Do vrstvy můžete přidat masku a použít ji ke skrytí částí vrstvy a odhalení vrstev pod ní. Maskování vrstev je užitečná kompoziční technika, pomocí které můžete zkombinovat více fotografií do jednoho obrázku nebo třeba z fotografie odebrat nějakou osobu či předmět.

Výukové video: Skrytí části obrázku pomocí masky

Výukové video: Skrytí části obrázku pomocí masky
Matthew Pizzi

Výukové video: Odebrání osoby z pozadí pomocí masky

Výukové video: Odebrání osoby z pozadí pomocí masky
lynda.com

O maskách vrstev a vektorových maskách

Pomocí masek můžete skrýt části vrstvy a odhalit části vrstev pod ní. Můžete vytvářet dva typy masek:

 • Masky vrstvy jsou bitmapové obrazy závislé na rozlišení, které se upravují malovacími nástroji nebo nástroji pro výběr.

 • Vektorové masky jsou na rozlišení nezávislé a vytvářejí se nástrojem pero nebo nástroji tvarů.

  Masky vrstev a vektorové masky jsou nedestruktivní, to znamená, že se můžete později vrátit a masky znovu upravit bez ztráty obrazových bodů, které skrývají.

  Masky vrstvy i vektorové masky se v panelu Vrstvy zobrazí jako další miniatury vpravo od miniatury vrstvy. U masky vrstvy tato miniatura představuje kanál ve stupních šedi, který se vytvoří, když do dokumentu přidáte masku vrstvy. Miniatura vektorové masky představuje cestu, která ořízne obsah vrstvy.

Poznámka:

Chcete-li vytvořit masku vrstvy nebo vektorovou masku na vrstvě pozadí, nejdříve převeďte pozadí na normální vrstvu (Vrstva > Nová > Vrstva z pozadí).

Maskování vrstev
Maskování vrstev

A. Miniatura masky vrstvy B. Miniatura vektorové masky C. Ikona svázání vektorové masky D. Přidat masku 

Masku vrstvy můžete upravit tím, že k maskované oblasti přidáte další plochy nebo od ní některé plochy odeberete. Maska vrstvy je obraz ve stupních šedi, takže oblasti, které vybarvíte černou, budou skryté, oblasti vybarvené bílou budou viditelné, a oblasti vybarvené odstíny šedi se zobrazí s různými stupni průhlednosti.

Pozadí vybarvené černou; popisná karta vybarvená šedou; košík vybarvený bílou
Pozadí vybarvené černou; popisná karta vybarvená šedou; košík vybarvený bílou

Vektorová maska vytváří ve vrstvě tvary s ostrými okraji a je užitečná, když chcete přidat prvek návrhu s čistými, výraznými okraji. Když vytvoříte vrstvu s vektorovou maskou, můžete na ni aplikovat jeden nebo více stylů vrstvy, v případě potřeby je upravit, a hned máte tlačítko, panel nebo jiný prvek webové stránky.

Na panelu Vlastnosti najdete další ovládací prvky pro úpravu masky. Můžete změnit krytí masky, aby byl maskovaný obsah více nebo méně viditelný, invertovat masku nebo zpřesnit její okraje, jako když pracujete s oblastí výběru.

Vlastnosti, panel
Vlastnosti, panel

A. Maska vrstvy B. Vektorová maska 

Přidání masky vrstvy

Když přidáte masku vrstvy, můžete skrýt nebo zobrazit celou vrstvu nebo založit masku na výběru či průhlednosti. Později malováním na masku přesně skryjete části vrstvy, čímž odhalíte vrstvy pod ní.

Přidání masky, která odkrývá nebo zakrývá celou vrstvu

 1. Zkontrolujte, že není vybraná žádná část obrazu. Zvolte Výběr > Odznačit.
 2. V panelu Vrstvy vyberte vrstvu nebo skupinu.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vytvořit masku, která odkryje celou vrstvu, klikněte na tlačítko Přidat masku vrstvy na panelu Vrstvy nebo klikněte na položku Vrstva > Maska vrstvy > Odkrýt vše.
  • Chcete-li vytvořit masku, která skryje celou vrstvu, podržte stisknutou klávesu Alt a klikněte na tlačítko Přidat masku vrstvy nebo klikněte na položku Vrstva > Maska vrstvy > Skrýt vše.

