Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu

Aplikace Photoshop nabízí různé nástroje, filtry a masky, díky nimž můžete mít přesnou kontrolou nad ostrostí (nebo naopak rozmazáním) obrazu.

Doporučení zostření

Zostření zlepšuje rozlišitelnost okrajů v obraze. Zostření je užitečné pro většinu obrazů, ať jde o obrazy z digitálního fotoaparátu nebo ze skeneru. Míra potřebného zostření závisí na kvalitě digitálního fotoaparátu nebo skeneru. Uvědomte si, že zostření neopraví hodně rozostřený obraz.

Tipy pro lepší zostření:

 • Obraz zostřete v samostatné vrstvě, abyste později mohli jeho ostrost upravit pro výstup na jiné médium.

 • Pokud obraz zostříte v samostatné vrstvě, nastavte její režim prolnutí na Světlost, aby kolem okrajů nedocházelo k posunu barev.

 • Zostření zvyšuje kontrast obrazu. Pokud zjistíte, že zostřením došlo k omezení světel nebo stínů obrazu, pomocí voleb prolnutí vrstvy (pokud zostřujete samostatnou vrstvu) zabraňte zostření ve světlech a stínech. Viz Určení tónového rozsahu pro prolnutí vrstev.

 • Šum obrazu lze před zostřením snížit, aby se ještě více nezdůraznil.

 • Obraz zostřujte postupně, po malých krocích. Prvním zostřením opravíte rozostření způsobené zachycením obrazu (skenování nebo fotografování digitálním fotoaparátem). Po zkorigování barev a nastavení požadované velikosti obraz (nebo jeho kopii) znovu zostřete a dodejte mu tak potřebnou ostrost pro dané výstupní médium.

 • Míru zostření pokud možno posuďte podle výstupu na finálním médiu. Míra zostření se liší podle výstupního média.

Pomocí filtru Doostřit nebo filtru Chytré zostření lze zostření obrazů lépe ovládat. Přestože aplikace Photoshop obsahuje také filtry Zostřit, Zostřit obrysy a Zostřit více, tyto filtry jsou automatické a nenabízejí žádné ovládací prvky a volby.

Zostřit můžete celý obraz nebo jeho část definovanou výběrem nebo maskou. Protože filtr Doostřit a Chytré zostření můžete aplikovat současně vždy jen na jednu vrstvu, může být potřeba vrstvy sloučit nebo obraz sloučit do jedné vrstvy, aby se zostřily všechny vrstvy obrazu v souboru s více vrstvami.

Poznámka:

Název filtru Doostřit (angl. Unsharp Mask) je odvozen od techniky temné komory používané při tradičním fotografování na film. Filtr obrazy spíše zostří, než naopak.

Zostření s použitím filtru Chytré zostření

Filtr Chytré zostření obsahuje ovládací prvky, které nejsou dostupné u filtru Doostřit. Můžete nastavit zostřovací algoritmus nebo ovládat míru zostření ve světlech a stínech obrazu.

Photoshop: Dialogové okno Chytré zostření
(Photoshop) Dialogové okno Chytré zostření

 1. Okno dokumentu zvětšete na 100 %, abyste zostření přesně viděli.
 2. Zvolte možnost Filtr > Zostření > Chytré zostření.

 3. Nastavte ovládací prvky v záložkách Zostření:

  Míra

  Nastavuje míru zostření. Vyšší hodnota zvětšuje kontrast mezi okrajovými obrazovými body, což obrazu dodává ostřejší vzhled.

  Poloměr

  Určuje počet obrazových bodů obklopujících obrazové body okrajů, které budou ovlivněny zostřením. Čím je hodnota poloměru větší, tím jsou efekty na hranách širší a zostření patrnější.

  Potlačit šum

  (Pouze Photoshop) Potlačí nežádoucí šum a přitom neovlivní důležité okraje.

  Odstranit

  Nastavuje zostřovací algoritmus, který se má použít k zostření obrazu.

  • Gaussovské rozostření je metoda používaná filtrem Doostřit.
  • Volba Rozostření objektivu zjišťuje okraje a detaily v obrazu a nabízí jemnější zostření detailů a menší výskyt nežádoucích pruhů (halo).
  • Volba Rozmáznout se snaží omezit rozmazání vzniklé pohybem fotoaparátu nebo fotografovaného předmětu. Pokud vyberete volbu Rozmáznout, nastavte volbu Úhel.

