Podręcznik użytkownika Anuluj

Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

 1. Informacje przed wydaniem
 2. Informacje o wydaniu
 3. Powiadomienia o imporcie

Pierwsze kroki

 1. Skrócona instrukcja dla administratorów
 2. Skrócona instrukcja dla użytkowników
 3. Dla programistów
 4. Biblioteka samouczków wideo
 5. Często zadawane pytania

Administrowanie

 1. Przegląd Admin Console
 2. Zarządzanie użytkownikami
  1. Dodawanie użytkownika
  2. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  3. Dodawanie użytkowników z katalogu
  4. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
  5. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
   1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
   2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
  6. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
  7. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
  8. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
  9. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
  10. Awansowanie użytkownika do roli administratora
  11. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
  12. Przełączanie tożsamości użytkownika
  13. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
  14. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
  15. Profile produktowe
  16. Funkcja logowania 
 3. Ustawienia konta/grupy
  1. Przegląd ustawień
  2. Ustawienia globalne
   1. Poziom i identyfikator konta
   2. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
   3. Wysyłka zbiorcza
   4. Formularze internetowe
   5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
   6. Obiegi pracy Power Automate
   7. Dokumenty w bibliotece
   8. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
   9. Ograniczona widoczność dokumentu
   10. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy 
   11. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
   12. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
   13. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
   14. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
   15. Scalanie wielu dokumentów w jeden
   16. Przekaż podpisany dokument
   17. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
   18. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
   19. Upoważnienie do podpisania
   20. Upoważnienie do wysyłania
   21. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
   22. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
   23. Ustawianie domyślnego formatu daty
   24. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
   25. Uprawnienia administratora grupy
   26. Zastępowanie odbiorcy
   27. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
   28. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
   29. Przystępne pliki PDF
   30. Nowy sposób tworzenia
   31. Klient z sektora opieki zdrowotnej
  3. Konfiguracja konta
   1. Dodawanie logo
   2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy 
   3. Dodawanie nazwy firmy
   4. Przekierowanie adresu URL po umowie
  4. Preferencje dotyczące podpisu
   1. Dobrze sformatowane podpisy
   2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
   3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
   4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
   5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
   6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
   7. Odmowa podpisania
   8. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
   9. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
   10. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
   11. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
   12. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
   13. Prośba sygnatariuszy o adres IP
   14. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
  5. Podpisy cyfrowe
   1. Omówienie
   2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
   3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
   4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
   5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
  6. Pieczęcie elektroniczne
  7. Tożsamość cyfrowa
   1. Brama cyfrowej tożsamości
   2. Zasady sprawdzania tożsamości
