Photoshop: Vyzkoušejte aplikaci Photoshop Mix na iPadu nebo iPhonu
download

Díky aplikaci Photoshop Mix můžete nedestruktivně vylepšovat fotografie, provádět výběry, ořezávat a kombinovat obrázky a provádět spoustu dalšího přímo z iPhonu nebo iPadu.

Další informace a stažení aplikace Photoshop Mix.


Aplikování výplně přechodem

Nástroj přechod vytváří plynulé přechody mezi dvěmi a více barvami. Můžete zvolit některý z přednastavených přechodů nebo si vytvořit vlastní přechody.

Poznámka:

Nástroj Přechod nelze použít v obrázcích v režimu bitové mapy nebo indexované barvy.

 1. Vyberte část obrazu, kterou chcete vyplnit. Pokud nic nevyberete, výplň přechodem se aplikuje na celou aktivní vrstvu.
 2. Vyberte nástroj přechod . (Není-li nástroj viditelný, stiskněte a podržte nástroj Plechovka barvy.)
 3. V pruhu voleb vyberte výplň ze vzorku s širokým přechodem:
  • Klepnutím na trojúhelník vedle vzorku vyberte přednastavenou výplň přechodem.

  • Klepnutím uvnitř vzorku zobrazíte Editor přechodu. Vyberte přednastavenou výplň přechodem nebo vytvořte novou výplň přechodem. (Viz Vytvoření hladkého přechodu.)

  Poznámka:

  Přednastavení Neutrální denzita poskytuje užitečný fotografický filtr pro západy slunce a další scény s vysokým kontrastem.

 4. Vyberte volbu, která určí, jak bude počáteční bod (kde stisknete tlačítko myši) a koncový bod (kde tlačítko myši uvolníte) ovlivňovat vzhled přechodu.

  Lineární přechod

  Mění se po přímé čáře od počátečního ke koncovému bodu.

  Photoshop: Lineární přechod

  Kruhový přechod

  Vytváří kruhový přechod od počátečního ke koncovému bodu v kruhovém tvaru.

  Photoshop: Kruhový přechod

  Úhlový přechod

  Vytváří přechod kreslený úsečkou otáčející se kolem počátečního bodu proti směru hodinových ručiček.

  Photoshop: Úhlový přechod

  Zrcadlený přechod

  Zrcadlí stejný lineární přechod na obou stranách od počátečního bodu.

  Photoshop: Zrcadlený přechod

  Kosočtvercový přechod

  Stínuje od středu k vnějším rohům vzorku kosočtverce.

  Photoshop: Kosočtvercový přechod
 5. V pruhu voleb proveďte následující úkony:

  • Určete režim prolnutí a krytí malby. (Další informace najdete v části Režimy prolnutí.)

  • Chcete‑li obrátit pořadí barev ve výplni přechodem, vyberte Obrátit.

  • Chcete‑li vytvořit plynulejší přechod s méně výraznými pruhy, vyberte Rozklad.

  • Chcete‑li pro výplň přechodem použít masku průhlednosti, vyberte Průhlednost. (Viz Nastavení průhlednosti přechodu.)

 6. V obraze umístěte ukazatel do místa počátečního bodu přechodu a táhněte do místa, kde chcete mít koncový bod. Chcete‑li omezit úhel na celé násobky 45°, podržte při tažení stisknutou klávesu Shift.

Správa přednastavených přechodů

Přednastavené přechody umožňují rychle aplikovat přechody, které často používáte. Můžete je spravovat v okně pro výběr přechodů, Správce přednastavení nebo Editor přechodu.

Uložení sady přednastavených přechodů jako knihovny

 1. V dialogovém okně Editor přechodu klepněte na Uložit nebo zvolte Uložit přechody z nabídky výběru přechodů v pruhu voleb.
 2. Zvolte místo, kam chcete knihovnu přechodů uložit, zadejte název souboru a klepněte na Uložit.

  Knihovnu můžete uložit kamkoliv. Pokud ale umístíte soubor knihovny do složky Presets/Gradients ve výchozím umístění přednastavení, objeví se název knihovny na konci nabídky palety, až příště spustíte aplikaci Photoshop.

Načtení knihovny přednastavených přechodů

 1. V dialogovém okně Editor přechodu proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klepněte na Načíst, chcete‑li přidat knihovnu k platnému seznamu. Vyberte požadovaný soubor knihovny a klepněte na Načíst.

  • Zvolte Nahradit přechody z nabídky panelu, chcete-li nahradit platný seznam jinou knihovnou. Vyberte požadovaný soubor knihovny a klikněte na Načíst.

