V aplikaci Photoshop můžete snadno vytvořit obraz v jednom barevném režimu a potom ho převést do jiného, například kvůli přípravě k tisku.

Převod obrazu do jiného barevného režimu

Obraz můžete změnit z jeho původního režimu (zdrojový režim) do jiného režimu (cílový režim). Když pro obraz zvolíte jiný barevný režim, trvale tím změníte barevné hodnoty v obrazu. Pokud například převedete obraz RGB do režimu CMYK, hodnoty barev RGB, které jsou mimo gamut CMYK (určený nastavením pracovního prostoru CMYK v dialogovém okně Nastavení barev), budou upraveny, aby spadaly do gamutu. Výsledkem je, že některá obrazová data se mohou ztratit, a nelze je obnovit, když obraz převedete z CMYK zpět do RGB.

Před převáděním obrazů je vhodné provést následující úkony:

 • Proveďte co možná nejvíce úprav v původním režimu obrazu (obvykle RGB pro obrazy z většiny skenerů nebo digitálních fotoaparátů nebo CMYK pro obrazy z tradičních bubnových skenerů nebo importované ze systému Scitex).

 • Uložte si před převodem záložní kopii obrazu. Měli byste si uložit kopii obrazu se všemi vrstvami, abyste mohli i po převodu upravovat původní verzi obrazu.

 • Převeďte obraz před převodem do jedné vrstvy. Interakce barev mezi vrstvami s různými režimy prolnutí se při změně barevného režimu změní.

Poznámka:

Ve většině případů budete chtít soubor před převodem převést do jedné vrstvy. Není to ale povinnost a v některých případech to ani není výhodné (například když soubor obsahuje vektorové textové vrstvy).  

 1. Zvolte Obraz > Režim a vyberte z podnabídky požadovaný režim. Režimy, které nejsou pro aktivní obraz použitelné, jsou v nabídce ztlumené.

  Při převodu obrazu do režimu Vícekanálový, Bitová mapa nebo Indexovaná barva se vrstvy obrazu sloučí do jedné vrstvy, protože tyto režimy vrstvy nepodporují.

Převedení obrazu do režimu bitová mapa

Převedení obrazu do režimu bitová mapa redukuje obraz na dvě barvy a tím podstatně zjednoduší barevné informace v obraze a zredukuje velikost souboru.

Chcete-li převést barevný obraz do režimu bitová mapa, převeďte ho nejdříve do režimu stupně šedi. Tím se odstraní z obrazových bodů informace o odstínu a sytosti a ponechají se pouze hodnoty jasu. Protože pro obrazy v režimu bitová mapa je k dispozici jen málo příkazů pro úpravy, je obvykle nejlepší upravovat obraz v režimu stupňů šedi a pak ho převést do režimu bitová mapa.

Poznámka:

Obrazy v režimu bitová mapa mají 1 bit na kanál. Obrazy s 16 nebo 32 bity na kanál musíte před převodem do režimu bitová mapa nejdříve převést do 8bitového režimu stupňů šedi.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud je obraz barevný zvolte Obraz > Režim > Stupně šedi. Pak zvolte Obraz > Režim > Bitová mapa.

  • Pokud je obraz ve stupních šedi, zvolte Obraz > Režim > Bitová mapa.

 2. Pro Výstup zadejte hodnotu výstupního rozlišení obrazu v režimu bitová mapa a zvolte jednotky měření. Standardně se jak vstupní tak výstupní rozlišení nastaví na rozlišení současného obrazu.
 3. Zvolte jednu z následujících metod převodu na bitovou mapu z rozbalovací nabídky Použít:

  50 % práh

  Převede obrazové body s hodnotami šedé nad střední úrovní šedé (128) na bílé a obrazové body s hodnotami šedé pod touto úrovní na černé. Výsledkem je vysoce kontrastní černobílá reprezentace obrazu.

  Rozklad na vzorky

  Převede obraz změnou úrovní šedé na geometrické konfigurace černých a bílých bodů.

  Rozptýlený rozklad

  Použije při převodu obrazu proces rozptylu chyb – začne v obrazovém bodu v levém horním rohu obrazu. Pokud je hodnota nad střední šedou (128), změní se obrazový bod na bílý – pokud je níže, tak na černý. Při převodu vznikne určitá chyba, protože původní obrazový bod není obvykle čistě černý nebo bílý. Tato chyba se přenese na okolní obrazové body a rozptýlí se po celém obraze. Výsledkem je zrnitá textura, podobná zrnitosti filmu.