  8. Ustawienia raportu
   1. Nowy sposób raportowania
   2. Klasyczne ustawienia raportu
  9. Ustawienia zabezpieczeń
   1. Ustawienia pojedynczego logowania
   2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
   3. Zasady dotyczące hasła logowania
   4. Siła hasła logowania
   5. Czas trwania sesji internetowej
   6. Typ szyfrowania PDF
   7. API
   8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
   9. Dopuszczalne zakresy IP
   10. Udostępnianie konta
   11. Zezwolenia na udostępnianie konta
   12. Ustawienia udostępniania umów
   13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
   14. Hasło podpisywania umowy
   15. Siła hasła dokumentu
   16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
   17. Uwierzytelnianie telefoniczne
   18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
   19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
   20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
   21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
   22. Znacznik czasowy
  10. Ustawienia wysyłania
   1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
   2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
   3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
   4. Dozwolone role odbiorcy
   5. Grupy odbiorców
   6. Wymagane pola
   7. Załączanie dokumentów
   8. Spłaszczenie pola
   9. Modyfikowanie umowy
   10. Nazwa umowy
   11. Języki
   12. Wiadomości prywatne
   13. Dopuszczalne typy podpisu
   14. Przypomnienia
   15. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
   16. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    5. Uwierzytelnianie telefoniczne
    6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    8. Dokument tożsamości
    9. Raporty tożsamości sygnatariusza
   17. Ochrona zawartości
   18. Włączanie transakcji Notarize
   19. Wygasanie dokumentu
   20. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
   21. Kolejność podpisywania
   22. Liquid Mode
   23. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
   24. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
   25. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
  11. Szablony wiadomości
  12. Ustawienia Bio-Pharma
   1. Omówienie
   2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
   3. Powody podpisania
  13. Integracja obiegu pracy
  14. Ustawienia notarializacji
  15. Integracja płatności
  16. Wiadomości sygnatariusza
  17. Ustawienia SAML
   1. Konfiguracja SAML
   2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
   3. Instalacja usługi Okta
   4. Instalacja usługi OneLogin
   5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
  18. Zarządzanie danymi
  19. Ustawienia znacznika czasowego
  20. Archiwum zewnętrzne
  21. Języki konta
  22. Ustawienia poczty e-mail
   1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
   2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
   3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
   4. Dostosowywanie pól Do i DW
   5. Dostosowane szablony wiadomości e-mail
   6. Włączanie powiadomień bez łączy
  23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
  24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
 4. Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
  1. Dostępność
   1. Zgodność dostępności
   2. Tworzenie formularzy z ułatwieniami dostępu za pomocą programu Acrobat na komputery
   3. Tworzenie formularzy AcroForms z ułatwieniami dostępu
  2. HIPAA
  3. RODO
   1. RODO — omówienie
   2. Poprawianie użytkownika
   3. Poprawianie umów użytkownika .  
  4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
   1. 21 pakiet walidacyjny CRF część 11
   2. Podręcznik 21 CFR i załącznik 11 EudraLex
   3. Analiza wspólnych obowiązków
  5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
  6. Obsługa IVES
  7. Umowy „archiwizowane”
  8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
   1. Transakcje transgraniczne między UE a Wielką Brytanią i eIDAS
   2. Wymagania dotyczące HMLR w odniesieniu do dokumentów podpisanych elektronicznie
   3. Wpływ Brexitu na przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w Wielkiej Brytanii
 5. Zbiorcze pobieranie umów
 6. Przypisywanie domeny