  Úhel

  Nastavuje směr pohybu volby Rozmáznutí ovládacího prvku Odstranit.

  Přesnější

  Tato možnost se zpřístupní pro použití, když používáte starší verzi funkce (která pochází z verze CS6) a zpracováváte soubor pomalu v zájmu přesnějšího odstranění rozostření.

 4. Na záložkách Stíny a Světla upravte zostření tmavých a světlých oblastí obrazu. (Záložky si zobrazíte klepnutím na tlačítko Další volby). Pokud se jako výsledek zostření objeví příliš výrazné nežádoucí tmavé nebo světlé olemování, můžete je omezit pomocí následujících ovládacích prvků, které jsou dostupné pouze pro obrazy s 8 a 16 bity na kanál:

  Míra zeslabení

  Nastavuje míru zostření ve světlech nebo stínech obrazu.

  Tonální šířka

  Určuje rozsah tónů ve stínech nebo ve světlech, které se modifikují. Posouváním jezdce doleva nebo doprava snižte nebo zvyšte hodnotu Tonální šířky. Menší hodnoty omezují úpravy pouze na tmavší plochy pro korekce stínů a na světlejší plochy pro korekce světel.

  Poloměr

  Určuje velikost plochy kolem každého obrazového bodu, která se použije ke zjištění, zda je obrazový bod ve stínech nebo ve světlech. Posunutím jezdce doleva se určí menší oblast, a posunutím doprava se určí větší oblast.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Zostření obrazu pomocí filtru Doostřit

Filtr Doostřit zostří obraz zvýšením kontrastu podél hran v obrazu. Filtr Doostřit nedetekuje hrany v obraze. Místo toho najde sousední obrazové body s větším rozdílem v hodnotách, než je určený práh. Pak zvýší kontrast sousedních obrazových bodů o určenou míru. Takže u sousedních obrazových bodů se světlejší obrazové body ještě více zesvětlí a tmavší obrazové body ještě více ztmaví.

Kromě toho specifikujete poloměr oblasti, se kterou se každý obrazový bod porovnává. Čím větší je tento poloměr, tím větší jsou efekty na hranách.

Photoshop: Doostřit
Původní obraz a po aplikování filtru Doostřit

Stupeň zostření, aplikovaný na obraz, je často věcí osobního vkusu. Mějte na paměti, že při přeostření obrazu dojde k vytvoření halo efektu kolem hran.

Photoshop: Doostřit
Přílišné zostření obrazu má za následek vznik pruhů (halo) kolem hran.

Účinky filtru Doostřit jsou mnohem výraznější na obrazovce než ve výstupu s vysokým rozlišením. Pokud je vaším konečným cílem tisk, vyzkoušejte si, jaká nastavení budou u vašeho obrazu fungovat nejlépe.

 1. (Volitelně) Pokud má obraz více vrstev, vyberte vrstvu s obrazem, který chcete zostřit. Filtr Doostřit můžete aplikovat vždy jen na jednu vrstvu, i když jsou vrstvy svázané nebo seskupené. Před aplikováním filtru Doostřit můžete vrstvy sloučit.
 2. Zvolte Filtr > Zostření > Doostřit. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuté políčko Náhled.

  Poznámka:

  Klikněte na obraz v okně náhledu a podržte tlačítko myši, abyste viděli, jak obraz vypadá bez zostření. Tažením v okně náhledu zobrazte různé části obrazu a kliknutím na + nebo – zobrazení zvětšete nebo zmenšete.

  Přestože je v dialogovém okně Doostřit k dispozici okno náhledu, je lepší posunout dialogové okno tak, abyste si účinky filtru mohli prohlédnout přímo v okně dokumentu.

 3. Přetáhněte jezdec Poloměr nebo zadejte hodnotu, určující počet obrazových bodů obklopujících obrazové body okrajů, které budou ovlivněny zostřením. Čím je hodnota poloměru větší, tím širší jsou efekty na hranách. A čím širší jsou tyto efekty na hranách, tím je zostření patrnější.