Přidání masky vrstvy, která skryje část vrstvy

 1. V panelu Vrstvy vyberte vrstvu nebo skupinu.
 2. Vyberte oblast v obraze a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Kliknutím na tlačítko Nová maska vrstvy  na panelu Vrstvy vytvoříte masku, která odkryje výběr.
  • Když podržíte stisknutou klávesu Alt a kliknete na tlačítko Přidat masku vrstvy na panelu Vrstvy, vytvoříte tím masku, která skryje výběr.
  • Zvolte Vrstva > Maska vrstvy > Odkrýt výběr nebo Skrýt výběr.

Vytvoření masky z průhlednosti vrstvy

Chcete-li přímo upravit průhlednost vrstvy, vytvořte masku z těchto dat. Tato metoda je užitečná při pracovních postupech s videem a 3D pracovních postupech.

 1. Vyberte vrstvu v panelu Vrstvy.
 2. Vyberte položku Vrstva > Maska vrstvy > z položky Průhlednost.

Aplikace Photoshop převede průhlednost na neprůhlednou barvu, skrytou nově vytvořenou maskou. Neprůhledná barva se podstatně liší v závislosti na filtrech a dalším zpracování, které bylo dříve na vrstvu aplikováno.

Aplikování masky vrstvy z jiné vrstvy

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li přesunout masku na jinou vrstvu, přetáhněte masku na jinou vrstvu.
  • Chcete-li masku duplikovat, podržte klávesu Alt a přetáhněte masku do jiné vrstvy.

Oddělení vrstev a masek

Standardně je vrstva nebo skupina svázaná se svou maskou vrstvy nebo vektorovou maskou, což je označeno ikonou svázání  mezi miniaturami v panelu Vrstvy. Když vrstvu nebo její masku posouváte pomocí nástroje přesun , pohybují se v obraze vrstva i maska společně. Pokud je oddělíte, můžete je přemísťovat nezávisle a posouvat hranice masky nezávisle na vrstvě.

 • Chcete-li oddělit vrstvu od její masky, klikněte na ikonu svázání v panelu Vrstvy.

 • Chcete-li obnovit vazbu mezi vrstvou a její maskou, klikněte mezi miniaturu vrstvy a miniaturu masky v panelu Vrstvy.

Vypnutí nebo zapnutí masky vrstvy

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte vrstvu s maskou vrstvy, kterou chcete vypnout nebo zapnout, a na panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko Zapnout/vypnout masku .
  • Klikněte se stisknutou klávesou Shift na miniaturu masky vrstvy v panelu Vrstvy.
  • Vyberte vrstvu s maskou vrstvy, kterou chcete vypnout nebo zapnout, a zvolte Vrstva > Maska vrstvy > Vypnout nebo Vrstva > Maska vrstvy > Zapnout.

  Když je maska vypnutá, objeví se přes miniaturu masky v panelu Vrstvy červené X a obsah vrstvy je viditelný bez efektů masky.

Aplikování nebo odstranění masky vrstvy

Chcete-li trvale odstranit skryté části vrstvy, můžete masku vrstvy aplikovat. Masky vrstev se ukládají jako alfa kanály, takže aplikování a odstranění masek vrstev může pomoci zmenšit velikost souboru. Můžete také odstranit masku vrstvy bez aplikování změn.

 1. V panelu Vrstvy vyberte vrstvu, která obsahuje masku vrstvy.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li masku vrstvy po jejím trvalém aplikováním na vrstvu odstranit, klikněte v dolní části panelu Vlastnosti na ikonu Aplikovat masku .
  • Chcete-li masku vrstvy odstranit a přitom ji na vrstvu neaplikovat, klikněte v dolní části panelu Vlastnosti na tlačítko Odstranit a pak klikněte na Odstranit.

  Masky vrstev můžete také aplikovat a odstranit pomocí nabídky Vrstva.