Wysyłanie, podpisywanie oraz zarządzanie umowami

 1. Opcje odbiorcy
  1. Anulowanie przypomnienia e-mail
  2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
   1. Przegląd strony podpisu elektronicznego
   2. Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
   3. Odmowa podpisania umowy
   4. Delegowanie uprawnienia do podpisywania
   5. Ponowne uruchamianie umowy
   6. Pobieranie pliku PDF umowy
   7. Wyświetlanie historii umowy
   8. Wyświetlanie wiadomości umowy
   9. Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
   10. Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
   11. Nawigowanie po polach formularza
   12. Czyszczenie danych z pól formularza
   13. Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
   14. Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
   15. Przegląd informacji prawnych
   16. Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
 2. Wysyłanie umów  
  1. Omówienie strony Wyślij
  2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
  3. Wysyłanie umów do innych osób
  4. Podpisy pisemne
  5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
  6. Wysyłka zbiorcza
   1. Omówienie funkcji Wyślij zbiorczo
   2. Wyślij zbiorczo — odbiorcy ręczni
   3. Wyślij zbiorczo — przesyłanie pliku CSV
   4. Anulowanie transakcji Wyślij zbiorczo
   5. Dodawanie przypomnień do funkcji Wyślij zbiorczo
   6. Raportowanie dla wysyłki zbiorczej
 3. Tworzenie pól w dokumentach
  1. Środowisko tworzenia w aplikacji
   1. Automatyczne wykrywanie pól
   2. Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
   3. Przypisywanie pól formularza do odbiorców
   4. Rola Wstępne wypełnianie
   5. Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
   6. Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
   7. Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
  2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
  3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
   1. Tworzenie formularzy AcroForm
   2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
  4. Pola
   1. Typy pól
    1. Typowe typy pól
    2. Obrazy w wierszu
    3. Obrazy stempli
   2. Wygląd zawartości pola
   3. Weryfikacja pola
   4. Wartości zamaskowanych pól
   5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
   6. Pole obliczeniowe
  5. Tworzenie często zadawanych pytań
 4. Podpisywanie umów
  1. Podpisywanie umów wysłanych do Ciebie
  2. Wypełnij i podpisz
  3. Podpis automatyczny
 5. Zarządzaj umowami
  1. Omówienie strony Zarządzaj
  2. Delegowanie umowy
  3. Zastępowanie odbiorców
  4. Ograniczona widoczność dokumentu
  5. Anulowanie umowy 
  6. Tworzenie nowych przypomnień
  7. Przeglądanie przypomnień
  8. Anulowanie przypomnienia
  9. Więcej operacji…
   1. Działanie wyszukiwania
   2. Wyświetlanie umowy
   3. Tworzenie szablonu na podstawie umowy
   4. Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
   5. Przesyłanie podpisanej umowy
   6. Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
   7. Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
   8. Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
   9. Dodawanie uwagi do umowy
   10. Udostępnianie indywidualnej umowy
   11. Anulowanie udostępniania umowy
   12. Pobieranie poszczególnych umów
   13. Pobieranie pojedynczych plików umowy
   14. Pobieranie raportu kontroli dla umowy
   15. Pobieranie zawartości pola w umowie
 6. Raport kontroli
 7. Raportowanie i eksportowanie danych
  1. Omówienie
  2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
  3. Wykresy raportu
   1. Tworzenie nowego raportu
   2. Raporty dotyczące umów
   3. Raporty transakcji
   4. Raport aktywności dotyczących ustawień
   5. Edycja raportu
  4. Eksport danych 
   1. Tworzenie nowego eksportu danych
   2. Edytowanie eksportu danych
   3. Odświeżanie zawartości eksportu danych
   4. Pobieranie eksportu danych
  5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
  6. Powielanie raportu/eksportu
  7. Planowanie raportu/eksportu
  8. Usuwanie raportu/eksportu
  9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

 1. Formularze internetowe 
  1. Tworzenie formularza internetowego
  2. Edycja formularza internetowego
  3. Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
  4. Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
  5. Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu 
  6. Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
  7. Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
  8. Zmiana rozmiaru formularza internetowego
 2. Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki) 
  1. Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
  2. Tworzenie szablonu biblioteki
  3. Zmiana nazwy szablonu biblioteki
  4. Zmiana typu szablonu biblioteki
  5. Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
  6. Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
  7. Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
 3. Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
 4. Obiegi pracy Power Automate
  1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
  2. Włączanie integracji usługi Power Automate
  3. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
  4. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
  5. Aktywatory używane dla obiegów
  6. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
  7. Zarządzanie obiegami
  8. Edycja obiegów
  9. Udostępnianie obiegów
  10. Wyłączanie lub włączanie obiegów
  11. Usuwanie obiegów
  12. Przydatne szablony
   1. Tylko administrator
    1. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
   2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
   3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
   4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
   5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
   6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
 5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  1. Przegląd niestandardowych obiegów pracy wysyłania
  2. Tworzenie nowego obiegu pracy wysyłania
  3. Edytowanie obiegu pracy wysyłania
  4. Aktywacja lub dezaktywacja obiegu pracy wysyłania
  5. Wysyłanie umowy za pomocą obiegu pracy wysyłania
 6. Udostępnianie użytkowników i umów
  1. Udostępnianie użytkownika
  2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

 1.  Przegląd integracji Acrobat Sign 
 2. Acrobat Sign dla Salesforce
 3. Acrobat Sign dla Microsoft
  1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
  2. Acrobat Sign dla Outlook
  3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign dla Teams
  5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
  6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
  7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
 4. Inne integracje
  1. Acrobat Sign dla ServiceNow
  2. Acrobat Sign dla HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
  5. Acrobat Sign dla NetSuite
  6. Acrobat Sign dla VeevaVault
  7. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
 5. Integracje zarządzane przez partnerów
 6. Jak uzyskać klucz integracji

