Tieto-ohjattu grafiikka mahdollistaa useiden versioiden tuottamisen kuvasta nopeasti ja tarkasti tulostus- ja Web-projekteja varten. Voit esimerkiksi tuottaa mainosbannerista sata samaan pohjaan perustuvaa versiota, joissa käytetään erilaisia tekstejä ja kuvia.

Voit luoda grafiikkaa pohjista tietojoukoista seuraavien yleisohjeiden avulla:

Luo pohjana käytettävä perusgrafiikka.

Erota grafiikassa muutettavat elementit tasojen avulla.

Määritä grafiikan muuttujat.

Muuttujat määrittävät kuvan muuttuvat osat. (Katso Muuttujien määrittäminen.)

Luo tai tuo tietojoukot.

Voit luoda tietojoukot pohjaan tai voit tuoda ne tekstitiedostosta. (Katso Tietojoukon määrittäminen ja Tietojoukkojen tuominen ulkoisista tiedostoista.)

Esikatsele dokumenttia kunkin tietojoukon kanssa.

Voit tarkastella lopullisen grafiikan ulkoasua esikatselemalla ennen kaikkien tiedostojen viemistä. (Katso Tietojoukon esikatseleminen tai käyttäminen.)

Grafiikka muodostetaan viemällä se tietojen kanssa.

Se voidaan viedä Photoshop-tiedostoina (PSD). (Katso Grafiikan muodostaminen tietojoukkojen avulla.)

Erilaiset kuvaversiot muuttujien perusteella Photoshopissa
Erilaisten versioiden luominen kuvasta muuttujien perusteella

A. Lähdetiedostopohja B. Käyttäjä määrittää tasot muuttujiksi. C. Kuvan erilaisia versioita, joista kukin perustuu yksilölliseen tietojoukkoon. 

Muuttujien määrittäminen

Voit määrittää muuttujien avulla, mitkä mallin osat muuttuvat. Voit määrittää kolmentyyppisiä muuttujia. Näkyvyysmuuttuja näyttää tai piilottaa tason sisällön. Pikselikorvausmuuttuja korvaa tason pikseleitä toisesta kuvatiedostosta luetuilla pikseleillä. Tekstikorvausmuuttuja korvaa tekstitasolla sijaitsevan merkkijonon.

Huomautus:

GoLive tunnistaa kaikki teksti- ja näkyvyysmuuttujat, mutta ei pikselikorvausmuuttujia.

Muuttujien määritys Photoshopissa
Kaksi samaan malliin perustuvaa versiota kuvasta

A. Näkyvyysmuuttuja B. Pikselikorvaus-muuttuja C. Tekstin korvaus -muuttuja 

Et voi määrittää muuttujia taustatasoa varten.

 1. Valitse Kuva > Muuttujat > Määritä.
 2. Valitse Tasot-valikosta taso, jonka sisällön haluat määrittää muuttujaksi.
 3. Valitse haluamasi muuttujatyypit:

  Näkyvyysmuuttuja

  Näyttää tai piilottaa tason sisällön.

  Pikselikorvausmuuttuja

  Korvaa tason pikselit toisesta kuvatiedostoista saaduilla pikseleillä.

  Tekstikorvausmuuttuja

  Korvaa tyyppitason tekstimerkkijonon.

 4. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Nimi ja kirjoita muuttujalle annettava nimi. Muuttujan nimen täytyy alkaa kirjaimella, alaviivalla tai kaksoispisteellä. Siinä ei saa olla välilyöntejä eikä erikoismerkkejä (paitsi pisteitä, yhdysmerkkejä, alaviivoja ja kaksoispisteitä).

  • Valitse Nimi-valikosta valmis muuttuja, johon tämä taso linkitetään. Samaan tasoon linkitetyt muuttujat näytetään Nimi-valikon vieressä yhdessä linkkikuvakkeen kanssa.

 5. Määritä Pikselikorvaus-muuttujia varten seuraavat asetukset.
  • Valitse menetelmä korvaavan kuvan skaalaamista varten: Sovita skaalaa kuvan siten, että se sopii muokkausalueeseen (tämä saattaa jättää osan muokkausalueesta tyhjäksi), Täytä skaalaa kuvan siten, että se täyttää muokkausalueen (tämä saattaa aiheuttaa kuvan ylettymisen muokkausalueen ulkopuolelle), Sellaisenaan ei käytä kuvaan skaalausta, ja Mukauta skaalaa kuvaa sen mittasuhteita muuttaen siten, että se sopii muokkausalueeseen.

  • Napsauta kohdistuskuvakkeen kahvaa, kun haluat valita kohdistustavan kuvan sijoittamiseksi muokkausalueen sisälle. (Tätä asetusta ei voi muuttaa, jos Mukauta on käytössä.)

