Pokud nějaké činnosti provádíte často, můžete si nahrát sérii akcí a díky tomu pracovat efektivněji.

Doporučení pro nahrávání akcí

Při nahrávání akcí si pamatujte následující pravidla:

 • Do akce můžete nahrát většinu příkazů – ale ne všechny.

 • Můžete nahrát operace, které provedete s nástroji pro výběr, přesun, mnohoúhelník, laso, kouzelná hůlka, oříznutí, řez, kouzelná guma, přechod, plechovka barvy, text, tvar, poznámky, kapátko a vzorkování barev – a také operace, které provedete v panelech Historie, Vzorník, Barvy, Cesty, Kanály, Vrstvy, Styly a Akce.

 • Výsledky závisí na nastavení proměnných souboru a programu, jako je aktivní vrstva nebo barva popředí. Například Gaussovské rozostření s poloměrem 3 obrazové body nevytvoří stejný efekt v dokumentu s rozlišením 72 ppi jako v dokumentu s rozlišením 144 ppi. Podobně příkaz Vyvážení barev nebude fungovat v souboru ve stupních šedi.

 • Při nahrávání akcí obsahujících zadání nastavení v dialogových oknech a panelech bude akce odrážet nastavení, která platí v okamžiku nahrání. Pokud nastavení v dialogovém okně nebo v paletě změníte při nahrávání akce, nahraje se tato změněná hodnota.

Poznámka:

Ve většině dialogových oken se zachovávají nastavení určená při jejich předchozím použití. Pečlivě zkontrolujte, že se skutečně jedná o hodnoty, které chcete nahrát.

 • Modální operace a nástroje – a také nástroje, které zaznamenávají polohu – používají jednotky, které jsou právě nastavené pro pravítka. Modální jsou takové operace nebo nástroje, které vyžadují, abyste jejich aplikování potvrdili stiskem klávesy Enter nebo Return, například transformační příkazy nebo oříznutí. Mezi nástroje zaznamenávající polohu patří nástroje pro výběr, řez, přechod, kouzelná hůlka, laso, tvar, cesta, kapátko a poznámky.

Poznámka:

Když nahráváte akci, která se bude přehrávat na souborech různé velikosti, nastavte jednotky pravítek na procenta. Díky tomu se akce vždy přehraje ve stejné relativní poloze v obrázku.

 • Nahrát můžete i příkaz Spustit uvedený v nabídce panelu Akce, takže jedna akce pak bude spouštět další akci.

Nahrání akce

Při vytváření nové akce se do ní budou přidávat všechny použité nástroje a příkazy, dokud nahrávání neukončíte.

Poznámka:

Abyste se pojistili proti chybám, pracujte s kopií: ještě než použijete jakékoli další příkazy, nahrajte na začátek akce příkaz Soubor > Uložit jako a zvolte Jako kopii. Případně také můžete na panelu Historie kliknout na tlačítko Nový snímek a vytvořit tak snímek obrázku před nahráváním akce.  

 1. Otevřete nějaký soubor.
 2. Na panelu Akce klikněte na tlačítko Vytvořit novou akci anebo v nabídce panelu Akce zvolte Nová akce.
 3. Zadejte název akce, vyberte sadu akcí a nastavte další volby:

  Funkční klávesa

  Přiřadí akci klávesovou zkratku. Můžete zvolit jakoukoli kombinaci funkčních kláves, klávesy Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS) a klávesy Shift (například Ctrl+Shift+F3), s těmito výjimkami: Ve Windows nemůžete použít klávesu F1 ani klávesy F4 nebo F6 s klávesou Ctrl.

  Poznámka:

  Pokud akci přiřadíte stejnou zkratku, která se už používá pro nějaký příkaz, vyvolá tato zkratka akci, nikoli příkaz.

  Barva

  Přiřadí barvu, se kterou se akce zobrazí v režimu tlačítek.

  ie-9-view
 4. Klikněte na Začátek nahrávání. Tlačítko Začátek nahrávání na panelu Akce zčervená .

  Poznámka:

  Když nahráváte příkaz Uložit jako, neměňte název souboru. Pokud zadáte nový název souboru, tento název se zaznamená a použije se při každém přehrávání akce. Pokud před uložením přejdete do jiné složky, můžete zadat jiné umístění, aniž byste museli zadávat název souboru.