Programista Acrobat Sign

 1. Interfejsy API REST 
  1. Dokumentacja metody
  2. SDK/podręcznik dla programistów
  3. Często zadawane pytania dotyczące interfejsu API
 2. Elementy webhook 
  1. Omówienie elementu webhook
  2. Konfiguracja nowego elementu webhook
  3. Wyświetlanie lub edytowanie elementu webhook
  4. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja elementu webhook
  5. Usuwanie elementu webhook
  6. Certyfikaty dwukierunkowego SSL
  7. Elementy webhook w API

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

 1. Zasoby obsługi klienta 
 2. Zasoby dotyczące sukcesów klientów korporacyjnych 

Funkcja niestandardowego szablonu wiadomości e-mail Adobe Acrobat Sign (CEMT) jest dostępna dla kont klasy korporacyjnej na podstawie umowy licencyjnej ETLA.

Omówienie

Wszystkie wiadomości e-mail z usługi Adobe Acrobat Sign są generowane na podstawie szablonu HTML, który korzysta ze zmiennych pól, dostosowując każdą wiadomość e-mail do konkretnej umowy i odbiorców. Duże struktury, takie jak układ strony, pozostają statyczne, a w przypadku każdej wysyłanej umowy zmienia się tylko kilka zmiennych (np. nazwa umowy i komunikat).

Funkcja niestandardowych szablonów wiadomości e-mail (CEMT) oferuje możliwość modyfikacji szablonu HTML, który generuje wiadomości e-mail z konta Acrobat Sign. W przypadku funkcji CEMT można zmodyfikować standardową wiadomość e-mail, aby dostosować ją do marki firmy za pomocą jej brandingu, schematu kolorów, obrazów i tekstu. Można również zmienić zwykle statyczne struktury, a także dostosować układ strony, terminologię, wstawione obrazy i inne elementy.

Konta na poziomie przedsiębiorstwa korzystające z licencji ETLA mogą podjąć współpracę z naszym zespołem ds. usług profesjonalnych w celu utworzenia idealnego szablonu wiadomości e-mail dla całego Twojego konta lub podlegających mu grup. Może się to wiązać z dodatkową opłatą.

Wiadomość e-mail „Sprawdź i podpisz” dla odbiorców

Korzystanie

Obecnie istnieją cztery szablony, które można dostosowywać za pomocą usługi Acrobat Sign.

Dostosowane szablony można instalować na poziomie konta lub grupy. Szablony na poziomie konta są rozpowszechniane wśród grup i przekazywane do użytkowników. Konto > Grupa > Użytkownik

Szablony na poziomie grupy zastępują szablony na poziomie konta. Szablon na poziomie grupy jest następnie rozpowszechniany do użytkowników z tej grupy. Umożliwia to poszczególnym grupom projektowanie odpowiednich szablonów wiadomości e-mail.

Jeśli konto Adobe obejmuje np. grupę Photoshop, wiadomości e-mail można skonfigurować tak, aby trafiały w gust użytkowników programu Photoshop. Zespół prawny może mieć inne wymagania, w związku z czym szablony wiadomości e-mail mogą być tworzone zgodnie z własnymi preferencjami.

Po zaktualizowaniu szablonów osoba kontaktowa z zespołu usług profesjonalnych opublikuje je w grupie na koncie w celu przetestowania. Użytkownik będzie mógł sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo, i w razie potrzeby poprosić o wprowadzenie dalszych zmian. Po zweryfikowaniu szablonu przez administratora Acrobat Sign, osoba kontaktowa z zespołu usług profesjonalnych wyśle szablon do odpowiedniej grupy lub konta.

