Photoshop nabízí více nástrojů pera, které vyhovují různým případům použití a kreativním stylům:

 • Nástroj Pero se zakřivením umožňuje intuitivně kreslit křivky a rovné čáry.
 • Standardní nástroj Pero umožňuje kreslit rovné čáry a křivky s velkou přesností.
 • Nástroj Cesta od ruky umožňuje kreslit cesty podobně jako tužkou na papíře. 
 • Nástroj Magnetické pero umožňuje kreslit cestu, která se přitahuje k okrajům určitých ploch v obrázku. 

Klávesovou zkratkou Shift+P můžete přepínat mezi nástroji ve skupině Pero.

Different-Pen-tools
Klávesovou zkratkou Shift+P můžete přepínat mezi nástroji pera

Nástroje pera můžete použít spolu s nástroji tvarů k vytváření složitých tvarů. Další informace o režimech, ve kterých můžete kreslit nástroji pero, najdete v tématu Režimy kreslení.

Poznámka:

Před začátkem kreslení nástrojem Pero můžete v panelu Cesty vytvořit novou cestu, aby se pracovní cesta automaticky uložila jako pojmenovaná cesta.

Používání nástroje Pero se zakřivením

Nástroj Pero se zakřivením umožňuje snadno kreslit hladké křivky a rovné čáry. Pomocí tohoto intuitivního nástroje můžete lehce vytvářet vlastní tvary ve svých návrzích nebo definovat přesné cesty, které vám umožní snadno doladit vaše obrázky. Přitom můžete vytvářet, přepínat, upravovat, přidávat nebo odstraňovat hladké nebo rohové body, aniž byste museli přepínat nástroje.

 1. Ve skupině nástrojů Pero vyberte nástroj Pero se zakřivením.

  Different-Pen-tools
 2. Kliknutím nebo klepnutím na libovolné místo v dokumentu vytvořte první kotevní bod.

  Path-1
 3. Dalším kliknutím nebo klepnutím zadejte druhý kotevní bod a dokončete první segment cesty. Klikněte jednou (výchozí nastavení), pokud chcete, aby byl další segment cesty zakřivený. Chcete-li, aby byl další segment rovný, klikněte dvakrát.

  Poznámka:

  První segment cesty se na plátně vždy zobrazí jako rovná čára. V závislosti na tom, zda je další segment cesty rovný, nebo zakřivený, jej aplikace Photoshop následně upraví. Pokud je další segment zakřivený, aplikace Photoshop první segment cesty mírně zakřiví podle následujícího segmentu.

  Path-2
 4. (Zakřivená cesta) Pomocí myši nebo dotykového zařízení přetáhněte ukazatel a nakreslete další segment cesty. Se stisknutým tlačítkem myši optimalizujte zakřivení segmentu. Předchozí segment cesty se automaticky upraví, aby byla křivka hladká.

  Path-3-edited
  Path-4
  Se stisknutým tlačítkem myši optimalizujte zakřivení segmentu.
 5. (Zakřivená cesta) Uvolněním tlačítka myši zadejte kotevní bod a dokončete druhý segment.

 6. Nakreslete další segmenty a dokončete cestu.

  Path-8
 7. Po nakreslení celé cesty stiskněte klávesu Esc.

Tipy pro práci s nástrojem Pero se zakřivením

 • Při zadávání kotevního bodu klikněte jednou (výchozí nastavení), pokud chcete, aby byl další segment cesty zakřivený. Chcete-li, aby byl další segment rovný, klikněte dvakrát. Aplikace Photoshop vytvoří hladký nebo rohový bod.
 • Chcete-li hladký kotevní bod převést na rohový, nebo naopak, poklepejte na něj.
 • Pokud chcete kotevní bod přesunout, jednoduše jej přetáhněte na požadované místo.
 • Chcete-li kotevní bod odstranit, klikněte na něj a potom stiskněte klávesu Delete. Když je kotevní bod odstraněn, křivka je zachována a vhodně upravena vzhledem ke zbývajícím kotevním bodům.
extra-point
Přebytečný kotevní bod
extra-point-deleted
Přebytečný kotevní bod je odstraněn a křivka je příslušným způsobem upravena.

 • Přetažením kotevního bodu můžete křivku upravit. Když tímto způsobem nastavíte segment cesty, sousední segmenty se automaticky upraví (efekt Cesta s perem).
 • Chcete-li zadat další kotevní bod, jednoduše klikněte uprostřed segmentu cesty.
rubber-band-effect
Efekt Cesta s perem

Použití standardního nástroje Pero

Kreslení rovných segmentů

Nejjednodušší cesta, kterou můžete standardním nástrojem Pero nakreslit, je rovná čára. Vytvoříte ji tak, že kliknutím nástrojem Pero umístíte dva kotevní body. Dalšími kliknutími vytvoříte cestu složenou z rovných segmentů, které jsou spojené rohovými body.

