O vrstvách úprav a výplně

Vrstva úprav aplikuje nastavení barev a tónů na obraz, aniž by se trvale změnily obrazové body v obraze. Například místo provedení nastavení pomocí příkazů Úrovně nebo Křivky přímo v obraze můžete vytvořit vrstvu úprav Úrovně nebo Křivky. Nastavení barev a tónů jsou uložena ve vrstvě úprav a vztahují se na všechny vrstvy pod ní. Opravy více vrstev lze provést jednou úpravou a není nutné upravovat každou vrstvu zvlášť. Změny můžete kdykoliv zrušit a obnovit původní obraz.

Vrstvy výplně umožňují vyplnit vrstvu plnou barvou, přechodem nebo vzorkem. Na rozdíl od vrstev úprav neovlivňují vrstvy pod nimi.

Vrstvy úprav mají následující výhody:

 • Nedestruktivní úpravy. Můžete vyzkoušet různá nastavení a vrstvu úprav můžete kdykoliv znovu změnit. Účinek úpravy je také možné zmenšit snížením krytí vrstvy.

 • Selektivní úpravy. Můžete malovat do masky vrstvy úprav, abyste aplikovali nastavení pouze na část obrazu. Později můžete určit, která část obrazu se nastaví, když znovu upravíte masku vrstvy. Míru nastavení můžete řídit malováním do masky s různými odstíny šedi.

 • Schopnost aplikovat nastavení na více obrazů. Zkopírujte a vložte vrstvy úprav mezi obrazy, abyste aplikovali stejná nastavení barev a tónů.

Vrstvy úprav mají mnoho stejných vlastností jako ostatní vrstvy. Můžete nastavit jejich krytí a režim prolnutí a můžete je seskupit, abyste aplikovali jejich nastavení jen na určité vrstvy. Podobně můžete zapnutím a vypnutím jejich viditelnosti efekt použít nebo zobrazit jeho náhled.

Photoshop: Vrstvy úprav a výplně
Originál (vlevo), po aplikování vrstvy úprav pouze na stodolu (uprostřed) se zvýrazní více detailů na stodole a po aplikování vrstvy úprav na celý obraz (vpravo) se zesvětlí celý obraz a mraky se rozloží na obrazové body.

Poznámka:

Protože vrstvy úprav obsahují data úprav a nikoli obrazové body, zvětšují soubory mnohem méně než standardní vrstvy obrazových bodů. Pokud pracujete s neobvykle velkým souborem, může být vhodné snížit velikost souboru sloučením vrstev úprav do vrstev obrazových bodů.

Vytváření a vymezování vrstev úprav a výplně

Vrstvy úprav a výplně mají stejné volby krytí a režimu prolnutí jako vrstvy obrazu. Lze měnit jejich pořadí, odstranit je, skrýt a duplikovat stejně jako vrstvy obrazu.

Photoshop: Vrstvy úprav a výplně
Vrstvy úprav a výplně

A. Vrstva úprav omezená pouze na vrstvu Srub B. Miniatura vrstvy C. Vrstva výplně D. Maska vrstvy 

Vytvořte vrstvu úprav

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klepněte na tlačítko Nová vrstva úprav  dole v panelu Vrstvy a zvolte typ vrstvy úprav.

  • Zvolte Vrstva > Nová vrstva úprav a vyberte volbu. Vrstvu pojmenujte, nastavte volby vrstvy a klepněte na OK.

  Poznámka:

  Chcete-li omezit účinky vrstvy úprav na určité vrstvy obrazu, vyberte požadované vrstvy obrazu, klepněte na položku Vrstva > Nová > Skupina z vrstev a změňte režim Bez změny na jakýkoli jiný režim prolnutí. Pak vrstvu úprav umístěte na skupinu vrstev.

Vytvoření vrstvy výplně

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Vrstva > Nová vrstva výplně a vyberte volbu. Vrstvu pojmenujte, nastavte volby vrstvy a klepněte na OK.

  • Klepněte na tlačítko Nová vrstva úprav  dole v panelu Vrstvy a zvolte typ vrstvy výplně.

   Plná barva

   Vyplní vrstvu platnou barvou popředí. Použijte dialog pro výběr barvy, chcete-li vybrat jinou barvu výplně.

   Přechod

   Klepnutím na přechod zobrazte Editor přechodu nebo klepněte na obrácenou šipku a zvolte přechod z rozbalovacího panelu. Nastavte další volby podle potřeby.

   • Volba Styl určuje tvar přechodu.
   • Úhel určuje úhel, pod kterým se přechod aplikuje.
   • Velikost mění velikost přechodu.
   • Obrátit změní orientace přechodu.
   • Rozklad omezuje pruhy použitím rozkladu barev v přechodu.
   • Zarovnat podle vrstvy použije k výpočtu výplně přechodem ohraničovací rámeček vrstvy. Střed přechodu můžete změnit tím, že ho v okně s obrazem přetáhnete.

   Vzorek

   Klepněte na vzorek a zvolte vzorek z rozbalovacího panelu. Klepněte na Měřítko a zadejte hodnotu nebo přetáhněte jezdec. Klepněte na volbu Na počátek, chcete-li počátek vzorku umístit na počátek dokumentu. Vyberte Svázat s vrstvou, chcete-li určit, že se má vzorek při přemísťování vrstvy pohybovat spolu s ní. Pokud je vybraná volba Svázat s vrstvou, můžete vzorek umístit tažením v obraze, když je otevřené dialogové okno Výplň vzorkem.

