Uwaga:
poniższy artykuł zawiera instrukcje dotyczące nowego formatu strony.
Kliknij tutaj, aby zapoznać się z tym samym procesem w klasycznym układzie strony.


Tworzenie formularza internetowego

Można utworzyć formularz internetowy z możliwością podpisania, który będzie osadzany na stronie internetowej (lub wysłany jako łącze), aby wiele osób mogło łatwo uzyskać dostęp do dokumentu w celu jego podpisania. Jest to szczególnie przydatne w przypadku, gdy chcesz umieścić formularz do podpisania na stronie internetowej.

Każdy sygnatariusz wypełnia formularz indywidualnie, a każda transakcja jest rejestrowana na karcie Zarządzaj jako odrębna umowa.

Formularz internetowy można skonfigurować tak, by miał kontrsygnatariuszy. Osoby te podpisują dokument po osobie, która odwiedziła formularz internetowy i ukończyła podpisywanie formularza.

 1. Na Stronie głównej kliknij przycisk Utwórz formularz internetowy.

  Formularze internetowe
 2. Na następnej stronie wypełnij pole Nazwa formularza internetowego.

  • Nie ma możliwości edycji nazwy formularza internetowego, dlatego upewnij się, że wprowadzono prawidłową nazwę.
  • W przypadku dodania pliku bez ustawienia nazwy formularza internetowego, formularz przyjmie nazwę pliku.
 3. Konfiguracja informacji o odbiorcach formularza internetowego:

  • Rola odbiorcy formularza internetowego:
   • Sygnatariusz – oprócz wypełnienia innych wymaganych pól, muszą złożyć podpis.
   • Osoba zatwierdzająca – mogą wypełniać pola, ale nie muszą składać podpisu.
   • Osoby akceptujące – podobnie jak osoby zatwierdzające, mogą wypełniać pola, ale nie muszą składać podpisu.
   • Osoby wypełniające formularz – mogą tylko wypełniać pola i mogą nie widzieć pola składania podpisu.
  • Uwierzytelnianie formularza internetowego:
   • Brak – po przesłaniu formularza internetowego do uwierzytelnienia używany jest tylko adres e-mail.
   • Hasło – przed wyświetleniem dokumentu odbiorca musi wprowadzić hasło.
   • Media społecznościowe – przed wyświetleniem dokumentu odbiorcy muszą uwierzytelnić swoją tożsamość na jednym z kilku serwisów społecznościowych.
   • Uwierzytelnianie w oparciu o wiedzę (KBA) – opcję KBA (ang. Knowledgebased Authentication) można włączyć jako metodę uwierzytelniania, jeśli konto jest skonfigurowane tak, aby umożliwić nieograniczoną liczbę transakcji KBA. Należy pamiętać, że metoda KBA jest ważna tylko w Stanach Zjednoczonych.
   • Dokument tożsamości – opcja pozwala na użycie wystawionego przez organ państwowy dokumentu tożsamości do porównania ze zdjęciem odbiorcy w czasie rzeczywistym.
  set_recipient_values
 4. Jeśli chcesz, aby Twój formularz internetowy miał kontrsygnatariusza:

  • W sekcji Kontrsygnatariusze wprowadź adresy e-mail stron, które mają zostać kontrsygnatariuszami umowy lub ją zatwierdzić:
   • Możesz dołączyć siebie (twórcę formularza internetowego), klikając łącze Dodaj mnie po prawej stronie.
   • Skonfiguruj odpowiednią rolę dla każdego sygnatariusza. Dostępne będą wszystkie role włączone przez administratora.
   • Określ prawidłową metodę uwierzytelniania dla każdego kontrsygnatariusza.
   • Aby sfinalizować umowę, wszyscy zdefiniowani kontrsygnatariusze muszą ją podpisać/zatwierdzić w kolejności, jaką im wyznaczysz.

  Uwaga:

  Pamiętaj, że kontrsygnatariusze zawsze będą końcowymi sygnatariuszami. Proces podpisywania rozpoczynany jest zawsze przez osobę, która odwiedziła formularz internetowy.

 5. Przeciągnij i upuść pliki, które mają być podstawą Twojego formularza internetowego, do sekcji Pliki lub kliknij opcję Dodaj pliki i znajdź dokument na dowolnym dysku sieciowym lub w zintegrowanym magazynie plików.