  Poznámka:

  Masku vrstvy nemůžete trvale aplikovat na vrstvu inteligentního objektu, když odstraňuje masku vrstvy.

Výběr a zobrazení kanálu masky vrstvy

Chcete-li snadněji upravovat masku vrstvy, můžete zobrazit masku ve stupních šedi samostatně nebo jako barevné překrytí na vrstvě.

 1. Na panelu Vrstvy proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li zobrazit pouze masku vrstvy ve stupních šedi, klikněte na miniaturu masky se stisknutou klávesou Alt. Chcete-li opět zobrazit vrstvy, podržte klávesu Alt a klikněte na miniaturu masky vrstvy. Nebo můžete kliknout na ikonu oka  na panelu Vlastnosti.
  • Podržte Alt+Shift a klepněte na miniaturu masky vrstvy. Maska se zobrazí jako překrytí v maskovací barvě nad příslušnou vrstvou. Chcete-li vypnout barevné zobrazení masky, podržte Alt+Shift a znovu klepněte na miniaturu masky vrstvy.

Změna barvy nebo krytí barevného překrytí masky vrstvy

 1. Poklepejte na kanál masky vrstvy v panelu Kanály.

 2. Chcete-li vybrat pro masku jinou barvu, klepněte na pole barvy v dialogovém okně Volby zobrazení masky vrstvy a zvolte novou barvu.
 3. Chcete-li změnit neprůhlednost (krytí) masky, zadejte hodnotu od 0 % do 100 %.

  Nastavení barvy i krytí ovlivňuje pouze vzhled masky a nemá žádný vliv na to, jak jsou chráněny oblasti pod maskou. Změnou těchto nastavení můžete například dosáhnout toho, aby byla maska lépe viditelná proti barvám v obraze.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Nastavení krytí a okrajů masky

Na panelu Vlastnosti můžete upravit krytí vybrané vrstvy nebo vektorové masky. Krytí masky lze nastavit posuvníkem Denzita. Prolnutí umožňuje změkčit okraje masky.

Další volby jsou určeny pro masky vrstev. Volba Invertovat zamění maskovanou a nemaskovanou oblast. Volba Okraj masky nabízí řadu ovládacích prvků, které slouží k úpravě okrajů masky, jako jsou například Vyhlazení a Zúžit/rozšířit. Další informace o volbě Rozsah barev naleznete v části Vytváření a vymezování vrstev úprav a výplně.

Změna denzity masky

 1. V panelu Vrstvy vyberte vrstvu obsahující masku, kterou chcete upravit.
 2. Na panelu Vrstvy klikněte na miniaturu masky. Kolem miniatury se objeví okraje.

 3. Přetažením jezdce Denzita na panelu Vlastnosti nastavte krytí masky.

  Je-li hodnota denzity 100 %, je maska úplně neprůhledná a blokuje všechny oblasti vrstvy ležící pod ní. Čím víc denzitu snížíte, tím víc bude oblast pod maskou viditelná.

Prolnutí okrajů masky

 1. V panelu Vrstvy vyberte vrstvu obsahující masku, kterou chcete upravit.
 2. Na panelu Vrstvy klikněte na miniaturu masky. Kolem miniatury se objeví okraje.

 3. Tažením posuvníku Prolnutí použijte na okraje masky prolnutí.

  Prolnutí okrajů vytvoří měkčí přechod mezi maskovanými a nemaskovanými oblastmi rozostřením okrajů masky. Prolnutí okrajů se aplikuje z okrajů masky směrem ven, v rozsahu obr. bodů nastaveném pomocí jezdce.

Zpřesnění okrajů masky

 1. V panelu Vrstvy vyberte vrstvu obsahující masku, kterou chcete upravit.
 2. Na panelu Vrstvy klikněte na miniaturu masky. Kolem miniatury se objeví okraje.

 3. Klepněte na tlačítko Okraj masky. Okraje masky můžete upravit pomocí voleb dialogového okna Zpřesnit masku a masku zobrazit oproti různým pozadím. Popis jednotlivých voleb naleznete v části Zpřesnění okrajů výběru.

 4. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Zpřesnit masku a použijete provedené změny na masku vrstvy.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online