Přečtěte si, jak můžete v aplikaci Adobe Photoshop používat příkaz Zpět/Znovu a jak ovládat stav obrázků pomocí panelu Historie.

Pomocí příkazů Zpět/Znovu a panelu Historie můžete jednoduše ovládat stav obrázků.

Používání příkazů Zpět nebo Znovu

Aktualizováno ve verzi Photoshop CC 20.0 (verze z října 2018)

Počínaje aplikací Photoshop CC ve verzi z října 2018 (20.0) můžete v dokumentu aplikace Photoshop vrátit zpět několik kroků pomocí klávesových zkratek Ctrl+Z (Windows) nebo Command+Z (Mac) Nový režim pro několikanásobné vrácení zpět je standardně povolen.

Chcete-li provést operaci vrácení nebo opakování, postupujte následovně:

 • Zpět: Vrácení zpět o jeden krok v řetězci vrácení provedených akcí. Zvolte Úpravy > Zpět nebo stiskněte klávesovou zkratku Ctrl+Z (Windows) nebo Command+Z (Mac).
 • Znovu: Přechod o jeden krok vpřed. Zvolte Úpravy > Znovu nebo stiskněte klávesovou zkratku Shift+Ctrl+Z (Windows) nebo Shift+Command+Z (Mac).

V nabídce Úpravy se vedle příkazu Zpět nebo Znovu zobrazuje také název kroku, na který bude příslušný příkaz použit. Například Úpravy > Zpět Upravit text.

Jak se lze přepnout zpět na starší klávesové zkratky pro vrácení zpět?

(Photoshop)

Chcete–li používat starší režim pro vrácení zpět v aplikaci Photoshop, postupujte následovně:

 1. V nabídce zvolte Úpravy > Klávesové zkratky.
 2. V dialogovém okně Klávesové zkratky a nabídky vyberte Používat starší klávesové zkratky pro zrušení činnosti a klikněte na OK.
 3. Restartujte aplikaci Photoshop.

(Adobe Camera Raw)

Chcete–li používat starší režim pro vrácení zpět v Adobe Camera Raw, postupujte následovně:

 1. V nabídce aplikace Photoshop vyberte Úpravy > Předvolby > Zpracování souborů.
 2. V části Kompatibilita souboru klikněte na Předvolby Camera Raw.
 3. V dialogovém okně Předvolby Camera Raw vyberte Používat starší klávesové zkratky pro zrušení činnosti a klikněte na OK.
 4. Restartujte aplikaci Photoshop.

Obnovení naposledy uložené verze

 1. Zvolte Soubor > Obnovit.

  Poznámka:

  Obnovení se přidá do panelu Historie jako stav a lze ho odvolat.

Obnovení části obrazu na jeho naposledy uloženou verzi

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Použijte nástroj Štětec historie , chcete-li malovat vybraným stavem nebo snímkem z panelu Historie.

  • Použijte nástroj Guma  s vybranou volbou Mazat na historii.

  • Vyberte plochu, kterou chcete obnovit, a zvolte Úpravy > Vyplnit. Z nabídky Použít zvolte Historie a klikněte na OK.

  Poznámka:

  Chcete-li obnovit obraz podle snímku počátečního stavu dokumentu, zvolte Volby historie z nabídky panelu a zkontrolujte, že je vybraná volba Automaticky vytvořit první snímek.

Zrušení operace

 1. Podržte stisknutou klávesu Esc, dokud se probíhající operace nezastaví. V Mac OS můžete také stisknout klávesy Apple+tečka.

Nastavení upozornění na dokončení operace

Pruh průběhu ukazuje, že se provádí určitá operace. Tuto operaci můžete přerušit nebo můžete nastavit, aby vás program upozornil na dokončení operace.

 1. Proveďte některou z těchto akcí: Zvolte Úpravy > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Všeobecné (Mac).

 2. Vyberte Zvuk po dokončení.
 3. Klikněte na OK.

Používání panelu Historie

Pomocí panelu Historie můžete přeskočit do kteréhokoliv minulého stavu obrazu, vytvořeného od otevření nebo vytvoření obrazu. Pokaždé, když aplikujete změnu obrazu, přidá se do panelu nový stav obrazu.

Pokud například vyberete, vybarvíte a otočíte část obrazu, v panelu se uvede každý z těchto stavů samostatně. Když vyberete jeden z těchto stavů, obraz se obnoví tak, jak vypadal, když se tato změna poprvé provedla. Pak můžete dále pokračovat od tohoto stavu.