 

Użytkownicy i administratorzy

Po utworzeniu szablonów wiadomości e-mail użytkownicy i administratorzy nie muszą nic robić. Szablony wiadomości e-mail zostaną zastosowane automatycznie.

Co można dostosować

Funkcja CEMT umożliwia dostosowanie szablonów wiadomości e-mail używanych w transakcyjnych wiadomościach e-mail z konta Acrobat Sign.

Należy pamiętać, że nadawcy (strona wysyłająca umowę do podpisania) nie mogą wyświetlić niestandardowego szablonu wiadomości e-mail, ponieważ ich adres e-mail jest określony na podstawie innego typu szablonu. Nadawcy będą nadal widzieć domyślny szablon wiadomości e-mail.

Każdy typ szablonu może mieć wiele wersji (jedna wersja dla każdego obsługiwanego języka). Jeśli aktualizujesz tekst szablonu wiadomości e-mail w języku hiszpańskim, należy podać odpowiedni zlokalizowany tekst, aby osoba kontaktowa z zespołu usług profesjonalnych mogła uaktualnić hiszpański szablon przy użyciu poprawnego słownictwa.

Na przykład: Sprawdź i popisz:angielski identyfikuje szablon Sprawdź i podpisz oraz angielskie ustawienia regionalne.

Są dwa sposoby dostosowywania szablonów wiadomości e-mail używanych dla konta lub grup:

 1. Zacznij od szablonu bazowego (domyślnego) i określ, jakie dostosowania chcesz wprowadzić w tym szablonie z osobą kontaktową z zespołu usług profesjonalnych.
 2. Zacznij od własnego, wbudowanego dokumentu HTML, korzystając z poniższej karty informacyjnej i dokumentów standardowych w naszym publicznym repozytorium GitHub.

Włączanie i wyłączanie

Funkcjonalność niestandardowego szablonu e-mail może włączyć i skonfigurować w systemie Acrobat Sign tylko zespół ds. usług profesjonalnych Acrobat Sign.

Jeśli chcesz włączyć tę funkcję i obecnie masz aktywną umowę z zespołem ds. usług profesjonalnych, skontaktuj się z nim, aby określić zakres pracy i dodatkowe koszty. W przeciwnym razie prześlij zgłoszenie pomocy technicznej z prośbą o dostęp do funkcji niestandardowego szablonu wiadomości e-mail. Wówczas dział pomocy technicznej przekieruje Cię do zespołu ds. usług profesjonalnych.

Szablony można konfigurować na poziomie konta lub grupy dla każdego typu szablonu i każdych ustawień regionalnych.

Klienci mogą skrócić czas realizacji i obniżyć koszty usług, projektując własne szablony przy użyciu poniższego przewodnika:

Znane problemy

Jeśli konto jest skonfigurowane w taki sposób, że dokumenty są dzielone na oryginalne pliki w końcowej wiadomości e-mail, a umowa zawiera osiem lub więcej plików, wówczas żadne pliki nie są zwracane. W przypadku korzystania z usługi pocztowej CEMT istnieje sztywne ograniczenie liczby plików, które można dołączyć.

 • Usunięcie warunku podziału wszystkich plików rozwiązuje problem w przypadku klientów, którzy muszą dołączać wiele plików podczas tworzenia umowy.
 • Podzielony dokument można bez problemu pobrać ze strony Zarządzaj.

Często zadawane pytania:

Nie.

Obecnie nie istnieje interfejs użytkownika przeznaczony dla klientów, który umożliwiałby korzystanie z szablonów wiadomości e-mail. Można utworzyć własny szablon HTML, ale będzie on musiał zostać przejrzany i zainstalowany przez osobę kontaktową z zespołu usług profesjonalnych w firmie Adobe.

Dostosowanie jest dostępne na poziomie konta lub grupy. Firma Adobe nie obsługuje dostosowywanych szablonów wiadomości e-mail dla poszczególnych użytkowników. Nie obsługujemy również dostosowywania wiadomości e-mail do określonych odbiorców.

