Omówienie

Można utworzyć formularz internetowy z możliwością podpisania, który będzie osadzany na stronie internetowej (lub wysyłany jako łącze), aby wiele osób mogło łatwo uzyskać dostęp do forum lub dokumentu i utworzenia umowy.

Formularz internetowy można skonfigurować w taki sposób, aby obejmował co najmniej jednego uczestnika, wielu kontrsygnatariuszy oraz wiele stron DW. Przepływ podpisów dla formularza internetowego:

 • Umowa jest tworzona po wypełnieniu przez pierwszego uczestnika i weryfikacji jego podpisu/działania.
  • Jeśli formularz internetowy umożliwia opcję wielu uczestników, wszyscy uczestnicy wykonują swoje działania dotyczące umowy w kolejności, w jakiej są wymienieni.
 • Po wykonaniu czynności przez uczestników kontrsygnatariusze są powiadamiani w kolejności, w jakiej zostali wymienieni.
 • Po wypełnieniu umowy wszystkie strony (w tym DW) zostaną powiadomione o wypełnieniu umowie.


Tworzenie formularza internetowego

 1. Na Stronie głównej kliknij przycisk Opublikuj formularz internetowy.

  Utwórz formularze internetowe
 2. Na stronie Utwórz formularz internetowy wypełnij pole Nazwa formularza internetowego.

  • Nie ma możliwości edycji nazwy formularza internetowego po jego utworzeniu, dlatego upewnij się, że wprowadzono prawidłową nazwę.
  • W przypadku dodania pliku bez ustawienia nazwy formularza internetowego, formularz przyjmie nazwę pliku.
 3. Skonfiguruj interfejs dla pierwszego uczestnika:

  (Pierwszy uczestnik jest osobą, która początkowo wchodzi w interakcję z formularzem internetowym. W przypadku wielu uczestników pierwszy uczestnik podaje adresy e-mail dla wszystkich kolejnych uczestników).

  • Rola uczestnika:
   • Sygnatariusz – oprócz wypełnienia innych wymaganych pól, musi złożyć podpis.
   • Osoba zatwierdzająca – może wypełniać pola, ale nie musi składać podpisu.
   • Osoba akceptująca – podobnie jak osoba zatwierdzająca, może wypełniać pola, ale nie musi składać podpisu.
   • Osoba wypełniająca formularz – może tylko wypełniać pola i może nie mieć przypisanego pola składania podpisu.
  • Uwierzytelnianie:
   • Brak – po przesłaniu formularza internetowego do uwierzytelnienia używany jest tylko adres e-mail (jeśli taka opcja jest skonfigurowana).
   • Hasło – przed wyświetleniem dokumentu odbiorca musi wprowadzić hasło.
   • Uwierzytelnianie w oparciu o wiedzę (KBA) – opcję KBA (ang. Knowledgebased Authentication) można włączyć jako metodę uwierzytelniania, jeśli konto jest skonfigurowane tak, aby umożliwić nieograniczoną liczbę transakcji KBA. Należy pamiętać, że metoda KBA jest ważna tylko w Stanach Zjednoczonych.

  Uwaga:

  Uwierzytelnianie Adobe Sign oraz dokumenty tożsamości nie są obsługiwane podczas uwierzytelniania formularzy internetowych.

  Role i uwierzytelnienia
 4. (Opcjonalnie) Dodaj uczestnika.

  Kliknięcie łącza Dodaj uczestnika dodaje dodatkowego uczestnika do formularza internetowego.

  • Dodatkowi uczestnicy są określani przez pierwszego uczestnika, który poda wszystkie adresy e-mail kolejnych uczestników.
   • Instrukcje można dostarczyć za pomocą szablonu, aby wskazać pierwszego uczestnika.
  • Dodatkowi uczestnicy mogą być opcjonalni lub wymagani.
  Dodaj dodatkowych uczestników

   