  Hodnota Poloměr závisí na tématu obrazu, velikosti, ve které se bude obraz reprodukovat, a na metodě jeho reprodukce. Pro obrazy s vysokým rozlišením se doporučuje hodnota Poloměr mezi 1 a 2. S nižší hodnotou se zostří pouze obrazové body okrajů, zatímco s vyšší hodnotou poloměru se zostří širší pásmo obrazových bodů. Tento efekt je mnohem méně znatelný při tisku než na obrazovce, protože poloměr rovný dvěma obrazovým bodům představuje menší plochu ve vytištěném obraze s vysokým rozlišením.

 4. Přetáhněte jezdec Míra nebo zadejte hodnotu, která určí, jak se zvýší kontrast obrazových bodů. Pro obrazy tištěné s vysokým rozlišením se obvykle doporučuje hodnota mezi 150 % a 200 %.
 5. Přetáhněte jezdec Práh nebo zadejte hodnotu, která určí, jak rozdílné musí být hodnoty jasu mezi dvěma obrazovými body, aby se považovaly za obrazové body okraje a zostřily se filtrem. Například s hodnotou prahu 4 jsou ovlivněny všechny obrazové body, jejichž tónové hodnoty se liší o 4 nebo více na stupnici od 0 do 255. Pokud tedy mají sousední obrazové body tónové hodnoty 128 a 129, příkaz je neovlivní. Aby se zabránilo vzniku šumu nebo posterizaci (například v obrazech s pleťovými tóny), použijte masku okrajů nebo zkuste experimentovat s hodnotami prahu mezi 2 a 20. S výchozí hodnotou prahu (0) se zostří všechny obrazové body v obraze.

Poznámka:

Zjistíte-li, že použitím filtru Doostřit se jasné barvy ve vašem obraze příliš nasytí, zvolte Úpravy > Zeslabit filtr Doostřit a z nabídky Režim zvolte Světlost.

Selektivní zostření

Části obrazu lze zostřit pomocí masky nebo výběru, čímž se zabrání zostření jiných částí obrazu. Můžete například použít masku okrajů spolu s filtrem Doostřit na portrét, abyste zachovali měkký vzhled pleti v obličeji, a přitom zostřili základní rysy, jako jsou oči, ústa, nos a obrys hlavy.

Photoshop: Selektivní zostření
Použití masky okrajů k aplikování filtru Doostřit jen na určité rysy v portrétu

Zostření výběru

 1. Když je v panelu Vrstvy vybraná vrstva obrazu, kterou chcete zostřit, nakreslete v ní výběr.
 2. Zvolte Filtr > Zostření > Doostřit. Nastavte volby a klikněte na OK.

  Bude zostřen pouze výběr, zbytek obrazu zůstane beze změn.

Zostření obrazu s použitím masky okrajů

 1. Vytvořte masku pro selektivní zostření. Existuje mnoho způsobů jak vytvořit masku okrajů. Použijte oblíbenou metodu nebo zkuste tuto:
  • Otevřete panel Kanály a vyberte kanál, pro který se v okně dokumentu zobrazí obraz ve stupních šedi s nejvyšším kontrastem. Často se jedná o zelený nebo červený kanál.
  Photoshop: Maska okrajů
  Výběr kanálu s největším kontrastem

  • Duplikujte vybraný kanál.
  • Vyberte duplikovaný kanál a zvolte Filtr > Stylizace > Hledat obrysy.
  • Zvolte Obraz > Přizpůsobení > Invertovat, abyste obraz invertovali.
  Photoshop: Obraz po aplikování filtru Hledat obrysy a invertovaný obraz
  Obraz po aplikování filtru Hledat obrysy a invertovaný obraz

  • Nechte invertovaný obraz vybraný a zvolte Filtr > Jiné > Maximum. Nastavte Poloměr na nízkou hodnotu a klikněte na OK, aby se okraje zesílily a obrazové body dostaly náhodné hodnoty.
  • Zvolte Filtr > Šum > Medián. Nastavte poloměr na nízkou hodnotu a klikněte na OK. Tím se zprůměrují hodnoty sousedních obrazových bodů.
  • Zvolte Obraz > Přizpůsobení > Úrovně a nastavte černý bod na vysokou hodnotu, abyste se zbavili náhodných obrazových bodů. V případě potřeby můžete také malováním černou barvou vyretušovat výslednou masku okrajů.
  Photoshop: Černý bod v masce okrajů
  V dialogovém okně Úrovně nastavte černý bod na vysokou hodnotu, aby se z masky okrajů odstranily náhodné obrazové body