Omezení vrstev úprav a výplně na určené oblasti

Chcete-li vrstvy úprav a výplně omezit na určité oblasti, použijte masky vrstev. Vrstvy úprav a výplně mají ve výchozím nastavení automaticky masky vrstev, ty jsou vyznačeny ikonou masky vpravo od miniatury vrstvy. (Chcete-li vytvářet vrstvy úprav bez masek, odznačte v nabídce panelu Přizpůsobení volbu Přidávat standardně masku.)

Chcete-li změnit tvar masky na stávající vrstvě, přečtěte si část Úpravy masky vrstvy. Chcete-li vytvořit novou vrstvu úprav nebo výplně s maskou určitého tvaru, proveďte jeden z následujících postupů.

Vytvoření masky vrstvy úprav nebo výplně pomocí výběru nebo cesty

 1. Na panelu Vrstvy vyberte vrstvu, na kterou chcete použít vrstvu úprav nebo výplně.

 2. V obrazu vytvořte výběr obrazových bodů nebo vytvořte a vyberte uzavřenou cestu.

  Výběr ohraničí novou vrstvu úprav nebo výplně maskou vrstvy. Cesta ohraničí novou vrstvu úprav nebo výplně vektorovou maskou.

 3. Vytvořte vrstvu úprav nebo výplně.

Vytvoření masky vrstvy úprav pomocí rozsahu barev

Funkci Rozsah barev, která je užitečná pro vytvoření oblasti výběru na základě barev nabraných z obrazu, lze také použít k vytvoření masky vrstvy úprav. Další informace viz Výběr rozsahu barev.

 1. V panelu Vrstvy vyberte vrstvu, na kterou chcete aplikovat vrstvu úprav.

 2. Vyberte příkaz Vrstva > Nová vrstva úprav a vyberte příslušný typ úprav.

 3. Na panelu Vlastnosti klikněte v části Masky na volbu Rozsah barev.

 4. V dialogovém okně Rozsah barev zvolte Nabrané barvy z nabídky Vybrat.

 5. Chcete-li vytvořit masku na základě různých rozsahů barev v obraze, vyberte Seskupení lokalizovaných barev.

 6. Nastavte volbu zobrazení na Výběr a Náhled výběru na možnost Žádná.

 7. Klikněte na barevnou oblast v obraze.

  Poznámka:

  Chcete-li nabrat více oblastí, aktivujte stisknutím klávesy Shift kapátko plus. Chcete-li aktivovat kapátko mínus, podržte klávesu Alt.

  Když klepnete na oblast obrazu, můžete vidět náhled masky v dialogovém okně Rozsah barev. Bílé oblasti jsou nemaskované obrazové body, černé oblasti jsou maskované a šedé oblasti jsou částečně maskované.

 8. Jezdec Neurčitost slouží ke zvyšování nebo snižování rozsahu barev okolo navzorkovaných barev, které jsou součástí maskované oblasti. Pomocí jezdce Rozsah určujete, jak blízko nebo daleko musí být barva od navzorkovaných bodů, aby se stala součástí masky. Po nastavení masky zavřete dialogové okno Rozsah barev klepnutím na OK.

 9. Na panelu Vlastnosti si podle potřeby upravte nastavení.

  Nastavení se aplikuje pouze na nemaskované (nebo částečně maskované) oblasti obrazu. Pokud bude potřeba, klepněte znovu na Rozsah barev, abyste provedli další nastavení masky vrstvy úprav.

Úpravy nebo sloučení vrstev úprav a výplně

Úpravy vrstev úprav a výplně

Nastavení vrstvy úprav nebo výplně je možné upravit. Také je možné upravit masku vrstvy úprav nebo výplně a tím ovládat účinek této vrstvy na obraz. Ve výchozím stavu jsou všechny oblasti vrstvy úprav nebo vrstvy výplně „nemaskované“ a proto se zobrazují. (Viz O vrstvách a vektorových maskách.)

Změna voleb vrstvy úprav a vrstvy výplně

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Poklepejte na miniaturu vrstvy úprav nebo výplně v panelu Vrstvy.

  • Zvolte Vrstva > Volby obsahu vrstvy.

 2. Na panelu Vlastnosti proveďte požadované změny.

  Poznámka:

  Vrstvy úprav Invertovat nemají žádná nastavení.

Slučování vrstev úprav nebo výplně

Vrstvu úprav nebo vrstvu výplně můžete sloučit několika různými způsoby: s vrstvou pod ní, s vrstvami v její skupině, s ostatními vybranými vrstvami nebo se všemi ostatními viditelnými vrstvami. Jako cílovou vrstvu pro sloučení však nelze použít vrstvu úprav ani vrstvu výplně. Když sloučíte vrstvu úprav nebo výplně s vrstvou pod ní, úpravy budou rastrovány a budou trvale použity ve sloučené vrstvě. Vrstvu výplně můžete také rastrovat bez jejího sloučení. (Viz Rastrování vrstev.)

Vrstvy úprav nebo výplně, jejichž masky obsahují pouze bílé hodnoty, nijak významně nezvětšují soubor, takže není třeba je slučovat, aby se ušetřilo místo v souboru.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online