Tak, dostosowanie jest dostępne dla wszystkich regionów.

Nie.

Obecnie oferujemy dostosowywane szablony wiadomości e-mail dla czterech standardowych wiadomości e-mail:

 • Podpisz
 • Podpisano i zarchiwizowano
 • Przypomnienie
 • Anulowano

Tak. Jeśli poprosisz o zainstalowanie dostosowywane szablonu wiadomości e-mail, musisz zidentyfikować typ (Podpisz) oraz język, w którym znajduje się ten szablon.

Klienci muszą przekazać przetłumaczony tekst we własnym szablonie HTML. Każda kombinacja typu i języka traktowana jest jako oddzielny szablon. (Np.: Podpisz:hiszpański).

Nadawcy otrzymają dostosowaną wiadomość e-mail dla anulowanego adresu e-mail, tylko jeśli odbiorca odmówi podpisania.

Inne wiadomości e-mail wysyłane do nadawcy będą w formie standardowej wiadomości e-mail usługi Adobe Acrobat Sign.

Nie.

Obraz nagłówka wiadomości e-mail można zaktualizować w ustawieniach konta w obszarze Konto > Ustawienia konta -> Ustawienia poczty e-mail.

Szablony te istnieją jako szablony dla całego konta, a grupy dziedziczą szablony po koncie, a następnie użytkownicy dziedziczą po grupie. Funkcja CEMT może być stosowana w odniesieniu do grup, dlatego wszyscy użytkownicy w tej grupie będą dziedziczyć szablon na poziomie grupy.

Np.: konto Adobe nie ma zaimplementowanej funkcji CEMT, ale grupa Acrobat Sign na koncie ma zaimplementowany niestandardowy szablon „Podpisz”. Joe, użytkownik z grupy Acrobat Sign, będzie korzystał z niestandardowego szablonu podczas wysyłania umów. Wszystkie inne grupy na koncie Adobe nadal będą korzystać ze standardowego szablonu wiadomości e-mail.

 

To akurat jest osiągalne!

Jeśli grupa działu kadrowego na Twoim koncie chce mieć inny wygląd szablonów niż grupa działu prawnego, grupa działu kadrowego może odpowiednio zaprojektować swoje szablony. Należy pamiętać, że inne szablony spowodują poniesienie osobnych opłat. 

Nie ma innego szablonu. Obecnie funkcja CEMT ma zastosowanie tylko do bezpośrednich uczestników procesu podpisywania  (sygnatariusze, osoby zatwierdzające, osoby delegujące).

Obrazy są zdecydowanie ważnym składnikiem umożliwiającym dotarcie przekazu wiadomości e-mail, a usługa Acrobat Sign obsługuje obrazy w szablonach dostosowywanych. Obrazy muszą być hostowane zewnętrznie przez Twój zespół lub firmę — firma Adobe nie będzie hostować żadnych obrazów. 

Aby zapewnić spójność kodu HTML na wielu klientach poczty e-mail, zaleca się stosowanie układów opartych na tabelach. Zaleca się również korzystanie ze starszych stylów atrybutów dla tabel i wyłącznie prostych stylów inline. Znaczniki <style> są odrzucane przez wielu klientów poczty e-mail.

Funkcja CEMT została przetestowana na następujących klientach poczty e-mail:

 • Microsoft Outlook
 • Apple Mail
 • Gmail
 • AOL mail
 • Yahoo! mail

Nie.

CEMT ma zastosowanie wyłącznie do wiadomości e-mail wysyłanych do uczestników podczas umowy.

W przypadku formularza internetowego sygnatariusz, który wypełni formularz internetowy, otrzyma dostosowany, podpisany i zarchiwizowany formularz, ale strona docelowa po wypełnieniu formularza internetowego nie może zostać dostosowana przez CEMT.

Stronę docelową można zmienić w przypadku utworzenia formularza internetowego przez interfejs API.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online