  • Dodaj uczestnika — łącze Dodaj uczestnika umożliwia dodanie jednego lub większej liczby kolejnych uczestników (Uczestnik 2, Uczestnik 3 itd.), których określa pierwszy uczestnik.
   • Kliknięcie łącza dodaje do strony kolejny wiersz uczestnika.
   • Dodatkowy uczestnik może być opcjonalny lub wymagany.
    • Jeśli jest opcjonalny, Uczestnik 1 jest proszony o przypisanie kolejnego uczestnika. Jeśli nie zostanie zidentyfikowany żaden nowy uczestnik, przepływ podpisu zostanie przeniesiony do kontrsygnatariuszy (jeśli istnieją).
    • W razie potrzeby Uczestnik 1 musi podać nazwę i adres e-mail Uczestnika 2 w celu dokonania postępu realizacji umowy. Jeśli tak się nie stanie, umowa zatrzymuje się w tym punkcie.
   • Uczestnik 2 jest skonfigurowany tak samo jak Uczestnik 1.
    • Uczestnik 2 ma dwie dodatkowe role, które można przypisać: Certyfikowany odbiorca i Osoba delegująca.

  Gdy Uczestnik 1 zakończy wymagane akcje i kliknie przycisk Prześlij, wyświetli się monit o przypisanie następnego uczestnika:

  • Uczestnik 1 jest proszony o podanie nazwy i adresu e-mail Uczestnika 2.
   • Dodanie Uczestnika 2 umożliwia dodanie Uczestnika 3 itd.
  • Jeśli istnieje Uczestnik 2, Uczestnik 1 musi najpierw zweryfikować adres e-mail, zanim system powiadomi Uczestnika 2.
  Żądanie identyfikacji Uczestnika 2
 5. Jeśli chcesz, aby Twój formularz internetowy miał kontrsygnatariusza:

  • W sekcji Kontrsygnatariusze wprowadź adresy e-mail stron, które mają zostać kontrsygnatariuszami umowy lub ją zatwierdzić:
   • Możesz dołączyć siebie (twórcę formularza internetowego), klikając łącze Dodaj mnie po prawej stronie.
   • Skonfiguruj odpowiednią rolę dla każdego odbiorcy. Dostępne będą wszystkie role włączone przez administratora.
   • Określ prawidłową metodę uwierzytelniania dla każdego kontrsygnatariusza.
   • Aby sfinalizować umowę, wszyscy zdefiniowani kontrsygnatariusze muszą ją podpisać/zatwierdzić w kolejności, jaką im wyznaczysz.

  Uwaga:

  Pamiętaj, że kontrsygnatariusze zawsze będą końcowymi sygnatariuszami. Proces podpisywania rozpoczynany jest zawsze przez osobę, która odwiedziła formularz internetowy.

 6. Przeciągnij i upuść pliki, które mają być podstawą Twojego formularza internetowego, do sekcji Pliki lub kliknij opcję Dodaj pliki i znajdź dokument na dowolnym dysku sieciowym lub w zintegrowanym magazynie plików.

  Istniejące Szablony biblioteki można również importować (z zachowaniem utworzonych pól).

 7. Skonfiguruj opcje.

  • Ochrona hasłem – zaznacz to pole, jeśli chcesz zastosować hasło, aby otwierać ostateczną wersję pliku PDF utworzonego w formularzu internetowym podpisywania.  Zostanie wyświetlony monit o hasło.
  • Język odbiorcy (dostępny tylko dla użytkowników usług na poziomie Business i Enterprise) – to ustawienie decyduje o języku instrukcji wyświetlanych na ekranie oraz powiadomień e-mail związanych z formularzem internetowym.
 8. Zaznacz opcję Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Strona Utwórz formularz internetowy — rozwinięta
 9. Strona zostanie odświeżona i wyświetli pliki przesłane w środowisku tworzenia.

  W razie potrzeby przeciągnij do dokumentu żądane pola z prawej części strony.

  Upewnij się, że umieszczasz co najmniej jedno pole podpisu dla każdego sygnatariusza, wliczając w to początkowych uczestników i wszystkich kontrsygnatariuszy.

 10. Po umieszczeniu wszystkich pól kliknij przycisk Zapisz w prawym dolnym rogu.

  Umieść pola
 11. Zostanie wyświetlona strona ukończenia tworzenia formularza internetowego. Tutaj można zweryfikować adres URL formularza internetowego oraz kod iframe/JavaScript, który można wykorzystać do jego osadzenia.