  • Zvolte soubor knihovny z dolního konce nabídky panelu. Klikněte na OK, chcete-li platný seznam nahradit, nebo klikněte na Přidat, chcete-li položky k seznamu připojit.

  Poznámka:

  Můžete také zvolit Načíst přechody, Nahradit přechody nebo zvolit knihovnu přechodů z nabídky výběru přechodů v pruhu voleb.

Návrat k výchozí knihovně přednastavených přechodů

 1. Z nabídky panelu zvolte Obnovit přechody. Současný seznam můžete buď nahradit, nebo k němu přidat výchozí knihovnu.

Změna způsobu zobrazení přednastavených přechodů

 1. Zvolte volbu zobrazení z nabídky panelu:

  Pouze text

  Zobrazí přechody jako seznam.

  Malé miniatury nebo Velké miniatury

  Zobrazí přechody jako miniatury.

  Malý seznam nebo Velký seznam

  Zobrazí přechody jako seznam s miniaturami.

Přejmenování přednastaveného přechodu

 • Pokud je panel nastavený tak, že zobrazuje přechody jako miniatury, poklepejte na přechod, zadejte nový název a klepněte na tlačítko OK.
 • Pokud je panel nastavený tak, že zobrazuje přechody jako seznam nebo jako text, poklepejte na přechod, zadejte nový název přímo v seznamu a stiskněte klávesu Enter (Windows) nebo Return (Mac OS).

Editor přechodu – přehled

Chcete-li zobrazit dialogové okno Editor přechodu, klepněte na aktuální vzorek přechodu na pruhu voleb. (Když umístíte ukazatel na vzorek přechodu, zobrazí se tip nástroje s textem „Klepnutím upravíte přechod“.)

V dialogovém okně Editor přechodu můžete definovat nový přechod úpravami kopie existujícího přechodu. Můžete také do přechodu přidat mezilehlé barvy a vytvořit přechod mezi více než dvěma barvami.

Photoshop: Dialogové okno Editoru přechodu
Dialogové okno Editoru přechodu

A. Nabídka panelu B. Zarážka krytí C. Zarážky barev D. Nastavte hodnoty nebo odstraňte vybranou zarážku krytí nebo zarážku barvy E. Střední bod 

Vytvoření hladkého přechodu

 1. Vyberte nástroj přechod .
 2. Klepnutím do ukázky přechodu v pruhu voleb otevřete dialogové okno Editor přechodu.
 3. Chcete‑li vytvořit nový přechod z existujícího přechodu, vyberte přechod v části Přednastavení v dialogovém okně.
 4. Z rozbalovací nabídky Typ přechodu zvolte Plný.
 5. Chcete‑li určit počáteční barvu přechodu, klepněte na levou zarážku barvy  pod pruhem přechodu. Trojúhelník nad zarážkou zčerná , což značí, že upravujete počáteční barvu.
 6. Zvolte barvu jedním z následujících úkonů:
  • Poklepejte na zarážku barvy nebo klepněte na vzorek barvy v sekci Zarážky v dialogovém okně. Zvolte barvu a klepněte na OK.

  • Vyberte volbu z rozbalovací nabídky Barva v sekci Zarážky v dialogovém okně.

  • Umístěte ukazatel nad pruh přechodu (kurzor se změní na kapátko) a klepnutím naberte vzorek barvy nebo klepnutím kdekoli v ploše obrazu navzorkujte barvu z obrazu.

 7. Chcete‑li určit koncovou barvu přechodu, klepněte na pravou zarážku barvy pod pruhem přechodu. Pak zvolte barvu.
 8. Chcete‑li nastavit umístění počátečního nebo koncového bodu, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte příslušnou zarážku barvy doleva nebo doprava na požadované místo.

  • Klepněte na příslušnou zarážku barvy a zadejte hodnotu do pole Umístění v sekci Zarážky v dialogovém okně. Hodnota 0 % umístí zarážku na levý konec pruhu přechodu, hodnota 100 % na pravý konec přechodu.

 9. Chcete-li nastavit umístění středního bodu (kde je v přechodu stejný podíl počáteční a koncové barvy), přetáhněte kosočtverec  pod pruhem přechodu doleva nebo doprava, nebo na tento kosočtverec klepněte a zadejte hodnotu Umístění.
 10. Chcete‑li do přechodu přidat mezilehlé barvy, klepněte pod pruhem přechodu a tím určete další zarážku barvy. Určete barvu a nastavte umístění a střední bod pro mezilehlý bod v přechodu stejně jako pro počáteční a koncový bod.
 11. Chcete‑li odstranit upravovanou zarážku barvy, klepněte na Odstranit nebo přetáhněte zarážku dolů, až zmizí.
 12. Chcete‑li nastavit plynulost přechodů mezi barevnými pruhy v přechodu, zadejte hodnotu do textového pole Hladkost nebo přetáhněte rozbalovací jezdec Hladkost.
 13. Pokud chcete, nastavte pro přechod hodnoty průhlednosti.
 14. Zadejte název nového přechodu.
 15. Chcete‑li přechod uložit jako přednastavený přechod, klepněte po vytvoření přechodu na Nový.