  Polotónový rastr

  Simuluje v převedeném obrazu vzhled polotónových bodů. Zadejte hodnoty v dialogovém okně Polotónový rastr:

  • Do pole Hustota zadejte hodnotu pro hustotu rastru a zvolte jednotky měření. Hodnoty mohou být v rozsahu od 1,000 do 999,999 pro řádky na palec a od 0,400 do 400,00 pro řádky na centimetr. Můžete zadat i desetinné hodnoty. Hustota rastru je řádkování polotónového rastru v řádcích na palec (lpi). Hustota závisí na typu použitého papíru a typu použitého tiskařského stroje. Pro noviny se obvykle používá rastr 85 lpi. Časopisy používají rastry s vyšším rozlišením, například 133 lpi a 150 lpi. Volbu správné hustoty rastru si ověřte ve své tiskárně.

  • Zadejte hodnotu úhlu rastru ve stupních v rozsahu od –180 do +180. Úhel rastru určuje orientaci rastru. Polotónové rastry pro obrazy se spojitými tóny a černobílé obrazy obvykle používají úhel 45°.

  • V poli Tvar zvolte požadovaný tvar bodu.

  Poznámka:

  Polotónový rastr se stane součástí obrazu. Pokud obraz vytisknete na polotónové tiskárně, tiskárna použije svůj vlastní polotónový rastr i polotónový rastr, který je součástí obrazu. Na některých tiskárnách může být výsledkem vzorek moiré.

  Jiný vzorek

  Simuluje v převedeném obraze vzhled vlastního polotónového rastru. Vyberte vzorek, který umožňuje variace tloušťky, což je obvykle takový, který obsahuje různé odstíny šedé.

  Chcete-li použít tuto volbu, definujte nejdříve vzorek a pak rastrujete obraz ve stupních šedi, abyste na něj aplikovali texturu. Aby vzorek pokryl celý obraz, musí být stejně velký jako obraz. Jinak se bude vzorek dlaždicově opakovat. Photoshop se dodává s několika vzorky, které lze dlaždicově opakovat, a které lze použít jako vzorky pro polotónové rastry.

  Poznámka:

  Abyste připravili černobílý vzorek pro převod, převeďte nejdříve obraz na stupně šedi a pak na vzorek několikrát aplikujte filtr Rozostřit více. Tato technika rozostření vytvoří tlusté čáry, které plynule přecházejí od tmavě šedé po bílou.

  Photoshop: Převedení obrazu do režimu bitová mapa
  Původní obraz ve stupních šedi a po jeho převodu metodou 50 % práh

  Photoshop: Metoda převodu Rozklad na vzorky
  Metoda převodu Rozklad na vzorky a metoda Rozptýlený rozklad

Převod barevné fotografie do režimu Stupně šedi

 1. Otevřete fotografii, kterou chcete převést na černobílou.
 2. Zvolte Obraz > Režim > Stupně šedi.
 3. Klepněte na příkaz Vypustit. Photoshop převede barvy obrazu na černou, bílou a odstíny šedé.

  Poznámka:

  Uvedená metoda minimalizuje velikost souborů, ale vypouští informace o barvách a může převést sousedící barvy na přesně stejný odstín šedé. Při použití černobílé vrstvy úprav vzroste velikost souboru, ale informace o barvách budou zachovány a barvy bude možné namapovat na odstíny šedé.

Převedení obrazu v režimu bitová mapa do režimu stupně šedi

Obraz v režimu bitová mapa můžete převést do režimu stupňů šedi, abyste ho mohli upravovat. Uvědomte si, že obraz v režimu bitová mapa upravený ve stupních šedi nemusí po převodu zpět do režimu bitové mapy vypadat stejně. Předpokládejme například, že obrazový bod, který je v režimu bitová mapa černý, se při úpravách ve stupních šedi změní na odstín šedé. Když se obraz převede zpátky do režimu bitová mapa, tento obrazový bod se vykreslí jako bílý, pokud jeho úroveň šedi je nad střední úrovní šedi 128.

 1. Zvolte Obraz > Režim > Stupně šedi.
 2. Zadejte hodnotu poměru velikostí v rozsahu od 1 do 16.

  Poměr velikostí je koeficient zmenšení obrazu. Chcete-li například zmenšit obraz ve stupních šedi na 50 %, zadejte poměr velikostí 2. Pokud zadáte číslo větší než 1, program průměruje více obrazových bodů v režimu Bitová mapa a vytvoří z nich jeden obrazový bod v režimu stupně šedi. Tento postup umožňuje generovat více odstínů šedi z obrazu, skenovaného na jednobitovém skeneru.

