Opcja tworzenia widżetów (w formularzach online/osadzonych) jest dostępna dla klientów Business i Enterprise.

Utwórz widżet

Widżet to formularz sieciowy, który można podpisać. Można go utworzyć, osadzić na stronie internetowej lub utworzyć do niego łącze tak, aby wiele osób mogło uzyskać łatwy dostęp do dokumentu do podpisania. Jest to szczególnie przydatne w przypadku, gdy chcesz umieścić formularz do podpisania na stronie internetowej.

Każdy sygnatariusz wypełnia formularz indywidualnie, a każda transakcja jest rejestrowana na karcie Zarządzaj jako odrębna umowa.

Widżet można skonfigurować tak, by miał kontrsygnatariuszy. Osoby te podpisują dokument po osobie, która odwiedziła widżet i ukończyła podpisywanie formularza.

Szybkie kroki

1. Na stronie Pulpit kliknij łącze Utwórz widżet.

2. Wprowadź nazwę widżetu w polu Nazwa widżetu.

3. Określ rolę twórcy Widżetu. Może to być dowolna rola, która zezwala na Podpis, mimo że w przypadku niektórych ról składanie podpisu nie jest wymagane.

4. Określ metodę uwierzytelniania, której chcesz używać dla twórcy widżetu, wybierając jedną z wartości na rozwijanej liście Uwierzytelnianie widżetu.

5. W razie potrzeby wprowadź adresy e-mail kontrsygnatariuszy widżetu w polu Kontrsygnatariusze.

◘ Ustaw prawidłową rolę odbiorcy dla każdego kontrsygnatariusza.

◘ Ustaw odpowiednio opcje weryfikacji tożsamości kontrsygnatariuszy.

6. Przeciągnij pliki i upuść je w sekcji Pliki lub prześlij je, korzystając z łącza Dodaj pliki.

7. Opcjonalnie ustaw hasło, aby zabezpieczyć wyświetlanie podpisanego pliku PDF.

◘ Pamiętaj, że hasło nie jest przechowywane w żadnym widocznym miejscu w aplikacji Adobe Sign. Należy więc przechowywać je we własnym zakresie poza aplikacją Adobe Sign.

8. Opcjonalnie ustaw język widżetu.  

◘ Opcja określa język używany dla wyświetlanych instrukcji oraz szablonu e-mail używanego do informowania o statusie poszczególnych transakcji widżetu.

9. Zaznacz opcję Wyświetl/ustaw podpisy lub dodaj pola formularza.

10. Kliknij przycisk Dalej.

11. Po wczytaniu środowiska tworzenia umieść wszystkie potrzebne pola.

◘ Pamiętaj, aby prawidłowo określić odbiorcę każdego pola.

◘ Uwaga: każdy odbiorca, któremu przypisano przynajmniej jedno pole podpisu, musi również mieć co najmniej jedno pole adresu e-mail. W przypadku braku pola adresu e-mail sygnatariusza blok podpisu zostanie dodany na dole widżetu.

12. Po rozmieszczeniu i przypisaniu wszystkich pól kliknij przycisk Zapisz.

13. Strona załaduje się ponownie i wyświetli przykład widżetu.

◘ W górnej części strony umieszczone będą łącza pozwalające na udostępnienie lub osadzenie widżetu. Możesz użyć dowolnego z nich lub wszystkich, ponieważ wszystkie przekierowują do tego samego formularza/szablonu. 

 

 

Korzystanie

 1. W Pulpicie kliknij opcję Utwórz widżet znajdującą się w sekcji Dodatkowe funkcje.

  Nav to Widget
 2. Na następnej stronie wypełnij pole Nazwa widżetu.

  • Nie ma możliwości edycji nazwy widżetu, dlatego upewnij się, że wprowadzono prawidłową nazwę.
  Widget - Name
 3. Skonfiguruj uczestnika widżetu, tak aby miał odpowiednią rolę (opcje różnią się w zależności od konfiguracji administratora).