 6. Konfiguracja opcji

  • Ochrona hasłem – zaznacz to pole, jeśli chcesz zastosować hasło, aby otwierać ostateczną wersję pliku PDF utworzonego w formularzu internetowym podpisywania.  Zostanie wyświetlony monit o hasło.
  • Język odbiorcy – to ustawienie decyduje o języku instrukcji wyświetlanych na ekranie oraz powiadomień e-mail związanych z formularzem internetowym.
 7. Zaznacz opcję Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  configure_the_webform
 8. Strona zostanie odświeżona i wyświetli pliki przesłane w środowisku tworzenia.

  W razie potrzeby przeciągnij do dokumentu żądane pola z prawej części strony.

  Upewnij się, że umieszczasz co najmniej jedno pole podpisu dla każdego sygnatariusza, wliczając w to początkowego sygnatariusza i wszystkich kontrsygnatariuszy.

 9. Po umieszczeniu wszystkich pól, kliknij przycisk Zapisz w prawym dolnym rogu.

  place_fields
 10. Zostanie wyświetlona strona ukończenia tworzenia formularza internetowego. Tutaj można zweryfikować adres URL formularza internetowego oraz kod iframe/JavaScript, który można wykorzystać do jego osadzenia.

  Można również dokonać próbnego podpisu formularza internetowego.

  post_creation_page


Używanie parametrów URL do wypełniania pól formularza internetowego

Aby wstawić wartości do pola formularza internetowego, należy zapoznać się z dwoma zagadnieniami:

 • W jaki sposób oznaczyć pole jako dostępne dla parametrów adresu URL
 • W jaki sposób konstruować parametry adresu URL do wstawienia

 

W jaki sposób oznaczyć pole jako dostępne dla parametrów adresu URL

Aby dane pole było dostępne dla parametrów adresu URL:

 1. Utwórz lub edytuj formularz internetowy, aby uzyskać dostęp do pól

 2. Dodaje pole tekstowe, które chcesz wypełnić przy użyciu adresu URL

  •  Tylko pola tekstowe mogą przyjmować wartości
 3. Otwórz właściwości pola, klikając je dwukrotnie

 4. Edytuj nazwę pola, tak aby łatwo ją rozpoznać. Nazwa pola stanowi pierwszą część parametru, którego będziesz używać, dlatego krótsza nazwa jest zazwyczaj lepsza

 5. Zaznacz pole wyboru Wartość domyślna może pochodzić z adresu URL

  • Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Tylko do odczytu, jeśli nie chcesz, aby można było edytować tę wartość
 6. Kliknij przycisk OK, aby zapisać parametry

 7. Powtórz te czynności dla wszystkich pól, które mają przyjmować parametry z adresu URL

 8. Kliknij Zapisz, aby zapisać formularz internetowy

URL

W tym przykładzie utworzymy dwa pola wypełniane za pomocą adresu URL:

 • Branch_Office – pole przyjmujące ciąg określający oddział firmy (pokazane wyżej)
 • Emp_ID – pole przyjmujące ciąg określający identyfikator pracownika

 

W jaki sposób konstruować parametry adresu URL do wstawienia

Łatwym sposobem na utworzenie adresu URL jest:

 1. Skopiuj adres URL z formularza internetowego. Poniżej znajduje się najprostsza instrukcja:

  • Edytuj formularz internetowy na stronie Zarządzaj
  • Kliknij łącze Kopiuj adres URL formularza internetowego
  URL

  Adresy URL formularzy internetowych są bardzo długie, dlatego w tym przykładzie użyjemy skróconego adresu (Twój będzie wyglądać inaczej):

  Przykładowy adres URL:

  https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*

 2. Wklej adres URL formularza internetowego do edytora tekstu (np. Notatnika)

 3. Dodaj swoje parametry

  • Początek parametru oznacza się, dodając symbol hasha (#) na końcu adresu URL formularza internetowego.
  • Następnie dodaj parametry w formacie {nazwa_pola}={wartość} 

  Przykładowy adres URL z jednym parametrem

  https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621

  • Wiele wartości można wstawić, dodając między nimi symbol et (&).