Panel Historie můžete také použít k mazaní stavů obrazu a v aplikaci Photoshop také k vytvoření dokumentu ze stavu nebo snímku.

Abyste zobrazili panel Historie, zvolte Okna > Historie nebo klikněte na záložku panelu Historie.

Panel Historie aplikace Photoshop
Panel Historie aplikace Photoshop

A. Nastaví zdroj pro štětec historie B. Miniatura snímku C. Stav historie D. Jezdec stavu historie 

Při používání panelu Historie si pamatujte následující pravidla:

 • Změny na úrovni celého programu, jako jsou například změny panelů, nastavení barev, akcí a předvoleb, se nepřidávají do panelu Historie, protože to nejsou změny konkrétního obrázku.

 • Standardně vypisuje panel Historie 20 předcházejících stavů. Počet zapamatovaných stavů můžete změnit nastavením příslušné předvolby pod položkou Předvolby > Výkon. Starší stavy se automaticky mažou, aby se uvolnilo více paměti pro Photoshop. Chcete-li si určitý stav uchovat do budoucna, přestože budete provádět další akce, vytvořte si jeho snímek (viz Vytvoření snímku obrázku).

 • Jakmile dokument zavřete a znovu otevřete, všechny stavy a snímky z posledního otevření se z panelu vymažou.

 • Standardně se v horní části panelu zobrazuje snímek počátečního stavu dokumentu.

 • Stavy se přidávají na dolní konec seznamu. To znamená, že nejstarší stav je v seznamu nahoře, nejnovější dole.

 • Každý stav je uveden s názvem nástroje nebo příkazu, pomocí kterého bych obrázek změněn.

 • Standardně se při výběru stavu ztlumí stavy pod ním. Tímto způsobem můžete snadno vidět, které změny se vypustí, pokud budete pokračovat z vybraného stavu.

 • Když vyberete stav a potom v obrázku provedete nějaké změny, standardně se tím odstraní všechny stavy následující po vybraném stavu.

 • Pokud takto vyberete stav a provedením nějaké změny odstraníte všechny následující stavy, můžete pomocí příkazu Zpět odvolat poslední změnu a odstraněné stavy zase obnovit.

 • Standardně se vymazáním stavu vymaže tento stav a všechny stavy, které následují za ním. Pokud vyberete volbu Povolit nelineární historii, odstraní se při vymazání stavu pouze tento stav.

Návrat k předcházejícímu stavu obrazu

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Klikněte na název stavu.

  • V nabídce panelu Historie nebo v nabídce Úpravy zvolte Krok vpřed nebo Krok zpět, čímž se přesunete do následujícího nebo předcházejícího stavu.

Odstranění jednoho nebo více stavů obrazu

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na název stavu a z nabídky v panelu Historie zvolte Odstranit, chcete-li odstranit tuto změnu a změny, které následovaly po ní.

  • Chcete-li odstranit nějakou změnu i všechny změny provedené po ní, přetáhněte její stav na ikonu Odstranit .

  • Z nabídky panelu zvolte Vymazat historii, abyste odstranili seznam stavů z panelu Historie beze změny obrazu. Tato volba nezmenší velikost paměti využívané aplikací Photoshop.

  • Podržte Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a z nabídky panelu Historie zvolte Vymazat historii, abyste vymazali seznam stavů beze změny obrazu. Pokud dostanete zprávu, že Photoshop má málo paměti, je vymazání stavů užitečné, protože tento příkaz odstraní stavy z vyrovnávací paměti příkazu Zpět a uvolní paměť. Příkaz Vymazat historii nelze vzít zpět.

  • Zvolte Úpravy > Vyčistit > Historii, abyste vymazali seznam stavů pro všechny otevřené dokumenty. Tuto akci nelze vzít zpět.

Vytvoření nebo nahrazení dokumentu s použitím stavu obrazu

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Na panelu Historie přetáhněte stav nebo snímek na tlačítko Vytvořit nový dokument ze současného stavu . Seznam historie u nově vytvořeného dokumentu obsahuje pouze záznam Duplicitní stav.

  • Vyberte nějaký stav nebo snímek a klikněte na tlačítko Vytvořit nový dokument ze současného stavu . Seznam historie u nově vytvořeného dokumentu obsahuje pouze záznam Duplicitní stav.

  • Vyberte stav nebo snímek a z nabídky panelu Historie zvolte Nový dokument. Seznam historie pro nově vytvořený dokument obsahuje pouze záznam Duplicitní stav.