  Można również dokonać próbnego podpisu formularza internetowego.

  post_creation_page

Aby wstawić wartości do pola formularza internetowego, należy zapoznać się z dwoma zagadnieniami:

 • W jaki sposób oznaczyć pole jako dostępne dla parametrów adresu URL
 • W jaki sposób konstruować parametry adresu URL do wstawienia

 

W jaki sposób oznaczyć pole jako dostępne dla parametrów adresu URL

Aby dane pole było dostępne dla parametrów adresu URL:

 1. Utwórz lub edytuj formularz internetowy, aby uzyskać dostęp do pól.

 2. Dodaje pole tekstowe, które chcesz wypełnić przy użyciu adresu URL.

  •  Tylko pola tekstowe mogą przyjmować wartości.
 3. Otwórz właściwości pola, klikając je dwukrotnie.

 4. Edytuj nazwę pola, tak aby łatwo ją rozpoznać. Nazwa pola stanowi pierwszą część parametru, którego będziesz używać, dlatego krótsza nazwa jest zazwyczaj lepsza.

 5. Zaznacz pole wyboru Wartość domyślna może pochodzić z adresu URL.

  • Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Tylko do odczytu, jeśli nie chcesz, aby można było edytować tę wartość.
 6. Kliknij przycisk OK, aby zapisać parametry.

 7. Powtórz te czynności dla wszystkich pól, które mają przyjmować parametry z adresu URL.

 8. Kliknij Zapisz, aby zapisać formularz internetowy.

URL

W tym przykładzie utworzymy dwa pola wypełniane za pomocą adresu URL:

 • Branch_Office – pole przyjmujące ciąg określający oddział firmy (pokazane wyżej).
 • Emp_ID – pole przyjmujące ciąg określający identyfikator pracownika.

 

W jaki sposób konstruować parametry adresu URL do wstawienia

Łatwym sposobem na utworzenie adresu URL jest:

 1. Skopiowanie adresu URL z formularza internetowego. Poniżej znajduje się najprostsza instrukcja:

  • Edytuj formularz internetowy na stronie Zarządzaj.
  • Kliknij łącze Kopiuj adres URL formularza internetowego.
  URL

  Adresy URL formularzy internetowych są bardzo długie, dlatego w tym przykładzie użyjemy skróconego adresu (Twój będzie wyglądać inaczej):

  Przykładowy adres URL:

  https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*

 2. Wklej adres URL formularza internetowego do edytora tekstu (np. Notatnika).

 3. Dodaj swoje parametry.

  • Początek parametru oznacza się, dodając symbol hasha (#) na końcu adresu URL formularza internetowego.
  • Następnie dodaj parametry w formacie {nazwa_pola}={wartość}.

  Przykładowy adres URL z jednym parametrem:

  https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621.

  • Wiele wartości można wstawić, dodając między nimi symbol et (&).

  Przykładowy adres URL z dwoma parametrami:

  https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621&Emp_ID=429939.

 4. Po dodaniu do adresu URL wszystkich par pole=wartość skopiuj pełny ciąg i wklej go w przeglądarce.

  Formularz internetowy zostanie zrenderowany z wypełnionymi polami:

