Od aplikace Photoshop CC ve verzi 2015 je volba Soubor > Uložit pro web přesunutá do nabídky Soubor > Export > Uložit pro web (starší verze) společně s novějšími možnostmi exportu.

Informace o těchto nových možnostech exportu získáte v tématu Export návrhových ploch, vrstev a dalších prvků.

Uložení souboru

K uložení změn do současného souboru použijte příkaz Uložit a chcete-li změny uložit do jiného souboru, použijte příkaz Uložit jako.

Uložení změn do aktuálního souboru

 1. Zvolte Soubor > Uložit.

  Soubor zůstane v současném formátu.

Uložení souboru s jiným názvem, na jiné místo nebo v jiném formátu

 1. Vyberte položku Soubor > Uložit jako.

  Poznámka:

  Zásuvný modul Camera Raw umí ukládat nezpracované obrazové soubory camera raw z fotoaparátu do různých formátů souboru, jako je například digitální negativ (DNG).

 2. Zvolte formát z nabídky Formát.

  Poznámka:

  Pokud zvolíte formát, který nepodporuje všechny vlastnosti dokumentu, objeví se dole v dialogovém okně upozornění. Pokud se toto upozornění objeví, doporučujeme vám, abyste si uložili kopii souboru ve formátu aplikace Photoshop nebo v jiném formátu, který podporuje všechna data obrazu.

 3. Zadejte název souboru a jeho umístění.
 4. V dialogovém okně Uložit jako vyberte volby uložení.
 5. Klikněte na Uložit.

  Při ukládání v některých formátech souboru se objeví dialogové okno pro nastavení voleb.

  Poznámka:

  Chcete-li zkopírovat obraz bez uložení na pevný disk, použijte příkaz Duplikovat. Chcete-li uložit dočasnou verzi obrazu do paměti, použijte panel Historie a vytvořte snímek obrazu.

Volby uložení souboru

V dialogovém okně Uložit jako můžete nastavit různé volby pro uložení souboru. Dostupnost voleb závisí na ukládaném obrazu a na vybraném formátu souboru.

Jako kopii

Uloží kopii souboru a nechá současný soubor otevřený na pracovní ploše.

Alfa kanály

Uloží spolu s obrazem informace alfa kanálů. Pokud tuto volbu vypnete, alfa kanály se z uloženého obrazu odstraní.

Vrstvy

Zachová všechny vrstvy v obraze. Pokud je tato volba vypnutá nebo nedostupná, všechny viditelné vrstvy se sloučí do jedné vrstvy (v závislosti na vybraném formátu).

Poznámky

Uloží s obrazem poznámky.

Přímé barvy

Uloží s obrazem informace kanálů přímých barev. Pokud tuto volbu vypnete, přímé barvy se z uloženého obrazu odstraní.

Použít nastavení kontrolního náhledu, ICC profil (Windows) nebo Vložit barevný profil (Mac OS)

Vytvoří dokument se správou barev.

Poznámka:

Následující volby náhledu obrazu a přípony souboru jsou dostupné pouze v případě, že v oblasti Zpracování souborů v dialogovém okně Předvolby je pro Náhledy obrazů a Přidat příponu souboru (v systému Mac OS) vybraná volba Dotaz při ukládání.

Miniatura (Windows)

Uloží data miniatury souboru.

Přípona malými písmeny (v systému Windows)

Změní písmena přípony názvu souboru na malá.

Volby Náhledy obrazu (Mac OS)

Uloží data miniatury souboru. Miniatury se objeví v dialogovém okně Otevřít.

Volby Přípony souboru (Mac OS)

Určuje formát pro přípony souboru. Vyberte Přidat, chcete-li k názvu souboru připojit příponu formátu a Malými písmeny, chcete-li, aby přípona byla malými písmeny.

Nastavení předvoleb ukládání souborů

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • (Windows) Zvolte Úpravy > Předvolby > Zpracování souborů.

  • (Mac) Zvolte Photoshop > Předvolby > Zpracování souborů.

 2. Nastavte následující volby:

  Náhledy obrazů

  Vyberte volbu ukládání náhledů obrazů: Nikdy neukládat, chcete-li soubory ukládat bez náhledů, Vždy uložit, chcete-li soubory ukládat s určenými náhledy nebo Dotaz při ukládání, chcete-li přiřadit náhledy u různých souborů různě. V Mac OS můžete vybrat jeden nebo více typů náhledu. (Viz Volby náhledů obrazů v Mac OS.)

  Přípona souboru (Windows)

  Vyberte volbu pro tříznakové přípony názvu souboru, které označují formát souboru: Velkými písmeny, chcete-li k názvům souborů přidávat přípony s velkými písmeny nebo Malými písmeny, chcete-li přidávat přípony s malými písmeny.