  • Valitse Leikkaa muokkausalueeseen, jos haluat leikata kuvasta pois alueet, jotka eivät mahdu muokkausalueelle. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos korvausmenetelmäksi on valittu Täytä tai Sellaisenaan. (Tätä asetusta ei voi muuttaa, jos Mukauta on käytössä.)

 6. Jos haluat määrittää muuttujia toista tasoa varten, valitse Taso-valikosta taso. Muuttujia sisältävän tason vieressä on tähti. Voit siirtyä Photoshopissa tasolta toiselle navigointinuolten avulla.
 7. Valitse OK.

Muuttujan nimen vaihtaminen

 1. Valitse Kuva > Muuttujat > Määritä.
 2. Valitse muuttujan sisältävä taso Taso-valikosta.
 3. Voit muuttaa muuttujan nimen kirjoittamalla nimen Nimi-ruutuun. Muuttujan nimen täytyy alkaa kirjaimella, alaviivalla tai kaksoispisteellä. Siinä ei saa olla välilyöntejä eikä erikoismerkkejä (paitsi pisteitä, yhdysmerkkejä, alaviivoja ja kaksoispisteitä).
 4. Voit poistaa muuttujan poistamalla sen valinnan.

Tietojoukon määrittäminen

Tietojoukko on muuttujien ja niihin liittyvien tietojen kokoelma. Voit määrittää tietojoukon kullekin grafiikkaversiolle, jonka haluat luoda.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Kuva > Muuttujat > Tietojoukot.

  • Jos Muuttujat-valintaikkuna on avoinna, valitse sen yläreunassa olevasta valikosta Tietojoukot tai valitse Seuraava.

  Huomautus:

  Sinun täytyy määrittää ainakin yksi muuttuja, ennen kuin voit muokata oletustietojoukkoa.

 2. Napsauta Uusi tietojoukko -painiketta .
 3. Valitse muuttuja Nimi-valikosta tai valintaikkunan alaosassa olevasta luettelosta.
 4. Muokkaa muuttujien tietoja:
  • Jos kyseessä on näkyvyysmuuttuja , näytä tason sisältö valitsemalla Näkyvä tai piilota tason sisältö valitsemalla Näkymätön.

  • Valitse kohdassa Pikselikorvaus-muuttujat  Valitse tiedosto ja valitse sitten korvauskuvatiedosto. Jos haluat jättää tason nykyiseen tilaansa, valitse Ei korvata ennen tietojoukon käyttämistä.

  Huomautus:

  Ei korvata -asetus ei palauta tiedostoa alkuperäiseen tilaansa, jos jotakin toista korvausta on käytetty aiemmin.

  • Jos kyseessä on tekstikorvausmuuttuja , kirjoita Arvo-tekstiruutuun merkkijono.
 5. Määritä muut tietojoukot kullekin grafiikan versiolle, jonka haluat luoda.

Voit muokata, nimetä uudelleen tai poistaa tietojoukon myöhemmin valitsemalla sen Tietojoukko-valikosta ja muokkaamalla sen asetuksia. Voit siirtyä tietojoukoissa nuolikuvakkeiden avulla. Voit poistaa tietojoukon napsauttamalla Poista-kuvaketta.

Tietojoukon esikatseleminen tai käyttäminen

Voit käyttää tietojoukon sisältöä perusdokumentissa ja jättää kaikki muuttujat ja tietojoukot ennalleen. PSD-dokumentin ulkoasu muuttuu tietojoukkoon kuuluvien arvojen mukaiseksi. Voit myös esikatsella, miltä kukin grafiikan versio näyttää kutakin tietojoukkoa käytettäessä.

Huomautus:

Kun tietojoukkoa käytetään dokumentissa, alkuperäinen dokumentti korvautuu.

 1. Valitse Kuva > Käytä tietojoukkoa. Valitse luettelosta tietojoukko ja esikatsele kuvaa dokumentti-ikkunassa. Jos haluat käyttää tietojoukkoa, valitse Käytä. Valitse Peruuta, jos olet esikatselussa etkä halua muuttaa peruskuvaa.

  Voit myös käyttää tietojoukkoa ja esikatsella sitä Muuttujat-valintaikkunan Tietojoukko-sivulla.

Grafiikan muodostaminen tietojoukkojen avulla

Kun olet luonut muuttujia ja yhden tai useampia tietojoukkoja, voit tulostaa eräkäsittelyllä kuvia, jotka ovat tietojoukkojen arvojen mukaiset. Voit tuottaa kuvia PSD-tiedostoina.

 1. Valitse Tiedosto > Vie > Tasot tiedostoina.
 2. Kirjoita perusnimi kaikkia muodostettavia tiedostoja varten. Voit halutessasi luoda omat tiedostojen nimeämissäännöt.
 3. Napsauta Valitse kansio -painiketta ja valitse tiedostoille kohdekansio.
 4. Valitse vietävät tietojoukot.
 5. Valitse OK.