Převedení obrazu ve stupních šedi nebo RGB do indexovaných barev

Převod na indexované barvy redukuje počet barev v obraze na maximálně 256 – standardní počet barev, který podporují formáty GIF a PNG8 a mnohé multimediální aplikace. Tento převod zmenšuje velikost souboru tím, že odstraní barevné informace z obrazu.

Chcete-li převádět na indexované barvy, musíte začít s obrazem, který má 8 bitů na kanál a je v režimu stupně šedi nebo RGB.

 1. Zvolte Obraz > Režim > Indexovaná barva.

  Poznámka:

  Všechny viditelné vrstvy se sloučí; všechny skryté vrstvy se vypustí.

  Pro obrazy ve stupních šedi se převod provede automaticky. Pro obrazy RGB se objeví dialogové okno Indexovaná barva.

 2. Vyberte Náhled v dialogovém okně Indexovaná barva, chcete-li zobrazovat náhled změn.
 3. Nastavte volby převodu.

Volby převodu pro obrazy v indexovaných barvách

Při převodu obrazu RGB do indexovaných barev můžete v dialogovém okně Indexovaná barva určit řadu voleb převodu.

Typ palety

Pro převod obrazu do indexovaných barev je k dispozici mnoho typů palet. Pro volby Perceptuální, Selektivní a Adaptivní můžete zvolit použití lokální palety, založené na barvách platného obrazu. K dispozici jsou následující typy palety:

Přesná

Vytvoří se paleta s přesně stejnými barvami, které jsou v obraze RGB – tato volba je dostupná pouze v případě, že je v obraze RGB použito 256 nebo méně barev. Protože paleta obrazu obsahuje všechny barvy v obraze, nedochází k žádnému rozkladu barev.

Systémová (Mac OS)

Použije standardní 8bitovou paletu systému Mac OS, která je založena na rovnoměrném vzorkování barev RGB.

Systémová (Windows)

Použije se standardní 8bitová paleta systému Windows, která je založena na rovnoměrném vzorkování barev RGB.

Webová

Použije se paleta 216 barev, kterou používají prohlížeče Webu bez ohledu na platformu pro zobrazování obrazů na monitorech s omezením na 256 barev. Tato paleta je podmnožinou systémové 8bitové palety Mac OS. Tuto volbu použijte v případě, že chcete vyloučit rozklad barev v prohlížeči při prohlížení obrazů na monitoru s omezením na 256 barev.

Rovnoměrná

Vytvoří se paleta založená na rovnoměrném vzorkování barev z barevné kostky RGB. Například když Photoshop vezme šest rovnoměrně rozmístěných úrovní červené, zelené a modré, kombinace těchto barev vytvoří rovnoměrnou paletu 216 barev (6 na třetí = 6 x 6 x 6 = 216). Celkový počet barev zobrazených v obraze přesně odpovídá nejbližší třetí mocnině celého čísla (8, 27, 64, 125 nebo 216), která je menší než hodnota v textovém poli Barvy.

Lokální (Perceptuální)

Vytvoří vlastní paletu barev tak, že preferuje barvy, na které je lidské oko citlivější.

Lokální (Selektivní)

Vytváří tabulku barev podobnou tabulce Perceptuální, ale upřednostňuje velké plochy barev a zachování webových barev. Tato volba obvykle vytváří obrazy s nejlepším zachováním barev.

Lokální (Adaptivní)

Vytvoří se paleta vzorkováním barev z nejčastěji použitých oblastí barevného spektra, které se objevují v obraze. Například pro obraz RGB, který obsahuje pouze zelené a modré barvy, se vytvoří výsledná paleta především ze zelených a modrých. Ve většině obrazů jsou barvy soustředěné v určitých oblastech spektra. Pro přesnější nastavení adaptivní palety vyberte předem část obrazu, která obsahuje barvy, které chcete zdůraznit. Photoshop provede převod s větší váhou pro tyto barvy.

Společná (Perceptuální)

Vytvoří vlastní paletu barev tak, že preferuje barvy, na které je lidské oko citlivější. Platí, když máte otevřených více dokumentů. Bere v úvahu všechny otevřené dokumenty.

Společná (Selektivní)

Vytváří tabulku barev podobnou tabulce Perceptuální, ale upřednostňuje velké plochy barev a zachování webových barev. Tato volba obvykle vytváří obrazy s nejlepším zachováním barev. Platí, když máte otevřených více dokumentů. Bere v úvahu všechny otevřené dokumenty.