  URL

Właściwości i ograniczenia

 • Znaku hasha używa się tylko raz w celu określenia początku parametru(-ów).
  • Użycie w wartości kolejnego znaku hasha nie ma negatywnego wpływu na wynik.
 • Używanie spacji w wartościach jest dopuszczalne.
 • Używanie spacji w nazwach pól jest dozwolone wyłącznie w przypadku wstawienia %20 jako znaku spacji w adresie URL.
  • Poniższy przykład będzie działać prawidłowo: https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch%20Office=San Jose #621
  • Poniższy przykład jest nieprawidłowy: https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch Office=San Jose #621
  • Generalnie w przypadku nazw pól zaleca się używanie znaków podkreślenia zamiast spacji. Pozwala to zaoszczędzić czas.
 • Znak spacji nie jest dozwolony między nazwą pola, znakiem równości i początkiem wartości NazwaPola=Wartość
 • W przypadku wielu wartości spacji nie stawia się przed ani po symbolu &.
 • Nie ma żadnych ograniczeń (innych niż długość adresu URL) co do liczb pól, które mogą pobierać swoje wartości z parametrów adresu URL.
 • Tekstowe pola obliczeniowe nie mogą być zastępowane, a w swoich właściwościach pola nie mają wyświetlanego pola wyboru.
 • Parametry adresu URL nie działają w przypadku uwierzytelnianych formularzy internetowych. Ze względu na używanie fragmentów adresu URL z hashem, jeśli formularz internetowy jest chroniony za pomocą hasła lub innej metody uwierzytelniania, po zakończeniu uwierzytelniania parametrów adresu URL nie można przekazywać z powrotem do klienta (ta część adresu URL nigdy nie jest widoczna dla serwera).

 

Obsługa błędów

 • Wszystkie parametry adresu URL, które nie będą dokładnie pasować do nazwy pola formularza, zostaną zignorowane.
 • Wszystkie parametry adresu URL, które podejmą próbę przypisania wartości do pola innego niż tekstowe lub pola tekstowego bez włączonej opcji Wartość domyślna może pochodzić z adresu URL, również zostaną zignorowane.

Ustawienie wymiarów formularza internetowego wymaga odrobiny wiedzy o języku HTML, ale proces ten jest prosty. Ten proces umożliwia dostosowanie sposobu dopasowania formularza do strony internetowej.

Uwaga:

Ta procedura dotyczy tylko kodu JavaScript formularza internetowego.

 • Nie można zmieniać rozmiaru formularzy internetowych adresów URL.

Domyślnie wysokość i szerokość formularza internetowego są skalowane wraz z rozmiarem przeglądarki. Ta właściwość dynamiczna powoduje, że formularz internetowy może być wyświetlany w większości rozdzielczości ekranowych.

domyślny rozmiar okna formularza internetowego

Aby dostosować wymiary formularza internetowego, dodaj styl <div> do kodu otaczającego formularz internetowy. Krok ten jest wykonywany w języku HTML, dzięki czemu ramka widżetu może być w pełni dostosowywana.

Kod formularza internetowego pojawi się poniżej, zgodnie z opisem po kliknięciu odpowiedniego łącza pobierania kodu na stronie Zarządzaj:

<script type='text/javascript' language='JavaScript' src='https://secure.echosign.com/public/embeddedWidget?wid=2AAABLblqZhCb3ZNyEbi1ywHYaBw893IPRafJOjVvgE44n4Kb36XRArp5QgTpBhUWhLa7x81ek18*'></script> 

 

Aby dostosować rozmiar, dodaj następujący kod przed kodem formularza internetowego. Ten kod ustawia szerokość na 500 pikseli, a wysokość na 600 pikseli.

Krawędź ramki formularza internetowego można również dostosować, zmieniając właściwości krawędzi.

<div style="height:500px; width:600px; border:1px solid black;">

 

Poniżej przedstawiono kod, który ma zostać umieszczony na stronie obsługującej formularz internetowy:

<html>

 

<div style="height:500px; widget:600px; border: 1px solid black;">

 

<script type='text/javascript' language='JavaScript' src='https://secure.echosign.com/public/embeddedWidget?wid=2AAABLblqZhCb3ZNyEbi1ywHYaBw893IPRafJOjVvgE44n4Kb36XRArp5QgTpBhUWhLa7x81ek18*'>

</script></div></html>

Formularz internetowy o zmienionym rozmiarze

Jak widać, wynikowy formularz internetowy jest wyświetlany z określonymi wymiarami.

Oczywiście wymiary te nie są idealne, ale pokazują, jak ustawienie wysokości i szerokości wpływa na opublikowany formularz internetowy.


