Poznámka:

Nástroje tvarů slouží ke snadnému vytváření tlačítek, navigačních pruhů a dalších prvků používaných na webových stránkách. Přehled všech funkcí kreslení v aplikaci Photoshop naleznete v části O kreslení.

Kreslení tvarů v aplikaci Photoshop

Kreslení tvarů v aplikaci Photoshop
Julieanne Kost

Vytvoření tvaru ve vrstvě tvaru

 1. Vyberte nástroj tvaru nebo nástroj pero. Přesvědčte se, že máte v nabídce v pruhu voleb vybranou možnost Tvar.

 2. Chcete‑li zvolit barvu tvaru, klepněte na pole barvy v pruhu voleb, a pak zvolte barvu v dialogu pro výběr barvy.
 3. (Volitelně) Nastavte volby nástroje v pruhu voleb. Klepněte na dolů obrácenou šipku vedle tlačítek tvarů, abyste zobrazili další volby pro jednotlivé nástroje. (Viz Volby nástrojů tvarů.)

 4. (Volitelně) Chcete‑li na tvar aplikovat styl, vyberte přednastavený styl z rozbalovací nabídky Styl v pruhu voleb. (Viz Aplikování přednastavených stylů.)

 5. Tažením v obraze nakreslete požadovaný tvar:
  • Chcete‑li omezit obdélník nebo zaoblený obdélník na čtverec, elipsu na kruh nebo úhel čáry na násobky 45 stupňů, podržte stisknutou klávesu Shift.
  • Chcete-li kreslit ze středu, umístěte ukazatel na místo, kde chcete mít střed tvaru, stiskněte klávesu Alt a táhněte šikmo k libovolnému rohu nebo hraně, dokud tvar nebude mít požadovanou velikost.
  Photoshop: Kreslení z rohu (vlevo) a kreslení ze středu (vpravo)
  Kreslení z rohu (vlevo) a kreslení ze středu (vpravo)

  Poznámka:

  Kreslení ze středu je výchozí chování pro nástroj hvězda v aplikaci Illustrator a pro nástroj mnohoúhelník v aplikaci Illustrator a Photoshop.

Videa | Vytváření, úpravy a práce s vrstvami

Členka týmu aplikace Photoshop Jeanne Rubbo v řadě informačních videí ukazuje, jak lze vytvářet, upravovat a pracovat s vrstvami tvarů. Naučíte se provádět následující operace:

Další informace najdete v části Galerie nástrojů pro kreslení a textových nástrojů.

Kreslení více tvarů v jedné vrstvě

Ve vrstvě můžete nakreslit více samostatných tvarů nebo můžete použít volby Přidat, Odečíst, Průsečík nebo Vyloučit a modifikovat platný tvar ve vrstvě.

 1. Vyberte vrstvu, do které chcete přidat tvary.
 2. Vyberte kreslicí nástroj a nastavte jeho specifické volby (viz Volby nástrojů tvarů).

 3. Vyberte jednu z následujících voleb v pruhu voleb:

  Přidat k oblasti tvaru 

  Přidá novou oblast k existujícím tvarům nebo cestě.

  Odečíst od oblasti tvaru 

  Odstraní překrývající se oblast od existujících tvarů nebo cesty.

  Průsečík oblastí tvarů 

  Omezí oblast na průsečík nové oblasti s existujícími tvary nebo cestou.

  Vyloučit překrývající se oblasti tvarů 

  Vyloučí oblast průsečíku ze sloučení nové oblasti s existující oblastí.

 4. Kreslete v obraze. Mezi kreslicími nástroji můžete snadno přepínat klepnutím na tlačítko nástroje v pruhu voleb.

Nakreslení tvaru kola

Můžete vyseknout tvar do existujícího tvaru, takže jsou vzniklým otvorem vidět spodní vrstvy. Tento postup ukazuje, jak vytvořit tvar kola, ale tuto techniku můžete použít s libovolnou kombinací nástrojů tvarů, včetně nástroje jiný tvar.

 1. V paletě nástrojů vyberte nástroj elipsa . Může být zakrytý některým z dalších nástrojů pro kreslení tvarů nebo nástrojem čára .

 2. Přesvědčte se, že máte v nabídce v pruhu voleb vybranou možnost Tvar.

 3. Tažením v okně dokumentu nakreslete požadovaný tvar. Podržte při tažení stisknutou klávesu Shift, abyste omezili elipsu na kruh.
 4. V pruhu voleb vyberte tlačítko Odečíst od oblasti tvaru .

