Odstín a sytost umožňuje nastavit odstín, sytost a světlost určitého rozsahu barev v obraze nebo nastavit všechny barvy v obraze současně. Toto nastavení je zvlášť užitečné pro doladění barev v obraze CMYK tak, aby byly v gamutu výstupního zařízení.

Nastavení odstínu a sytosti si můžete na panelu Vlastnosti uložit pro později použití a potom ho načítat i v dalších obrázcích. Další informace viz Uložení nastavení úprav a Opětovné použití nastavení úprav.

Další informace o úpravách obrázků najdete v tématu Úprava barev a tónu obrázku.

Použití nastavení Odstín a sytost

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na ikonu Odstín a sytost  v panelu Přizpůsobení.
  • Zvolte Vrstva > Nová vrstva úprav > Odstín a sytost. Klikněte na OK v dialogovém okně Nová vrstva.

  Dva barevné pruhy v dialogovém okně reprezentují barvy v pořadí, v jakém jsou na barevném kole. Horní barevný pruh ukazuje barvy před nastavením; dolní pruh ukazuje, jak nastavení ovlivní všechny odstíny při plné sytosti.

  Poznámka:

  Také můžete zvolit Obraz > Přizpůsobení > Odstín a sytost. Uvědomte si ale, že tato metoda provádí přímé úpravy ve vrstvě obrazu a vypustíte tak některé informace o obrazu.

 2. V nabídce napravo od nástroje úprav na obrazovce na panelu Vlastnosti zvolte požadovanou možnost:

  • Chcete‑li upravit všechny barvy najednou, zvolte Vzor.
 3. Zadejte hodnotu pro Odstín nebo přetáhněte jezdec tak, abyste byli s barvami spokojeni.

  Hodnoty zobrazené v poli odpovídají počtu stupňů natočení ve směru obvodu barevného kola od původní barvy obrazového bodu. Kladné hodnoty označují otáčení ve směru hodinových ručiček; záporné hodnoty otáčení proti směru hodinových ručiček. Hodnoty mohou být v rozsahu od ‑180 do +180.

  Barevné kolo v aplikaci Photoshop
  Barevné kolo

  A. Sytost B. Odstín 

  Poznámka:

  Můžete také na panelu Vlastnosti vybrat nástroj úprav na obrazovce a potom s podrženou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) kliknout na barvu v obrázku. Přetažením doleva nebo doprava upravte hodnotu jasu.

 4. Zadejte hodnotu pro Sytost nebo přetáhněte jezdec doprava, chcete‑li sytost zvýšit, nebo doleva, chcete‑li sytost snížit.

  Barva se posune od středu nebo ke středu barevného kola. Hodnoty mohou být v rozsahu od ‑100 (snížení sytosti, méně výrazné barvy) do +100 (zvýšení sytosti).

  Poznámka:

  Nebo můžete na panelu Vlastnosti vybrat nástroj úprav na obrazovce a kliknout na barvu v obrázku. Tažením vlevo nebo vpravo v obraze snižujete nebo zvyšujete sytost rozsahu barev obsahujícího bod, na který jste klepnuli.

 5. Zadejte hodnotu pro Světlost nebo přetáhněte jezdec doprava, chcete‑li zvýšit světlost (přidat k barvě více bílé), nebo doleva, chcete‑li světlost snížit (přidat k barvě více černé). Hodnoty mohou být v rozsahu od ‑100 (procenta černé) do +100 (procenta bílé).

Poznámka:

Chcete-li vrátit zpět nastavení příkazu Odstín a sytost na panelu Přizpůsobení, klikněte na tlačítko Obnovit .

Určení rozsahu barev upravených pomocí volby Odstín a sytost

 1. Použijte nastavení Odstín a sytost.

 2. V nabídce napravo od nástroje úprav na obrazovce na panelu Vlastnosti zvolte požadovanou barvu:

  Na panelu Vlastnosti se zobrazí čtyři barevná kola (ve stupních). Tyto hodnoty odpovídají nastavení jezdců, které se objeví mezi pruhy barev. Dva vnitřní svislé jezdce definují rozsah barev. Dva vnější trojúhelníkové jezdce ukazují, kde nastavení v rozsahu barev slábne (postupný pokles nastavení namísto ostře určeného přechodu mezi nastavenou a nenastavenou oblastí).