Pełny ekran 1

<body style="margin: 0; padding: 0;">

<script type='text/javascript' language='JavaScript' src='https://secure.echosign.com/public/embeddedWidget?wid=[yourwidgteId goes here]'>

</script>

</body>


Pełny ekran 2

<div style="height:100%; width:100%; border:0px solid black;">

<script> </script>

</div>


Wyłączanie formularza internetowego

Gdy formularz internetowy zostanie wyłączony, przestanie być dostępny dla sygnatariuszy, ale nadal będzie widoczny na koncie. Mając odpowiednie uprawnienia, możesz włączyć go ponownie w dowolnym momencie.

Aby wyłączyć formularz internetowy:

 1. Kliknij zakładkę Zarządzaj.

 2. Wybierz filtr Formularze internetowe.

 3. Kliknij raz formularz internetowy, który chcesz wyłączyć.

 4. Kliknij opcję Wyłącz.

  • Pojawi się okno opcji.
  Wyłącz
 5. Wybierz sposób udostępniania dla dowolnego użytkownika, który próbuje uzyskać dostęp do adresu URL formularza internetowego.

  • Przekierowywanie sygnatariuszy do innej strony internetowej – możesz przekierować sygnatariuszy do innej strony internetowej, takiej jak na przykład bieżąca wersja formularza internetowego.
  • Wpisz własną wiadomość do sygnatariuszy – opcja umożliwia wprowadzenie wiadomości wyświetlanej w miejsce formularza internetowego.
   • Do wiadomości można dodać hiperłącza, umieszczając je w nawiasach kwadratowych [ ].
   • Etykiety można dodawać za pomocą symbolu | (kreska pionowa) po adresie URL.

  Na przykład: adres [https://www.sign.adobe.com/ | Adobe Sign] jest wyświetlany jako Adobe Sign.

 6. Kliknij opcję Wyłącz.

  • Wyświetlony zostanie komunikat o powodzeniu operacji.
  • Stan się zmienia. 
  • Metoda przekierowania jest wstawiana pod stanem.
  • Usunięto możliwość edycji formularza internetowego.


Włączanie formularza internetowego

Wyłączone formularze internetowe można ponownie włączyć w dowolnej chwili i wznowić ich działanie.

 

Aby włączyć wyłączony formularz internetowy:

 1. Kliknij zakładkę Zarządzaj.

 2. Wybierz filtr Formularze internetowe.

 3. Kliknij raz formularz internetowy, który chcesz włączyć.

 4. Kliknij przycisk Włącz.

  Włącz
 5. Kliknij opcję Włącz, gdy pojawi się monit.


Ukrywanie formularza internetowego

Aby usunąć formularz internetowy z widoku strony Zarządzaj, można go ukryć.

Ukrycie formularza internetowego powoduje ukrycie go tylko dla Ciebie. Inni użytkownicy, którzy mają do niego dostęp (za pośrednictwem udostępniania), nadal będą mogli go zobaczyć.

 1. Kliknij kartę Zarządzaj i przewiń w dół do sekcji Formularz internetowy.

 2. Wybierz filtr Formularze internetowe.

 3. Kliknij formularz internetowy, który chcesz ukryć.

 4. Kliknij łącze Ukryj znajdujące się wśród opcji po prawej stronie.

  • Jeżeli formularz internetowy jest wciąż włączony, zostanie wyświetlony ekran ostrzegający o tym, że formularz jest nadal włączony i może zostać podpisany przez sygnatariuszy.
  Ukryj

  Uwaga:

  Jeżeli formularz internetowy nie zostanie wyłączony przed ukryciem, inni będą mogli nadal uzyskać do niego dostęp i go podpisać.


Włączanie/wyłączanie dostępu użytkowników do formularzy internetowych

Poziomy usług Business i Enterprise mają opcję konfigurowania dostępu do formularza internetowego i opcji sygnatariusza.