 5. Proveďte operace a příkazy, které chcete nahrát.

  Ne všechny úkony lze do akce nahrát přímo, ale většinu úkonů, které nelze nahrát, můžete vložit pomocí příkazů na panelu palety Akce.

 6. Až budete chtít nahrávání ukončit, buď klikněte na tlačítko Zastavit přehrávání/nahrávání, nebo v nabídce panelu Akce zvolte Zastavit nahrávání, nebo stiskněte klávesu Esc.

Poznámka:

Budete-li pak chtít pokračovat v nahrávání téže akce, klikněte v nabídce panelu Akce na Začátek nahrávání.

Nahrávání cesty

Příkaz Vložit cestu umožňuje zahrnout složitou cestu (vytvořenou nástrojem pero nebo vloženou z programu Adobe Illustrator) jako součást akce. Když se akce přehrává, pracovní cesta se nastaví na nahranou cestu. Cestu můžete vložit buď při nahrávání akce nebo až po jejím nahrání.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Začněte nahrávat akci.

  • Vyberte název akce, na jejíž konec chcete nahrát cestu.

  • Vyberte příkaz, za který se má cesta nahrát.

 2. Vyberte existující cestu v panelu Cesty.
 3. Zvolte Vložit cestu z nabídky panelu Akce.

Pokud do jedné akce nahrajete více příkazů Vložit cestu, každá cesta nahradí v cílovém souboru předcházející cestu. Chcete-li přidat více cest, nahrajte příkaz Uložit cestu pomocí panelu Cesty po nahrání každého z příkazů Vložit cestu.

Poznámka:

Přehrávání akce, která vkládá složité cesty, může vyžadovat velké množství paměti. Pokud se vyskytnou problémy, zvětšete velikost paměti, která je dostupná pro Photoshop.

Vložení přerušení

Do akce můžete vložit přerušení, která vám umožní provést úlohu, kterou nelze nahrát (například použití malovacího nástroje). Po provedení této úlohy dokončete akci klepnutím na tlačítko Přehrát na panelu Akce.

Když akce dojde k místu přerušení, můžete také zobrazit krátkou zprávu, která vám připomene, co je potřeba udělat před pokračováním akce. Do okna zprávy můžete zahrnout tlačítko Pokračovat, pokud není potřeba udělat žádný další úkon.

 1. Jedním z následujících úkonů zvolte, kam chcete přerušení vložit:
  • Vyberte název akce, na jejíž konec chcete přerušení vložit.

  • Vyberte příkaz, za který chcete vložit přerušení.

 2. V nabídce panelu Akce klepněte na příkaz Vložit přerušení.
 3. Zadejte zprávu, která se má objevit.
 4. Pokud chcete, aby bylo možné pokračování akce bez zastavení, vyberte Povolit pokračování.
 5. Klikněte na OK.

Poznámka:

Přerušení můžete vložit během nahrávání akce nebo až po skončení nahrávání.

Změna nastavení při přehrávání akce

Standardně se akce provádějí s použitím hodnot, které byly určeny při jejich původním nahrávání. Pokud chcete změnit nastavení pro příkaz v akci, můžete vložit modální ovladač. Modální ovladač přeruší akci, takže můžete určit hodnoty v dialogovém okně nebo použít modální nástroj. (Modální nástroj vyžaduje pro aplikování svého efektu stisknutí klávesy Enter nebo Return — po stisknutí klávesy Enter nebo Return pokračuje provádění úkonů v akci.)

Modální ovladač je označený ikonou dialogového okna  vlevo od příkazu, akce nebo sady na panelu Akce. Červená ikona dialogového okna  označuje akci nebo sadu, ve které jsou některé příkazy – ale ne všechny – modální. V režimu tlačítek nemůžete nastavit modální ovladač.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li zapnout modální ovladač pro některý příkaz v akci, klepněte do pole vlevo od názvu tohoto příkazu. Dalším klepnutím modální ovladač vypnete.

  • Chcete-li zapnout nebo vypnout modální ovladače pro všechny příkazy v akci, klikněte do pole vlevo od názvu akce.