  • Sygnatariusz – oprócz wypełnienia innych wymaganych pól, muszą złożyć podpis.
  • Osoba zatwierdzająca – mogą wypełniać pola, ale nie muszą składać podpisu.
  • Osoby akceptujące – podobnie jak osoby zatwierdzające, mogą wypełniać pola, ale nie muszą składać podpisu.
  • Osoby wypełniające formularz – mogą tylko wypełniać pola i mogą nie widzieć pola składania podpisu.

   

  Widget Recipient Role

  Skonfiguruj metodę Uwierzytelniania widżetu. Uwierzytelnianie będzie wymagane dla osoby rozpoczynającej proces podpisywania widżetu (mimo że sama nie musi składać podpisu):

  • Brak – po przesłaniu widżetu do uwierzytelnienia używany jest tylko adres e-mail.
  • Hasło – przed wyświetleniem dokumentu odbiorca musi wprowadzić hasło.
  • Media społecznościowe – przed wyświetleniem dokumentu odbiorcy muszą uwierzytelnić swoją tożsamość na jednym z kilku serwisów społecznościowych.
  • Uwierzytelnianie w oparciu o wiedzę (KBA) – opcję KBA można włączyć jako metodę uwierzytelniania, jeśli konto jest skonfigurowane tak, aby umożliwić nieograniczoną liczbę transakcji KBA. Należy pamiętać, że metoda KBA jest ważna tylko w Stanach Zjednoczonych.
  Widget - Recip Verification
 4. Jeśli chcesz, aby Twój widżet miał kontrsygnatariusza:

  • W sekcji Kontrsygnatariusze wprowadź adresy e-mail stron, które mają zostać kontrsygnatariuszami umowy lub ją zatwierdzić:
   • Możesz dołączyć siebie (twórcę widżetu), klikając łącze Dodaj mnie po prawej stronie.
   • Skonfiguruj odpowiednią rolę dla każdego sygnatariusza. Dostępne będą wszystkie role włączone przez administratora.
   • Określ prawidłową metodę uwierzytelniania dla każdego kontrsygnatariusza.
   • Aby sfinalizować umowę, wszyscy zdefiniowani kontrsygnatariusze będą musieli ją podpisać/zatwierdzić w kolejności, jaką im wyznaczysz.

  Uwaga:

  Pamiętaj, że kontrsygnatariusze zawsze będą końcowymi sygnatariuszami. Proces podpisywania rozpoczynany jest zawsze przez osobę, która odwiedziła widżet.

  Widget -= Countersigner
 5. Przeciągnij i upuść pliki, które mają być podstawą Twojego widżetu, do sekcji Pliki lub kliknij opcję Dodaj pliki i znajdź dokument na dowolnym dysku sieciowym lub w zintegrowanym magazynie plików.

  Widget - Files
 6. Konfiguracja opcji

  • Ochrona hasłem – zaznacz to pole, jeśli chcesz zastosować hasło, aby otwierać ostateczną wersję pliku PDF utworzonego w widżecie podpisywania.  Zostanie wyświetlony monit o hasło.
  • Język odbiorcy – to ustawienie decyduje o języku instrukcji wyświetlanych na ekranie oraz powiadomień e-mail związanych z widżetem.
  Widget - Options
 7. Zaznacz opcję Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Widget - Next
 8. Strona zostanie odświeżona i wyświetli pola przesłane w środowisku tworzenia.

  W razie potrzeby przeciągnij do dokumentu żądane pola z prawej części strony.

  Upewnij się, że umieszczasz co najmniej jedno pole podpisu i adresu e-mail dla każdego sygnatariusza, wliczając w to początkowego sygnatariusza i wszystkich kontrsygnatariuszy.

  Uwaga:

  Oprócz pola podpisu, wszyscy sygnatariusze/osoby zatwierdzające muszą mieć umieszczone także pole adresu e-mail. Jeśli pole adresu e-mail nie zostanie umieszczone, aplikacja umieści blok podpisu u dołu dokumentu.

  Add Fields
 9. Po umieszczeniu wszystkich pól, kliknij przycisk Zapisz w prawym dolnym rogu.

 10. Zostanie wyświetlona strona ukończenia tworzenia widżetu. Tutaj można zweryfikować adres URL widżetu oraz kod iframe/JavaScript, który można wykorzystać do jego osadzenia.

  Można również dokonać próbnego podpisu widżetu.

  Widget - Post Create

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online