony płatności: Konto > Ustawienia konta > Integracja płatności

Zaznacz pole wyboru Zarejestruj inne konto Braintree

Kliknij przycisk Zapisz.

 • Zostanie wyświetlona nakładka do wprowadzenia poświadczeń
11. Register new credentials


Dezaktywacja usługi Braintree

Integrację między usługami Adobe Sign i Braintree możesz dezaktywować na stronie Integracja płatności w usłudze Adobe Sign: Konto > Ustawienia konta > Integracja płatności.

Usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz funkcję płatności.

Kliknij przycisk Zapisz.

12. Disable Braintree

 

Zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie wyłączenia integracji:

13. Disable Braintree account

Jeśli przewidujesz, że będziesz ponownie aktywować integrację z wykorzystaniem tych samych poświadczeń Braintree, zaznacz pole wyboru Dezaktywuj, ale zapisz moje konto Braintree na potrzeby późniejszego użycia.

Jeśli nie zaznaczysz tego pola wyboru, usługa Adobe Sign nie zapisze danych uwierzytelniających, a w przypadku aktywacji funkcji w przyszłości konieczne będzie ich ponowne wprowadzenie.

14. Reenable Braintree


Opcje konfiguracji

Usługa Braintree oferuje kilka opcji konfiguracji, które mogą znacznie usprawnić proces podpisywania. Każdy ma inne oczekiwania wobec usługi płatności, a dokładne zapoznanie się z funkcjami Braintree jest warte wysiłku.

W przypadku integracji z usługą Adobe Sign istnieje kilka funkcji, które wiążą się bezpośrednio z procesem podpisywania:

 • Waluta — jaką walutę akceptujesz?

Braintree akceptuje szeroką gamę walut i umożliwia utworzenie „konta handlowca” dla każdej zaakceptowanej waluty. Konto handlowca umożliwia także określenie akceptowanych typów płatności (Paypal i/lub odrębne kart kredytowe).

15. Merchant account

 

W Programie Adobe Sign pole Płatność należy skonfigurować dla jednego typu waluty. Skonfigurowana wartość stanowi połączenie z kontem handlowca korzystającym z tego samego typu waluty.

Wartości wymienione we właściwościach pola Adobe Sign zależą od walut zaakceptowanych w kontach handlowca Braintree.

Ustawienie domyślnego konta handlowca spowoduje również określenie domyślnej waluty wczytywanej w polu Płatność w usłudze Adobe Sign.

16. Currency

 

 • Duplicate Transaction Checking (Kontrola pod kątem zduplikowanych transakcji) — zapobiega utworzeniu dwóch transakcji i podwójnemu obciążeniu sygnatariusza w wyniku szybkiego dwukrotnego kliknięcia.
17. Dupe Transaction


Ważne kwestie

Przechowywanie danych i zgodność z normami PCI

Podczas przetwarzania płatności wszystkie informacje są wprowadzane do interfejsu Braintree.

Wszystkie informacje dotyczące płatności są przechowywane wyłącznie na koncie Braintree.

W środowisku Adobe Sign przechowywane są tylko poświadczenia interfejsu API rozwiązania Braintree i numer transakcji, który jest przekazywany z Braintree (zapisywany w rejestrze kontrolnym Adobe Sign).

Żadne faktyczne informacje o płatności nie docierają nigdy do systemu Adobe Sign, co stanowi gwarancję zgodności z normami PCI i zapewnia bezpieczeństwo sygnatariuszowi.

Transakcja przerwana między płatnością a złożeniem podpisu

W przypadku płatności proces składania podpisu składa się z dwóch części:

 • Przechwytywanie płatności
 • Składanie podpisu

Dzięki temu podziałowi niemożliwe jest ukończenie umowy bez uprzedniego przechwycenia płatności.

Jeśli z jakiegoś powodu proces zostanie przerwany, sygnatariusz może ponownie otworzyć umowę za pomocą oryginalnego łącza (lub łącza przypominającego, jeśli skonfigurowano przypomnienia) i wznowić proces składania podpisu.

Jeżeli płatność została przechwycona przed przerwaniem procesu, informacje ta zostanie wyraźnie zakomunikowana sygnatariuszowi.

18. Distrupted sign - Payment made

 

Zakładka Historia również w odpowiedni sposób odzwierciedli ten stan.

19. Disrupted transaction history

Zapobieganie zduplikowanym płatnościom

Usługa Braintree oferuje opcję Duplicate Transaction Checking (Kontrola pod kątem zduplikowanych transakcji), która zapobiega utworzeniu wielu transakcji o tym samym identyfikatorze w określonym odstępie czasowym.  Zapobiega to rejestracji wielu płatności z powodu kilkukrotnego kliknięcia przycisku.

Aby skonfigurować opcję Duplicate Transaction Checking (Kontrola pod kątem zduplikowanych transakcji):

1. Zaloguj się na koncie Braintree.

2. Przejdź do opcji Settings > Processing > Duplicate Transaction Checking (Ustawienia > Przetwarzanie > Kontrola pod kątem zduplikowanych transakcji).

3. Włącz ustawienie.

20. Dupe Transaction

Spory dotyczące płatności

Odbiorcy, którzy z jakiegokolwiek powodu chcą zakwestionować płatność, powinni skontaktować się ze stroną wysyłającą umowę, odpowiadając na pierwotną wiadomość e-mail z prośbą o podpisanie.

Usługa Adobe Sign zapewnia platformę umożliwiającą proces składania podpisu, jednak proces płatności jest przekazywany do Braintree.

Usługa Adobe Sign nie gromadzi żadnych płatności ani informacji na ich temat, a jedynie zapewnia portal płatniczy skonfigurowany przez nadawcę umowy.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online