  • Přetáhněte stav na existující dokument.

  Poznámka:

  Chcete-li uložit jeden nebo více snímků nebo stavů obrazu pro použití při příštím otevření, vytvořte nový soubor pro každý stav, který chcete zachovat, a uložte každý z nich do samostatného souboru. Až znovu otevřete svůj původní soubor, otevřete také ostatní uložené soubory. Počáteční snímek každého souboru můžete přetáhnout do původního obrazu, a tím znovu zpřístupnit snímky z panelu Historie původního obrazu.

Nastavení voleb historie

Můžete určit maximální počet položek v panelu Historie a přizpůsobit tento panel nastavením dalších voleb.

 1. Zvolte Volby historie z nabídky panelu Historie.
 2. Vyberte volbu:

  Automaticky vytvořit první snímek

  Při otevření dokumentu se automaticky vytvoří snímek počátečního stavu obrazu.

  Automaticky vytvořit nový snímek při ukládání

  Generuje snímek pokaždé, když obraz uložíte.

  Povolit nelineární historii

  Změny vybraného stavu se provedou bez odstranění stavů, které následují za ním. Normálně když vyberete stav a změníte obraz, odstraní se všechny stavy, které následují po vybraném stavu. V tomto případě panel Historie zobrazuje seznam kroků úprav v pořadí, ve kterém jste je prováděli. Nelineární záznam stavů vám umožní vybrat stav, udělat změnu obrazu a tím odstranit jen vybraný stav. Změna se připojí na konec seznamu.

  Zobrazovat dialog Nový snímek

  Photoshop zobrazí dotaz na název snímku, i když použijete tlačítka v panelu.

  Nastavit změny viditelnosti vrstvy jako neodvolatelné

  Tato volba je standardně vybraná. Zapnutí nebo vypnutí viditelnosti vrstev se zaznamená jako krok historie. Zrušte výběr této volby, aby se změny viditelnosti vrstev nezaznamenávaly jako kroky historie.

Nastavení voleb záznamu historie úprav

Někdy můžete potřebovat pečlivě zaznamenat, co se s obrazem v aplikaci Photoshop dělalo, buď pro své vlastní záznamy, jako doklad pro klienta nebo pro právní účely. Záznam historie úprav vám pomůže uchovat textovou historii změn, které byly v obraze provedeny. Metadata záznamu historie úprav můžete zobrazit pomocí aplikace Adobe Bridge nebo v dialogovém okně Informace o souboru.

Můžete zvolit export textu do externího souboru záznamu, nebo můžete ukládat tyto informace v metadatech upravovaných souborů. Uložením mnoha operací úprav v metadatech souboru zvětší velikost souboru; otevření a uložení souboru pak může trvat déle než obvykle.

Poznámka:

Pokud potřebujete dokázat, že soubor záznamu nebyl pozměněn, ukládejte záznam úprav do metadat souboru, a pak použijte Adobe Acrobat a tento soubor se záznamem digitálně podepište.

Implicitně jsou data záznamu historie o každé relaci ukládána jako metadata v obrazovém souboru. Lze určit, kde budou data záznamu historie uložena a úroveň podrobností obsažených v záznamu historie.

 1. Klikněte na položku Úpravy > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Všeobecné (Mac OS).
 2. Kliknutím na předvolbu Záznam historie ji zapněte nebo vypněte.
 3. Z nabídky Uložit položky záznamu jako vyberte jednu z následujících voleb:

  Metadata

  Uloží záznam historie jako metadata vložená v každém souboru.

  Textový soubor

  Exportuje záznam historie do textového souboru. Budete vyzváni, abyste zadali název textového souboru a zvolili místo, kam ho chcete uložit.

  Obojí

  Uloží se metadata do souboru a vytvoří se i textový soubor.

  Poznámka:

  Pokud chcete textový soubor uložit na jiné místo nebo chcete uložit jiný textový soubor, klikněte na tlačítko Vybrat, určete, kam chcete textový soubor uložit, zadejte název souboru, pokud je to potřeba, a klikněte na Uložit.

 4. Z nabídky Položky záznamu úprav zvolte jednu z následujících voleb:

  Jen začátek/konec

  Vytvoří záznam o každém spuštění nebo ukončení aplikace Photoshop a o každém otevření nebo zavření souboru (v záznamu bude uveden název daného souboru). Neobsahuje žádné informace o úpravách souboru.