  Przykładowy adres URL z dwoma parametrami

  https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621&Emp_ID=429939

 4. Po dodaniu do adresu URL wszystkich par pole=wartość skopiuj pełny ciąg i wklej go w przeglądarce.

  Formularz internetowy zostanie zrenderowany z wypełnionymi polami:

  URL

Właściwości i ograniczenia

 • Znaku hasha używa się tylko raz w celu określenia początku parametru(-ów)
  • Użycie w wartości kolejnego znaku hasha nie ma negatywnego wpływu na wynik
 • Używanie spacji w wartościach jest dopuszczalne
 • Używanie spacji w nazwach pól jest dozwolone wyłącznie w przypadku wstawienia %20 jako znaku spacji w adresie URL
  • Poniższy przykład będzie działać prawidłowo: https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch%20Office=San Jose #621
  • Poniższy przykład jest nieprawidłowy: https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch Office=San Jose #621
  • Generalnie w przypadku nazw pól zaleca się używanie znaków podkreślenia zamiast spacji. Pozwala to zaoszczędzić czas
 • Znak spacji nie jest dozwolony między nazwą pola, znakiem równości i początkiem wartości NazwaPola=Wartość
 • W przypadku wielu wartości spacji nie stawia się przed ani po symbolu &
 • Nie ma żadnych ograniczeń (innych niż długość adresu URL) co do liczb pól, które mogą pobierać swoje wartości z parametrów adresu URL
 • Tekstowe pola obliczeniowe nie mogą być zastępowane, a w swoich właściwościach pola nie mają wyświetlanego pola wyboru.
 • Parametry adresu URL nie działają w przypadku uwierzytelnianych formularzy internetowych. Ze względu na używanie fragmentów adresu URL z hashem, jeśli formularz internetowy jest chroniony za pomocą hasła lub innej metody uwierzytelniania, po zakończeniu uwierzytelniania parametrów adresu URL nie można przekazywać z powrotem do klienta (ta część adresu URL nigdy nie jest widoczna dla serwera).

 

Obsługa błędów

 • Wszystkie parametry adresu URL, które nie będą dokładnie pasować do nazwy pola formularza, zostaną zignorowane
 • Wszystkie parametry adresu URL, które podejmą próbę przypisania wartości do pola innego niż tekstowe lub pola tekstowego bez włączonej opcji Wartość domyślna może pochodzić z adresu URL, również zostaną zignorowane


Wyłączanie formularza internetowego

Gdy formularz internetowy zostanie wyłączony, przestanie być dostępny dla sygnatariuszy, ale nadal będzie widoczny na koncie. Możesz włączyć go ponownie w dowolnym momencie.

Aby wyłączyć formularz internetowy:

 1. Kliknij zakładkę Zarządzaj

 2. Wybierz filtr Formularze internetowe

 3. Kliknij raz formularz internetowy, który chcesz wyłączyć

 4. Kliknij opcję Wyłącz

  • Pojawi się okno opcji
  Wyłącz
 5. Wybierz sposób udostępniania dla dowolnego użytkownika, który próbuje uzyskać dostęp do adresu URL formularza internetowego.

  • Przekierowywanie sygnatariuszy do innej strony internetowej – możesz przekierować sygnatariuszy do innej strony internetowej, takiej jak na przykład bieżąca wersja formularza internetowego.
  • Wpisz własną wiadomość do sygnatariuszy – opcja umożliwia wprowadzenie wiadomości wyświetlanej w miejsce formularza internetowego.
   • Do wiadomości można dodać hiperłącza, umieszczając je w nawiasach kwadratowych [ ].
   • Etykiety można dodawać za pomocą symbolu | (kreska pionowa) po adresie URL.

  Na przykład: adres [https://www.sign.adobe.com/ | Adobe Sign] jest wyświetlany jako Adobe Sign.

 6. Kliknij opcję Wyłącz

  • Wyświetlony zostanie komunikat o powodzeniu operacji.
  • Stan się zmienia. 
  • Metoda przekierowania jest wstawiana pod stanem.
  • Usunięto możliwość edycji formularza internetowego.


Włączanie formularza internetowego

Wyłączone formularze internetowe można ponownie włączyć w dowolnej chwili i wznowić ich działanie.