 5. Tažením v novém tvaru vytvořte výřez. Když uvolníte tlačítko myši, objeví se v oblasti nově vytvořeného tvaru obraz ležící pod ním.
 6. Chcete-li kterýkoli z tvarů posunout, klikněte na panelu nástrojů na nástroj pro výběr cesty  (může být zakrytý nástrojem pro přímý výběr ) a vyberte cestu. Přetáhněte ji na nové místo nebo použijte klávesy se šipkami, kterými ji můžete posouvat po jednotlivých obrazových bodech.

  Poznámka:

  Klepnutím se stisknutou klávesou Shift vyberte více cest.

Jak nakreslit jiný tvar

Můžete kreslit vlastní tvary s použitím tvarů z rozbalovacího panelu Jiný tvar, nebo si uložit tvar nebo cestu a použít ji jako vlastní tvar.

 1. Vyberte nástroj jiný tvar . (Není-li nástroj viditelný, stiskněte a podržte nástroj obdélník u dolního okraje panelu nástrojů.)

 2. Vyberte požadovaný tvar z rozbalovacího panelu Jiný tvar v pruhu voleb.

  Pokud na panelu nenajdete požadovaný tvar, klikněte na šipku v pravém horním rohu a zvolte jinou kategorii tvarů. V dotazu, zda se mají platné tvary nahradit, klepněte buď na Nahradit, chcete‑li zobrazit pouze tvary z nové kategorie, nebo na Přidat, aby se nová kategorie připojila k již zobrazeným tvarům.

 3. Tažením v obraze nakreslete požadovaný tvar.

Uložení tvaru nebo cesty jako vlastního tvaru

 1. V panelu Cesty vyberte cestu – vektorovou masku pro vrstvu tvaru, pracovní cestu nebo uloženou cestu.
 2. Zvolte Úpravy > Definovat jiný tvar a v dialogovém okně Název tvaru pojmenujte nový vlastní tvar. Nový tvar se zobrazí na rozbalovacím panelu Tvar v pruhu voleb.
 3. Chcete-li nový vlastní tvar uložit do nové knihovny, vyberte Uložit tvary z nabídky rozbalovacího panelu.

Další informace najdete v části Používání Správce přednastavení.

Vytvoření rastrovaného tvaru

Když vytváříte rastrovaný (bitmapový) tvar, nakreslíte a rastrujete tvar a vyplníte ho barvou popředí. Rastrovaný tvar nemůžete upravovat jako vektorový objekt. Rastrované tvary se vytvářejí s použitím platné barvy popředí.

 1. Vyberte vrstvu. Rastrovaný tvar nemůžete vytvořit ve vektorové vrstvě (například v textové vrstvě).
 2. Vyberte nástroj tvaru a klikněte v pruhu voleb na tlačítko Vyplnit obrazové body .
 3. Nastavte následující volby v pruhu voleb:

  Režim

  Určuje, jak tvar ovlivní existující obrazové body v obrazu. (Další informace najdete v části Režimy prolnutí.)

  Krytí

  Určuje, do jaké míry tvar skryje nebo odkryje obrazové body pod ním. Tvar s krytím 1 % je téměř zcela průhledný, zatímco s krytím 100 % je zcela neprůhledný.

  Vyhlazení

  Vyhladí a prolne obrazové body okraje s okolními obrazovými body.

 4. Nastavte další volby, specifické pro jednotlivé nástroje. Viz Volby nástrojů tvarů.

 5. Nakreslete tvar.

Volby nástrojů tvarů

Každý nástroj tvaru poskytuje jedinečnou podmnožinu voleb uvedených dále. Chcete-li k těmto volbám získat přístup, klepněte na šipku vpravo od řady tlačítek tvarů na pruhu voleb.