Photoshop – Nástroj Pero
Kliknutím nástrojem Pero vytvoříte rovné segmenty.

 1. Vyberte nástroj Pero.
 2. Umístěte kurzor pera tam, kde má přímý segment začínat, a kliknutím určete první kotevní bod (netáhněte).

  Poznámka:

  První segment se neobjeví, dokud kliknutím nevytvoříte druhý kotevní bod. (V aplikaci Photoshop vyberte volbu Cesta s perem, abyste zobrazili náhled segmentů cesty.) Pokud se objeví směrové úsečky, znamená to, že jste omylem nástrojem Pero potáhli; zvolte Úpravy > Zpět a klikněte znovu.

 3. Klikněte znovu na místo, kde má segment končit (klikněte se stisknutou klávesou Shift, chcete-li omezit úhel segment na násobky 45°).
 4. Dalšími kliknutími vytvořte kotevní body pro další přímé segmenty.

  Poslední přidaný kotevní bod se vždy zobrazí jako plný čtvereček, což označuje, že je vybraný. Dříve definované kotevní body se při přidání dalších kotevních bodů změní na prázdné čtverečky a nebudou již vybrané.

 5. Dokončete cestu jedním z následujících úkonů:
  • Chcete-li cestu uzavřít, umístěte nástroj pero nad první (prázdný) kotevní bod. Když je nástroj Pero správně umístěn, zobrazí se vedle jeho ukazatele malý kroužek . Klepnutím nebo tažením cestu uzavřete.

  • Chcete-li nechat cestu otevřenou, klikněte s podrženou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) kamkoli mimo všechny objekty.

  Cestu můžete nechat otevřenou i tím, že vyberete jiný nástroj.

Kreslení křivek standardním nástrojem Pero

Křivku vytvoříte přidáním kotevního bodu v místě, kde se mění směr křivky a tažením za směrové úsečky křivku vytvarujete. Délka a sklon směrových úseček určuje tvar křivky.

Úpravy křivek budou snadnější a počítač je bude rychleji vykreslovat a tisknout, pokud je nakreslíte s co nejmenším možným počtem kotevních bodů. Použití příliš velkého počtu bodů může způsobit vznik nežádoucích hrbolů na křivce. Místo toho kreslete kotevní body daleko od sebe a naučte se tvarovat křivky nastavením délky a úhlů směrových úseček.

 1. Vyberte nástroj Pero.
 2. Umístěte nástroj pero tam, kde má křivka začínat a podržte stisknuté tlačítko myši.

  Objeví se první kotevní bod a ukazatel nástroje pero se změní na šipku. (V aplikaci Photoshop se ukazatel změní až poté, co začnete táhnout.)

 3. Tažením nastavte sklon vytvářeného zakřiveného segmentu a pak tlačítko myši uvolněte.

  Obvykle se směrová úsečka táhne zhruba do třetiny vzdálenosti k následujícímu kotevnímu bodu, který plánujete nakreslit. (Později můžete upravit směrové úsečky na jedné nebo na obou stranách.)

  Podržte stisknutou klávesu Shift, chcete-li omezit nástroj na násobky 45°.

  Nástroj pero v aplikaci Photoshop – Kreslení prvního bodu na křivce
  Kreslení prvního bodu na křivce

  A. Umístění nástroje pero B. Začátek tažení (se stisknutým tlačítkem myši) C. Prodloužení směrových úseček tažením 
 4. Umístěte nástroj pero tam, kde má zakřivený segment končit, a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vytvořit křivku tvaru C, táhněte v opačném směru než má předcházející směrová úsečka. Pak uvolněte tlačítko myši.

  Nástroj pero v aplikaci Photoshop – Druhý bod na křivce
  Kreslení druhého bodu na křivce

  • Chcete-li vytvořit křivku tvaru S, táhněte stejným směrem, jaký má předcházející směrová úsečka. Pak uvolněte tlačítko myši.

  Nástroj pero v aplikaci Photoshop – Kreslení křivky tvaru S
  Kreslení křivky tvaru S

  Poznámka:

  Chcete-li ostře změnit směr křivky, uvolněte tlačítko myši a potom s podrženou klávesou Alt přetáhněte směrový bod ve směru křivky. Uvolněte klávesu Alt a tlačítko myši, přesuňte ukazatel na místo, kde má segment končit, a tažením v opačném směru segment křivky dokončete.

 5. Pokračujte v tažení nástrojem pero z různých míst a tím vytvořte za sebou jdoucí hladké křivky. Všimněte si, že kotevní body umísťujete na začátek a konec každé křivky, ne na špičku křivky.

  Poznámka:

  Chcete-li rozdělit směrové úsečky kotevního bodu, přetáhněte směrové úsečky se stisknutou klávesu Alt.

 6. Dokončete cestu jedním z následujících úkonů:
  • Chcete-li cestu uzavřít, umístěte nástroj pero nad první (prázdný) kotevní bod. Když je nástroj pero správně umístěn, zobrazí se vedle jeho ukazatele malý kroužek . Kliknutím nebo tažením cestu uzavřete.

  • Chcete-li nechat cestu otevřenou, klikněte s podrženou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) kamkoli mimo všechny objekty nebo vyberte jiný nástroj.

Kreslení přímých čar následovaných křivkami

 1. S použitím nástroje Pero vytvořte kliknutím rohové body ve dvou místech a tím vytvořte přímý segment.
 2. Umístěte nástroj pero nad vybraný koncový bod. Vedle nástroje pero se zobrazí krátká šikmá čára, respektive lomítko. Abyste nastavili sklon zakřiveného segmentu, který budete vytvářet jako další, klikněte na kotevní bod a táhněte zobrazenou směrovou úsečkou.

  Nástroj Pero v aplikaci Photoshop – Kreslení přímého segmentu následovaného zakřiveným segmentem
  Kreslení přímého segmentu následovaného zakřiveným segmentem (část 1)

  A. Dokončený přímý segment B. Umístění nástroje pero nad koncový bod C. Tažení směrového bodu 
 3. Umístěte pero tam, kam chcete umístit následující kotevní bod; pak kliknutím (a v případě potřeby tažením) umístěte nový kotevní bod a tím křivku dokončete.
  Nástroj Pero v aplikaci Photoshop – Kreslení přímého segmentu následovaného zakřiveným segmentem
  Kreslení přímého segmentu následovaného zakřiveným segmentem (část 2)

  A. Umístění nástroje pero B. Tažení směrové úsečky C. Dokončený nový zakřivený segment 

Kreslení křivek následovaných přímými čarami

 1. Táhněte nástrojem Pero, abyste vytvořili první hladký bod zakřiveného segmentu, a uvolněte tlačítko myši.
 2. Přemístěte nástroj Pero tam, kde chcete zakončit zakřivený segment, tažením dokončete křivku a uvolněte tlačítko myši.
 3. V paletě nástrojů vyberte nástroj pro změnu bodu a pak klikněte na vybraný koncový bod, abyste ho převedli z hladkého bodu na rohový bod.

  Poznámka:

  Stiskněte Alt, abyste dočasně změnili nástroj pero na nástroj pro změnu kotevního bodu.

 4. V paletě nástrojů vyberte nástroj Pero, umístěte ho tam, kde chcete ukončit přímý segment, a kliknutím dokončete přímý úsek.

Nakreslení dvou zakřivených segmentů spojených rohem

 1. Tažením nástrojem Pero vytvořte první hladký bod zakřiveného segmentu.
 2. Přemístěte nástroj pero a tažením vytvořte křivku s druhým hladkým bodem; pak stiskněte a podržte klávesu Alt a tažením směrové úsečky k jejímu opačnému konci nastavte sklon následující křivky. Uvolněte klávesu a tlačítko myši.

  Tento postup převede hladký bod na rohový bod rozdělením směrových úseček.

 3. Přemístěte nástroj Pero tam, kde chcete zakončit druhý zakřivený segment a tažením vytvořte nový hladký bod, zakončující druhý zakřivený segment.
Nástroj pero v aplikaci Photoshop – Kreslení dvou křivek
Kreslení dvou křivek

A. Tažení nového hladkého bodu B. Rozdělení směrových úseček stisknutím Alt při tažení a obrácení směrové úsečky nahoru C. Výsledek po přemístění ukazatele a třetím tažení 

Dokončení kreslení cesty

 1. Cestu dokončete jedním z následujících způsobů:
  • Chcete-li cestu uzavřít, umístěte nástroj pero nad první (prázdný) kotevní bod. Když je nástroj pero správně umístěn, zobrazí se vedle jeho ukazatele malý kroužek . Kliknutím nebo tažením cestu uzavřete.

  • Chcete-li nechat cestu otevřenou, klikněte s podrženou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) kamkoli mimo všechny objekty.

Nastavení v pruhu voleb

Když použijete standardní nástroj Pero, v pruhu voleb jsou k dispozici následující volby:

 • Auto +/- umožňuje přidat kotevní bod, když kliknete na segment čáry, nebo odstranit kotevní bod, když na něj kliknete.
 • Cesta s perem umožňuje zobrazovat náhled segmentů cesty při přemísťování ukazatele myši mezi kliknutími. Přístup k této volbě získáte kliknutím na rozbalovací nabídku vpravo od ikony Jiný tvar.

Použití nástroje Cesta od ruky

Nástroj cesta od ruky umožňuje kreslit cesty podobně jako tužkou na papíře. Při tažení se kotevní body přidávají automaticky. Neurčujete, kam se body umístí, ale po dokončení cesty je můžete upravit. Chcete‑li kreslit přesněji, použijte nástroj pero.

 1. Vyberte nástroj cesta od ruky .

 2. Chcete-li nastavit citlivost výsledné cesty na pohyby myši nebo hrotu pera, klikněte na obrácenou šipku vedle tlačítek tvarů v pruhu voleb a do pole Přesnost křivky zadejte hodnotu od 0,5 do 10,0 obrazových bodů. S vyšší hodnotou se vytvoří jednodušší cesta s méně kotevními body.

 3. Táhněte ukazatelem v obraze. Při tažení se cesta táhne za kurzorem. Při uvolnění myši se vytvoří pracovní cesta.

 4. Chcete-li pokračovat v kreslení existující cesty od ruky, umístěte ukazatel nástroje na koncový bod cesty a táhněte.

 5. Chcete‑li cestu zakončit, uvolněte tlačítko myši. Chcete‑li vytvořit zavřenou cestu, táhněte čáru nad počáteční bod cesty (když je ukazatel nad počátečním bodem, objeví se u něj kroužek).

Kreslení s použitím voleb pro magnetické pero

Nástroj magnetické pero je alternativou nástroje cesta od ruky, umožňující kreslit cestu, která se přitahuje k okrajům kontrastních ploch v obrazu. Můžete určit dosah a citlivost přitahování i složitost výsledné cesty. Nástroje magnetické pero a magnetické laso mají mnoho stejných voleb.

 1. Chcete‑li změnit nástroj cesta od ruky na nástroj magnetické pero , vyberte na řádku voleb možnost Magnetické nebo vedle tlačítek tvarů klikněte na šipku dolů, vyberte Magnetické a nastavte následující volby:
  • Pro Šířku zadejte hodnotu v obrazových bodech mezi 1 a 256. Magnetické pero detekuje okraje pouze do určené vzdálenosti od ukazatele.

  • Pro Kontrast zadejte hodnotu v procentech od 1 do 100, která určuje, jaký je vyžadovaný kontrast mezi obrazovými body, aby se oblast považovala za okraj. Pro málo kontrastní obrazy použijte vyšší hodnotu.

  • Pro Hustotu zadejte hodnotu od 0 do 100, která určuje, jak často pero umísťuje kotevní body. Při vyšší hodnotě se cesta ukotvuje častěji.

  • Pokud pracujete s tlakově citlivým perem tabletu, vyberte nebo odznačte volbu Přítlak pera. Když je tato volba vybraná, způsobí vyšší tlak pera zúžení šířky detekce.

 2. Kliknutím v obraze určete polohu prvního fixačního bodu.
 3. Chcete-li nakreslit segment od ruky, pohybujte ukazatelem nebo táhněte podél okraje, který chcete sledovat.

  Poslední segment hranice zůstává aktivní. Při pohybu ukazatele se aktivní segment přitahuje k nejsilnějšímu okraji v obraze a spojí ukazatel s posledním fixačním bodem. Magnetické pero pravidelně přidává k hranici kotevní body, aby se ukotvily předcházející segmenty.

  Nástroj pero v aplikaci Photoshop – Kotevní bod a obkreslování okraje
  Kliknutím přidejte kotevní bod a pokračujte v obkreslování okraje.

 4. Pokud se hranice nepřitáhne k požadovanému okraji, jedním kliknutím ručně přidejte fixační bod, abyste zabránili pohybu hranice. Pokračujte v obkreslování okraje a podle potřeby přidávejte fixační body. Pokud uděláte chybu, odstraňte poslední fixační bod stisknutím klávesy Delete.
 5. Vlastnosti magnetického pera můžete dynamicky měnit následujícími způsoby:
  • Chcete-li kreslit cestu od ruky, stiskněte klávesu Alt a táhněte.

  • Chcete-li nakreslit rovný segment, stiskněte klávesu Alt a klikněte.

  • Stiskněte klávesu levé hranaté závorky ([), abyste zmenšili šířku magnetického pera o 1 obrazový bod; stiskněte klávesu pravé hranaté závorky (]), abyste šířku pera o 1 obrazový bod zvětšili.

 6. Zakončete cestu:
  • Stisknutím klávesy Enter (Windows) nebo Return (Mac OS) ukončete otevřenou cestu.

  • Poklepáním uzavřete cestu magnetickým segmentem.

  • Stiskněte klávesu Alt a poklepáním uzavřete cestu přímým segmentem.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online