 

Aby włączyć wyłączony formularz internetowy:

 1. Kliknij zakładkę Zarządzaj

 2. Wybierz filtr Formularze internetowe

 3. Kliknij raz formularz internetowy, który chcesz włączyć

 4. Kliknij przycisk Włącz

  Włącz
 5. Kliknij opcję Włącz, gdy pojawi się monit


Ukrywanie formularza internetowego

Aby usunąć formularz internetowy z widoku strony Zarządzaj, można go ukryć.

Ukrycie formularza internetowego powoduje ukrycie go tylko dla Ciebie. Inni użytkownicy, którzy mają do niego dostęp (za pośrednictwem udostępniania), nadal będą mogli go zobaczyć.

 1. Kliknij kartę Zarządzaj i przewiń w dół do sekcji Formularz internetowy.

 2. Wybierz filtr Formularze internetowe

 3. Kliknij formularz internetowy, który chcesz ukryć

 4. Kliknij łącze Ukryj znajdujące się wśród opcji po prawej stronie

  • Jeżeli formularz internetowy jest wciąż włączony, zostanie wyświetlony ekran ostrzegający o tym, że formularz jest nadal włączony i może zostać podpisany przez sygnatariuszy.
  Ukryj

  Uwaga:

  Jeżeli formularz internetowy nie zostanie wyłączony przed ukryciem, inni będą mogli nadal uzyskać do niego dostęp i go podpisać.


Włączanie/wyłączanie dostępu użytkowników do formularzy internetowych

Formularze internetowe można włączyć lub wyłączyć z poziomu konta lub grupy, wybierając kolejno Konto > Ustawienia konta > Ustawienia ogólne > Formularze internetowe

enable_web_forms

Usuwanie formularza internetowego

W przypadku usunięcia formularza internetowego jest on całkowicie usuwany z Twojego konta.

Aby usunąć formularz internetowy, kliknij kartę Zarządzaj, przewiń w dół do sekcji Formularz internetowy, a następnie wybierz formularz za pomocą pojedynczego kliknięcia (uwaga: nie klikaj łącza Uzyskaj kod). Następnie kliknij przycisk Usuń znajdujący się w małym oknie informacyjnym (w prawym górnym rogu ekranu).

Jeśli formularz internetowy został już wyłączony, zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie usunięcia poprzez kliknięcie przycisku Usuń.
Jeżeli formularz internetowy jest wciąż włączony, zostanie wyświetlony ekran ostrzegający o tym, że formularz jest nadal włączony i może zostać podpisany przez sygnatariuszy.

usuwanie formularza internetowego


Opcje konfiguracji

Formularze internetowe mają cztery opcjonalne konfiguracje:

 • Zezwalaj na korzystanie z pola DW w formularzach internetowych:
  • Gdy ta opcja jest włączona, do formularza internetowego można dodawać adresy e-mail jako odbiorców DW. W przeciwnym razie opcja dodawania odbiorców DW zostanie usunięta z procesu tworzenia.
 • Zezwalaj na podgląd formularzy internetowych w plikach PDF:
  • Gdy ta opcja jest włączona, w formularzu internetowym jest wyświetlane łącze PDF, umożliwiające odbiorcy przeglądanie formularza internetowego w formie pliku PDF.
   • Należy pamiętać, że plik PDF jest dokumentem, który odbiorca może zapisać w systemie lokalnym.
 • Wymagaj podania adresu e-mail w bloku podpisu formularzy internetowych:
  • Gdy ta opcja jest włączona, dla każdego sygnatariusza w granicach dokumentu wymagane jest pole Adres e-mail.
   • Usługa Adobe Sign automatycznie umieści blok podpisu dla każdego odbiorcy, który nie ma w dokumencie pola adresu e-mail.
  • Gdy ta opcja jest wyłączona, odbiorca jest proszony o podanie adresu e-mail na stronie międzysegmentowej.
 • Wymagaj od sygnatariusza weryfikacji adresu e-mail:
  • Gdy ta opcja jest włączona, odbiorca musi zweryfikować swój podpis przed sfinalizowaniem umowy.
  • Gdy ta opcja jest wyłączona, odbiorca nie musi weryfikować swojego podpisu, a umowa przechodzi do następnego odbiorcy lub zostaje sfinalizowana.
   • Autentyczność niezweryfikowanych podpisów można podważyć.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online