  • Zvolte Filtr > Rozostření > Gaussovské, aby se prolnuly okraje.
  Poznámka:

  Filtry Maximum, Medián a Gaussovské rozostření změkčí masku okrajů tak, aby se efekty zostření ve výsledném obraze lépe prolnuly. I když jsou v tomto postupu použity všechny tři filtry, můžete experimentovat s jedním nebo dvěma z nich.

 2. V panelu Kanály klikněte se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS) na duplikovaný kanál, abyste z masky okrajů vytvořili výběr.
 3. V panelu Vrstvy vyberte vrstvu s obrazem. Zkontrolujte, že je výběr v obraze stále viditelný.

 4. Zvolte Výběr > Doplněk.
 5. S aktivním výběrem ve vrstvě s obrazem zvolte Filtr > Zostření > Doostřit. Nastavte požadované volby a klikněte na OK.

  Chcete-li zobrazit výsledky, vyberte kanál RGB v panelu Kanály a zrušte výběr obrazu.

  Poznámka:

  Pro snadné aplikování všech kroků tohoto postupu si můžete vytvořit akci.

Přidání efektu rozostření objektivu

Aktualizováno v aplikaci Photoshop 21.1 (verze z února 2020)

Přidejte do obrazu rozostření a vytvořte tak efekt menší hloubky ostrosti. Některé objekty v obraze zůstanou ostré a ostatní oblasti se rozostří. K určení oblastí, které se rozostří, můžete použít jednoduchý výběr, nebo můžete vytvořit samostatný alfa kanál mapy hloubky, který přesně popisuje, jak chcete přidat rozostření.

Před použitím funkce Rozostření objektivu Po použití funkce Rozostření objektivu

Filtr Rozostření objektivu použije mapu hloubky k určení polohy obrazových bodů v obraze. S vybranou mapou hloubky můžete také použít kurzor ve tvaru zaměřovacího kříže a nastavit počáteční bod rozostření. K vytvoření mapy hloubky můžete použít alfa kanály a masky vrstvy; černé oblasti v alfa kanálu se zpracují, jako by byly v popředí fotografie a bílé oblasti jako by byly daleko vzadu.

Způsob aplikování rozostření závisí na tvaru clony, kterou zvolíte. Počet lamel určuje tvar clony. Lamely clony můžete změnit jejich zakřivením (aby byly více zaoblené) nebo natočením. Můžete také zmenšit nebo zvětšit náhled kliknutím na tlačítko mínus nebo na tlačítko plus.

 1. (Volitelné) Povolte grafický procesor v aplikaci Photoshop. Zvolte Úpravy (Windows) / Photoshop (macOS) > Předvolby > Výkon a v dialogovém okně Předvolby vyberte možnost Používat grafický procesor.

  Počínaje aplikací Photoshop 21.0 (verze z listopadu 2019) využívá funkce Rozostření objektivu grafickou kartu počítače k zajištění rychlejšího výkonu při použití filtrů Rozostření objektivu. V aplikaci Photoshop 21.1 (verze z února 2020) byl algoritmus funkce Rozostření objektivu dále vylepšen v zájmu dosažení rozostřenějších hran na objektech v popředí, jasnějších bokehů a realističtějších zrcadlových světel.

 2. Zvolte Filtr > Rozostření > Rozostření objektivu.

 3. Pro volbu Náhled vyberte některou z následujících možností:

  • Rychlejší: Tuto možnost zvolte, chcete-li generovat rychlejší náhledy. 
  • Přesnější: Tuto možnost zvolte, chcete-li zobrazit konečnou verzi obrázku. Generování náhledů s volbou Přesnější trvá déle.
 4. Pro volbu Mapa hloubky zvolte kanál v nabídce ZdrojPrůhlednost nebo Maska vrstvy. Pokud nemáte kanál se zdrojem mapy hloubky, vyberte možnost Žádný.