Photoshop: Přístup k volbám nástrojů tvaru v pruhu voleb
Přístup k volbám nástrojů tvaru v pruhu voleb (zobrazeny jsou volby nástroje Čára)

Šipky na začátku a na konci

Přidá k čáře šipky. Vyberte nástroj čára, a pak vyberte Začátek, abyste přidali šipku na začátek čáry. Vyberte Konec, abyste přidali šipku na konec čáry. Vyberte obě tyto volby, abyste přidali šipky na oba konce. Volby tvaru se objeví v rozbalovacím dialogovém okně. V polích Šířka a Délka zadejte hodnoty určující proporce šipky v procentech z tloušťky čáry (10 % až 1000 % pro šířku a 10 % až 5000 % pro délku). Zadejte hodnotu určující vydutost šipky (od -50 % do +50 %). Hodnota vydutosti určuje velikost zakřivení v nejširší části šipky, kde se šipka stýká s čárou.

Poznámka:

Šipku můžete upravovat také přímo s použitím nástrojů pro výběr vektorů a kreslicích nástrojů.

Kruh

Omezí tvary kreslené nástrojem elipsa na kruhové.

Definovaný poměr stran

Nakreslí vlastní tvar s proporcemi, se kterými byl původně vytvořen.

Definovaná velikost

Nakreslí vlastní tvar ve velikosti, ve které byl původně vytvořen.

Pevná velikost

Nakreslí obdélník, zaoblený obdélník, elipsu nebo vlastní tvar s pevně danými rozměry, které zadáte v textových polích Šířka a Výška.

Ze středu

Nakreslí obdélník, zaoblený obdélník, elipsu nebo vlastní tvar ze středu.

Odsadit po straně o

Nakreslí mnohoúhelník ve tvaru hvězdy. Do textového pole zadejte hodnotu v procentech, která určuje, jakou část poloměru hvězdy tvoří její cípy. S hodnotou 50 % vznikne hvězda s cípy do poloviny celkového poloměru hvězdy; s vyšší hodnotou jsou cípy ostřejší a užší, zatímco s nižší hodnotou jsou cípy plnější.

Proporcionální

Nakreslí obdélník, zaoblený obdélník nebo elipsu jako tvar, jehož proporce odpovídají poměru hodnot zadaných do textových polích Šířka a Výška.

Poloměr

Určuje poloměr rohů pro zaoblené obdélníky. Pro mnohoúhelníky určuje vzdálenost od středu mnohoúhelníku k jeho vnějším rohům.

Strany

Určuje počet stran mnohoúhelníku.

Hladké rohy nebo Hladké zářezy

Nakreslí mnohoúhelník s hladkými rohy nebo zářezy cípů hvězdy.

Přitahovat na obr. body

Přitahuje okraje obdélníku nebo zaobleného obdélníku na hranice obrazových bodů.

Čtverec

Omezí tvar obdélníků a zaoblených obdélníků na čtverec.

Bez omezení

Umožňuje určit tažením šířku nebo výšku obdélníku, zaobleného obdélníku, elipsy nebo vlastního tvaru.

Tloušťka

Určuje šířku pro nástroj Čára v obrazových bodech.

Poznámka:

Chcete-li změnit šířku tahu pro další nástroje tvaru, klepněte na položku Vrstva > Styl vrstvy > Tah. (Viz Aplikování nebo úpravy vlastního stylu vrstvy.)

Úpravy tvarů

Tvar je vrstva výplně, svázaná s vektorovou maskou. Úpravami vrstvy výplně tvaru můžete snadno změnit výplň na jinou barvu, přechod nebo vzorek. Také můžete upravit vektorovou masku tvaru a tím změnit obrys tvaru, a aplikovat na vrstvu styl.

 • Chcete-li změnit barvu tvaru, poklepejte na miniaturu vrstvy tvaru v panelu Vrstvy a v panelu Výběr barvy zvolte jinou barvu.
 • Chcete-li vyplnit tvar vzorkem nebo přechodem, vyberte vrstvu tvaru na panelu Vrstvy a klepněte na položku Vrstva > Styl vrstvy > Překrytí přechodem.
 • Chcete-li změnit šířku tahu, vyberte vrstvu tvaru na panelu Vrstvy a zvolte příkaz Vrstva > Styl vrstvy > Tah.
 • Chcete-li změnit obrys tvaru, klepněte na miniaturu vektorové masky vrstvy tvaru v panelu Vrstvy nebo v panelu Cesty. Pak změňte tvar pomocí nástroje pro přímý výběr a nástroje pero.
 • Chcete-li tvar přesunout a přitom nezměnit jeho velikost a proporce, použijte nástroj Přesun.

Další informace naleznete v části Úpravy součástí cesty a Libovolná transformace.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online