Společná (Adaptivní)

Vytvoří se paleta vzorkováním barev z nejčastěji použitých oblastí barevného spektra, které se objevují v obraze. Například pro obraz RGB, který obsahuje pouze zelené a modré barvy, se vytvoří výsledná paleta především ze zelených a modrých. Ve většině obrazů jsou barvy soustředěné v určitých oblastech spektra. Pro přesnější nastavení adaptivní palety vyberte předem část obrazu, která obsahuje barvy, které chcete zdůraznit. Photoshop provede převod s větší váhou pro tyto barvy. Platí, když máte otevřených více dokumentů. Bere v úvahu všechny otevřené dokumenty.

Vlastní

Slouží k vytvoření vlastní palety s použitím dialogového okna Tabulka barev. Buď můžete upravit tabulku barev a uložit ji pro další použití nebo můžete klepnout na Načíst a použít dříve vytvořenou tabulku barev. Tato volba také zobrazí současnou adaptivní paletu, což je užitečné pro náhled nejčastěji použitých barev v obraze.

Předcházející

Použije vlastní paletu z předcházejícího převodu, a tím usnadňuje převod několika obrazů s použitím stejné vlastní palety.

Počet barev

Pro Rovnoměrnou, Perceptuální, Selektivní a Adaptivní paletu můžete určit přesný počet barev, které se zobrazí (až 256), zadáním hodnoty do pole Barvy. Textové pole Barvy ovlivňuje pouze způsob, jak se vytváří tabulka indexovaných barev. Adobe Photoshop přesto zpracovává obraz jako 8bitový obraz s 256 barvami.

Zahrnutí barev a průhlednost

Chcete-li určit barvy, které budou zahrnuty do tabulky indexovaných barev nebo určit průhlednost v obraze, vyberte některé z následujících voleb:

Vynucené

Poskytuje volby pro vynucené zahrnutí určitých barev do tabulky barev. Černá a bílá přidá do tabulky čistou černou a čistou bílou; Základní přidá červenou, zelenou, modrou, azurovou, purpurovou, žlutou, černou a bílou; Webové přidá 216 bezpečných webových barev a Jiné umožňuje určit vlastní barvy, které chcete přidat.

Průhlednost

Určuje, zda se při převodu zachovají průhledné oblasti obrazu. Když vyberete tuto volbu, přidá se do barevné tabulky speciální položka pro průhledné barvy. Když tato volba není vybraná, průhledné oblasti se vyplní barvou podkladu nebo bílou, pokud není vybraná barva podkladu.

Podklad

Určuje barvu pozadí, kterou se vyplní vyhlazené okraje, které leží vedle průhledných oblastí obrazu. Když je vybraná volba Průhlednost, v oblastech okrajů se použije barva podkladu, aby se okraje lépe prolnuly do webového pozadí se stejnou barvou. Když volba Průhlednost není vybraná, použije se pro průhledné oblasti barva podkladu. Když zvolíte Žádný z nabídky Podklad, vytvoří se průhledné pozadí s ostrými okraji, pokud je vybraná volba Průhlednost; v opačném případě se všechny průhledné oblasti vyplní 100 % bílou. Obraz musí obsahovat průhlednost, aby byla volba Pozadí dostupná.

Rozklad barev

Pokud nepoužijete přesnou tabulku barev, nemusí tabulka barev obsahovat všechny barvy použité v obraze. Pro simulaci barev, které nejsou v tabulce barev, můžete zvolit rozklad barev (dithering). Při rozkladu barev se míchají obrazové body dostupných barev tak, aby se simulovaly chybějící barvy. Zvolte volbu rozkladu barev z nabídky a zadejte hodnotu v procentech, určující míru rozkladu. S vyšší hodnotou se rozkládá více barev, ale může se zvětšit velikost souboru. Můžete zvolit jednu z následujících voleb rozkladu barev:

Žádný

Neprovede se rozklad barev, ale místo toho se použije barva, která je nejblíže chybějící barvě. To může vést k ostrým přechodům mezi odstíny barev v obraze a k vytvoření efektu posterizace.

Rozptýlený

Použije k rozkladu barev metodu rozptylu chyb, která vytváří méně strukturovaný rozklad než volba Vzorek. Abyste zabránili rozkladu barev, které jsou obsažené v barevné tabulce, vyberte Zachovat přesné barvy. To je užitečné pro zachování jemných čar a textu v obrazech pro Web.

Vzorek

Pro simulaci barev, které nejsou v tabulce barev, se použijí čtvercové vzorky, podobné polotónovým bodům.

Šum

Pomáhá potlačit vzorky na okrajích, na přechodech mezi jednotlivými řezy obrazu. Tuto volbu vyberte, pokud plánujete rozdělit obraz na řezy pro umístění do tabulky HTML.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online