  Přetáhněte jezdec Ohnisková vzdálenost rozostření, abyste nastavili hloubku, ve které jsou obrazové body zaostřené. Pokud například nastavíte ohniskovou vzdálenost na 100, obrazové body na 1 a na 255 jsou zcela rozostřené, a obrazové body bližší ke 100 jsou méně rozostřené.

  Pokud kliknete do náhledového obrazu, jezdec Ohnisková vzdálenost rozostření se nastaví podle místa, na které jste klikli, a nastaví tuto hloubku jako zaostřenou.

  Poznámka:

  Chcete-li vytvořit postupné rozostření (od žádného dole po maximální nahoře), vytvořte nový alfa kanál a aplikujte přechod tak, že kanál bude na horním okraji obrazu bílý a dole černý. Pak vyberte filtr Rozostření objektivu a zvolte tento alfa kanál v nabídce Zdroj. Chcete-li změnit směr přechodu, zaškrtněte políčko Invertovat.

 5. Chcete-li invertovat výběr nebo alfa kanál, který používáte jako zdroj mapy hloubky, zaškrtněte políčko Invertovat.

 6. V nabídce Tvar zvolte clonu. Přetáhněte jezdec Zakřivení lamel, abyste vyhladili okraje clony, nebo přetáhněte jezdec Natočení, abyste clonu natočili.

  Chcete-li přidat více rozostření, přetáhněte jezdec Poloměr.

 7. V části Zrcadlová světla přetáhnutím jezdce Práh vyberte úroveň oříznutí jasu. Všechny obrazové body jasnější než tato hodnota oříznutí se budou zpracovávat jako zrcadlová světla.

  Chcete-li zvýšit jas světel, přetáhněte jezdec Jas.

 8. Chcete-li do obrazu přidat šum, přetáhněte jezdec Míra v části Šum. Zvolte možnost rozložení šumu: Rovnoměrné nebo Gaussovské.

  Chcete-li přidat šedý šum bez ovlivnění barev, zaškrtněte políčko Monochromatický.

  Poznámka:

  Rozostření odstraní zrnitost, šum a jemnou texturu z původního obrazu. Aby obraz vypadal realisticky a neretušovaně, můžete do obrazu vrátit zpátky část odstraněného šumu a textur.

 9. Kliknutím na OK použijte změny na obraz.

Rozostření oblastí obrazu

Nástroj rozostření změkčuje tvrdé okraje nebo potlačuje detaily. Čím více budete malovat tímto nástrojem v určité oblasti, tím bude tato oblast rozostřenější.

 1. Vyberte nástroj rozostření .

 2. V pruhu voleb proveďte následující úkony:
  • Zvolte špičku stopy a v pruhu voleb nastavte volby pro režim prolnutí a sílu.
  • Chcete-li při rozostřování použít barevná data ze všech viditelných vrstev, vyberte v pruhu voleb volbu Vzorkovat všechny vrstvy. Zrušte výběr této volby. Nástroj použije data pouze z aktivní vrstvy.
 3. Táhněte nástrojem přes část obrazu, kterou chcete rozostřit.

Zostření oblastí obrazu

Nástroj zostření zvyšuje zdánlivou ostrost zvýšením kontrastu podél hran. Čím více budete malovat nástrojem přes určitou oblast, tím bude zostření větší.

 1. Vyberte nástroj Zostření . (Není-li tento nástroj viditelný, stiskněte a podržte nástroj Rozostření .)
 2. V pruhu voleb proveďte následující úkony:
  • Zvolte špičku stopy a nastavte volby pro režim prolnutí a sílu.
  • Chcete-li k zostření použít data ze všech viditelných vrstev, vyberte volbu Vzorkovat všechny vrstvy. Pokud tato volba není vybrána, nástroj použije data pouze z aktivní vrstvy.
  • Vyberete-li volbu Chránit detaily, zvýrazníte podrobnosti a omezíte tvorbu artefaktů z obrazových bodů. Tuto volbu odznačte, chcete-li vytvořit více zvýrazněné efekty zostření.
 3. Táhněte nástrojem přes část obrazu, kterou chcete zostřit.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.