  Stručné

  Kromě informací o relacích se zahrne i text, který se objevuje v panelu Historie.

  Podrobné

  Kromě stručných informací se zahrne i text, který se objevuje v panelu Akce. Pokud potřebujete kompletní historii všech změn, prováděných v souborech, zvolte Podrobné.

Vytvoření snímku obrazu

Příkaz Snímek umožňuje vytvořit dočasnou kopii (neboli snímek) libovolného stavu obrazu. Nový snímek se přidá do seznamu snímků v horní části panelu Historie. Když vyberete snímek, můžete dále pracovat od této verze obrazu.

Snímky se podobají stavům uvedeným v panelu Historie, ale mají navíc následující výhody:

 • Pro snazší orientaci si snímek můžete pojmenovat.

 • Snímky zůstanou uložené, dokud obrázek nezavřete.

 • Snadno můžete porovnávat různé efekty. Můžete například uložit snímek před a po aplikování filtru. Pak vyberte první snímek a zkuste stejný filtr s jiným nastavením. Přepínáním mezi snímky můžete najít nastavení, které se vám nejvíce líbí.

 • Se snímky můžete svou práci snadno obnovit. Když experimentujete se složitější technikou nebo aplikujete akci, uložte si před tím snímek. Pokud pak nejste spokojeni s výsledky, můžete vybrat tento snímek a tím vrátit zpět všechny kroky.

Poznámka:

Snímky se s obrazem neukládají – při zavření obrazu se všechny snímky odstraní. Stejně tak, pokud nevyberete volbu Povolit nelineární historii, vymažou se výběrem snímku a změnou obrazu všechny stavy uvedené v panelu Historie.

Vytvoření snímku

 1. Vyberte stav historie a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li snímek vytvořit automaticky, klikněte na panelu Historie na tlačítko Vytvořit nový snímek , případně pokud máte ve volbách historie vybranou možnost Automaticky vytvořit nový snímek při ukládání, zvolte v nabídce panelu Historie příkaz Nový snímek.

  • Chcete-li při vytváření snímku nastavit volby, vyberte v nabídce panelu Historie příkaz Nový snímek nebo s podrženou klávesou Alt klikněte na tlačítko Vytvořit nový snímek.

 2. Do textového pole Název zadejte název snímku.

 3. V nabídce „Z“ zvolte obsah snímku:

  Celého dokumentu

  Vytvoří snímek všech vrstev v obraze v tomto stavu.

  Sloučených vrstev

  Vytvoří snímek, ve kterém se sloučí všechny vrstvy v obraze v tomto stavu.

  Platné vrstvy

  Vytvoří snímek pouze právě vybrané vrstvy v tomto stavu.

Používání snímků

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li snímek vybrat, klikněte na jeho název nebo přetáhněte posuvník vlevo od snímku nahoru nebo dolů na jiný snímek.

  • Chcete-li snímek přejmenovat, dvakrát na něj klikněte a zadejte název.

  • Chcete-li snímek smazat, vyberte ho a potom v nabídce panelu zvolte Odstranit, klikněte na ikonu Odstranit  nebo přetáhněte snímek na ikonu Odstranit.

Malování stavem nebo snímkem obrázku

Pomocí nástroje Štětec historie  můžete do aktuálního obrazu malovat kopií jednoho stavu nebo snímku obrázku. Tento nástroj vytvoří kopii obrazu, a pak s ním maluje.

Můžete například vytvořit snímek změny, kterou jste provedli nástrojem pro malování nebo filtrem (s vybranou volbou Celý dokument při vytváření snímku). Po odvolání změny obrazu můžete použít nástroj štětec historie, abyste aplikovali změnu selektivně jen na některé oblasti v obrazu. Pokud nevyberete sloučený snímek, maluje nástroj štětec historie z vrstvy ve vybraném stavu do stejné vrstvy v jiném stavu.

Nástroj štětec historie kopíruje z jednoho stavu nebo snímku do jiného, ale pouze ve stejné poloze. V aplikaci Photoshop můžete také k vytváření speciálních efektů použít nástroj umělecký štětec historie.

 1. Vyberte nástroj Štětec historie .
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů v pruhu voleb:
  • Určete krytí a režim prolnutí.

  • Zvolte stopu a nastavte volby stopy.

 3. V panelu Historie klikněte v levém sloupci na stav nebo snímek, který chcete použít jako zdroj pro nástroj štětec historie.
 4. Malujte tažením nástrojem štětec historie.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online