 3. Nastavte rozsah barev pomocí nástrojů kapátko nebo pomocí nastavovacích posuvníků.
  • Nástrojem kapátko  klikněte nebo táhněte v obraze, abyste vybrali rozsah barev. Chcete-li rozsah rozšířit, klikněte nebo táhněte v obraze s kapátkem Přidat ke vzorku . Chcete-li rozsah barev zmenšit, klikněte nebo táhněte v obraze kapátkem Odečíst od vzorku . Když je vybraný nástroj kapátko, můžete také stisknout klávesu Shift a přidávat k rozsahu nebo stisknout klávesu Alt a část z rozsahu odebírat.
  • Přetáhněte jeden z bílých trojúhelníků, abyste nastavili oblast poklesu nastavení barev (postupné slábnutí změny) bez ovlivnění rozsahu.
  • Přetáhněte oblast mezi trojúhelníkem a svislým pruhem, abyste nastavili rozsah bez ovlivnění oblasti poklesu.
  • Přetáhněte střední část, abyste posunuli celý nastavovací jezdec (včetně trojúhelníků a svislých pruhů) a vybrali jinou oblast barev.
  • Přetáhněte jeden ze svislých bílých pruhů, abyste nastavili rozsah barevné složky. Posunutím svislého pruhu od středu nastavovacího jezdce a blíže k trojúhelníku se zvětší barevný rozsah a zmenší oblast poklesu. Posunutím svislého pruhu blíže ke středu nastavovacího jezdce a dále od trojúhelníku se zmenší barevný rozsah a zvětší oblast poklesu.
  • Přetáhněte barevný pruh se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS), abyste dostali do středu pruhu jinou barvu.
  Nastavovací jezdec v okně Odstín a sytost v aplikaci Photoshop
  Nastavovací jezdec v okně Odstín a sytost

  A. Hodnoty jezdce Odstín B. Upraví pokles, aniž by se změnil rozsah C. Upraví rozsah, aniž by se změnil pokles D. Upraví rozsah barvy i pokles E. Posune celý jezdec 

  Pokud upravíte nastavovací jezdec tak, že bude spadat do jiného barevného rozsahu, změní se odpovídajícím způsobem název rozsahu v nabídce Upravit. Pokud jste například zvolili Žluté a změníte rozsah tak, že bude spadat do červené části barevného pruhu, změní se název na Červené 2. Až šest jednotlivých barevných rozsahů můžete převést na varianty stejného rozsahu barev (například Červené až Červené 6).

  Když zvolíte barevnou složku, je standardně vybraný rozsah barev 30° široký s 30° oblastí poklesu na obou stranách. Nastavení příliš malého poklesu může v obraze vytvořit pruhy.

Kolorování obrazu ve stupních šedi nebo vytvoření efektu jednobarevného duplexu

 1. (Volitelné) Pokud kolorujete obraz ve stupních šedi, zvolte položky Obraz > Režim > Barva RGB, čímž obraz převedete do režimu RGB.

 2. Použijte nastavení Odstín a sytost.

 3. Na panelu Vlastnosti vyberte Kolorovat. Pokud je barva popředí černá nebo bílá, obraz se převede do odstínů červené (0°). Pokud barva popředí není černá nebo bílá, obraz se převede do odstínů platné barvy popředí. Hodnoty světlosti obrazových bodů se nezmění.

 4. (Volitelně) Pomocí jezdce Odstín vyberte novou barvu. S použitím jezdců Sytost a Světlost nastavte sytost a světlost obrazových bodů.

Úprava sytosti barev pomocí živosti

Živost upraví sytost tak, aby se omezení minimalizovalo při přechodu barev k plné sytosti. Toto nastavení zvyšuje sytost méně sytých barev víc, než barev sytých. Živost také zabraňuje tomu, aby byly pleťové tóny příliš syté.

Rada odborníka: Vrstva úprav živosti

Rada odborníka: Vrstva úprav živosti
Richard Harrington

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte v panelu Přizpůsobení na ikonu Živost .
  • Zvolte Vrstva > Nová vrstva úprav > Živost. V dialogovém okně Nová vrstva zadejte název pro vrstvu úprav Živost a klepněte na OK.

  Poznámka:

  Také můžete zvolit příkaz Obraz > Přizpůsobení > Živost. Uvědomte si ale, že tato metoda provádí přímé úpravy ve vrstvě obrazu a vypustíte tak některé informace o obrazu.

 2. Přetáhnutím jezdce Živost na panelu Vlastnosti zvýšíte nebo snížíte sytost barev, aniž by při zvýšení sytosti docházelo k omezení barev. Poté proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li na méně syté barvy aplikovat další nastavení a zabránit omezení barev, když se blíží plné sytosti, přesuňte jezdec Živost doprava.
  • Chcete-li aplikovat stejnou velikost nastavení sytosti na všechny barvy bez ohledu na jejich aktuální sytost, přesuňte jezdec Sytost. V některých případech tím vytvoříte méně pruhových artefaktů než jezdcem Sytost v panelu nastavení Odstínu a sytosti nebo v dialogovém okně Odstín a sytost.
  • Chcete-li sytost snížit, přesuňte jezdec Živost nebo jezdec Sytost doleva.

Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu

Nástroj houba jemně mění sytost barvy určité plochy. Když je obraz v režimu stupňů šedi, tento nástroj zvyšuje nebo snižuje kontrast posunutím úrovní šedé směrem od střední šedé nebo směrem ke střední šedé.

 1. Vyberte nástroj houba .
 2. Zvolte špičku stopy a nastavte volby stopy v pruhu voleb.
 3. Vyberte z pruhu voleb z nabídky Režim požadovaný způsob změny barvy:

  Zvýšit sytost

  Zvýší sytost barvy

  Snížit sytost

  Sníží sytost barvy

 4. Určete hustotu pro nástroj houba.
 5. Chcete-li minimalizovat omezení pro zcela syté nebo vybledlé barvy, zaškrtněte volbu Živost.
 6. Táhněte nástrojem přes ty části obrazu, které chcete upravit.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online