  Přidat příponu souboru (Mac OS)

  Přípony souborů jsou nutné pro soubory, které chcete používat nebo přenášet na Windows. Vyberte volbu pro přidání přípony k názvům souborů: Nikdy, chcete-li soubory ukládat s názvy bez přípon, Vždy, chcete-li přidávat přípony k názvům souborů, Dotaz při ukládání, chcete-li přidávat přípony k názvům jen některých souborů. Vyberte Malými písmeny, chcete-li přidávat přípony s malými písmeny.

  Uložit jako do původní složky

  Při ukládání se za výchozí považuje složka, ze které obrazy pochází. Zrušením výběru této volby se za výchozí považuje složka, do které jste ukládali jako poslední.

  Uložit na pozadí

  Ukládání na pozadí vám umožňuje pokračovat v práci s aplikací Photoshop po spuštění příkazu Uložit. Nemusíte čekat, dokud aplikace Photoshop nedokončí ukládání souboru.

  Automaticky ukládat informace o obnovení

  Aplikace Photoshop v určeném intervalu automaticky ukládá informace o zotavení po chybě. Pokud dojde k chybě, aplikace Photoshop obnoví výsledky vaší práce po restartu.

Volby náhledů obrazů v Mac OS

V Mac OS můžete vybrat jeden nebo více z následujících typů náhledů (abyste urychlili ukládání souborů a minimalizovali velikosti souborů, vyberte pouze ty náhledy, které potřebujete).

Ikona

Použijí se náhledové ikony souborů na pracovní ploše.

Plná velikost

Uloží verzi s rozlišením 72 ppi pro použití v aplikacích, které umí otevřít obrazy aplikace Photoshop jen s nízkým rozlišením. Pro jiné soubory než EPS je to náhled PICT.

Miniatura Macintosh

Zobrazí náhled v dialogovém okně Otevřít.

Miniatura Windows

Uloží náhled, který umí systémy zobrazit Windows.

Ukládání velkých dokumentů

Photoshop podporuje dokumenty o délce libovolné strany obrazu až 300 000 obrazových bodů a nabízí tři formáty souboru pro ukládání dokumentů, jejichž některý rozměr je větší než 30 000 obrazových bodů. Uvědomte si, že většina ostatních aplikací, včetně verzí aplikace Photoshop starších než Photoshop CS, neumí zpracovat soubory větší než 2 GB nebo obrazy s některým z rozměrů přesahujícím 30 000 obrazových bodů.

 1. Vyberte položku Soubor > Uložit jako a zvolte jeden z následujících formátů souboru:

  Formát velkého dokumentu (PSB)

  Podporuje dokumenty s jakoukoli velikostí souboru. Všechny funkce aplikace Photoshop jsou uchovány v souborech PSB (avšak některé filtry zásuvných modulů nejsou dostupné, pokud velikost dokumentu na výšku nebo na šířku překročí 30 000 obrazových bodů). V současnosti podporuje soubory PSB pouze Photoshop CS a novější.

  Photoshop Raw

  Podporuje dokumenty s libovolnými rozměry v obrazových bodech a s jakoukoli velikostí souboru, ale nepodporuje vrstvy. Velké dokumenty uložené ve formátu Photoshop holý se sloučí do jedné vrstvy.

  TIFF

  Podporuje soubory s velikostí do 4 GB. Ve formátu TIFF nelze uložit dokumenty větší než 4 GB.

Exportovat vrstvy do souborů

Vrstvy můžete exportovat a uložit jako samostatné soubory v různých formátech, včetně PSD, BMP, JPEG, PDF, Targa a TIFF. Vrstvy jsou automaticky pojmenovány při uložení. Můžete nastavit volby, určující generování názvů.

 1. Zvolte Soubor > Export > Exportovat vrstvy do souborů.

 2. V dialogovém okně Export vrstev do souborů, v oblasti Cíl, klikněte na tlačítko Procházet a určete umístění exportovaných souborů. Standardně se soubory ukládají do stejné složky jako zdrojový soubor.
 3. Do textového pole Prefix názvu souboru zadejte název, určující společný název pro všechny soubory.
 4. Volbu Pouze viditelné vrstvy vyberte pouze tehdy, pokud chcete exportovat ty vrstvy, které mají viditelnost zapnutou v panelu Vrstvy. Tuto volbu použijte, pokud nechcete exportovat všechny vrstvy. Vypněte viditelnost pro vrstvy, které nechcete exportovat.
 5. V nabídce Typ souboru vyberte formát souboru. Nastavte volby podle potřeby.
 6. Pokud chcete do exportovaného souboru vložit profil pracovního prostoru, vyberte volbu Zahrnout profil ICC. Je to důležité pro pracovní postupy se správou barev.
 7. Klikněte na Spustit.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online