  • Pokud chcete zapnout nebo vypnout modální ovladače pro všechny akce v sadě, klikněte do pole vlevo od názvu sady.

Vyloučení příkazů z akce

Můžete vyřadit některé příkazy, které nechcete přehrávat jako součást nahrané akce. V režimu tlačítek nemůžete příkazy vyloučit.

 1. Pokud je to potřeba, rozbalte seznam příkazů v akci kliknutím na trojúhelník vlevo od jejího názvu na panelu Akce.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vyloučit jeden příkaz, klepnutím odstraňte zaškrtnutí vlevo od názvu příkazu. Dalším klepnutím můžete příkaz do akce opět zahrnout.

  • Chcete-li vyloučit nebo naopak zahrnout všechny příkazy nebo akce v určité akci nebo sadě akcí, klikněte na zaškrtávací políčko vlevo od názvu akce nebo sady.

  • Chcete-li vyloučit nebo zahrnout všechny příkazy kromě vybraného příkazu, klikněte na zaškrtávací políčko s podrženou klávesou Alt.

   Pokud jsou některé příkazy z akce vyloučené, zaškrtávací políčko nadřazené akce zčervená.

Vložení příkazu z nabídky, který nelze nahrát

Nemůžete nahrávat nástroje pro malování a tónování, volby nástrojů, příkazy z nabídky Zobrazení a příkazy z nabídky Okna. Mnoho příkazů, které nelze nahrát, můžete ale do akce vložit pomocí příkazu Vložit položku nabídky.

Příkaz můžete vložit buď při nahrávání akce nebo až po jejím nahrání. Příkaz se při vkládání do akce neprovádí, takže soubor se při vložení příkazu nezmění. Pro příkaz se do akce nenahrají žádné hodnoty. Pokud příkaz otevírá dialogové okno, objeví se toto okno při přehrávání a akce se přeruší, dokud neklepnete na OK nebo na Zrušit.

Poznámka:

Když použijete příkaz Vložit položku nabídky k vložení příkazu, který otevírá dialogové okno, nemůžete tento modální ovladač v panelu Akce vypnout.

 1. Určete, kam se má položka nabídky vložit:
  • Vyberte název akce, na jejíž konec chcete vložit položku nabídky.

  • Vyberte příkaz, za který chcete vložit položku nabídky.

 2. Z nabídky v panelu Akce zvolte Vložit položku nabídky.
 3. S otevřeným dialogovým oknem Vložit položku nabídky zvolte příkaz z nabídky.
 4. Klikněte na OK.

Úpravy a opětovné nahrání akce

Můžete pozměnit nastavení určitého příkazu v akci, přidat do stávající akce další příkazy nebo si postupně projít celou akci a změnit jakákoli nastavení.

Přepsání jednoho příkazu

 1. V panelu Akce poklepejte na požadovaný příkaz.
 2. Zadejte nové hodnoty a klepněte na OK.

Přidání příkazů do akce

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte název akce, na jejíž konec chcete vložit nový příkaz.

  • Vyberte v akci příkaz, za který chcete vložit nový příkaz.

 2. Klikněte na tlačítko Začátek nahrávání nebo z nabídky panelu Akce zvolte Začátek nahrávání.
 3. Nahrajte další příkazy.
 4. Až skončíte, klepněte na panelu Akce na tlačítko Zastavit přehrávání/nahrávání nebo z nabídky panelu zvolte příkaz Zastavit nahrávání.

Změna pořadí příkazů v akci

 1. Na panelu Akce přetáhněte příkaz na nové místo v téže akci nebo v jiné akci. Když se zvýrazněná linka objeví v požadované poloze, uvolněte tlačítko myši.

Nové nahrávání akce

 1. Vyberte akci a v nabídce panelu Akce klepněte na příkaz Nahrát znovu.
 2. Pokud se objeví modální nástroj, použijte tento nástroj k vytvoření jiného výsledku a stiskněte Enter nebo Return, nebo stiskněte Enter nebo Return, chcete-li zachovat stejné nastavení.
 3. Pokud se objeví dialogové okno, změňte nastavení a klepnutím na OK je nahrajte, nebo klepněte na Zrušit, chcete-li zachovat stejné hodnoty.