Opcje dostępu do formularza internetowego i sygnatariusza można włączyć lub wyłączyć z poziomu konta lub grupy, wybierając kolejno Konto > Ustawienia konta > Ustawienia ogólne > Formularze internetowe.

enable_web_forms

Opcje konfiguracji

Formularze internetowe mają cztery opcjonalne konfiguracje:

 • Zezwalaj na korzystanie z pola DW w formularzach internetowych:
  • Gdy ta opcja jest włączona, do formularza internetowego można dodawać adresy e-mail jako odbiorców DW. W przeciwnym razie opcja dodawania odbiorców DW zostanie usunięta z procesu tworzenia.
 • Zezwalaj na podgląd formularzy internetowych w plikach PDF:
  • Gdy ta opcja jest włączona, w formularzu internetowym jest wyświetlane łącze PDF, umożliwiające odbiorcy przeglądanie formularza internetowego w formie pliku PDF.
   • Należy pamiętać, że plik PDF jest dokumentem, który odbiorca może zapisać w systemie lokalnym.
 • Wymagaj podania adresu e-mail w bloku podpisu formularzy internetowych:
  • Gdy ta opcja jest włączona, dla każdego sygnatariusza w granicach dokumentu wymagane jest pole Adres e-mail.
   • Usługa Adobe Sign automatycznie umieści blok podpisu dla każdego odbiorcy, który nie ma w dokumencie pola adresu e-mail.
  • Gdy ta opcja jest wyłączona, odbiorca jest proszony o podanie adresu e-mail na stronie międzysegmentowej.
 • Wymagaj od sygnatariusza weryfikacji adresu e-mail:
  • Gdy ta opcja jest włączona, odbiorca musi zweryfikować swój podpis przed sfinalizowaniem umowy.
  • Gdy ta opcja jest wyłączona, odbiorca nie musi weryfikować swojego podpisu, a umowa przechodzi do następnego odbiorcy lub zostaje sfinalizowana.
   • Jeśli pierwszy odbiorca dołączy dodatkowego odbiorcę, przed powiadomieniem drugiego odbiorcy należy zakończyć weryfikację adresu e-mail (niezależnie od tego ustawienia).
   • Autentyczność niezweryfikowanych podpisów można podważyć.

Uwaga:

Jeśli wyłączono uwierzytelnianie e-mail podpisu i wymagany jest prawnie wiążący podpis, należy upewnić się, że używana jest jakaś forma uwierzytelniania, która identyfikuje unikalną osobę (np. KBA, hasło).


Znajdź adres URL i osadź kod dla formularza internetowego

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do kodu URL z formularza internetowego:

 1. Kliknij zakładkę Zarządzaj.

 2. Wybierz filtr Formularze internetowe.

 3. Kliknij formularz internetowy jeden raz, aby go zaznaczyć.

  • Spowoduje to otwarcie panelu Operacja po prawej stronie.
 4. Kliknij operację Uzyskaj kod.

  Przejdź do sekcji Uzyskaj kod.
 5. Strona odświeży się, aby wyświetlić formularz internetowy z kodem URL u góry strony:

  Uzyskaj kod


Często zadawane pytania i znane problemy

Nie. 

Po utworzeniu formularza internetowego nie można zaktualizować jego nazwy.

Twórca formularza internetowego zawsze otrzymuje sfinalizowaną umowę (chyba że istnieją ustawienia mające na celu pominięcie powiadomienia).

Jeśli wymagane jest powiadomienie innej strony o podpisaniu umowy z poziomu formularza internetowego, do zapewnienia automatycznego uwzględnienia takiej strony można użyć pola DW.

Pole DW

Nie. 

Po utworzeniu formularza internetowego nie można aktualizować stron DW.

Nie.

Szablony z biblioteki Adobe Sign nie mogą być używane jako podstawa formularza internetowego.

Tak.

Instrukcje dotyczące wyłączania procesu weryfikacji adresu e-mail można znaleźć w sekcji Konfiguracja.

Uwaga:

Jeśli wyłączono uwierzytelnianie e-mail podpisu i wymagany jest prawnie wiążący podpis, należy upewnić się, że używana jest jakaś forma uwierzytelniania, która identyfikuje unikalną osobę (np. KBA, hasło).

Uwierzytelnienie dwuskładnikowe dla formularza internetowego

Tak. 

Adres URL do formularza internetowego jest tylko takim adresem URL, jak każdy inny.

Dodanie adresu URL do formularza internetowego jako hiperłącza nie łączy logicznie żadnej umowy wygenerowanej przez formularz internetowy z umową źródłową.