Tietojoukkojen tuominen ulkoisista tiedostoista

Voit nopeasti luoda monta tietojoukkoa kirjoittamalla kaikki muuttujatiedot sisältävän ulkoisen tekstitiedoston ja lataamalla sen muuttujia sisältävään PSD-tiedostoon. Yksi menetelmä on kirjoittaa tiedot tekstitiedostoon tai Microsoft Excel -laskentataulukkoon ja tallentaa se sarkaimin tai pilkuin erotelluksi tiedostoksi.

Ulkoisen tekstitiedoston syntaksi on tällainen (kukin sanalla ”Variable” tai ”Value” alkava merkkijono on kirjoitettava omalle rivilleen):

VariableName1<sep>VariableName2<sep> <sep>VariableNameN <nl> 
Value1-1<sep>Value2-1<sep><sep>ValueN-1<nl> 
Value1-2<sep>Value2-2<sep><sep>ValueN-2<nl> 
Value1-M<sep>Value2-M<sep><sep>ValueN-M<nl>

Kaikki muuttujien nimet on mainittu ensimmäisellä rivillä ja siinä järjestyksessä, kuin arvot luetellaan seuraavilla riveillä. Kukin seuraavista riveistä vastaa yhtä tietojoukkoa, joka sisältää arvot kaikille muuttujille.

Huomautus:

Jos tietojoukon yhdellä tekstirivillä tarvitaan useita rivejä, ympäröi teksti lainausmerkein ja lisää sarkaimin tai pilkuin eroteltuun tiedostoon pysyviä rivinvaihtoja kohtiin, joissa pitää vaihtaa riviä.  

Ulkoisen tekstitiedoston syntaksielementit

<sep>

Pilkku (pilkuin erotellussa tiedostossa) tai sarkain (sarkaimin erotellussa tiedostossa), joka erottelee muuttujien nimet tai arvot.

<nl>

Rivinvaihtomerkki, joka päättää kunkin tietojoukon. Se voi olla rivinsyöttö (LF), vaununpalautus (CR) tai molemmat.

”true” ja ”false”

Näkyvyysmuuttujan sallitut arvot.

Välilyönnit

Välilyönnit poistetaan erottimen ympäriltä tiedostoa jäsennettäessä. Välilyöntejä ei poisteta arvomerkkijonon sanojen väliltä (esimerkiksi kaksi sanaa) eikä merkkijonon alusta tai lopusta, jos merkkijono on ympäröity lainausmerkein (esimerkiksi ”kaksi sanaa”).

Lainausmerkit

Arvo voi sisältää lainausmerkin, jos lainausmerkki kahdennetaan (esimerkiksi ””B”” vastaisi tietojoukossa arvoa ”B”).

Jos <sep> tai <nl> kuuluu muuttujan arvoon, koko arvo täytyy ympäröidä lainausmerkein.

Jokaiselle PSD-tiedostossa määritetylle muuttujalle on annettava arvo tekstitiedostossa. Näyttöön tulee virheilmoitus, jos tekstitiedoston muuttujien määrä ei ole sama kuin dokumentin muuttujien määrä.

Esimerkki tietojoukosta:

Jos mallissa on muuttujat erilaisia kukkia varten, voisit luoda tällaisen tekstitiedoston:

{contents of FlowerShow.txt} 
Variable 1, Variable 2, Variable 3 
true, TULIP, c:\My Documents\tulip.jpg 
false, SUNFLOWER, c:\My Documents\sunflower.jpg 
false, CALLA LILY, c:\My Documents\calla.jpg 
true, VIOLET, c:\My Documents\violet.jpg

Huomautus:

Voit käyttää kuvatiedostoon suhteellista polkua, jos tekstitiedosto on samassa kansiossa kuin kuvatiedosto. Esimerkiksi edellä olleen esimerkin viimeinen kohta voi olla: true, ORVOKKI, orvokki.jpg

Tietojoukon tuominen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Tiedosto > Tuo > Muuttujatietojoukot.

  • Valitse Kuva > Muuttujat > Tietojoukot ja napsauta Tuo-painiketta.

 2. Siirry tekstitiedostoon, jonka haluat tuoda.
 3. Määritä tuontiasetukset.

  Käytä ensimmäistä saraketta tietojoukkojen nimille

  Nimeää kunkin tietojoukon käyttämällä tekstitiedoston ensimmäisen sarakkeen sisältöä (luettelon ensimmäisen muuttujan arvoja). Muuten tietojoukkojen nimiksi tulee Tietojoukko 1, Tietojoukko 2 jne.”

  Korvaa nykyiset tietojoukot

  Poistaa aiemmat tietojoukot ennen tuomista.

 4. Valitse tekstitiedoston koodaus tai hyväksy oletusarvo Automaattinen.
 5. Valitse OK.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö