V aplikaci Photoshop můžete exportovat návrhové plochy, vrstvy, skupiny vrstev nebo dokumenty aplikace Photoshop jako obrazový datový zdroj ve formátu PNG, JPEG, GIF nebo SVG.

Export návrhových ploch, vrstev nebo dokumentů pomocí rychlého exportu

Export dokumentu aplikace Photoshop nebo všech návrhových ploch, které obsahuje

Vyberte Soubor > Export > Rychle exportovat jako [formát obrazu]. Pokud se zobrazí výzva, vyberte cílovou složku. Aplikace Photoshop exportuje aktuální dokument jako obrazový datový zdroj ve formátu určeném v nastavení rychlého exportu. Pokud váš dokument obsahuje návrhové plochy, budou se všechny jeho návrhové plochy při výběru této možnosti exportovat samostatně.

Export vybraných vrstev, skupin vrstev nebo návrhových ploch

Na panelu Vrstvy vyberte vrstvy, skupinu vrstev nebo návrhové plochy, které chcete exportovat jako obrazové datové zdroje. Klikněte pravým tlačítkem myši na výběr a v místní nabídce vyberte Rychle exportovat jako [formát obrazu].Pokud se zobrazí výzva, vyberte cílovou složku.

Je generován jeden obrazový datový zdroj na vybranou vrstvu, skupinu vrstev nebo návrhovou plochu.

Změna předvoleb rychlého exportu

Ve výchozím nastavení jsou při rychlém exportu datové zdroje generovány jako soubory PNG s průhledností a pokaždé se zobrazí výzva k výběru umístění pro export. Toto nastavení můžete změnit výběrem možnosti Předvolby > Export nebo Soubor > Export > Předvolby exportu a zadáním následujících údajů:

 • Upřednostňovaný formát pro rychlý export: PNG, JPG, PNG-8, GIF nebo SVG.
 • Parametry specifické pro formát. Pro PNG můžete například určit, zda chcete exportovat datové zdroje s aktivní funkcí Průhlednost (32bitová) nebo exportovat obrázky menší velikosti (8bitové).
 • Umístění obrázků exportovaných pomocí rychlého exportu. Vyberte jednu z následujících možností:

Při každém exportu zobrazit dotaz na umístění: Zobrazí výzvu k výběru umístění obrazového datového zdroje
Exportovat soubory do datových zdrojů/složky vedle aktuálního dokumentu: Umístí obrazový datový zdroj do stejné složky jako zdrojový dokument aplikace Photoshop.

 • Zda chcete do exportovaných datových zdrojů přidat metadata – informace o autorských právech a kontaktní údaje.
 • Zda chcete datový zdroj převést na barevný prostor sRGB.

Dialogové okno Exportovat jako: návrhové plochy, vrstvy nebo dokumenty

Dialogové okno Exportovat jako: návrhové plochy, vrstvy nebo dokumenty v aplikaci Photoshop
Dialogové okno Exportovat jako

Pomocí dialogového okna Exportovat jako můžete upřesnit nastavení pokaždé, když exportujete vrstvy, skupiny vrstev, návrhové plochy nebo dokumenty aplikace Photoshop jako obrazy.

 • Pokud chcete exportovat aktuální dokument aplikace Photoshop, vyberte Soubor > Export > Exportovat jako. Pokud váš dokument obsahuje návrhové plochy, budou prostřednictvím tohoto dialogového okna exportovány všechny návrhové plochy.
 • Pokud chcete vyvolat toto dialogové okno pro vrstvy, skupiny vrstev nebo návrhové plochy, vyberte je na panelu Vrstvy. Klikněte pravým tlačítkem myši na výběr a v místní nabídce vyberte příkazExportovat jako.

  Každá vybraná vrstva, skupina vrstev nebo návrhová plocha se exportuje jako samostatný datový zdroj.

Možnosti dialogového okna Exportovat jako

V dialogovém okně Exportovat jako můžete určit tyto možnosti:

Formát

Vyberte možnost PNG, JPGGIF nebo SVG.

Nastavení specifické podle formátu

Pro PNG můžete například určit, zda chcete exportovat datové zdroje s aktivní funkcí Průhlednost (32bitová) nebo exportovat obrázky menší velikosti (8bitové). Pro formát JPEG určete požadovanou kvalitu obrázku (0–100 %). Obrázky ve formátu GIF jsou ve výchozím nastavení průhledné.

Poznámka:

Při exportu datových zdrojů PNG mějte na paměti následující:

 • Výběr možnosti Průhlednost generuje 32bitový datový zdroj PNG
 • Výběr možnosti Menší soubor generuje 8bitový datový zdroj PNG
 • Když ponecháte výše uvedené možnosti nevybrané, vygeneruje se 24bitový datový zdroj PNG

Velikost

Určete výšku a šířku obrazového datového zdroje. Výška a šířka jsou ve výchozím nastavení vzájemně svázány. Změna šířky se automaticky projeví poměrnou změnou výšky. Pokud chcete určit ohraničení plátna exportovaného datového zdroje, přečtěte si informace v části Velikost plátna.

Měřítko

Vyberte, jak veliký by měl být exportovaný obraz. Tato možnost je užitečná při exportu datových zdrojů s větším nebo menším rozlišením. Změna měřítka má vliv na velikost obrazu.

Převzorkovat Zvolte metodu převzorkování. Převzorkování je změna množství obrazových dat, když se změní buď rozměry v obrazových bodech nebo rozlišení obrazu, zpravidla při změně velikosti obrazu.

Bilineární: Přidá obrazové body zprůměrováním barevných hodnot okolních obrazových bodů. Tato metoda dává výsledky střední kvality.

Bikubická: Pomalejší, ale přesnější metoda založená na zkoumání hodnot sousedících obrazových bodů. Díky použití složitějších výpočtů vytváří bikubická metoda jemnější tónové přechody než metody Nejbližší soused nebo Bilineární.

Bikubická hladší: Dobrá metoda pro zvětšování obrazů na základě bikubické interpolace, ale na rozdíl od ní poskytuje hladší výsledky.

Bikubická ostřejší: Dobrá metoda pro zmenšování obrazu na základě bikubické interpolace s vyšším zostřením. Tato metoda zachová detaily v převzorkovaném obraze. Pokud volba Bikubická ostřejší některé oblasti obrazu přeostří, zkuste použít volbu Bikubická.

Bikubická automatická: Automaticky zvolí bikubickou metodu vzorkování vhodnou pro daný obraz.

Nejbližší soused: Rychlá, ale méně přesná metoda, která replikuje obrazové body v obrazu. Tato metoda se používá pro ilustrace obsahující nevyhlazené okraje. Zachovává ostré hrany a vytváří menší soubor. Tato metoda ale může vést k zubatému vzhledu, který se objeví při deformování nebo změně velikosti obrazu nebo při provádění vícenásobných manipulací s výběrem.

Zachovat detaily: Tato metoda při změně velikosti obrazu klade primární důraz na důležitost zachování detailů a ostrosti obrazu.

Velikost plátna

Pokud váš datový zdroj má pokrývat určitou výšku a šířku, zadejte tyto hodnoty jako velikost plátna. Dialogové okno Exportovat jako aktualizuje náhled tak, aby byl obraz ve středu tohoto ohraničení.

Tato možnost je užitečná v v řadě situací. Patří k nim například následující:

 • Exportujete ikony různých velikostí, které je však třeba zarovnat do polí o velikosti 50x50 obrazových bodů.
 • Exportujete obrazy proužkové reklamy, které jsou menší nebo větší než požadované rozměry.

Pokud je obraz větší než plátno, je ořezán podle velikosti šířky a výšky nastavené pro plátno.

Kliknutím na možnost Obnovit můžete tyto hodnoty vrátit na hodnoty nastavené v okně Velikost obrazu.

Metadata

Určete, zda chcete do exportovaných datových zdrojů vložit metadata – informace o autorských právech a kontaktní údaje.

Barevný prostor

Určete následující nastavení:

 • Zda chcete exportovaný datový zdroj převést na barevný prostor sRGB. Tato volba je standardně vybraná.
 • Zda chcete do exportovaného datového zdroje vložit barevný profil.

Export datových zdrojů různých velikostí

Vybrané vrstvy, návrhové plochy nebo dokumenty můžete exportovat jako datové zdroje různých velikostí pomocí dialogového okna Exportovat jako. Postupujte takto:

 1. V levém podokně vyberte relativní velikost datového zdroje, například 1,25x.
 2. Vyberte příponu datového zdroje exportovaného s relativní velikostí. Například @1,25x. Přípony pomáhají snadno spravovat exportované datové zdroje.
 3. Pokud to bude třeba, klikněte na ikonu + a určete pro exportované datové zdroje více velikostí a přípon.

Poznámka:

Zvolené změny velikosti se projeví na všech vybraných vrstvách nebo návrhových plochách.

Export návrhových ploch ve formátu PDF dokumentů nebo obrázkových souborů

Omezení a běžné chyby

Omezení exportu do souboru SVG

 • Text nemusí být vykreslen očekávaným způsobem. Chcete-li zachovat co největší věrnost, převeďte před exportem do formátu SVG textovou vrstvu na tvar.
 • Masky vrstev a ořezové masky nemusí být vykresleny očekávaným způsobem. Zvažte místo exportu do formátu SVG použití vektorových masek.
 • Vrstva pozadí se do formátu SVG exportuje jako průhledná. Duplikujte vrstvu pozadí na panelu Vrstvy, aby byla viditelná na exportovaném obrázku SVG.

Běžné chyby

Vrstva je prázdná

Vrstvy, které jsou prázdné nebo nejsou schopny vykreslovat obrazy, nelze vykreslit v dialogu Exportovat jako. Těmito vrstvami mohou být ořezové masky, vrstvy úprav nebo pouze vrstvy, které neobsahují žádné obrazové body.

Obraz je mimo ohraničení dokumentu

Operace exportu nemohla vykreslit obraz, protože přesahuje plátno. Přesuňte obraz tak, aby se vešel na plátno.

Došlo k neznámé chybě.

Chybu odstraníte tak, že kliknutím na tlačítko Hotovo zavřete dialogové okno Exportovat jako, uložíte soubor a restartujete aplikaci Photoshop.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online