  Poznámka:

  Nové přednastavené přechody se ukládají do souboru předvoleb. Když se tento soubor smaže nebo poškodí, nebo když obnovíte přednastavené přechody na výchozí knihovnu, nové přednastavené přechody se ztratí. Chcete‑li nové přednastavené přechody trvale uložit, uložte je do knihovny.

Nastavení průhlednosti přechodu

Každý přechod obsahuje nastavení průhlednosti, určující krytí výplně v různých místech přechodu. Můžete například nastavit počáteční barvu s krytím 100 % a pak výplň postupně zprůhlednit až do koncové barvy s krytím 50 %. V náhledu přechodu je míra průhlednosti znázorněna šachovnicovým vzorkem.

 1. Vytvořte přechod.
 2. Chcete‑li nastavit počáteční hodnotu krytí, klepněte na levou zarážku krytí nad pruhem přechodu. Trojúhelník pod zarážkou zčerná a tím označuje, že upravujete počáteční hodnotu krytí.
 3. V sekci Zarážky v dialogovém okně zadejte hodnotu do pole Krytí nebo přetáhněte rozbalovací jezdec Krytí.
 4. Chcete-li nastavit krytí přechodu v koncovém bodě, klepněte na pravou zarážku krytí nad pruhem přechodu. Pak nastavte krytí v sekci Zarážky.
 5. Chcete‑li nastavit umístění počátečního nebo koncového krytí, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte příslušnou zarážku krytí doleva nebo doprava.

  • Vyberte příslušnou zarážku krytí a zadejte hodnotu pro Umístění.

 6. Chcete‑li nastavit umístění středního bodu krytí (bodu v polovině mezi počátečním a koncovým krytím), proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte kosočtverec nad pruhem přechodu doleva nebo doprava.

  • Vyberte kosočtverec a zadejte hodnotu pro Umístění.

 7. Chcete‑li odstranit upravovanou zarážku krytí, klepněte na Odstranit.
 8. Chcete‑li do masky přidat mezilehlé krytí, klepnutím nad pruhem přechodu vytvořte novou zarážku krytí. Pak můžete nastavit nebo přemístit tuto zarážku krytí stejně jako počáteční nebo koncové krytí. Chcete‑li mezilehlé krytí odstranit, přetáhněte zarážku nahoru mimo pruh přechodu.
 9. Chcete-li vytvořit přednastavený přechod, zadejte název do textového pole Název a klepněte na Nový. Tím se vytvoří nový přednastavený přechod s hodnotami průhlednosti, které jste zadali.

Vytvoření šumového přechodu

Šumový přechod obsahuje náhodně rozložené barvy z určeného rozsahu barev.

Photoshop: Šumový přechod s různými hodnotami hrubosti
Šumový přechod s různými hodnotami hrubosti

A. Hrubost 10 % B. Hrubost 50 % C. Hrubost 90 % 
 1. Vyberte nástroj přechod .
 2. Klepnutím na ukázku přechodu v pruhu voleb otevřete dialogové okno Editor přechodu.
 3. Chcete‑li vytvořit nový přechod z existujícího přechodu, vyberte přechod v části Přednastavení v dialogovém okně.
 4. V rozbalovací nabídce Typ přechodu vyberte položku Šum a nastavte tyto volby:

  Hrubost

  Řídí plynulost přechodů mezi barevnými pruhy v přechodu.

  Barevný model

  Mění složky barev, které lze nastavit. U jednotlivých složek definujte tažením posuvníků rozsah přijatelných hodnot. Pokud například zvolíte model HSB, můžete omezit barvy přechodu jen na modrozelené odstíny s vysokou sytostí a středními hodnotami jasu.

  Omezit barvy

  Zabraňuje nadměrné sytosti barev.

  Přidat průhlednost

  Přidává náhodným barvám průhlednost.

  Náhodně

  Vytvoří náhodně přechod, který odpovídá výše uvedeným nastavením. Klepejte na tlačítko, dokud nenaleznete vyhovující nastavení.

 5. Chcete-li vytvořit přednastavený přechod s nastaveními, která určíte, zadejte název do textového pole Název a klepněte na tlačítko Nový.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online